• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çevre Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi
Oral Biyoloji MS - Diş Hijyeni

MS in Oral Biology - Dental Hygiene

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Sosyal Bilgiler

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Social Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
(MUP), Kentsel Planlama Master - Arazi Kullanımı, Altyapı ve Ulaştırma Planlaması

Master of Urban Planning (MUP) - Land Use, Infrastructure, and Transportation Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(LEDE)Eğitimciler için Eğitim Master Liderlik Geliştirme

Master of Education Leadership Development for Educators (LEDE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Yapısı (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Structure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Bilgisayar (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Yüksek Performanslı Bina Mimari Master

Master of Architecture in High Performance Building

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Dans Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Dance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Planlama yüksek lisans (MUP) - Gayrimenkul

Master of Urban Planning (MUP) - Real Estate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlaç Çıktıları, Araştırma ve Politika PharmD ve MS

PharmD and MS in Pharmaceutical Outcomes, Research and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Sesle Müzik lisans

Bachelor of Music in Voice

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişim M. A.

M.A. in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kantitatif Ekoloji ve Kaynak Yönetimi MS

MS in Quantitative Ecology and Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Disiplinlerarası Görsel Sanatlar lisans programı

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 60 Kredi
Fransızca Çalışmaları MA

MA in French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı çeyrek
(Doktora) eğitim programları ve Öğretim alanında doktora - Sosyal Bilgiler

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction - Social Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Mimarlık Programında Bilim Master - Tasarım Bilgisayar

Master of Science in Architecture Program - Design Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 6 çeyrek
Bilişimsel Dilbilim MS

MS in Computational Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 kredileri
İşletme teknoloji Yönetimi MBA - Master

Technology Management MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İlköğretimde seçeneği ile Eğitim Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Educational Studies with Elementary Education option

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Astronomide M. S.

M.S. in Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Epidemiyoloji MPH - Anne Çocuk Sağlığı/Kadın Sağlığı (AÇS) parça

MPH in Epidemiology - Maternal Child Health/Women’s Health (MCH) track

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
(MSCE) İnşaat Mühendisliği Master - Ulaştırma Mühendisliği

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Transportation Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 toplam kredi
Protez ve Ortez lisans

Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 112 kredi
Uluslararası Çalışmalarda M. A. - Rus, Doğu Avrupa ve Orta Asya Çalışmaları

M.A. in International Studies - Russian, East European, and Central Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Medya İletişim ana (MCDM)

Master of Communication in Digital Media (MCDM)

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Computer Engineering

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Yahudi Çalışmaları

Bachelor of Arts in International Studies - Jewish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi.
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
İnsan yönetimi Tasarım ve Mühendislik Merkezli

Bachelor of Science in Human Centered Design and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Politikası

Master of Education (M.Ed.) in Education Policy

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - Minimum
Antropoloji (Doktora) Felsefe (MİL) Halk Sağlığı alanında yüksek lisans / Doktora

Masters in Public Health (MPH) / Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü - Rus Dili ve Edebiyatı

Bachelor of Arts in Slavic Languages and Literatures - Russian Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 50 Kredi
Kostüm Drama Güzel Sanatlar Master - Tasarım ()

Master of Fine Arts in Drama - Design (Costume)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Sağlık Hizmetleri ana

Master of Clinical Health Services

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 çeyrek
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Liderlik ve Politika Çalışmaları - Sosyal ve Kültürel Fo ...

Master of Education (M.Ed.) in Educational Leadership and Policy Studies - Social and Cultural Fo ...

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
(Çevre ve İş Hijyeni Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental and Occupational Hygiene

Yüksek Lisans
99 toplam kredilerin tam Zamanı - minimum
İkincil Öğretmen Eğitim Programında MİT

MIT in Secondary Teacher Education Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Liderlik ve Politika Çalışmaları (Doktora)- Kuruluşlar ve Politika

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Leadership and Policy Studies - Organizations and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Güney Asya M. A.

M.A. in South Asian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 ders kredileri
Kentsel Çalışmalarda lisans - Genel Şehircilik

Bachelor of Arts in Urban Studies - Global Urbanism

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Sosyal Refah (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Welfare

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 90 kredi
(MUP) Kentsel Planlama yüksek lisans - Kentsel Tasarım

Master of Urban Planning (MUP) - Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik alanında lisans Derecesi - Ayrık Matematik ve ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Discrete Math and ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(MSCE) İnşaat Mühendisliği Master - Enerji Altyapı programı

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Energy Infrastructure program

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 toplam kredi
Lisans - Müzik, Enstrümantal Seçeneği

Bachelor of Arts - Music, Instrumental Option

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Kamu Politikası (Doktora)ve Yönetimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ed.D. eğitim programları ve Öğretim - Sosyal Bilgiler

Ed.D. in Curriculum and Instruction - Social Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Çevre Bilimi lisans - istatistik araştırma seçeneği

Bachelor of Science in Environmental Science - Geoscience option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi veya 225 çeyrek kredi
Kantitatif Ekoloji (Doktora)ve Kaynak Yönetimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Quantitative Ecology and Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 en az çeyrek kredi
Japonca M. A.

M.A. in Japanese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 ders kredileri
Fikri Mülkiyet LLM

LLM in Intellectual Property

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikleri lisans programı

Bachelor of Arts in Classics

Lisans
Tam Zamanlı 67-68 kredi
Endüstriyel Tasarım lisans

Bachelor of Design in Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Photomedia Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Photomedia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Biyomedikal ve Sağlık Bilişim

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical and Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Görsel İletişim Tasarım lisans

Bachelor of Design in Visual Communication Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Media and Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
(MUP), Kentsel Planlama Master - Çevre Planlama

Master of Urban Planning (MUP) - Environmental Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı Executive Master

Executive Master of Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Doktora)Hemşirelik Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 93 kredi
Diş Hekimliği alanında yüksek lisans - Oral Tıp

Master of Science in Dentistry - Oral Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Muhasebe İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Orkestra Aletleri Müzik lisans

Bachelor of Music in Orchestral Instruments

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar lisans ve Sistemleri

Bachelor of Arts in Computer Science and Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik lisans programı, Amerikan Müzik Çalışmaları Seçeneği

Bachelor of Arts in Music, American Music Studies Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Uygulamalı Matematik yüksek lisans

Master of Science in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
36 kredi tam Zamanı - minimum
Sağlık Bilişim yüksek lisans ve Sağlık Bilgi Yönetimi

Master of Health Informatics and Health Information Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi
Eczacılık doktor (PharmD)

Doctor of Pharmacy (PharmD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Hemşirelik Bilim hızlandırılmış Lisans

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - beş çeyrek
Dünya ve Uzay Bilimleri BS - Jeoloji Seçeneği

BS in Earth and Space Sciences - Geology Option

Lisans
Tam Zamanlı - I kredi
Deniz ana İşleri

Master of Marine Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(CoreSLP)Konuşma MS-Dil Patolojisi

MS in Speech-Language Pathology (CoreSLP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoistatistik Halk Sağlığı Master

Master of Public Health in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63-kredi
Sağlık Liderlik lisans programı

Bachelor of Arts in Healthcare Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48-kredi
İletişim Sanatları Binbaşı lisans: Gazetecilik

Bachelor of Arts Major in Communication: Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Malzeme Bilimi lisans Bilim ve Mühendislik

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Finans İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
(MJ) Hukuk Master - Teknoloji Hukuku

Master of Jurisprudence (MJ) - Technology Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
Epidemiyoloji alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 minimum toplam kredi
Budist Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Buddhist Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Bilgi Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Master / Master

Master of Architecture / Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı olarak DNP (PCNS)

DNP in Pediatric Clinical Nurse Specialist (PCNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Bölümü, Teknoloji ve Toplum

Bachelor of Arts in Science, Technology and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
Endüstriyel (Doktora)ve sistem Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial and Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Germanics MA - Edebiyat ve Kültür

MA in Germanics - Literature and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tam 40 saatlik ders
Yunanca lisans

Bachelor of Arts in Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 63-70 kredi
Müzik Eğitimi Müzik lisans, Enstrümantal Vurgu

Bachelor of Music in Music Education, Instrumental Emphasis

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Perinatal Klinik Hemşire Uzmanı, Hemşirelik Uygulama doktor (MSS)

Doctor of Nursing Practice in Perinatal Clinical Nurse Specialist (CNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme liderlik MBA - Master

Leadership MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Su (Doktora)ve Balıkçılık Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Aquatic and Fishery Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Halk Sağlığı lisans programı

Bachelor of Arts in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 2005, Trabzon kredi
Eczacılık alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmaceutics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(Au Felsefe Odyoloji/Doktor doktor.D./Ph. D.) Konuşma ve İşitme Bilimleri

Doctor of Audiology/Doctor of Philosophy (Au.D./Ph.D.) in Speech and Hearing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Eczacılık (PharmD) / MBA doktoru - Master

Doctor of Pharmacy (PharmD) / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi
M. Ed. Müfredat ve Eğitim - Öğretim Liderliği

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Instructional Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Doktora)Fransızca Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (PhD) in French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Çağdaş Perküsyon Müzik lisans ve Çekiç Klavye

Bachelor of Music in Contemporary Percussion and Mallet Keyboard

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Avrupa Çalışmaları

Bachelor of Arts in International Studies - European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
Malzeme Bilimi Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Science in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ders kredisi
Sanat Tarihi yüksek lisans (Tez)

Master of Arts in Art History (Thesis)

Yüksek Lisans
40 sayısal olarak değerlendirilir kredi tam Zamanı - minimum
Sağlık hizmetlerinde MİL - Anne ve Çocuk Sağlığı Konsantrasyon

MPH in Health Services - Maternal and Child Health Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi
İmmünoloji Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(DPT)Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy (DPT)

Yüksek Lisans
Uzun (33 Ay) tam Zamanı - 11 çeyrek
Kimya Mühendisliği Lisans Programı - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik Seçeneği

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering Option

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi
Ed.S. Okul Psikoloji

Ed.S. in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği ve sistem yönetimi

Bachelor of Science in Computer Engineering and Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Kültür lisans programı, Edebiyat ve Sanat

Bachelor of Arts in Culture, Literature and the Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Eğitim Master (M. Ed.) Yüksek oranda Öğretmen Eğitiminde

Master of Education (M.Ed.) in High Incidence Teacher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
Drama (Doktora)- Tarihi ve Teorisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Drama - History and Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dizeleri Müzik lisans

Bachelor of Music in Strings

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Sahne Drama Güzel Sanatlar Master - Tasarım ()

Master of Fine Arts in Drama - Design (Scenery)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Psikolojisi (Doktora)- Okul Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Psychology - School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Vergi Hukuku LLM

LLM in Tax Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji (Doktora) doktora: Sosyokültürel Antropoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology: Sociocultural Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 çeyrek
M. Uluslararası Çalışmalarda Güneydoğu Asya Araştırmaları A. -

M.A. in International Studies - Southeast Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl ortalama
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Çevre Bilim Master (MS) ve Orman Bilimleri

Master of Science (MS) in Environmental and Forest Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Bilim Tarihi ve Felsefesi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in the History and Philosophy of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 85 kredi
Etnomüzikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Ethnomusicology

Lisans
51-67 kredi tam Zamanı - Minimum
Finans mühendisliği ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans ...

Master’s of Science in Computational Finance and Risk Management

Yüksek Lisans
42 kredilik tam Zamanı - minimum
(MSCE) İnşaat yüksek Mühendisi - İnşaat, Enerji ve Sürdürülebilir Altyapı

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Construction, Energy, and Sustainable Infrastructure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 toplam kredi
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik alanında lisans Derecesi - Sosyal ve Davranışlarını ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Social and Behavi ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - beş çeyrek
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçeneği ile Etnik BA, Cinsiyet ve İşgücü Çalışmaları

BA in Ethnic, Gender and Labor Studies with Gender Studies Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi
Dilbilim alanında lisans - Romantik Dilbilim

Bachelor of Arts in Linguistics - Romance Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 63 kredi
Kimya lisans eğitimi, ACS Sertifikalı

Bachelor of Science in Chemistry, ACS Certified

Lisans
Tam Zamanlı - 95 kredi saat
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Asya Dilleri ve Edebiyatı (Doktora)- Çin Programı

Doctor of Philosophy (PhD) in Asian Languages and Literature - Chinese Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Epidemiyoloji MPH - Genel Sağlık İzlemek

MPH in Epidemiology - Global Health Track

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
(Doktora)Rehabilitasyon Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Yeryüzünde BA ve Uzay Bilimleri

BA in Earth and Space Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme Bilimi eğitimi

Master of Science in Nutritional Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Eğitim programları ve Öğretim Doktora) doktora - Dil, Edebiyat ve Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction - Language, Literacy, and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Biyokimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Endodontik

Master of Science in Dentistry - Endodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 26 ay
Ed.D. eğitim programları ve Öğretim - İslandWood Seçeneği

Ed.D. in Curriculum and Instruction - IslandWood Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
(Doktora)Liderlik Yüksek Öğrenim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Leadership in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(Doktora)Bilgi Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yaklaşık 5 yıl
Gitar Müzik lisans

Bachelor of Music in Guitar

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişim (Doktora) Felsefe Yüksek Lisans / Doktora

M.A. / Doctor of Philosophy (PhD) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Mikro-KOBİ)Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Yüksek Lisans
42 kredilik tam Zamanı - minimum
Sağlık hukuku LLM

LLM in Health law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toksikoloji yüksek lisans

Master of Science in Applied Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Üç Güzel Sanatlar lisans Boyutlu Forumu

Bachelor of Fine Arts in Three-Dimensional Forum

Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
Biyoloji BS - Bitki Biyolojisi

BS in Biology - Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
American Indian Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in American Indian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
İngilizce Lisans - Yaratıcı Yazma Seçeneği

Bachelor of Arts in English - Creative Writing Option

Lisans
60 kredi tam Zamanı - Minimum
Ed.D. Eğitim Liderlik

Ed.D. in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek saat
Yüksek lisans (MS) Biyomedikal Düzenleme İşlerine

Master of Science (MS) in Biomedical Regulatory Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oşinografi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik alanında lisans Derecesi - Veri Bilimleri ve ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Data Sciences and ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Eğitim Master (M. Ed.) Düşük Sıklığı Öğretmen Eğitiminde

Master of Education (M.Ed.) in Low-Incidence Teacher Education

Yüksek Lisans
48 kredilik tam Zamanı - minimum
Malzeme Bilimi ve teknolojisi - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik ...

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 97 kredi
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 65 Kredileri
Uygulamalı Biyomühendislik yüksek lisans

Master of Applied Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Mimarlık Programında Bilim Master - Tarihi ve Teorisi

Master of Science in Architecture Program - History and Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Slav Dilleri ve Edebiyatları lisans - Doğu Avrupa Dilleri, Edebiyat, bir ...

Bachelor of Arts in Slavic Languages and Literatures - Eastern European Languages, Literature, an ...

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 50 Kredi
Amerikan Etnik Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in American Ethnic Studies

Lisans
68 kredi tam Zamanı - Minimum
Yakın lisans Doğu Dilleri ve Uygarlıkları - Karşılaştırmalı Medeniyetler

Bachelor of Arts in Near Eastern Languages and Civilization - Comparative Civilizations

Lisans
Tam Zamanlı - 70 kredi
İnşaat Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Sınıf Öğretmenliği Programında MİT

MIT in Elementary Teacher Education Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği M. S

M.S in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 toplam kredi
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans ve Yazılım Mühendisliği

Master of Science in Computer Science and Software Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme lisans - Pazarlama Seçeneği

Bachelor of Arts in Business Administration - Marketing Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
(MJ) Hukuk Master - kişiye Özel

Master of Jurisprudence (MJ) - Individually Tailored

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik lisans - Standart Seçeneği

Bachelor of Arts in Mathematics - Standard Option

Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi
Germanics MA - Pedogogy ve Kültür

MA in Germanics - Pedogogy and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tam 60 saatlik ders
(MJ) Hukuk ana - Fikri Mülkiyet Hukuku

Master of Jurisprudence (MJ) - Intellectual Property Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlığı lisans - İncil ve Eski Çalışmalar

Bachelor of Arts in Near Eastern Languages and Civilization - Biblical and Ancient Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Elektrik Mühendisliğinde B. S./M. S.

