• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgi Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
İşletme lisans - Girişimcilik Seçeneği

Bachelor of Arts in Business Administration - Entrepreneurship Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Sağlık Liderlik lisans programı

Bachelor of Arts in Healthcare Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Near and Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(DPT)Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy (DPT)

Yüksek Lisans
Uzun (33 Ay) tam Zamanı - 11 çeyrek
Bilim Bölümü, Teknoloji ve Toplum

Bachelor of Arts in Science, Technology and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
Bioresource Bilimleri bölümünden lisans ve Mühendislik

Bachelor of Science with a Major in Bioresource Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Klinik Sağlık Hizmetlerinin ana - Genişletilmiş

Master of Clinical Health Services - Extended

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 yüksek lisans kredisi
İşletme teknoloji Yönetimi MBA - Master

Technology Management MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Vergi Hukuku LLM

LLM in Tax Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Matematik yüksek lisans

Master of Science in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
36 kredi tam Zamanı - minimum
Biyoloji alanında lisans - Genel Biyoloji

Bachelor of Arts in Biology - General Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Mimari Tasarım Bölümü

Bachelor of Arts in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master (M. Ed.) Üniversitelerarası Atletik Liderlik (IAL)

Master of Education (M.Ed.) in Intercollegiate Athletic Leadership (IAL)

Yüksek Lisans
13 için tam Zamanı - 12-ay IAL Yönetimi; IAL Koçluk-ay
İskandinav Çalışmalarda B. A. - İskandinav Alan Çalışmaları

B.A. in Scandinavian Studies - Scandinavian Area Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
Budist Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Buddhist Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Avrupa Çalışmaları

Bachelor of Arts in International Studies - European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
İşletme lisans - Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bachelor of Arts in Business Administration - Operations and Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Asya Dilleri ve Edebiyatı lisans programı - Güney Asya

Bachelor of Arts in Asian Languages and Literature - South Asian

Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
İşletme liderlik MBA - Master

Leadership MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Uluslararası Çalışmalar lisans - Uluslararası Çalışmalar ()

Bachelor of Arts in International Studies - International Studies (General)

Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
Biyoloji BS - Fizyoloji

BS in Biology - Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Bilgisayar Mühendisliği ve sistem yönetimi

Bachelor of Science in Computer Engineering and Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Müzik lisans programı, Amerikan Müzik Çalışmaları Seçeneği

Bachelor of Arts in Music, American Music Studies Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
İtalyan Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Eğitim Liderliği ile Eğitim Çalışmaları Sanatlar lisans, Politika ve Sosyal Adalet

Bachelor of Arts in Educational Studies with Educational Leadership, Policy and Social Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
MA Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlığı

MA in Near Eastern Languages and Civilization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Dans Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Dance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kompozisyon Müzik lisans

Bachelor of Music in Composition

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Hukuk alanında lisans, Ekonomi ve Kamu Politikası

Bachelor of Arts in Law, Economics and Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
Biyoistatistik Halk Sağlığı Master

Master of Public Health in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63-kredi
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programı

Bachelor of Arts in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi
(MSCE) İnşaat Mühendisliği Master - Enerji Altyapı programı

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Energy Infrastructure program

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 toplam kredi
Etnomüzikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Ethnomusicology

Lisans
51-67 kredi tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Yahudi Çalışmaları

Bachelor of Arts in International Studies - Jewish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
Caz Çalışmaları, Müzik lisans

Bachelor of Music in Jazz Studies

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Kimya Mühendisliği Lisans Programı - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik Seçeneği

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering Option

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi
Siber Güvenlik yüksek Mühendisi

Master of Science in Cyber Security Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51-54 kredi
Resim Lisans Programı ve Çizim

Bachelor of Arts in Painting and Drawing

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans (Genel Çalışmalar)

Master of Aerospace Engineering (General Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve İş Sağlığı MPH

MPH in Environmental and Occupational Health

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
Sanat Yazma Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Writing Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi
Su ve Deniz Bilimleri M. S.

M.S. in Aquatic and Fishery Sciences

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik alanında lisans Derecesi - Sosyal ve Davranışlarını ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Social and Behavi ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Amerikan araştırmalarında

Major in American Studies

Lisans
65 kredi tam Zamanı - toplam
İlköğretimde seçeneği ile Eğitim Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Educational Studies with Elementary Education option

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Çocuk diş Hekimliği

Master of Science in Dentistry - Pediatric Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Photomedia Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Photomedia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık İdaresi yüksek lisans (MHA)

Master of Health Administration (MHA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme lisans - Yönetim

Bachelor of Arts in Business Administration - Management

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Matematik lisans eğitimi - Standart Seçeneği

Bachelor of Science in Mathematics - Standard Option

Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi
Malzeme Bilimi ve teknolojisi - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik ...

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 97 kredi
Malzeme Bilimi Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Science in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ders kredisi
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(MS-CİPCT)Klinik Bilişim ve Hasta, yüksek lisans Merkezli Teknolojiler

Master of Science in Clinical Informatics and Patient-Centered Technologies (MS-CIPCT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Mekanik üretim Mühendisliği - Mekatronik seçeneği

Bachelor of Science in Mechanical Engineering - Mechatronics option

Lisans
Tam Zamanlı - çevreyi fosil enerji kredileri
(MIS)İşletme lisans programı - Yönetim Bilişim Sistemleri

Bachelor of Arts in Business Administration - Management Information Systems (MIS)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Ağız Sağlığı (Doktora) Felsefe (DDS) Diş Cerrahisi doktor / Doktor Bilimler

Doctor of Dental Surgery (DDS) / Doctor of Philosophy (PhD) in Oral Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
Finans mühendisliği ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans ...

Master’s of Science in Computational Finance and Risk Management

Yüksek Lisans
42 kredilik tam Zamanı - minimum
Kentsel Planlama yüksek lisans (MUP) - Gayrimenkul

Master of Urban Planning (MUP) - Real Estate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İskandinav Çalışmalarda B. A. - Norveç

B.A. in Scandinavian Studies - Norwegian

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
Elektrik Mühendisliğinde B. S./M. S.

B.S./M.S. in Electrical Engineering

Lisans
Yüksek lisans için 42 krediden tam Zamanı - lisans için 180 kredi saat minimum ve toplam
Hastalığın Moleküler Tıp Doktora ve Mekanizmaları (DESTEĞİYLE)

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Medicine and Mechanisms of Disease (M3D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Hemşirelik Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 93 kredi
Mekanik üretim Mühendisliği - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik seçeneği

Bachelor of Science in Mechanical Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering option

Lisans
Tam Zamanlı - çevreyi fosil enerji kredileri
İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Economics

Lisans
70 kredi tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Science in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 108-120 kredi
Kütüphane ve Bilgi Bilim Master (MLİS)

Master of Library and Information Science (MLIS)

Yüksek Lisans
MLİS Hukuk programı için tam Zamanı - 43 kredileri
Mikrobiyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi
İşletme lisans - Uluslararası İşletme

Bachelor of Arts in Business Administration - International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Disiplinlerarası Görsel Sanatlar lisans programı

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 60 Kredi
Organ Müzik lisans

Bachelor of Music in Organ

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Antropoloji (Doktora)- İstatistikler Konsantrasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology - Statistics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
İkincil Öğretmen Eğitim Programında MİT

MIT in Secondary Teacher Education Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
60 kredi tam Zamanı - Minimum
(MLA)Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture (MLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 70 kredi
İletişim (Doktora) Felsefe Yüksek Lisans / Doktora

M.A. / Doctor of Philosophy (PhD) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Patobiyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Sağlığı yüksek lisans

Master of Science in Environmental Health

Yüksek Lisans
58 toplam kredilerin tam Zamanı - minimum
Antropoloji (Doktora) doktora: Arkeoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology: Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 8 sekiz yıl
Biyomühendislik lisans - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik seçeneği

Bachelor of Science in Bioengineering - Nanoscience and Molecular Engineering option

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi
(Doktora)Uluslararası Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (PhD) in International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans - Karşılaştırmalı Din

M.A. in International Studies - Comparative Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Eğitimi Müzik lisans Sonrası Lisans Sertifika, Vokal Vurgu

Bachelor of Music in Music Education, Post Baccalaureate Certification, Vocal Emphasis

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Muhasebe İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
İnşaat Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 50 Kredi
(Doktora)Liderlik Yüksek Öğrenim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Leadership in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Çağdaş Perküsyon Müzik lisans ve Çekiç Klavye

Bachelor of Music in Contemporary Percussion and Mallet Keyboard

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Mimarlık lisans programı

Bachelor of Arts in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Yeryüzünde (Doktora)ve Uzay Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Space Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 195 kredi saat
Su (Doktora)ve Balıkçılık Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Aquatic and Fishery Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
5. Avrupa MA

MA in Bioethics

Yüksek Lisans
40 kredilik tam Zamanı - Minimum
(Eğitim programları ve Öğretim Doktora) doktora - Dil, Edebiyat ve Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction - Language, Literacy, and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Ed.D. eğitim programları ve Öğretim, Dil, Edebiyat ve Kültür

Ed.D. in Curriculum and Instruction - Language, Literacy, and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Asya Dilleri ve Edebiyatı (Doktora)- Çin Programı

Doctor of Philosophy (PhD) in Asian Languages and Literature - Chinese Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Müzik Eğitimi Müzik lisans, Enstrümantal Vurgu

Bachelor of Music in Music Education, Instrumental Emphasis

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişim Bölümü

Bachelor of Arts in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi
İşletme lisans - Finans Seçeneği

Bachelor of Arts in Business Administration - Finance Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Havacılık ve Uzay (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Aeronautics and Astronautics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
(Doktora)Biyomedikal ve Sağlık Bilişim

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical and Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Sürdürülebilir Ulaşım Master

Master of Sustainable Transportation

Yüksek Lisans
43 kredi Online/Uzaktan - toplam
Klasikleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Biyoloji BS - Bitki Biyolojisi

BS in Biology - Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Eğitim Liderlik ve Politika Çalışmaları (Doktora)- Kuruluşlar ve Politika

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Leadership and Policy Studies - Organizations and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Hukuk Master (MJ) - Sürdürülebilir Uluslararası Kalkınma Hukuku

Master of Jurisprudence (MJ) - Sustainable International Development Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
İşletme lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Arts in Business Administration - Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Master (MGİS)

Master of Geographic Information Systems (MGIS)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(MJ) Hukuk Master - Teknoloji Hukuku

Master of Jurisprudence (MJ) - Technology Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
Matematik lisans - Standart Seçeneği

Bachelor of Arts in Mathematics - Standard Option

Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi
Epidemiyoloji MPH - Genel Sağlık İzlemek

MPH in Epidemiology - Global Health Track

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
Mesleki Terapi yüksek lisans (MOT)

Master of Occupational Therapy (MOT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dokuz çeyrek
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
İskandinav Çalışmalarda B. A. - Finlandiya

B.A. in Scandinavian Studies - Finnish

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
Bilgi Sistemleri İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl ortalama
Moleküler Mühendislik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(MUP), Kentsel Planlama Master - Çevre Planlama

Master of Urban Planning (MUP) - Environmental Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güney Asya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in South Asian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 çeyrek kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Matematik ya da Fen Eğitimi

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Mathematics or Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Aydınlatma Drama Güzel Sanatlar Master - Tasarım ()

Master of Fine Arts in Drama - Design (Lighting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi
Pediatrik Hemşire Uygulayıcı Akut Bakım DNP

DNP in Pediatric Nurse Practitioner Acute Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz ana İşleri

Master of Marine Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Tasarım lisans

Bachelor of Design in Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gayrimenkul yüksek lisans

Master of Science in Real Estate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Antropoloji (Doktora) doktora: Sosyokültürel Antropoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology: Sociocultural Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 çeyrek
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları

Bachelor of Arts in International Studies - Latin America and Caribbean Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Dilbilim alanında lisans - Romantik Dilbilim

Bachelor of Arts in Linguistics - Romance Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 63 kredi
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Sağlık hukuku LLM

LLM in Health law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat yüksek lisans

M.A. in Comparative Literature

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
(Çevre ve İş Hijyeni Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental and Occupational Hygiene

Yüksek Lisans
99 toplam kredilerin tam Zamanı - minimum
Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyeti Bölümü Dilleri ve Kültürleri

Bachelor of Arts in Near Eastern Languages and Civilization - Languages and Cultures

Lisans
Tam Zamanlı - 69 kredi
Yeryüzünde BA ve Uzay Bilimleri

BA in Earth and Space Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
İşletme lisans - Pazarlama Seçeneği

Bachelor of Arts in Business Administration - Marketing Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Sağlık hizmetlerinde MİL - Sağlık Sistemleri ve Politika Konsantrasyon

MPH in Health Services - Health Systems and Policy Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi
Doktora İlaç Sonuçlara Araştırma ve Politika

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmaceutical Outcomes Research and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans - Çin Çalışmaları

M.A. in International Studies - China Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antropoloji Bölümü - Arkeolojik Bilimler

Bachelor of Arts in Anthropology - Archaeological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
(Doktora)Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Ed.S. Okul Psikoloji

Ed.S. in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Dilleri ve Edebiyatı lisans - Japonca

Bachelor of Arts in Asian Languages and Literature - Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Bilgisayar lisans ve Sistemleri

Bachelor of Arts in Computer Science and Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sesle Müzik lisans

Bachelor of Music in Voice

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 90 kredi
Biyolojik Yapısı (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Structure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
İşletme lisans - Perakende Yönetimi

Bachelor of Arts in Business Administration - Retail Management

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Tıbbi Bilim adamı Eğitim Programı (Doktora) Felsefe MD / Doktora

MD / Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Scientist Training Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
Eğitim Liderlik ve Politika Çalışmaları MEd - Danforth Eğitim Liderlik Programı

MEd in Educational Leadership and Policy Studies - Danforth Educational Leadership Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört çeyrek
(MODEL) Orman Kaynaklarının ana-Orman Yönetimi

Master of Forest Resources (MFR)-Forest Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışmalarda M. A. - Rus, Doğu Avrupa ve Orta Asya Çalışmaları

M.A. in International Studies - Russian, East European, and Central Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans (Laboratuar Tıbbı)

Bachelor of Science in Medical Laboratory Science (Laboratory Medicine)

Lisans
Tam Zamanlı - 152-155 kredi
(MSCE) İnşaat yüksek Mühendisi - Hidroloji ve Hidrodinamik

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Hydrology and Hydrodynamics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 toplam kredi
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans - Uygulamalı Uluslararası Çalışmalar

Master of Arts in International Studies - Applied International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay veya iki yıl
Ed.D. eğitim programları ve Öğretim - Sosyal Bilgiler

Ed.D. in Curriculum and Instruction - Social Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Teknoloji Girişimcilik İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration in Technology Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Küreselleşme Antropoloji Bölümü - Antropoloji

Bachelor of Arts in Anthropology - Anthropology of Globalization

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Elektrik teknolojisi - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik Seçeneği

Bachelor of Science in Electrical Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering Option

Lisans
Tam Zamanlı 80-81 kredi
Biyoistatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
(Doktora)Moleküler ve Hücresel Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular and Cellular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Germanics MA - Edebiyat ve Kültür

MA in Germanics - Literature and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tam 40 saatlik ders
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Oral Biyoloji MS - Diş Hijyeni

MS in Oral Biology - Dental Hygiene

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Tıbbi Kimya

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicinal Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MSCE) İnşaat Mühendisliği Master - Ulaştırma Mühendisliği

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Transportation Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 toplam kredi
İnsan ana-Bilgisayar Etkileşimi ve Tasarım

Master of Human-Computer Interaction and Design

Yüksek Lisans
(Tarihsel olarak, alınan kredi sayısı 48) tam Zamanı - 46 kredi
Antropoloji (Doktora) doktora: Biyolojik Antropoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology: Biological Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört ila altı yıl
(MJ) Hukuk ana - Fikri Mülkiyet Hukuku

Master of Jurisprudence (MJ) - Intellectual Property Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
(Cinsiyet Doktora) doktora, Kadın ve Cinsellik Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Gender, Women and Sexuality Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 60 kredi
Uluslararası Çalışmalarda M. A. - Kore Çalışmaları

M.A. in International Studies - Korea Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Medya İletişim ana (MCDM)

Master of Communication in Digital Media (MCDM)

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Hemşire (DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Ebelik

Doctor of Nursing Practice (DNP) in Nurse - Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Genel Sağlık Doktora) doktora - Metrik ve Uygulama Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Global Health - Metrics and Implementation Science

Yüksek Lisans
98 kredi tam Zamanı - minimum
İngilizce Lisans - Yaratıcı Yazma Seçeneği

Bachelor of Arts in English - Creative Writing Option

Lisans
60 kredi tam Zamanı - Minimum
Dünya ve Uzay Bilimleri BS - Fizik Seçenek

BS in Earth and Space Sciences - Physics Option

Lisans
Tam Zamanlı - 61-67 kredi
Çevresel Sürdürülebilirlik lisans programı

Bachelor of Arts in Environmental Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi
Orkestra Aletleri Müzik lisans

Bachelor of Music in Orchestral Instruments

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Perinatal Klinik Hemşire Uzmanı, Hemşirelik Uygulama doktor (MSS)

Doctor of Nursing Practice in Perinatal Clinical Nurse Specialist (CNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Programında Bilim Master - Tasarım Bilgisayar

Master of Science in Architecture Program - Design Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 6 çeyrek
MPH Halk Sağlığı Genetik

MPH in Public Health Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Karşılaştırmalı Tıp MS

MS in Comparative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 UW 10-gerekli notu kredisi
İş analizi yüksek lisans

Master of Science in Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Construction Management

Lisans
Tam Zamanlı - 92 kredi
Eğitim Master (M. Ed.) Yüksek oranda Öğretmen Eğitiminde

Master of Education (M.Ed.) in High Incidence Teacher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 58 kredi
Astronomide Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Matematiksel Düşünme lisans ve Görselleştirme

Bachelor of Arts in Mathematical Thinking and Visualization

Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
Biyomedikal Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Biomedical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Kantitatif Ekoloji ve Kaynak Yönetimi MS

MS in Quantitative Ecology and Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans (Staj)

Master of Arts in Art History (Practicum)

Yüksek Lisans
25 sayısal olarak değerlendirilir kredi tam Zamanı - minimum
M. Ed. (Eğitim programları ve Öğretim Doktora) Felsefe / doktor - çok Kültürlü Eğitim

M.Ed. / Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction - Multicultural Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
(Doktora)Atmosferik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Antropoloji Bölümü - Tıbbi Antropoloji ve Genel Sağlık

Bachelor of Arts in Anthropology - Medical Anthropology and Global Health

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Girişimcilik yüksek lisans

Master of Science in Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yunanca lisans

Bachelor of Arts in Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 63-70 kredi
Protez ve Ortez lisans

Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 112 kredi
(Doktora)Bilgi Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yaklaşık 5 yıl
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans Germanics

Bachelor of Arts with a Major in Germanics

Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi
Kamu Yönetimi küresel Master

Global Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
87-90 kredilik tam Zamanı - Minimum
3D4M Güzel Sanatlar Master: Seramik Cam artı artı Heykel

Master of Fine Arts in 3D4M: Ceramics plus Glass plus Sculpture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Germanics MA - Pedogogy ve Kültür

MA in Germanics - Pedogogy and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tam 60 saatlik ders
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans

M.A. in International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 39 kredi
Sağlık hizmetlerinde MİL - Sosyal ve Davranış Bilimleri Konsantrasyon

MPH in Health Services - Social and Behavioral Sciences Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi
Sosyal Refah lisans programı

Bachelor of Arts in Social Welfare

Lisans
67 kredi tam Zamanı - minimum
Bilim Tarihi ve Felsefesi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in the History and Philosophy of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 85 kredi
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim lisans programı

Bachelor of Arts in Sustainable Urban Development

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Müzik BA - Erken Müzik Tarihinin Seçeneği

BA in Music - Early Music History Option

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 180 kredi
TİM İşletme lisans programı - Teknoloji ve Yenilik Yönetimi ()

Bachelor of Arts in Business Administration - Technology and Innovation Management (TIM)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Drama (Doktora)- Tarihi ve Teorisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Drama - History and Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin lisans programı

Bachelor of Arts in Latin

Lisans
Tam Zamanlı - 63-70 kredi
Resim Güzel Sanatlar lisans ve Çizim

Bachelor of Fine Arts in Painting and Drawing

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(Doktora)Germanics

Doctor of Philosophy (PhD) in Germanics

Yüksek Lisans
(60 kredi) yüksek lisans derecesi ötesinde tam Zamanı - tabii ki, iki yıl çalışma
Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Protez

Master of Science in Dentistry - Prosthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sağlık hizmetlerinde MS

MS in Health Services

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MİL)Halk Sağlığı Kentsel Planlama yüksek lisans (MUP) ve Master

Master of Urban Planning (MUP) and Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
72 kredilik tam Zamanı - minimum
Epidemiyoloji MS - Genel Parça

MS in Epidemiology - General Track

Yüksek Lisans
60 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
Antropoloji Bölümü - İnsan Evrimsel Biyoloji

Bachelor of Arts in Anthropology - Human Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
İmmünoloji Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Fikri Mülkiyet LLM

LLM in Intellectual Property

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık hizmetlerinde MİL - Anne ve Çocuk Sağlığı Konsantrasyon

MPH in Health Services - Maternal and Child Health Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi
Ed.D. eğitim programları ve Öğretim - İslandWood Seçeneği

Ed.D. in Curriculum and Instruction - IslandWood Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Oşinografi lisans

Bachelor of Science in Oceanography

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 116 kredi
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Fransızca Çalışmaları MA

MA in French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı çeyrek
Altyapı Planlaması ve Yönetimi Master (MİPM)

Master of Infrastructure Planning and Management (MIPM)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi
Bilişim lisans

Bachelor of Science in Informatics

Lisans
Tam Zamanlı - 101 kredi
Coğrafi Teknolojiler MS

MS in Geospatial Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Liderlik ve Politika Çalışmaları - Sosyal ve Kültürel Fo ...

Master of Education (M.Ed.) in Educational Leadership and Policy Studies - Social and Cultural Fo ...

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Mikrobiyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/M. S.

