• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilim lisans (BSc) Psikoloji

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi yüksek lisans - Küresel Sorunlar

MSc in Economics - Global Challenges

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Mekansal, Ulaştırma ve Çevre Ekonomisi - Çevre Ekonomisi

MSc in Spatial, Transport and Environmental Economics - Environmental Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Medya

MA in Theology and Religious Studies - Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans: Uluslararası İlişkiler ve uluslararası Yönetim

Master of Science in Political Science: International Relations and Transnational Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Toplumda MSc

MSc in Business in Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi yüksek lisans - Kamu Politikası

MSc in Economics - Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Mekansal, Ulaştırma ve Çevre Ekonomisi Ulaştırma Ekonomisi

MSc in Spatial, Transport and Environmental Economics - Transport Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans: Karşılaştırmalı ve Avrupa Siyaseti

Master of Science in Political Science: Comparative and European Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Edebiyat ve Toplum BA

BA in Literature and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik ve Gelişimsel Psikopatoloji.

MSc in Clinical and Developmental Psychopathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(LLM) Hukuk yüksek lisans - Şirketler Hukuku: Hukuk, Piyasalar ve Davranış

Master in Law (LLM) - Corporate Law: Law, Markets and Behavior

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Adli Dilbilim/Dil ve Yasa MA İnsan Dili Teknolojisi

MA Forensic Linguistics/Language and the Law MA Human Language Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat Yüksek Lisans Programı - Kalkınma Ekonomisi

MSc in Economics - Development Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi - Büyük Veri Mühendisliği

MSc in Computer Science - Big Data Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama MSc

MSc in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)Genel Tarih Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler

MA in Global History - Humanities (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc - Bilgisayar Sistemleri Güvenliği

MSc in Computer Science - Computer Systems Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - bir Disiplin Keşfetmek

MA in Theology and Religious Studies - Exploring a Discipline

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi - Bilgisayar Sistemleri Paralel

MSc in Computer Science - Parallel Computing Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MA Sanat ve Kültür - Tasarım Kültürleri

MA in Arts and Culture - Design Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş İdaresi yüksek lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

MSc in Business Administration - Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal ve Kültürel Antropoloji yüksek lisans

Master of Science in Social and Cultural Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Araştırma

MA in Theology and Religious Studies - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans: Küresel Çevresel Yönetişim

Master of Science in Political Science: Global Environmental Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilimde MSc, İş ve Yenilik

MSc in Science, Business and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nicel Risk Yönetimi, Yüksek Lisans

Master of Science in Quantitative Risk Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Social Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beşeri Bilimler Araştırma MA - Edebiyat ve Tartışmalı alanlar

MA in Humanities Research - Literature and Contested spaces

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş İdaresi yüksek lisans - Dijital İş Yenilik

MSc in Business Administration - Digital Business Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonometrik ve İşlemleri Araştırma yüksek lisans - İşlemleri Araştırma Teorisi

MSc in Econometrics and Operations Research - Operations Research Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Computational Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dinlerarası İlişkiler Binası Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans -

MA in Theology and Religious Studies - Building Interreligious Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonometrik ve İşlemleri Araştırma yüksek lisans - iktisat

MSc in Econometrics and Operations Research - Financial Econometrics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapay Zeka Bilim Master - Sosyal Farkında Hesaplama

Master of Science in Artificial Intelligence - Socially Aware Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi yüksek lisans - Uluslararası ve Makroekonomik Politika

MSc in Economics - International and Macroeconomic Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme lisansı

BSc in International Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Suçlar, yüksek lisans ve Kriminoloji

Master of Science in International Crimes and Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş İdaresi yüksek lisans - Finans Yönetimi

MSc in Business Administration - Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Barış, Travma ve Din

MA in Theology and Religious Studies - Peace, Trauma and Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Bilgisayar Bilimleri - Yazılım mühendisliği ve Yeşil.

