• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans (Muhasebe)

Bachelor of Business (Accounting)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Bilim Master (Kurs ve Tez)

Master of Science in Physics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(Tez)Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (by Thesis)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Ticaret Master

Master of Commerce in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Te Reo lisans programı (BA) Maori

Bachelor of Arts (BA) in Te Reo Maori

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Klasik Çalışmalar

Bachelor of Arts (BA) in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Gelişim Çalışmaları alanında Diploma

Postgraduate Diploma in Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Matematik yüksek lisans

Master of Arts in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Klinik Egzersiz Bilimi ve Rehabilitasyon Master

Master of Clinical Exercise Science and Rehabilitation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans (Olay Yönetimi)

Bachelor of Business (Event Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPA)Master Profesyonel Muhasebe

Master of Professional Accounting (MPA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Mühendislik uygulamaları Master (MEP)

Master of Engineering Practice (MEP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Dijital Medya lisans programı

Bachelor of Arts in Digital Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Göç Çalışmaları yüksek lisans

Master of Migration Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Spor (Bütünleşik) Doktora) ve Rekreasyon

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Sport and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Mart)

Master of Architecture (MArch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde; 12 ay
Toplumda (Doktora) doktora ve Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in Society and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim Master (Kurs ve Tez tarafından)Grafik

Master of Science in Computer Graphics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
İşletme Yüksek Lisans Diploması (Muhasebe)

Graduate Diploma in Business (Accounting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lisans İtalyanca

Bachelor of Arts (BA) in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GDipDİ)Tasarım Yenilik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Design Innovation (GDipDI)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(BCom) Ticaret lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinde

Bachelor of Commerce (BCom) in Human Resource Management and Industrial Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimleri (Bütünleşik) Doktora) ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Food Sciences and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Çalışmaları alanında yüksek lisans

Master of Arts in Media Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(PGDipİM)Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Information Management (PGDipIM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Ankara Pazarlama Master

Master of Commerce in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Sanat Tarihi (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ders ve Tez ile yüksek lisans Adli Psikoloji)

Master of Science in Forensic Psychology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Toplumda yüksek lisans (MScSoc)

Master of Science in Society (MScSoc)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
(MİntTr)Uluslararası Ticaret yüksek lisans

Master of International Trade (MIntTr)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Profesyonel Ekonomi yüksek lisans Belgesi

Postgraduate Certificate in Professional Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Film Sanatları ustası

Master of Arts in Film

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Müzede lisansüstü Diploma ve Mirası Uygulama

Postgraduate Diploma in Museum and Heritage Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
İktisat (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya yüksek lisans

Master of Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
VU uluslararası Vakıflar

International Foundations at VU

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret lisans (BCom) Ticaret Hukuku

Bachelor of Commerce (BCom) in Commercial Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCertHC)Sağlık alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Health Care (PGCertHC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Tez tarafından Biyomedikal yüksek lisans

Master of Biomedical Science by Thesis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Ticaret lisans (BCom) Yönetiminde

Bachelor of Commerce (BCom) in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Psikolojisi yüksek lisans (MEdPsych)

Master of Educational Psychology (MEdPsych)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Spor (Doktora) doktora ve Rekreasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Sport and Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MEGov e usta-Hükümet ()

Master of e-Government (MEGov)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
Coğrafya (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Çevre Çalışmaları

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Almanca

Bachelor of Arts (BA) in German

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi lisans (Onur)

Bachelor of Construction Management (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Sanatları ustası

Master of Arts in Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Müzik (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma İş (Tedarik Zinciri Yönetimi)

Graduate Diploma in Business (Supply Chain Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lisans Tiyatro

Bachelor of Arts (BA) in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim yüksek lisans (İlköğretim)

Master of Teaching (Primary Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Global Pazarlama yüksek lisans

Master of Global Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Uygulamalı İstatistik yüksek lisans (MAppStat)

Master of Applied Statistics (MAppStat)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Bilgi (Doktora) doktora ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Information and Computer Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca (lisans

Bachelor of Arts (BA) in French

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca yüksek lisans

Master of Arts in Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Bilim lisans (BSc) Kimya

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Koruma Master (MMarCon)

Master of Marine Conservation (MMarCon)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Kültürel Antropoloji alanında yüksek lisans

Master of Arts in Cultural Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(Pazarlama)lisans

Bachelor of Business (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Biomedical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Uluslararası Toplumun ana Gelişim

Master of International Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri lisans

Bachelor of Physical Education and Sport Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kurs ve Tez tarafından Çapraz, yüksek lisans-Kültürel Psikoloji ()

Master of Science in Cross-Cultural Psychology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master of Arts in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(Araştırma)Kanunların usta

Master of Laws (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MIM)Bilgi Yönetimi Master

Master of Information Management (MIM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Turizm ve Varış yeri Yönetimi Master

Master of Tourism and Destination Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Deniz Biyolojisi yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Marine Biology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Yüksek lisans (Araştırma)

Master of Science (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikolojik Çalışmaların Spor lisans (İnsan hareketleri) / Lisans

Bachelor of Sport Science (Human Movement) / Bachelor of Psychological Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Göç Çalışmalarında lisansüstü Diploma

Postgraduate Diploma in Migration Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Ceza Adalet lisans ve Psikolojik Çalışmalar

Bachelor of Criminal Justice and Psychological Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 dereceyle Mühendisliği Lisans - Siber Mühendislik bölümünden

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Cybersecurity Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Çalışmaları yüksek lisans (MEnvStud)

Master of Environmental Studies (MEnvStud)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Uygulamalı Finans Master (MAF)

Master of Applied Finance (MAF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans

Bachelor of Arts (BA) in English Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekran lisans Medya

Bachelor of Screen Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
( PGCertİM)Bilgi Yönetimi alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Information Management ( PGCertIM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
(Lisans Çince

Bachelor of Arts (BA) in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Psychology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(Tez)Turizm Yönetimi Master

Master of Tourism Management (by Thesis)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
(PGDipEd)Eğitim alanında lisansüstü Diploması

Postgraduate Diploma in Education (PGDipEd)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(Doktora) doktora (İnsan Hareketi Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Human Movement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Koruma alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Marine Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Museum of Arts Master ve Miras Araştırmaları

Master of Arts in Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans

Master of Arts in Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(PGDipSc)Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Science (PGDipSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
İşletme yüksek lisans (Turizm ve Varış yeri Yönetimi)

Master of Business (Tourism and Destination Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği (lisans (TESOL)

Bachelor of Arts (BA) in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Pazarlama)İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik yüksek lisans (MMA)

Master of Musical Arts (MMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Bilim lisans (BSc) Coğrafya

Bachelor of Science (BSc) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Yönetimi Master (MODÜLÜ)

Master of Public Management (MPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Yunan (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(ArtDip)Sanatçı Diploma

Artist Diploma (ArtDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Maori Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Maori Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Spor Uygulama)Egzersiz Bilimi lisans

Bachelor of Exercise Science (Sport Practice)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dermal lisans Bilimler

Bachelor of Dermal Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Business Analytics Master (Profesyonel)

Master of Business Analytics (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master of Business (Uluslararası İşletme)

Master of Business (International Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikolojik Çalışmalar lisans Lisans /

Bachelor of Psychological Studies / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültürel Antropoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Cultural Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BA) Sanatları Siyaset Bilimi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Eğitim Master (MEd)

Master of Education (MEd)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Stratejik Araştırmalar alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Strategic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(Tez)Kanunların usta

Master of Laws (by Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 trimesterde
(İş ve Yönetim Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Business and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BA) Sanat Modern Dil Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Modern Language Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans (İnşaat Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MBusAn)Master Profesyonel İş Analizi

Master of Professional Business Analysis (MBusAn)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) doktora Yaratıcı Sanatlar

Doctor of Philosophy (PhD) in Creative Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Bilim Master (Kurs ve Tez)

Master of Science in Electronic and Computer Systems (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(BBSc)Binanın lisans

Bachelor of Building Science (BBSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora İnsan Hareketi

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Movement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans (BCom) Aktüerya Bilimleri

Bachelor of Commerce (BCom) in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uluslararası Ticaret)İş lisans

Bachelor of Business (International Trade)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora (İşletme ve Yönetim Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Business and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Geography (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Tasarım Yenilik Master (MDI)

Master of Design Innovation (MDI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Spor İş Master ve Bütünlük

Master of Sport Business and Integrity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Pazarlama Master

Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Değişimin ana, Yenilik ve Liderlik

Master of Change, Innovation and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ticaret lisans (BCom) Uluslararası İşletme

Bachelor of Commerce (BCom) in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Edebiyat Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Literary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Maori Çalışmalarda Sanatları ustası

Master of Arts in Maori Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Bilim lisans (BSc) Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri

Bachelor of Science (BSc) in Electronic and Computer Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. Trimesterde
(Onur) Mühendislik lisans (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kurs ve Tez tarafından)finansta Stokastik Süreçler, yüksek lisans ve Sigorta

Master of Science in Stochastic Processes in Finance and Insurance (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Dijital Medya yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Otelcilik SİT50416 - Diploma

SIT50416 - Diploma of Hospitality Management

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl
(PGDipClinPsyc)Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Clinical Psychology (PGDipClinPsyc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 trimesterde
Bilgi Sistemleri Ticaret Master

Master of Commerce in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Finans Master of Business (Muhasebe) / Master

Master of Business (Accounting) / Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ankara Maliye yüksek lisans

Master of Commerce in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Binanın lisans Ölçme

Bachelor of Building Surveying

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 dereceyle Mühendisliği Lisans - Yazılım Mühendisliği okuyor

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans - BHlth

Bachelor of Health - BHlth

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş Ticaret Master

Master of Commerce in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Bilim lisans (BSc) Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Maliye)

Master of Business (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dilbilim yüksek lisans

Master of Arts in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(PGCertPP)Kamu Politikası Yüksek Lisans Belgesi

Postgraduate Certificate in Public Policy (PGCertPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
(Ev sahibi)Sağlık usta

Master of Health Care (MHC)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 trimesterde
Müzik Terapisi yüksek lisans (MMusTher)

Master of Music Therapy (MMusTher)

Yüksek Lisans
Kurs ve araştırma tam Zamanı - (araştırma) 3. trimesterde; 5 trimesterde (
Bilim lisans (BSc), Aktüerya Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel İlişkiler yöneticisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Master of Industrial Relations and Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Spor Yönetimi lisans

Bachelor of Sport Management

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Ticaret lisans (BCom) Pazarlama

Bachelor of Commerce (BCom) in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Piyasalar Analizi lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Financial Markets Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Bina yüksek lisans (MBSc)

Master of Building Science (MBSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Profesyonel Ekonomi yüksek lisans (MOE)

Master of Professional Economics (MPE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Çince yüksek lisans

Master of Arts in Chinese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Klinik Araştırma yüksek lisans Diploması (PGDipClinRes)

Postgraduate Diploma in Clinical Research (PGDipClinRes)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 trimesterde
Bilgi Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Information Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 trimesterde
(MIA)İç Mimarlık Master

Master of Interior Architecture (MIA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Uluslararası Toplum Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilim lisans (BSc) Çevre Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans

Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Pazarlama)

Master of Business (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (BSc) İstatistik

Bachelor of Science (BSc) in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Sanat doktor (DMA)

Doctor of Musical Arts (DMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 6-8 trimesterde
Bilim lisans (BSc) Fizik

Bachelor of Science (BSc) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Jeofizik – Meteoroloji

Bachelor of Science (BSc) in Geophysics – Meteorology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (BCom) Finans

Bachelor of Commerce (BCom) in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkinci Dil yüksek lisans Öğrenme ve Öğretme

Master of Arts in Second Language Learning and Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Spor Geliştirme Diploma

Diploma of Sport Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güzellik Terapi SHB50115 - Diploma

SHB50115 - Diploma of Beauty Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanatta Yüksek Lisans Diploması (PGDipArts)

Postgraduate Diploma in Arts (PGDipArts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (MIR)

Master of International Relations (MIR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. Trimesterde
(Doktora) doktora (Eğitim Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Ticaret yüksek lisans

Master of Commerce in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Eğitim (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Samoalı Çalışmaları Sanatlar lisans (BA)/Mataupu tau Samoa

Bachelor of Arts (BA) in Samoan Studies/Mataupu tau Samoa

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş yönetici (Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi)

Master of Business (Industrial Relations / Human Resource Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans (Araştırma)

Master of Arts (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Chemistry (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Eğitim Psikolojisi Uygulamada Yüksek Lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Educational Psychology Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
İnsan Ticaret ana Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler

Master of Commerce in Human Resource Management and Industrial Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Arts (BA) in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum süre tam zamanlı araştırma denetimli, ama Doktora Tezi normalde 3-4 yıl sürer
Mühendislik diploması

Diploma of Engineering

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tez ve Ödevler Kanun üstadı)

Master of Laws (by Dissertation and Coursework)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 trimesterde
Gıda Bilimleri (Doktora) doktora ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Sciences and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCertPM)Kamu Yönetimi alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Public Management (PGCertPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Eğitim lisans (Öğretmenlik) Erken Çocukluk Yatak(Tchg)EC

Bachelor of Education (Teaching) Early Childhood - BEd(Tchg)EC

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BA) Sanat Psikolojisi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı Master (Küresel Beslenme ve Aktif Yaşam)

Master of Public Health (Global Nutrition and Active Living)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Sağlık lisans

Bachelor of Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müze ve Miras Uygulama Master (MMHP)

Master of Museum and Heritage Practice (MMHP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Filmde (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Film

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GCertDE)Tasarlanmış Ortamlarda yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Designed Environments (GCertDE)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Çalışmalar lisans (BAS)

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Molecular Microbiology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(BTM)Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of Tourism Management (BTM)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Edebi Çeviri Çalışmaları alanında yüksek lisans

Master of Arts in Literary Translation Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Bilim lisans (BSc) Geliştirme Çalışmalarında

Bachelor of Science (BSc) in Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans

Master of Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Bilim lisans (BSc) Psikoloji

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Geology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Yenilik ve Ticarileştirilmesi ana (MİnnComl)

Master of Innovation and Commercialisation (MInnComl)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
(GDipDE)Tasarlanmış Ortamlarda Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Designed Environments (GDipDE)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(GDipCom)Ticaret alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Commerce (GDipCom)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Mühendislik Master (Bina Yangın Güvenliği ve Risk Mühendisliği)

Master of Engineering (Building Fire Safety and Risk Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (BSc) Fiziksel Coğrafya

Bachelor of Science (BSc) in Physical Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca yüksek lisans

Master of Arts in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Sosyal Politika yüksek lisans

Master of Arts in Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Dini Çalışmalarda yüksek lisans

Master of Arts in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Eğitimde lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Stratejik Çalışmalar Master (MSS)

Master of Strategic Studies (MSS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
İspanyolca (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mantık yüksek lisans

Master of Arts in Logic

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Müzik ustası (MMus)

Master of Music (MMus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
(PGDipPM)Kamu Yönetimi alanında lisansüstü Diploması

Postgraduate Diploma in Public Management (PGDipPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(Lisans Latince

Bachelor of Arts (BA) in Latin

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)İşletme yüksek lisans

Master of Business (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paramedicine lisans

Bachelor of Paramedicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Mathematics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(PGDipMet)Meteoroloji lisansüstü Diploma

Postgraduate Diploma in Meteorology (PGDipMet)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
(Doktora) doktora Mimarlık ve Tasarım

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Doktora) doktora Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora (Doktora) (Entegre) Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Göç Hukuku alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Migration Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bina Tasarımı lisans

Bachelor of Building Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tez ve Ödevler)Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (by Thesis and Coursework)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
(Doktora) doktora Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 trimesterde
Tıp (Bütünleşik) Doktora) ve Biyolojik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Medical and Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekolojik Restorasyon yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Ecological Restoration (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Uygulamalı Bilim ustası

Master of Applied Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Iş lisans (Bilgi Sistemleri Yönetimi)

Bachelor of Business (Information Systems Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uluslararası İşletme)İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business (International Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Araştırma Master

Master of Health Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Ticaret yüksek lisans Belgesi - GCertCom

Graduate Certificate in Commerce - GCertCom

Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Asya Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PGCertEd)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Education (PGCertEd)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Kurs tarafından Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans Tezi

Master of Biomedical Science by Coursework and Thesis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 trimesterde
İş Spor lisans Yönetimi / Lisans

Bachelor of Sport Management / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya yüksek lisans

Master of Arts in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Beşeri Bilimler (Doktora) doktora ve Sosyal Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Humanities and Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Bütünleşik) doktora (Doktora) Mühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(GDipMus)Müzik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Music (GDipMus)

Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Erken Çocukluk Eğitimi lisans

Bachelor of Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kurs ve Tez tarafından Bilişsel Bilim yüksek lisans ve Davranışsal Nörobilim)

Master of Science in Cognitive and Behavioural Neuroscience (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Biyoteknoloji, yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Biotechnology (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
İşletme yöneticisi (Tedarik Zinciri Yönetimi)

Master of Business (Supply Chain Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İstatistik bölümünde yüksek lisans (Ders ve Tez)

Master of Science in Statistics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(GCertLaw)Hukuk alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Law (GCertLaw)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
İktisat (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları lisans

Bachelor of Education Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme diploması (İşletme)

Diploma of Business (Enterprise)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi)İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business (Industrial Relations and Human Resource Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) doktora (Hemşirelik ve Ebelik Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Nursing and Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Fizik (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Applied Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pasifik lisans programı (BA) Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) in Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca yüksek lisans

Master of Arts in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Küresel Yönetim yüksek lisans

Master of Global Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Bilgisayar Bilimi Master (MCompSc)

Master of Computer Science (MCompSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Osteopati)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Osteopathy)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Geliştirme yüksek lisans

Master of Software Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pasifik Araştırmaları yüksek lisans

Master of Arts in Pacific Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
(Lisans Japon

Bachelor of Arts (BA) in Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticari Aşçılıkta SİT30816 - Sertifika III

SIT30816 - Certificate III in Commercial Cookery

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MDDD)İlaç Keşfi Master ve Geliştirme

Master of Drug Discovery and Development (MDDD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Eğitim lisans (P-12)

Bachelor of Education (P-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Toplum Geliştirme alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in International Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Makine Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Postgraduate Certificate in Information Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 aylık dönem