B.S./M.S. in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Psikolojisi - Öğrenme Bilimleri ve İnsan Gelişimi

Master of Education (M.Ed.) in Educational Psychology - Learning Sciences and Human Development

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Su yönetimi ve Su Bilimleri

Bachelor of Science in Aquatic and Fishery Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Sürdürülebilir Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

LLM in Sustainable International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan, yüksek lisans, Tasarım ve Mühendislik Merkezli

Master of Science in Human Centered Design and Engineering

Yüksek Lisans
48 kredilik tam Zamanı - minimum
İstatistik lisans

Bachelor of Science in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 70 kredi
Lisans - Müzik, Enstrümantal Seçeneği

Bachelor of Arts - Music, Instrumental Option

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Toplum içinde lisans, Etik ve İnsan Davranışları

Bachelor of Arts in Society, Ethics and Human Behavior

Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
Karşılaştırmalı Edebiyat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 90 kredi
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans - Sinema ve Medya Çalışmaları Büyük

Bachelor of Arts in Comparative Literature - Cinema and Media Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi
Astronomide M. S.

M.S. in Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Eğitim Psikolojisi (Doktora)- Eğitim Bilimleri ve İnsan Gelişimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Psychology - Learning Sciences and Human Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(Doktora)Uygulamalı Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Oşinografi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Etkileşim Tasarım lisans

Bachelor of Design in Interaction Design

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Bireysel Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Individualized Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 68 kredi
(MJ) Hukuk Master - kişiye Özel

Master of Jurisprudence (MJ) - Individually Tailored

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
Sağlık (Doktora) Felsefe doktor Hizmetleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Services

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Endodontik

Master of Science in Dentistry - Endodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 ay
(Doktora)Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Master / Master

Master of Architecture / Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MUP), Kentsel Planlama Master - Tarihi Koruma

Master of Urban Planning (MUP) - Historic Preservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Japonca M. A.

M.A. in Japanese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 ders kredileri
Biyoistatistik yüksek lisans (MS)

Master of Science (MS) in Biostatistics

Yüksek Lisans
24-36 ay için tam Zamanı 18 ay ve Bitirme tezi
Genom (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Genome Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yaklaşık 5 yıl
Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı olarak DNP (PCNS)

DNP in Pediatric Clinical Nurse Specialist (PCNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)İskandinav Araştırmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Scandinavian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
İletişim Sanatları Binbaşı lisans: Gazetecilik

Bachelor of Arts Major in Communication: Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
(Doktora)Çevre ve Orman Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental and Forest Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans ve Sistemleri

Master of Science in Computer Science and Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Çevre Bilimi lisans - istatistik araştırma seçeneği

Bachelor of Science in Environmental Science - Geoscience option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi veya 225 çeyrek kredi
İngilizce Lisans - Dil ve Edebiyatı Seçeneği

Bachelor of Arts in English - Language and Literature Option

Lisans
60 kredi tam Zamanı - Minimum
Drama Güzel Sanatlar Master - Yönetmenlik

Master of Fine Arts in Drama - Directing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Sanatları lisans programı, Medya ve Kültür

Bachelor of Arts in Arts, Media and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi
Elektrik Mühendisliği Lisans (BSEE)

Bachelor of Science in Electrical Engineering (BSEE)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Aeronautical and Astronautical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
(MİL) Halk Sağlığı ana Genel Sağlık

Master of Public Health (MPH) in Global Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik alanında lisans Derecesi - Biyolojik ve Li ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Biological and Li ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
İnteraktif Medya Tasarım lisans programı

Bachelor of Arts in Interactive Media Design

Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
(ELL) İngilizce Dil Öğrenenler ile K Eğitim Master-8 Sertifika

Master of Education in K-8 with English Language Learners (ELL) Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - beş çeyrek
Konuşma (Doktora) Felsefe doktoru ve İşitme Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Speech and Hearing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Eğitimi Müzik lisans, Vokal Vurgu

Bachelor of Music in Music Education, Vocal Emphasis

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Sanat Tarihi yüksek lisans (Tez)

Master of Arts in Art History (Thesis)

Yüksek Lisans
40 sayısal olarak değerlendirilir kredi tam Zamanı - minimum
Oşinografi lisans programı

Bachelor of Arts in Oceanography

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 104 kredi