MSc in Computer Science - Software engineering and Green IT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji yüksek lisans: İş ve Örgüt Psikolojisi

Master of Science in Psychology: Work and Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikler ve Antik Medeniyetler MA - Antik Tarih

MA in Classics and Ancient Civilizations - Ancient History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc - İnternet ve Web Teknolojileri

MSc in Computer Science - Internet and Web Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MA Sanat ve Kültür - Çağdaş Sanat Tarihi

MA in Arts and Culture - Contemporary Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasaların ana - Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku

Master of Laws - International Migration and Refugee Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Mekansal, Ulaştırma ve Çevre Ekonomisi, Kentsel ve Bölgesel Ekonomi

MSc in Spatial, Transport and Environmental Economics - Urban and Regional Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş Hukuku Yasalarının Master

Master of Laws in International Business Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc ekonomi ve İşlemleri Araştırma - Tedarik Zinciri Yönetimi

MSc in Econometrics and Operations Research - Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Strateji ve Organizasyon

MSc in Business Administration - Strategy and Organization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Yaşam Yönetimi, Politika Analizi ve Girişimcilik Bilimler

MSc in Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş İdaresi yüksek lisans - Ulaştırma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

MSc in Business Administration - Transport and Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji MA - Peyzaj ve Miras

MA in Archaeology - Landscape and Heritage

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Piyasalar ve Yönetmelikte İş İdaresi yüksek lisans - Duisenberg Onur Programı

MSc in Business Administration - Duisenberg Honours Programme in Financial Markets and Regulation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc

MSc in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc ekonomi ve İşlemleri Araştırma - Pazarlama Veri Bilimi

MSc in Econometrics and Operations Research - Marketing Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim ve Bilgi Çalışmaları yüksek lisans - Çoklu İletişim

MA in Communication and Information Studies - Multimodal Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonometrik ve Operasyon Araştırması MSc - Ekonometrik Teori

MSc in Econometrics and Operations Research - Econometric Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Kaynak Yönetimi

MSc in Environment and Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc ekonomi ve Araştırma İşlemleri - Finansal Mühendislik

MSc in Econometrics and Operations Research - Financial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hareketi Bilimleri yüksek lisans: Araştırma Master

MSc in Human Movement Sciences: Research Master

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel bir kültürde Edebi Çalışmalar yüksek lisans - İngiliz Edebiyatı

MA in Literary Studies - English Literature in a Visual Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür, Organizasyon ve Yönetimi

MSc in Culture, Organization and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hareketi Bilimleri yüksek lisans: Spor, Egzersiz ve Sağlık

MSc in Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)Klasikleri Sanatları Master ve Eski Uygarlıklar

Master of Arts in Classics and Ancient Civilizations (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuzeybatı Avrupa Arkeoloji MA - Arkeoloji

MA in Archaeology - Archaeology of Northwest Europe

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Güvenlik Yasası ana - Yasa ve Siyaset

Master in Law - Law and Politics of International Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikler ve Antik Medeniyetler MA - Klasikler

MA in Classics and Ancient Civilizations - Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Yönetim Danışmanlığı

MSc in Business Administration - Management Consulting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Fizik ve Astronomi

MSc in Physics and Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasikleri MA ve Eski Uygarlıklar - Antik Çalışmalar

MA in Classics and Ancient Civilizations - Ancient Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapay Zeka Bilim Master - Bilişsel Bilim

Master of Science in Artificial Intelligence - Cognitive Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişsel Nöropsikoloji yüksek lisans

MSc in Cognitive Neuropsychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji MA - Akdeniz Arkeolojisi

MA in Archaeology - Mediterranean Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş İdaresi yüksek lisans - Liderlik ve Değişim Yönetimi

MSc in Business Administration - Leadership and Change Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Muskuloskeletal Fizyoterapi

MSc in Musculoskeletal Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Liderlik

MA in Theology and Religious Studies - Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinirbilim Felsefesi yüksek lisans: Felsefe

MA in Philosophy: Philosophy of Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl