• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(GCertDE)Tasarlanmış Ortamlarda yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Designed Environments (GCertDE)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Psikolojik Çalışmaların Spor lisans (İnsan hareketleri) / Lisans

Bachelor of Sport Science (Human Movement) / Bachelor of Psychological Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi lisans

Bachelor of Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplumda (Doktora) doktora ve Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in Society and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Çalışmalar lisans

Bachelor of Psychological Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Psychology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Bilgi Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Postgraduate Certificate in Information Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 aylık dönem
Iş lisans (Bilgi Sistemleri Yönetimi)

Bachelor of Business (Information Systems Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Çalışmalar lisans (BAS)

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bütünleşik) doktora (Doktora) İktisat

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Coğrafya

Bachelor of Science (BSc) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora (Doktora) (Entegre) Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebi Çeviri Çalışmaları alanında yüksek lisans

Master of Arts in Literary Translation Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(GCertLaw)Hukuk alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Law (GCertLaw)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Fransızca (lisans

Bachelor of Arts (BA) in French

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgi Sistemleri Ticaret Master

Master of Commerce in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Biyomedikal Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Biomedical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
İşletme yöneticisi (Tedarik Zinciri Yönetimi)

Master of Business (Supply Chain Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat Ticaret yüksek lisans

Master of Commerce in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(İş ve Yönetim Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Business and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BCom) Ticaret lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinde

Bachelor of Commerce (BCom) in Human Resource Management and Industrial Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Ekonomi yüksek lisans Belgesi

Postgraduate Certificate in Professional Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Güzellik Terapi SHB50115 - Diploma

SHB50115 - Diploma of Beauty Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik uygulamaları Master (MEP)

Master of Engineering Practice (MEP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Göç Çalışmalarında lisansüstü Diploma

Postgraduate Diploma in Migration Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Coğrafya yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Geography (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Klasikleri Sanatları ustası

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Yunan (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticari Aşçılıkta SİT30816 - Sertifika III

SIT30816 - Certificate III in Commercial Cookery

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık lisans - BHlth

Bachelor of Health - BHlth

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans

Master of Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Enterprise and Resource Planning Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Klinik Araştırma Master (MClinRes)

Master of Clinical Research (MClinRes)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Biyoteknoloji, yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Biotechnology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
İşletme yüksek lisans (Pazarlama)

Master of Business (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Ekonomi yüksek lisans (MOE)

Master of Professional Economics (MPE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Dijital Medya yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Halk Sağlığı Master (Küresel Beslenme ve Aktif Yaşam)

Master of Public Health (Global Nutrition and Active Living)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dini Çalışmalarda yüksek lisans

Master of Arts in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
İletişim Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(ArtDip)Sanatçı Diploma

Artist Diploma (ArtDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Bilim lisans (BSc) Çevre Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GDipArts)sanatta Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Arts (GDipArts)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Eğitim lisans (P-12)

Bachelor of Education (P-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği (lisans (TESOL)

Bachelor of Arts (BA) in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kurs ve Tez tarafından Hücre içinde yüksek lisans ve Moleküler Biyobilim)

Master of Science in Cell and Molecular Bioscience (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(Onur) Mühendislik lisans (Elektrik Mühendisliği ve Spor)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Sports Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Diploma İş (Tedarik Zinciri Yönetimi)

Graduate Diploma in Business (Supply Chain Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Çalışmalar lisans Lisans /

Bachelor of Psychological Studies / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya yüksek lisans

Master of Arts in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Fiziksel Coğrafya, yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Physical Geography (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Değişimin ana, Yenilik ve Liderlik

Master of Change, Innovation and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(PGDipMus)Müzik alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Music (PGDipMus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Bilim lisans (BSc), Aktüerya Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGDipGİS)Coğrafi Bilgi Bilimi alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Geographic Information Science (PGDipGIS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(GDipDE)Tasarlanmış Ortamlarda Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Designed Environments (GDipDE)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Endüstriyel İlişkiler yöneticisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Master of Industrial Relations and Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilim lisans (BSc) Geliştirme Çalışmalarında

Bachelor of Science (BSc) in Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeni Zelanda Çalışmalarda Sanatları ustası

Master of Arts in New Zealand Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Ticaret lisans (BCom) Uluslararası İşletme

Bachelor of Commerce (BCom) in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans Çince

Bachelor of Arts (BA) in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çince yüksek lisans

Master of Arts in Chinese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Sosyoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MİntTr)Uluslararası Ticaret yüksek lisans

Master of International Trade (MIntTr)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
(GDipSc)Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Science (GDipSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Müzik yüksek lisans (MMA)