B.S./M.S. in Electrical Engineering

Lisans
Yüksek lisans için 42 krediden tam Zamanı - lisans için 180 kredi saat minimum ve toplam
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (MSIE)

Master of Science in Industrial Engineering (MSIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredileri
Bireysel Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Individualized Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 68 kredi
Eğitim ana (İkincil/Orta Seviye Onayı)

Master of Education (Secondary/Middle Level Endorsement)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı çeyrek
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Latin lisans programı

Bachelor of Arts in Latin

Lisans
Tam Zamanlı - 63-70 kredi
Yaratıcı Yazma (MFA), Güzel Sanatlar Master ve Poetika

Master of Fine Arts (MFA) in Creative Writing and Poetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teknolojisi Bilim Master Yenilik

Master of Science in Technology Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(GÜNCELLEME)Endüstriyel Master ve sistem Mühendisliği

Master of Industrial and Systems Engineering (MISE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Master (MGİS)

Master of Geographic Information Systems (MGIS)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İtalyan Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
İngilizce Lisans - Dil ve Edebiyatı Seçeneği

Bachelor of Arts in English - Language and Literature Option

Lisans
60 kredi tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans - Karşılaştırmalı Din

M.A. in International Studies - Comparative Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik lisans eğitimi - Standart Seçeneği

Bachelor of Science in Mathematics - Standard Option

Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi
Eğitim Master (M. Ed.) Üniversitelerarası Atletik Liderlik (IAL)

Master of Education (M.Ed.) in Intercollegiate Athletic Leadership (IAL)

Yüksek Lisans
13 için tam Zamanı - 12-ay IAL Yönetimi; IAL Koçluk-ay
İletişim Bölümü

Bachelor of Arts in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans - Sinema ve Medya Çalışmaları Büyük

Bachelor of Arts in Comparative Literature - Cinema and Media Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi
Sosyal Refah lisans programı

Bachelor of Arts in Social Welfare

Lisans
67 kredi tam Zamanı - minimum
Coğrafi Teknolojiler MS (2+1 Parça)BA Kent Araştırmaları

BA Urban Studies (2+1 Track for MS in Geospatial Technologies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk alanında lisans, Toplumlar ve Adalet

Bachelor of Arts in Law, Societies, and Justice

Lisans
53-55 kredi tam Zamanı - Minimum
Antropoloji Bölümü - İnsan Evrimsel Biyoloji

Bachelor of Arts in Anthropology - Human Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Klasik Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 61-67 kredi
Karşılaştırmalı Edebiyat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 90 kredi
Ed.D. eğitim programları ve Öğretim - Matematik ya da Fen İhtisas

Ed.D. in Curriculum and Instruction - Mathematics or Science Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıllık zaman sınırı
(MPA)Kamu Yönetimi Kentsel Planlama yüksek lisans (MUP) ve Master

Master of Urban Planning (MUP) and Master of Public Administration (MPA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Müzik Eğitimi Müzik lisans, Vokal Vurgu

Bachelor of Music in Music Education, Vocal Emphasis

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Epidemiyoloji MPH - Genel Parça

MPH in Epidemiology - General Track

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
Organ Müzik lisans

Bachelor of Music in Organ

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Matematik MS

MS in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş analizi yüksek lisans

Master of Science in Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Psikolojisi - Öğrenme Bilimleri ve İnsan Gelişimi

Master of Education (M.Ed.) in Educational Psychology - Learning Sciences and Human Development

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Bilgi Sistemleri İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Bioresource Bilimleri bölümünden lisans ve Mühendislik

Bachelor of Science with a Major in Bioresource Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik Bilimleri yüksek lisans - Bilimsel yüklü bilgisayar ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Scientific Comput ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
İnteraktif Medya Tasarım lisans programı

Bachelor of Arts in Interactive Media Design

Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
5. Avrupa MA

MA in Bioethics

Yüksek Lisans
40 kredilik tam Zamanı - Minimum
(ELL) İngilizce Dil Öğrenenler ile K Eğitim Master-8 Sertifika

Master of Education in K-8 with English Language Learners (ELL) Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - beş çeyrek
İskandinav Çalışmalarda B. A. - İskandinav Alan Çalışmaları

B.A. in Scandinavian Studies - Scandinavian Area Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
(MJ) Hukuk Master - Yerli Hakları

Master of Jurisprudence (MJ) - Indigenous Rights

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 çeyrek kredi
İstatistik lisans

Bachelor of Science in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 70 kredi
Toplum içinde MPH Halk Sağlığı uygulamalı

MPH in Community Oriented Public Health Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) Felsefe doktor Japon

Doctor of Philosophy (PhD) in Japanese

Yüksek Lisans
20 hangi olmalıdır lisansüstü düzeyde tam Zamanı - tabii ki en az 50 Kredi çalışması, 500 düzeyinde
Kimya Mühendisliği

MS in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi
B. İskandinav Araştırmaları Danimarka A. -

B.A. in Scandinavian Studies - Danish

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
Oşinografi lisans programı

Bachelor of Arts in Oceanography

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 104 kredi
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 180 toplam kredi
Budist Çalışmalarda M. A.

M.A. in Buddhist Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 ders kredileri
İşletme lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Arts in Business Administration - Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Protez-Ortez yüksek lisans (RAW+)

Master of Prosthetics and Orthotics (MPO)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yedi çeyrek
Asya Dillerinde M. A. ve Edebiyatı - Çin Programı

M.A. in Asian Languages and Literature - Chinese Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 kredi
Çevre Bilimi lisans - Koruma Biyolojisi ve Ekoloji seçeneği

Bachelor of Science in Environmental Science - Conservation Biology and Ecology option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi veya 225 çeyrek kredi
Özel Eğitim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
İkincil Matematik veya Fen Sertifika Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Secondary Math or Science Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört çeyrek
Disiplinlerarası Sanat Bölümü

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
Doktora Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Near and Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Müzik BA - Ses Seçeneği

BA in Music - Voice Option

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 180 kredi
Sağlık hizmetlerinde MİL - Sağlık Sistemleri ve Politika Konsantrasyon

MPH in Health Services - Health Systems and Policy Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 66 68 kredi
Karşılaştırmalı Tıp MS

MS in Comparative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 UW 10-gerekli notu kredisi
Biyokimya alanında lisans

Bachelor of Arts in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi
Yüksek lisans Biyomühendislik

Master of Science in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik alanında lisans Derecesi - Biyolojik ve Li ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Biological and Li ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Mesleki ve Çevresel Tıp MPH

MPH in Occupational and Environmental Medicine

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
Aydınlatma Drama Güzel Sanatlar Master - Tasarım ()

Master of Fine Arts in Drama - Design (Lighting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Emek Çalışmaları Seçeneği ile Etnik BA, Cinsiyet ve İşgücü Çalışmaları

BA in Ethnic, Gender and Labor Studies with Labor Studies Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi
Tiyatro Sanat lisans

Bachelor of Arts in Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 65-70 kredi
(Cinsiyet Doktora) doktora, Kadın ve Cinsellik Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Gender, Women and Sexuality Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 60 kredi
ESS Çevre Bilimi lisans Dünya Sisteminde Fen Yolu ()

Bachelor of Science in Environmental Science - Earth System Science Pathway (ESS)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 çeyrek kredi
Yeryüzünde (Doktora)ve Uzay Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Space Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Halk Sağlığı Hemşireliği DNP

DNP in Community Health Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans

M.A. in International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 39 kredi
Müzik Eğitimi Müzik lisans Sonrası Lisans Sertifika, Enstrümantal Vurgu

Bachelor of Music in Music Education, Post Baccalaureate Certification, Instrumental Emphasis

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Çevre ve Orman Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental and Forest Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Kütüphane ve Bilgi Bilim Master (MLİS)

Master of Library and Information Science (MLIS)

Yüksek Lisans
MLİS Hukuk programı için tam Zamanı - 43 kredileri
Uluslararası Çalışmalarda lisans - Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları

Bachelor of Arts in International Studies - Latin America and Caribbean Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
Kentsel Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Urban Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Teknoloji Girişimcilik İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration in Technology Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat yüksek lisans

M.A. in Comparative Literature

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
B. İskandinav Çalışmaları İsveç A.

B.A. in Scandinavian Studies - Swedish

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans (Laboratuar Tıbbı)

Bachelor of Science in Medical Laboratory Science (Laboratory Medicine)

Lisans
Tam Zamanlı - 152-155 kredi
İşletme lisans - Girişimcilik Seçeneği

Bachelor of Arts in Business Administration - Entrepreneurship Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Ceza Adalet lisans programı

Bachelor of Arts in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Moleküler Mühendislik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Mimari Tasarım İnşaat Yönetimi/BA BS

BS in Construction Management/BA in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 225 kredileri
Dünya ve Uzay Bilimleri BS - Fizik Seçenek

BS in Earth and Space Sciences - Physics Option

Lisans
Tam Zamanlı - 61-67 kredi
Resim Güzel Sanatlar lisans ve Çizim

Bachelor of Fine Arts in Painting and Drawing

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
(Doktora)Uygulamalı Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Economics

Lisans
70 kredi tam Zamanı - Minimum
Küreselleşme Antropoloji Bölümü - Antropoloji

Bachelor of Arts in Anthropology - Anthropology of Globalization

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
Yüksek Mühendisi - Makine Mühendisliği

Master of Science in Engineering - Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki veya üç akademik çeyrek
Güney Asya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in South Asian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 195 kredi saat
(MIS)İşletme lisans programı - Yönetim Bilişim Sistemleri

Bachelor of Arts in Business Administration - Management Information Systems (MIS)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
İskandinav Çalışmalarda B. A. - Norveç

B.A. in Scandinavian Studies - Norwegian

Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredileri
Yakın lisans Doğu Dilleri ve Uygarlıkları - Karşılaştırmalı İslam Araştırmaları

Bachelor of Arts in Near Eastern Languages and Civilization - Comparative Islamic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 70 kredi
Diğer Diller için (İngilizce)Öğretmenler için yüksek lisans Hoparlörler

Master of Arts for Teachers (of English to Speakers of Other Languages)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı çeyrek
Biyomühendislik lisans - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik seçeneği

Bachelor of Science in Bioengineering - Nanoscience and Molecular Engineering option

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi
Ağız Sağlığı (Doktora) Felsefe (DDS) Diş Cerrahisi doktor / Doktor Bilimler

Doctor of Dental Surgery (DDS) / Doctor of Philosophy (PhD) in Oral Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Matematik ya da Fen Eğitimi

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Mathematics or Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Kompozisyon Müzik lisans

Bachelor of Music in Composition

Lisans
180 kredi tam Zamanı - Minimum
Yerel Sesler İletişimin ana

Master of Communication in Native Voices

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Mekanik üretim Mühendisliği - Mekatronik seçeneği

Bachelor of Science in Mechanical Engineering - Mechatronics option

Lisans
Tam Zamanlı - çevreyi fosil enerji kredileri
Peyzaj Mimarisi / Kentsel Tasarım ve Planlama çift diploma MLA-MUP:

Dual degree MLA-MUP: Landscape Architecture / Urban Design and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Antropoloji Bölümü - Tıbbi Antropoloji ve Genel Sağlık

Bachelor of Arts in Anthropology - Medical Anthropology and Global Health

Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi
MPH Halk Sağlığı Genetik

MPH in Public Health Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antropoloji (Doktora)- İstatistikler Konsantrasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology - Statistics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
İşletme lisans - Muhasebe Seçeneği

Bachelor of Arts in Business Administration - Accounting Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik Bilimleri yüksek lisans Mühendislik ve P ...

Bachelor of Science Degree in Applied and Computational Mathematical Sciences - Engineering and P ...

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi