• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans - Psikolojik Çalışmalar Önemli

Bachelor of Arts - Psychological Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Fast Track)Bilgi ve İletişim Teknolojisi Diploma

Diploma in Information and Communications Technology (Fast Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
İş İletişimi lisans / Lisans

Bachelor of Communication / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Grafik Tasarım / Yol İkincil Öğretim

Bachelor of Graphic Design / Pathway to Teaching Secondary

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Öğretim lisans (Yolu)

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi / Lisans

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans - Ekonomi ve Piyasalar

Bachelor of Arts - Economy and Markets

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş Bilgi Master ve İletişim Teknolojileri)

Master of Information and Communications Technology (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Tıp alanında Doktora doktor

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Finans yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Applied Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Sağlık ve Beden Eğitimi) Sağlık alanında Diploma Bilimi (Genişletilmiş)

Diploma in Health Science (Health and Physical Education) (Extended)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Mesleki Çalışmalar)

Master of Nursing (Professional Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
TESOL yüksek lisans

Master of Arts in TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Endüstriler lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Creative Industries

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Master

Master of Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğa Bilimleri lisans (Hayvan Bilimi)

Bachelor of Natural Science (Animal Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplumun Refahı lisans

Bachelor of Community Welfare

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasalar Sosyal lisans / Lisans

Bachelor of Social Science / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsani ve Kalkınma Çalışmaları lisans

Bachelor of Humanitarian and Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi lisans

Bachelor of Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri lisans (Gelişmiş)

Bachelor of Medical Science (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş)Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Information Systems (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme yüksek lisans (İşletme Yönetimi)

Master of Business (Operations Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Çeviri Diploma

Graduate Diploma in Interpreting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Diploma (Standart)

Diploma in Science (Standard)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Finans MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Master

MBA - Master of Business Administration / Master of Applied Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Ortam (Hawkesbury Enstitüsü) (Doktora) doktora - bu durumda

Doctor of Philosophy (PhD) in (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık yüksek lisans (İş Sağlığı ve Güvenliği)

Master of Health Science (Occupational Health and Safety)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Uluslararası Çalışmalar lisans / Lisans

Bachelor of International Studies / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Sertifika Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Graduate Certificate in Information and Communications Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Hizmetleri Yönetimi)Sağlığı Ana Bilim

Master of Health Science (Health Services Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) doktora Hemşirelik ve Ebelik içinde

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing and Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretmenlik için lisans (Yolu)

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Bilgi Sistemleri lisans / Lisans

Bachelor of Information Systems / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Suç ve toplumsal Adalet lisans

Bachelor of Criminal and Community Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Gelişmiş)

Bachelor of Information and Communications Technology (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Onur) Mühendisliği Lisans / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çeviri yüksek lisans ve Çeviri

Master of Interpreting and Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Master

Master of Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) doktora Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Gelişmiş)

Bachelor of Computer Science (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği lisans

Bachelor of Sustainable Agriculture and Food Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Muhasebe

Bachelor of Business - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme lisans / Lisans

Bachelor of Science / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların Bilgi Sistemleri lisans / Lisans

Bachelor of Information Systems / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Matematik Bilimleri)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Mathematical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans (Gelişmiş İş Liderlik) / Lisans

Bachelor of Business (Advanced Business Leadership) / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans - Yönetim

Bachelor of Business - Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat lisans / Lisans

Bachelor of Science / Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kriminoloji yüksek lisans

Master of International Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Standart)Üniversite Hazırlık Çalışmaları Sağlık Bilimleri / Hemşirelik Akışı

University Foundation Studies Health Science / Nursing Stream (Standard)

Lisans
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
(MPhil) Felsefe Master (edebiyat ve İletişim Sanatları)

Master of Philosophy (MPhil) (Humanities and Communication Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)yüksek lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Master of Information and Communications Technology (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
(Oyun Tasarımı ve Simülasyonu)Girişimcilik lisans

Bachelor of Entrepreneurship (Games Design and Simulation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Global İş

Bachelor of Arts - Global Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar lisans / Lisans

Bachelor of International Studies / Bachelor of Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Coğrafya ve Kentsel Çalışmalar)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Geography and Urban Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Standart Bilgi Diploma ve İletişim Teknolojileri

Diploma in Information and Communications Technology - Standard

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Çalışmalar lisans / Lisans

Bachelor of Science / Bachelor of International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım lisans (Görsel İletişim)

Bachelor of Design (Visual Communication)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diploma Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Genişletilmiş)

Diploma in Information and Communications Technology (Extended)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası Çalışmalar İletişim lisans / Lisans

Bachelor of Communication / Bachelor of International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çin Tıbbı Master

Master of Chinese Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans Uygulamalı Finans

Bachelor of Business - Applied Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Bilim)

Master of Philosophy (MPhil) (Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Dean')lisans;Bilginler s

Bachelor of Arts (Dean's Scholars)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Emlak

Bachelor of Business - Property

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi / Lisans (Muhasebe)

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business (Accounting)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Tıp)

Master of Philosophy (MPhil) (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Bilgisayar ve Matematik)

Master of Philosophy (MPhil) (Computing and Mathematics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - İslam Araştırmaları Büyük

Bachelor of Arts - Islamic Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Endüstriler Müzik lisans / Lisans

Bachelor of Music / Bachelor of Creative Industries

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Altyapı Mühendisliği (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Infrastructure Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsani ve Kalkınma Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Humanitarian and Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasaların Kriminoloji lisans / Lisans

Bachelor of Criminology / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma yüksek lisans - Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik

Master of Research - Science, Technology, Engineering and Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Sosyal Bilimler)

Master of Philosophy (MPhil) (Social Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ana Felsefe (MPhil) (Psikoloji)

Master of Philosophy (MPhil) (Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanunların İletişim lisans / Lisans

Bachelor of Communication / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans - Spor Yönetimi

Bachelor of Business - Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Pazarlama

Bachelor of Business - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Müzikolojide

Bachelor of Arts - Musicology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Endüstriler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Creative Industries

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans - Müzik Performans

Bachelor of Arts - Music Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık lisans

Bachelor of Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma Çeviri Çalışmaları

Graduate Diploma in Interpreting Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dili ve Edebiyatı lisans

Bachelor of Language and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Paramedicine)Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Science (Paramedicine)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Tarih ve Siyasal Düşünce Önemli

Bachelor of Arts - History and Political Thought Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsani ve Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans

Master of Humanitarian and Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur)Mühendisliği Lisans Gelişmiş

Bachelor of Engineering Advanced (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Miras ve Turizm

Bachelor of Arts - Heritage and Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Yaratıcı Yazma

Bachelor of Arts - Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Sağlık Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Adli Tıp)

Bachelor of Science (Forensic Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Doktora) doktora Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri Diploma (Standart)

Diploma in Health Science (Standard)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Çalışmaların lisans (Onur)

Bachelor of Psychological Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Bilgi Yönetimi)lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Bachelor of Information and Communications Technology (Health Information Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uygulamalı Finans Master

Master of Applied Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Sağlık Bilimleri)

Master of Philosophy (MPhil) (Health Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Psikoloji yüksek lisans

Master of Professional Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Suç ve toplumsal Adalet Diploma (Standart)

Diploma in Criminal and Community Justice (Standard)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanunların (Gelişmiş) Bilgi Sistemleri lisans / Lisans

Bachelor of Information Systems (Advanced) / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sosyal Bilim ustası (Uluslararası Kriminoloji)

Master of Social Science (International Criminology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Çeviri ve Çeviri)

Bachelor of Arts (Interpreting and Translation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kriminoloji ve Cezai Adalet)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Criminology and Criminal Justice)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim Doğum için lisans (Yol - 5/Doğum - 12)

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth - 5/Birth - 12)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Eleme)

Master of Social Work (Qualifying)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beşeri Bilimler (Doktora) doktora ve İletişim Sanatları

Doctor of Philosophy (PhD) in Humanities and Communication Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Felsefe Önemli

Bachelor of Arts - Philosophy Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil Eğitimi ve iki dillilik (Doğum)yüksek lisans Belgesi-12 yıl

Graduate Certificate in Language Teaching and Bilingualism (Birth-12 years)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans - İngilizce Büyük

Bachelor of Arts - English Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Suç ve toplumsal Adalet Diploma (Genişletilmiş)

Diploma in Criminal and Community Justice (Extended)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Önemli lisans - Kültürel ve Sosyal Analizi

Bachelor of Arts - Cultural and Social Analysis Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Barış ve Geliştirme Çalışmaları

Bachelor of Arts - Peace and Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Kriminoloji ve Ceza Adaleti

Bachelor of Arts - Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Uluslararası İlişkiler ve Asya Çalışmaları uzmanı

Bachelor of Arts - International Relations and Asian Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Coğrafya ve Kentsel Çalışmalar

Bachelor of Arts - Geography and Urban Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Bilgi İşlem, Mühendislik, Matematik

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing, Engineering, Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Kültür ve Toplum)

Master of Philosophy (MPhil) (Culture and Society)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisansüstü Psikoloji Diploması

Graduate Diploma in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür (Doktora) doktora ve Toplum

Doctor of Philosophy (PhD) in Culture and Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi / Lisans

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ticaret yöneticisi (Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme)

Master of Commerce (Property Investment and Development)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans (Gelişmiş İş Liderlik)

Bachelor of Business (Advanced Business Leadership)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diploma Tasarım Yönetim Binasında Genişletilmiş

Diploma in Building Design Management - Extended

Mesleki
Tam Zamanlı - 16 ay
(Gelişmiş Bilim)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Advanced Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Miras ve Turizm)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Heritage and Tourism)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasa İnşaat Yönetim Çalışmaları lisans / Lisans

Bachelor of Construction Management Studies / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Hayvan Bilimi), Doğa Bilimleri (Zooloji) lisans / Lisans

Bachelor of Science (Zoology) / Bachelor of Natural Science (Animal Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Beslenme ve Gıda Bilimleri)

Bachelor of Science (Nutrition and Food Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Master (Kalkınma, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik)

Master of Social Science (Development, Security and Sustainability)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Geleneksel Çin Tıbbı lisans

Bachelor of Traditional Chinese Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmalarında lisansüstü Diploma

Graduate Diploma in Translation Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans (Kimya)

Bachelor of Science (Chemistry)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Master ve İletişim Teknolojisi

Master of Information and Communications Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yaratıcı Endüstriler İletişim bekarlığa veda / Bachelor

Bachelor of Communication / Bachelor of Creative Industries

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Mühendislik)

Master of Philosophy (MPhil) (Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İkincil)Öğretim (Sağlık ve Beden Eğitimi) Sağlığı lisans iletim

Bachelor of Health Science (Health and Physical Education) - Pathway to Teaching (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma yüksek lisans - Sosyal Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimler

Master of Research - Humanities, Arts and Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Psikoloji yüksek lisans

Master of Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre için Felsefe Master (MPhil) (Hawkesbury Enstitüsü) - bu durumda

Master of Philosophy (MPhil) (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Ticaret)

Master of Philosophy (MPhil) (Commerce)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beyin için SHENZHEN Enstitüsü (Doktora) doktora, Davranış ve Gelişim

Doctor of Philosophy (PhD) in MARCS Institute for Brain, Behaviour and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi Tıp lisans / Lisans

Bachelor of Medicine / Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yasaların lisans / Lisans

Bachelor of Science / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Epidemiyoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Kanun)

Master of Philosophy (MPhil) (Laws)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kent Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi ve Planlama

Graduate Certificate in Urban Management and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Yönetim diploması - Genişletilmiş

Diploma in Construction Management - Extended

Mesleki
Tam Zamanlı - 16 ay
Lisans - Otelcilik

Bachelor of Business - Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Psikolojide önemli bir program ile)lisans

Bachelor of Arts (with a key program in Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetim diploması - Standart

Diploma in Construction Management - Standard

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisans - Örgütleri ve İş

Bachelor of Arts - Organisations and Work

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Çalışmalar yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Psychological Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sosyal Bilimler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekran Medya lisans (Sanat ve yapım)

Bachelor of Screen Media (Arts and Production)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Master (Din ve Toplum)

Master of Social Science (Religion and Society)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik diploması (Standart)

Diploma in Engineering (Standard)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim lisans - Halkla İlişkiler

Bachelor of Communication - Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların Muhasebe lisans / Lisans

Bachelor of Accounting / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doğa Bilimleri lisans (Gelişmiş)

Bachelor of Natural Science (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ana Sağlık Bilimleri (Yaşlı Bakım Yönetimi)

Master of Health Science (Aged Care Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Yerli Avustralya Çalışmaları Büyük

Bachelor of Arts - Indigenous Australian Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık ve Beden Eğitimi) Sağlık alanında Diploma Bilim (Standart)

Diploma in Health Science (Health and Physical Education) (Standard)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğa Bilimleri lisans (Çevre Yönetim)

Bachelor of Natural Science (Environmental Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Fast Track)İş Diploma

Diploma in Business (Fast Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
Lisans - Uluslararası Türkçe

Bachelor of Arts - International English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Pazarlama)

Master of Business (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sağlık Bilimleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Health Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sosyal Bilimler (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Arapça Büyük

Bachelor of Arts - Arabic Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ceza lisans ve toplumsal Adalet / Lisans Yasaları

Bachelor of Criminal and Community Justice / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(BİT)Bilgi ve İletişim Teknolojisi lisans

Bachelor of Information and Communications Technology (ICT)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil) Felsefe Master (Hemşirelik)

Master of Philosophy (MPhil) (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bina Tasarım Yönetimi Diploma - Standart

Diploma in Building Design Management - Standard

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisans - Endonezya Büyük

Bachelor of Arts - Indonesian Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Dilbilim Önemli

Bachelor of Arts - Linguistics Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Ceza lisans ve toplumsal Adalet / Bekar İş

Bachelor of Criminal and Community Justice / Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Bilim Master (Dijital Araştırma ve Sosyal Veri analizi)

Master of Social Science (Digital Research and Social Data Analytics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Business - Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Eğitim)

Master of Philosophy (MPhil) (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Standart)Üniversite Hazırlık Çalışmaları İş Akışı

University Foundation Studies Business Stream (Standard)

Lisans
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
Beyin Felsefe Master (MPhil) (SHENZHEN Enstitüsü, Davranış ve Gelişim)

Master of Philosophy (MPhil) (MARCS Institute for Brain, Behaviour and Development)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Planlama usta

Master of Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların Uluslararası Çalışmalar lisans / Lisans

Bachelor of International Studies / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yaratıcı Endüstriler usta

Master of Creative Industries

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Epidemiyoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş usta Analytics

Master of Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanatlar lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi / Lisans

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - İktisat

Bachelor of Business - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana Kent Yönetimi ve Planlama

Master of Urban Management and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilim Master (farklılığa)

Master of Social Science (Difference and Diversity)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişimde Diploma (Genişletilmiş)

Diploma in Communication (Extended)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Doktor Eğitim (EdD)

Doctor of Education (EdD)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam zamanlı: 3 yıl; yarı zamanlı: 6 yıl
Sözlü ve yazılı Çeviri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Interpreting and Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Felsefe Master (MPhil) (Ebelik)

Master of Philosophy (MPhil) (Midwifery)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Japon Büyük

Bachelor of Arts - Japanese Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi ana Yönetim

Master of Information Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sağlık ve Beden Eğitimi)Sağlık lisans

Bachelor of Health Science (Health and Physical Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Fast Track)Mühendisliği diploması

Diploma in Engineering (Fast Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
(HPE) Sağlık Bilimleri Diploma - Standart

Diploma in Health Science (HPE) - Standard

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 ay
Yasaların lisans / Lisans

Bachelor of Business / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl