• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Uygulamalı Finans Master (Finansal Hizmetler)

Master of Applied Finance (Financial Services)

Yüksek Lisans
1-1 tam Zamanı.5 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (Makine öğrenmesi ve Büyük Veri)

Master of Computer Science (Machine Learning and Big Data)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Dean')lisans;Alim s

Bachelor of Arts (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (İktisat)

Bachelor of Commerce (Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. oturum
Doktora (Doktora) (Psikoloji)

Doctor of Philosophy (PhD) (Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Bionanoteknoloji lisans (Onur)

Bachelor of Bionanotechnology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Yerli Sağlığı)lisans Bilim

Bachelor of Health Science (Indigenous Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Yüksek lisans (Kimya)

Master of Science (Chemistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 yıl (3 dönem)
Fizik (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Felsefe Master (Biofabrication)

Master of Philosophy (Biofabrication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
(Dean')Ticaret lisans;Alim s

Bachelor of Commerce (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Lisans eğitimi (Malzeme)

Bachelor of Science (Materials)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(4) (Onur) Yasaların lisans Yıllık Lisans

Bachelor of Laws (Honours) (4-Year Degree)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Bilim Gelişmiş lisans (Onur) (Fizik)

Bachelor of Science Advanced (Honours) (Physics)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Onur) Matematik ve Finans lisans (Nicel ve Sayısal İşlem)

Bachelor of Mathematics and Finance (Honours) (Quantitative and Computational Trading)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Lisans (İspanyolca)

Bachelor of Arts (Spanish)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık (Doktora) doktora Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arkeoloji ve Eski Tarih)lisans

Bachelor of Arts (Archaeology and Ancient History)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bilişim Sistemleri lisans (Onur)

Bachelor of Business Information Systems (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üçüncül Öğretim ve Öğrenme yüksek lisans Belgesi Uygulamaları

Graduate Certificate in Tertiary Teaching and Learning Practices

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. oturum
Mühendisliği (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Yerli Çalışmalar)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Indigenous Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Bilim Master (Biyoteknoloji)

Master of Science (Biotechnology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 yıl (3 dönem)
Egzersiz Rehabilitasyon Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Exercise Rehabilitation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Master (Kimya)

Master of Philosophy (Chemistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
(Onur) Mühendisliği Lisans - Mekatronik

Bachelor of Engineering (Honours) - Mechatronic

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Work Health and Safety

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Matematik (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Tıbbi ve (Dean') (Onur)Sağlık Bilimleri lisans;Alim s

Bachelor of Medical and Health Sciences (Honours) (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Matematik lisans (Uygulamalı İstatistik)

Bachelor of Mathematics (Applied Statistics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve beslenme bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Ağ Tasarım ve Yönetimi)Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology (Network Design and Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Ankara Psikolojik Bilim/Lisans

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Matematik lisans

Bachelor of Medical Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Ticaret Yaratıcı Sanat lisans/Lisans

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Mühendislik Master (Varlık Yönetimi)

Master of Engineering (Asset Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Gazetecilik lisans/Lisans

Bachelor of Journalism/Bachelor of Arts

Lisans
(9 Seans) tam Zamanı - 4.5 yıl
(Dean')Tıp Matematik lisans;Alim s

Bachelor of Medical Mathematics (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Dean')Uluslararası Çalışmalar lisans/Lisans;Bilginler s

Bachelor of Arts/Bachelor of International Studies (Dean's Scholars)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Sağlık Master Bilişim

Master of Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Matematik lisans Gelişmiş

Bachelor of Mathematics Advanced (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
(Dean Alim)Bionanoteknoloji lisans (Onur)

Bachelor of Bionanotechnology (Honours) (Dean’s Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Yasaların Bilgi Teknolojisi lisans/Lisans

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(Sosyal Pazarlama)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Social Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Matematik (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(Dean') (Onur) Tıbbi Biyoteknoloji lisans;Alim s

Bachelor of Medical Biotechnology (Honours) (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Maden Mühendisliği)Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering (Mining Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Gelişmiş (Onur) (Atmosfer Bilimleri)