Master of Musical Arts (MMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Göç Hukuku alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Migration Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ankara Maliye yüksek lisans

Master of Commerce in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(BA) Sanat Psikolojisi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca yüksek lisans

Master of Arts in Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Eğitim Psikolojisi Uygulamada Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Educational Psychology Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Uluslararası Toplumun ana Gelişim

Master of International Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih (lisans

Bachelor of Arts (BA) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 trimesterde
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans (TESOL)

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Spor (Doktora) doktora ve Rekreasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Sport and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme yüksek lisans (Muhasebe)

Master of Business (Accounting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(MLA)Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture (MLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans

Bachelor of Arts (BA) in English Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Jeofizik – Meteoroloji

Bachelor of Science (BSc) in Geophysics – Meteorology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimleri (Doktora) doktora ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Sciences and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora (Hukuk Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bütünleşik) doktora (Doktora) Mühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (MIR)

Master of International Relations (MIR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. Trimesterde
Binanın lisans Ölçme

Bachelor of Building Surveying

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilim Master (Kurs ve Tez tarafından)Grafik

Master of Science in Computer Graphics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(Lisans Tiyatro

Bachelor of Arts (BA) in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Ekoloji ve biyolojik çeşitliliği

Bachelor of Science (BSc) in Ecology and Biodiversity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora (Eğitim Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Jeoloji

Bachelor of Science (BSc) in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCertHC)Sağlık alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Health Care (PGCertHC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Iş lisans (Uluslararası otel Yönetimi)

Bachelor of Business (International Hospitality Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora (İşletme ve Yönetim Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Business and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otelcilik SİT50416 - Diploma

SIT50416 - Diploma of Hospitality Management

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl
14 dereceyle Mühendisliği Lisans - Yazılım Mühendisliği okuyor

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adalet lisans

Bachelor of Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Çevre Çalışmaları

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans

Master of Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Yasaların lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. Trimesterde
Kriminoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina yüksek lisans (MBSc)

Master of Building Science (MBSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
(Doktora) doktora Mimarlık ve Tasarım

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Küresel Yönetim yüksek lisans

Master of Global Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
İş usta Analytics

Master of Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgi (Doktora) doktora ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Information and Computer Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Tıp ve Biyolojik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical and Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya yüksek lisans

Master of Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre bilimlerinde Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
İktisat (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGDipMet)Meteoroloji lisansüstü Diploma

Postgraduate Diploma in Meteorology (PGDipMet)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Dermal lisans Bilimler

Bachelor of Dermal Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri lisans

Bachelor of Physical Education and Sport Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Psikolojisi yüksek lisans (MEdPsych)

Master of Educational Psychology (MEdPsych)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Iş lisans (Uluslararası Turizm Yönetimi)

Bachelor of Business (International Tourism Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mantık yüksek lisans

Master of Arts in Logic

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Matematik yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Mathematics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
İş yönetici (Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi)

Master of Business (Industrial Relations / Human Resource Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MBusAn)Master Profesyonel İş Analizi

Master of Professional Business Analysis (MBusAn)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Doktora) doktora Yaratıcı Sanatlar

Doctor of Philosophy (PhD) in Creative Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Fiziksel Coğrafya

Bachelor of Science (BSc) in Physical Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Araştırma Portföyü ve Kanunlar Master)

Master of Laws (by Research Portfolio)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 trimesterde
Hemşirelik alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Stratejik Çalışmalar Master (MSS)

Master of Strategic Studies (MSS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Klasik Çalışmalarda Sanatları ustası

Master of Arts in Classical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Kurumsal Kaynak Planlama Yönetimi Master

Master of Enterprise Resource Planning Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Pasifik Araştırmaları yüksek lisans

Master of Arts in Pacific Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Muhasebe (BCom) Ticaret lisans

Bachelor of Commerce (BCom) in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Beslenmesi lisans

Bachelor of Human Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İkincil) Öğretim lisansüstü Diploma - GDipTchg(İkincil)

Graduate Diploma of Teaching (Secondary) - GDipTchg(Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
VU uluslararası Vakıflar

International Foundations at VU

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. Trimesterde
(PGCertPM)Kamu Yönetimi alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Public Management (PGCertPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Klinik Egzersiz Bilimi ve Rehabilitasyon Master

Master of Clinical Exercise Science and Rehabilitation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Master of Business (Uluslararası İşletme)

Master of Business (International Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MIA)İç Mimarlık Master

Master of Interior Architecture (MIA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Uygulamalı Finans Master (MAF)