Bachelor of Science Advanced (Honours) (Atmospheric Science)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Dean') (Onur) Matematik ve Finans lisans;ler Bilgin

Bachelor of Mathematics and Finance (Honours) (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Onur) lisans - Fizik

Bachelor of Science (Honours) - Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl (2 dönem)
Lisans (Fransızca)

Bachelor of Arts (French)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Finans Master (Kurumsal Hazine)

Master of Applied Finance (Corporate Treasury)

Yüksek Lisans
1-1 tam Zamanı.5 yıl
Uygulamalı Finans yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Applied Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. Trimesterde
Yüksek lisans (Gerontoloji ve Rehabilitasyon Çalışmaları)

Master of Science (Gerontology and Rehabilitation Studies)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
(Tıbbi Kimya)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Medicinal Chemistry)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Eğitim Master (TESOL)

Master of Education (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans (Felsefe)

Bachelor of Arts (Philosophy)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim ve Medya lisans (Pazarlama İletişimi ve Reklam)

Bachelor of Communication and Media (Marketing Communication and Advertising)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Çevre Beşeri Bilimler)

Bachelor of Arts (Environmental Humanities)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Dean'Alim ler)Eğitim lisans - ilk Yıllar

Bachelor of Education - The Early Years (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Usta İş Sağlığı ve Güvenliği (Ergonomi)

Master of Work Health and Safety (Ergonomics)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - (3 Yarı yıl) 1.5 yıl tam zamanlı veya part-eşdeğer
Usta İş Sağlığı ve Güvenliği Gelişmiş

Master of Work Health and Safety Advanced

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Uluslararası Çalışmalar lisans (Onur)

Bachelor of International Studies (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Yetişkin ve Mesleki Eğitim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Adult and Vocational Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TESOL)Eğitimi Master Gelişmiş

Master of Education Advanced (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (Sanat ve Sosyal Bilgiler)

Master of Philosophy (Arts and Social Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Usta İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Gelişmiş ()

Master of Work Health and Safety Advanced (Ergonomics)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Lisans (Jeoloji)

Bachelor of Science (Geology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Yüksek lisans (Çevre Biyolojisi)

Master of Science (Environmental Biology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 yıl (3 dönem)
Bilgisayar Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Computer Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans eğitimi (Çevre)

Bachelor of Science (Environment)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Ticaret lisans (Muhasebe)

Bachelor of Commerce (Accountancy)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Usta İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni)

Master of Work Health and Safety (Occupational Hygiene)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - (3 Yarı yıl) 1.5 yıl tam zamanlı veya part-eşdeğer
Usta İş Sağlığı ve Güvenliği

Master of Work Health and Safety

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - (3 Yarı yıl) 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Halk Sağlığı lisans (Gıda ve Toplum)

Bachelor of Public Health (Food and Society)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dijital ve Sosyal Medya)İletişim lisans ve Medya

Bachelor of Communication and Media (Digital and Social Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (Tedarik Zinciri Yönetimi)

Bachelor of Commerce (Supply Chain Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(E-iş)Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology (eBusiness)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Yüksek lisans (Tıbbi radyofizik)

Master of Science (Medical Radiation Physics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Lisans (İngiliz Edebiyatı)

Bachelor of Arts (English Literatures)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans (Fizik)

Master of Philosophy (Physics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Tıbbi lisans ve Sağlık Bilimleri

Bachelor of Medical and Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Onur) Mühendisliği Lisans - Biyomedikal Mühendislik

Bachelor of Engineering (Honours) - Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sosyal Politika)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Social Policy)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Ekonomi ve Finans lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Economics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Lisans eğitimi (Arazi ve Miras Yönetimi)

Bachelor of Science (Land and Heritage Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Onur) Mühendislik programları (Bilgin)

Bachelor of Engineering (Honours) (Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Yaratıcı Sanatlar

Doctor of Philosophy (PhD) in Creative Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Tıp alanında Doktora doktor

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Tıp Matematik lisans (Onur)

Bachelor of Medical Mathematics (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Finansal Matematik yüksek lisans

Master of Financial Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Malzeme Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Materials Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Dean')Matematik lisans Eğitimi;Alim s

Bachelor of Mathematics Education (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Tarih)lisans

Bachelor of Arts (History)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. oturum
Hemşirelik lisans (Dönüşüm)

Bachelor of Nursing (Conversion)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Matematik lisans/Lisans

Bachelor of Mathematics/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Hemşirelik lisans (Onur)

Bachelor of Nursing (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Bilim İletişim ve Medya lisans/Lisans

Bachelor of Communication and Media/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Bilgisayar Bilimi (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(Onur) kimya-biyoloji Mühendisliği - Telekomünikasyon Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Telecommunications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans lisans

Bachelor of Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Küresel Medya Ekran)İletişim lisans ve Medya

Bachelor of Communication and Media (Global Screen Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Biyomoleküler Fizik) (Onur) lisans Gelişmiş

Bachelor of Science Advanced (Honours) (Biomolecular Physics)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Felsefe Yüksek Lisans (Eğitim)

Master of Philosophy (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
(Dean Bilgin)İletişim ve Medya lisans - Lisans

Bachelor of Arts - Bachelor of Communication and Media (Dean’s Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
(Beşeri Coğrafya)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Human Geography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Bilgisayar Bilimleri, Yaratıcı Sanatlar lisans/Lisans

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
(Onur)Sağlık lisans ve Beden Eğitimi

Bachelor of Health and Physical Education (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların Gazetecilik lisans - Lisans

Bachelor of Journalism - Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yazılım Mühendisliği)Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Onur) kimya-biyoloji Mühendisliği - Maden Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalar lisans (Sürdürülebilir Kalkınma)

Bachelor of International Studies (Global Sustainable Development)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Bilim, Felsefe doktoru (PhD) (Bilgi)

Doctor of Philosophy (PhD) (Information Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Ankara Uluslararası Çalışmalar lisans/Lisans

Bachelor of International Studies/Bachelor of Commerce

Lisans
(9 Yarı yıl) tam Zamanı - 4.5 yıl
İlköğretim lisans

Bachelor of Primary Education

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Dean')Performans lisans;Alim s

Bachelor of Performance (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Bilim ve Yönetimi Master

Master of Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
(Dean') (Onur) Koruma Biyolojisi lisans;Alim s

Bachelor of Conservation Biology (Honours) (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Master (Sanat)

Master of Research (Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Mühendislik Master (yeni Üretim)

Master of Engineering (Innovative Manufacturing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim ve Medya Yaratıcı Sanat lisans/Lisans

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Communication and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Bilgi İşletme lisans/Lisans Teknoloji

Bachelor of Business/Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 (9 Seans)
Sanat lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Arts

Lisans
(9 Yarı yıl) tam Zamanı - 4.5 yıl
Psikolojik Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Psychological Science (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Öğretim Master (Birincil)

Master of Teaching (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme yüksek lisans (Çift Uzmanlaşma)

Master of Business (Double Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bilişim Sistemleri lisans

Bachelor of Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik usta

Master of Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) (Dean'Alim ler)

Bachelor of Science (Honours) (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Information Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yasaların lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Sosyal Psikolojik Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Tıbbi lisans ve Radyasyon Fiziği

Bachelor of Medical and Radiation Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Demiryolu Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Rolling Stock Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - (2 Yarı yıl) 1 yıl Part-time
Bilgi Teknolojisi lisans (Onur)

Bachelor of Information Technology (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Egzersiz Bilimi lisans ve Rehabilitasyon

Bachelor of Exercise Science and Rehabilitation

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Tıp ve Sağlık Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Medical and Health Sciences (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Master of Clinical Exercise Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mühendislik Master (Mekatronik Mühendisliği)

Master of Engineering (Mechatronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Eğitimi

Bachelor of Science Education

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Dean')Sosyal lisans Bilim;Alim s

Bachelor of Social Science (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Koruma Biyolojisi lisans (Onur)

Bachelor of Conservation Biology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Yasaların lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Laws (Honours) (Graduate Entry)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Mühendislik Master (Yönetim)

Master of Engineering (Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Makine Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Matematik ve Finans lisans (Finansal Planlama)

Bachelor of Mathematics and Finance (Honours) (Financial Planning)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Halk Sağlığı lisans (Sosyal Epidemiyoloji)

Bachelor of Public Health (Social Epidemiology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (Psikoloji)/Lisans

Bachelor of Arts (Psychology)/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Bilim Gazeteciliği lisans/Lisans

Bachelor of Journalism/Bachelor of Science

Lisans
(9 Yarı yıl) tam Zamanı - 4.5 yıl
Sağlık lisans ve Beden Eğitimi

Bachelor of Health and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Onur Eğitim lisans - ilk Yıllar ()

Bachelor of Education - The Early Years (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans (Halkla İlişkiler)

Bachelor of Commerce (Public Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eğitim) (Doktora) doktora Entegre

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Görsel İletişim Tasarımı)İletişim lisans ve Medya

Bachelor of Communication and Media (Visual Communication Design)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların İletişim ve Medya lisans - Lisans

Bachelor of Communication and Media - Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Master (Yüksek Öğretim)

Master of Education (Higher Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans (Risk Yönetimi)Gelişmiş

Master of Work Health and Safety Advanced (Risk Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
(Bionanoteknoloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Bionanotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Eğitim ana (Eğitim Liderliği)

Master of Education (Educational Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Yaratıcı Sanat lisans (Tiyatro)

Bachelor of Creative Arts (Theatre)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Biyolojik Bilimler)

Bachelor of Science (Biological Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Onur) Matematik ve Finans lisans (Matematiksel İktisat)

Bachelor of Mathematics and Finance (Honours) (Mathematical Economics)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Sosyal ve Dijital Yenilik)Bilgi Teknolojileri lisans

Bachelor of Information Technology (Social and Digital Innovation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Ekonomi ve Finans lisans

Bachelor of Economics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanat lisans (Müzik)

Bachelor of Creative Arts (Music)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Felsefe doktoru (PhD) Bütünleşik (Sağlık ve Toplum)

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated (Health and Society)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Kriminoloji)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Criminology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Demiryolu Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Rolling Stock Engineering

Yüksek Lisans
Saat (4 Yarı yıl) Online/Uzaktan - 2 yıl part-
(Tıbbi genetik)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Medical Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Kanunların (Psikoloji) lisans - Lisans

Bachelor of Arts (Psychology) - Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans eğitimi (Nükleer Bilim Ve Teknoloji)

Bachelor of Science (Nuclear Science and Technology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Eleme)

Master of Social Work (Qualifying)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı veya yarı zamanlı eşdeğer
İletişim ve Medya lisans - Uluslararası Çalışmalar Lisans (Dean Bilgin)

Bachelor of Communication and Media - Bachelor of International Studies (Dean’s Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Mühendislik Varlık Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Engineering Asset Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl (2 dönem) part-time
Lisans (Siyaset)

Bachelor of Arts (Politics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Halk Sağlığı)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Public Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Gazetecilik lisans

Bachelor of Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 Dönem)
(Onur)Sosyal Bilimler yüksek lisans

Bachelor of Social Science (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans - ilk Yıllar

Bachelor of Education - The Early Years

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Mühendisliği Lisans (Onur) (Mekanik veya Mekatronik)/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical or Mechatronic)/Bachelor of Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Coğrafya lisans

Bachelor of Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik lisans (Matematik)

Bachelor of Mathematics (Mathematics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Emel yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Dementia Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl (2 dönem) part-time
(Dean')Sağlık lisans ve Beden Eğitimi;ler Bilgin

Bachelor of Health and Physical Education (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Dean') (Onur), Çevre Bilimi lisans;ler Bilgin

Bachelor of Environmental Science (Honours) (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Dean')İlköğretim lisans;Alim s

Bachelor of Primary Education (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Felsefe Master (Sağlık ve Toplum)

Master of Philosophy (Health and Society)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Seyahat ve Turizm Ticaret lisans - not yönetimi İleri Diploma

Bachelor of Commerce - TAFE Advanced Diploma of Travel and Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Profesyonel Muhasebe Gelişmiş Master

Master of Professional Accounting Advanced

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (Yaratıcı Sanatlar ve İletişim)

Master of Philosophy (Creative Arts and Communication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Uygulamalı Finans Master (Yatırım)

Master of Applied Finance (Investing)

Yüksek Lisans
1-1 tam Zamanı.5 yıl
(Yaratıcı Yazarlık), Yaratıcı Sanat lisans

Bachelor of Creative Arts (Creative Writing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA - Master Gelişmiş

MBA - Master of Business Administration Advanced

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Tıbbi lisans ve Radyasyon Fiziği İleri

Bachelor of Medical and Radiation Physics Advanced (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Sanat (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Lisans (Sosyoloji)

Bachelor of Arts (Sociology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlığı geliştirme)Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Public Health (Health Promotion)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora (Coğrafya ve Sürdürülebilir Toplumlar)Entegre

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated (Geography and Sustainable Communities)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Yasaların Psikolojik Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans (Bilim Ve Teknoloji Çalışmaları)

Bachelor of Arts (Science and Technology Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim lisans (Onur)

Bachelor of Primary Education (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (Ağ ve Bilgi Güvenliği)

Master of Computer Science (Network and Information Security)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıbbi Biyoteknoloji lisans (Onur)

Bachelor of Medical Biotechnology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Lisans

Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışmalar Yaratıcı Sanat lisans/Lisans

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
(Dean')Deniz Bilimi lisans (Onur); Alim s

Bachelor of Marine Science (Honours) (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Onur)Deniz Bilimleri lisans

Bachelor of Marine Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Küresel Medya ve İletişim, Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies (Global Media and Communication)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Matematik yüksek lisans

Master of Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Ruh Sağlığı)

Master of Nursing (Mental Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 1 - 1.5
Lisans Bilgisayar Bilimleri (Oyun ve Mobil Geliştirme)

Bachelor of Computer Science (Game and Mobile Development)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Usta İş Sağlığı ve Güvenliği (Risk Yönetimi)

Master of Work Health and Safety (Risk Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - (3 Yarı yıl) 1.5 yıl tam zamanlı veya part-eşdeğer
Karakter arka Plan Öğrenciler için (Mandarin) lisans (Çince)

Bachelor of Arts (Chinese (Mandarin) for Character Background Students)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Araştırmaları usta

Master of Maritime Studies

Yüksek Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Otizm usta

Master of Autism

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya yarı zamanlı eşdeğer
Çevre Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Environmental Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Ankara İletişim ve Medya lisans - Lisans

Bachelor of Communication and Media - Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 (9 Seans)
Sosyal Bilimler (Dean'Alim) Sosyal Bilimler yüksek lisans - Onur (

Bachelor of Social Science - Honours (Dean's Scholar) (Social Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Usta Balıkçılık Politikası

Master of Fisheries Policy

Yüksek Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Hemşirelik lisans (Yurtdışı Nitelikli Hemşire)

Bachelor of Nursing (Overseas Qualified Nurses)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Lisans (Yaratıcı Yazarlık)

Bachelor of Arts (Creative Writing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Dean')Yaratıcı Sanat lisans;Alim s

Bachelor of Creative Arts (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (Onur)

Bachelor of Commerce (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dean')lisans Bilgisayar Bilimleri;Alim s

Bachelor of Computer Science (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Commerce

Lisans
(9 Yarı yıl) tam Zamanı - 4.5 yıl
Yüksek lisans (Dünya ve Çevre Bilimleri)

Master of Science (Earth and Environmental Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 yıl (3 dönem)
Ticaret lisans (Pazarlama)

Bachelor of Commerce (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların Matematik lisans/Lisans

Bachelor of Mathematics/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yasaların lisans (Onur)

Bachelor of Laws (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. trimesterde
Halk Sağlığı Master Gelişmiş

Master of Public Health Advanced

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme ana ve Diyet

Master of Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Tıp Eğitimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Medical Education

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl (4 dönem) bölüm-
Ekonomi ve Finans İletişim ve Medya lisans - Lisans

Bachelor of Communication and Media - Bachelor of Economics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Felsefe Master (İş)

Master of Philosophy (Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
(Psikoloji) (Doktora) doktora Entegre

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated (Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Telecommunications Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Fizik)

Bachelor of Science (Physics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Hemşirelik Uluslararası yüksek lisans

Master of Nursing International

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Olmayan (Mandarin)) lisans (Çin-Çin arka Plan Öğrenciler

Bachelor of Arts (Chinese (Mandarin) for Non-Chinese Background Students)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı doktora

Doctor of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Gazetecilik lisans/Lisans

Bachelor of Journalism/Bachelor of Commerce

Lisans
(9 Seans) tam Zamanı - 4.5 yıl
İşletme yüksek lisans (Pazarlama)

Master of Business (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgisayar alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans (Japonca)

Bachelor of Arts (Japanese)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans Uluslararası Çalışmalar lisans/Lisans

Bachelor of International Studies/Bachelor of Economics and Finance

Lisans
(9 Yarı yıl) tam Zamanı - 4.5 yıl
(Finansal Planlama)Ticaret lisans

Bachelor of Commerce (Financial Planning)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dean')Fen Eğitimi lisans;Alim s

Bachelor of Science Education (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Matematik lisans Eğitimi

Bachelor of Mathematics Education

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. oturum
Lisans (Yerli Çalışmalar)

Bachelor of Arts (Indigenous Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Tıbbi Kimya)

Master of Science (Medicinal Chemistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 yıl (3 dönem)
Psikoloji yüksek lisans (Klinik)

Master of Psychology (Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
İletişim ve Medya lisans - Lisans

Bachelor of Arts - Bachelor of Communication and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Yasaların Siyaset lisans, Felsefe ve İktisat/Lisans

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği)

Master of Computer Science (Software Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Büyük Veri)

Bachelor of Computer Science (Big Data)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İletişim ve Medya lisans / Lisans Çalışmaları

Bachelor of Communication and Media / Bachelor of International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
(Doktora) doktora Bütünleşik (Bilimler)

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated (Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Beslenme lisans eğitimi

Bachelor of Nutrition Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Yüksek lisans (Tedarik Zinciri Yönetimi ve Proje Yönetimi)

Master of Science (Supply Chain Management and Project Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Matematik ve Finans lisans (Risk Yönetimi ve Sigorta)

Bachelor of Mathematics and Finance (Honours) (Risk Management and Insurance)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
(İş Hukuku)Ticaret lisans

Bachelor of Commerce (Business Law)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset lisans, Felsefe ve Ekonomi

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Deniz lisans Bilim

Bachelor of Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Araştırma yüksek lisans (Mühendislik ve Bilgi Bilimleri)

Master of Research (Engineering and Information Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Araştırma Master (İş)

Master of Research (Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
(Beşeri Coğrafya)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Human Geography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Sanat Yaratıcı Sanat lisans/Lisans

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Lisans (İtalyan)

Bachelor of Arts (Italian)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Topluluklar lisans

Bachelor of Sustainable Communities

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çevre Mühendisliği)Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering (Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans (Proje Yönetimi)

Master of Science (Project Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yasaların ana (Ceza Uygulaması)

Master of Laws (Criminal Practice)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - (2 Yarı yıl) 1 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Kanunların Ekonomi ve Finans lisans - Lisans

Bachelor of Economics and Finance - Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora) doktora (Coğrafya ve Sürdürülebilir Toplumlar)

Doctor of Philosophy (PhD) in (Geography and Sustainable Communities)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)