Master of Applied Finance (MAF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
( PGCertİM)Bilgi Yönetimi alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Information Management ( PGCertIM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Felsefe (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GDipDİ)Tasarım Yenilik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Design Innovation (GDipDI)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(PGDipPE)Profesyonel Ekonomi Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Professional Economics (PGDipPE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(Onur) Mühendislik lisans (Makine Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ustası (MMus)

Master of Music (MMus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Uluslararası İş Ticaret Master

Master of Commerce in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Sağlık Araştırma Master

Master of Health Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Eğitim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Fizik (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Applied Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Biyolojisi yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Marine Biology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Kimya yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Chemistry (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(Profesyonel) Mimarlık yüksek lisans (Mart[Prof])

Master of Architecture (Professional) (MArch[Prof])

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Lisans (Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi)

Bachelor of Business (Supply Chain and Logistics Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (BCom) Kamu Politikası

Bachelor of Commerce (BCom) in Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Sanatlar lisans programı

Bachelor of Arts in Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of Arts in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
İş Spor lisans Yönetimi / Lisans

Bachelor of Sport Management / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDipİM)Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Information Management (PGDipIM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Kriminoloji yüksek lisans

Master of Arts in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Maori Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Maori Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Almanca

Bachelor of Arts (BA) in German

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Maliye)

Master of Business (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(Klinik Uygulama)Egzersiz Bilimi lisans

Bachelor of Exercise Science (Clinical Practice)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Moleküler Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Molecular Microbiology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
İspanyolca (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Araştırma)

Master of Science (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Göç Çalışmaları yüksek lisans

Master of Migration Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Çevre Çalışmaları yüksek lisans (MEnvStud)

Master of Environmental Studies (MEnvStud)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Edebiyat Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Literary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık lisans

Bachelor of Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Pazarlama)İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 dereceyle Mühendisliği Lisans - Siber Mühendislik bölümünden

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Cybersecurity Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş analizi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Bilim Master (Kurs ve Tez)

Master of Science in Electronic and Computer Systems (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Matematik yüksek lisans

Master of Arts in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Jeofizik Bilim lisans (BSc) – Katı Toprak

Bachelor of Science (BSc) in Geophysics – Solid Earth

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum süre tam zamanlı araştırma denetimli, ama Doktora Tezi normalde 3-4 yıl sürer
(BA) Sanatları Siyaset Bilimi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MDDD)İlaç Keşfi Master ve Geliştirme

Master of Drug Discovery and Development (MDDD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Ekolojik Restorasyon yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Ecological Restoration (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Bilgi Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Information Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 trimesterde
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Meteoroloji Master (MMet)

Master of Meteorology (MMet)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
MEGov e usta-Hükümet ()

Master of e-Government (MEGov)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Ticaret lisans (BCom) Bilgi Sistemleri

Bachelor of Commerce (BCom) in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkinci Dil yüksek lisans Öğrenme ve Öğretme

Master of Arts in Second Language Learning and Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Müzede lisansüstü Diploma ve Mirası Uygulama

Postgraduate Diploma in Museum and Heritage Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Eğitimde Sanatları ustası

Master of Arts in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Maori Çalışmalarda Sanatları ustası

Master of Arts in Maori Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Te Reo lisans programı (BA) Maori

Bachelor of Arts (BA) in Te Reo Maori

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kurs ve Tez tarafından Bilişsel Bilim yüksek lisans ve Davranışsal Nörobilim)

Master of Science in Cognitive and Behavioural Neuroscience (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Gıda Bilimleri (Bütünleşik) Doktora) ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Food Sciences and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Muhasebe)

Bachelor of Business (Accounting)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
CHC50113 - Erken Çocukluk Eğitimi Diploma ve Bakım

CHC50113 - Diploma of Early Childhood Education and Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(BA) Sanat Modern Dil Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Modern Language Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGDipDDD)İlaç Keşfi ve Geliştirme alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Drug Discovery and Development (PGDipDDD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
İşletme (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Fizik Bilim Master (Kurs ve Tez)

Master of Science in Physics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Film Sanatları ustası

Master of Arts in Film

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Paramedicine lisans

Bachelor of Paramedicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Gelişim Çalışmaları alanında Diploma

Postgraduate Diploma in Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Ticaret lisans (BCom) Yönetiminde

Bachelor of Commerce (BCom) in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Araştırma)

Master of Arts (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tiyatro Sanatları ustası

Master of Arts in Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(Lisans Latince

Bachelor of Arts (BA) in Latin

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik yüksek lisans

Master of Arts in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
İnşaat Yönetimi lisans (Onur)

Bachelor of Construction Management (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ders ve Tez ile yüksek lisans Jeofizik)

Master of Science in Geophysics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(Araştırma)İşletme yüksek lisans

Master of Business (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans (BCom) Ticaret Hukuku

Bachelor of Commerce (BCom) in Commercial Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Deniz Biyolojisi

Bachelor of Science (BSc) in Marine Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler (Doktora) doktora ve Sosyal Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Humanities and Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Hücre ve Moleküler Biyobilim içinde

Bachelor of Science (BSc) in Cell and Molecular Bioscience

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca yüksek lisans

Master of Arts in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Spor Geliştirme Diploma

Diploma of Sport Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(GDipCom)Ticaret alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Commerce (GDipCom)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(PGCertPP)Kamu Politikası Yüksek Lisans Belgesi

Postgraduate Certificate in Public Policy (PGCertPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Öğretim yüksek lisans (Ortaöğretim)

Master of Teaching (Secondary Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) doktora Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Klasik Çalışmalar

Bachelor of Arts (BA) in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 4 yıl
Toplumda yüksek lisans (MScSoc)

Master of Science in Society (MScSoc)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Siyaset Bilimi Master (MPols)

Master of Political Science (MPols)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. Trimesterde
(BBSc)Binanın lisans

Bachelor of Building Science (BBSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ankara Pazarlama Master

Master of Commerce in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Iş lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Bachelor of Business (Human Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
VU uluslararası Temelleri (Genişletilmiş)

International Foundations at VU (Extended)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Doktora) doktora İnsan Hareketi

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Movement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora (Bilim Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tez ve Ödevler Kanun üstadı)

Master of Laws (by Dissertation and Coursework)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 trimesterde
Bilgi Çalışmaları yüksek lisans (MIS)

Master of Information Studies (MIS)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Kamu Yönetimi Master (MODÜLÜ)

Master of Public Management (MPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
(Doktora) doktora Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları lisans

Bachelor of Education Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tez)Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (by Thesis)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Tasarım Yenilik Master (MDI)

Master of Design Innovation (MDI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Finans Master of Business (Muhasebe) / Master

Master of Business (Accounting) / Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Kanunlar lisans (LİSANS)

Bachelor of Laws (LLB)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Bankacılık ve Finans)

Bachelor of Business (Banking and Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Sanat doktor (DMA)

Doctor of Musical Arts (DMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 6-8 trimesterde
Eğitim Çalışmaları Diploma

Diploma of Education Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Piyasalar Analizi lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Financial Markets Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
(Doktora) doktora (İnsan Hareketi Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Human Movement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uluslararası İşletme)İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business (International Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Terapisi yüksek lisans (MMusTher)

Master of Music Therapy (MMusTher)

Yüksek Lisans
Kurs ve araştırma tam Zamanı - (araştırma) 3. trimesterde; 5 trimesterde (
(PGCertEd)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Education (PGCertEd)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Uluslararası Toplum Geliştirme alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in International Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe Ticaret Master

Master of Commerce in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Klinik Araştırma yüksek lisans Diploması (PGDipClinRes)

Postgraduate Diploma in Clinical Research (PGDipClinRes)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 trimesterde
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Geliştirme Çalışmalarında

Bachelor of Arts (BA) in Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Master (Bina Yangın Güvenliği ve Risk Mühendisliği)

Master of Engineering (Building Fire Safety and Risk Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme yüksek lisans (Kurumsal Kaynak Planlama)

Master of Business (Enterprise Resource Planning Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ev sahibi)Sağlık usta

Master of Health Care (MHC)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 trimesterde
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürel Antropoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Cultural Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master of Arts in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans

Master of Arts in Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(Tez ve Ödevler)Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (by Thesis and Coursework)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yüksek Lisans Diploması (Kurumsal Kaynak Planlama)

Graduate Diploma in Business (Enterprise Resource Planning Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lisans İtalyanca

Bachelor of Arts (BA) in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Pazarlama)lisans

Bachelor of Business (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Global Pazarlama yüksek lisans

Master of Global Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
(Kurs ve Tez tarafından)finansta Stokastik Süreçler, yüksek lisans ve Sigorta

Master of Science in Stochastic Processes in Finance and Insurance (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Tıp (Bütünleşik) Doktora) ve Biyolojik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Medical and Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uluslararası Ticaret)İş lisans

Bachelor of Business (International Trade)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müze ve Miras Uygulama Master (MMHP)

Master of Museum and Heritage Practice (MMHP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürel Antropoloji alanında yüksek lisans

Master of Arts in Cultural Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Dijital Medya Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl