• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Kriminoloji yüksek lisans - Araştırma

Master of Criminology - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl tam zamanlı
Hayvan Ana Bilim

Master of Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans

Master of Mental Health Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eğitim yöneticisi (Özel ve Kapsamlı Eğitim)

Master of Education (Special and Inclusive Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gıda ve Tarım)İleri Araştırmalar, lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Advanced Studies (Food and Agribusiness)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat doktor

Doctor of Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
İleri Çalışmalar lisans ve Lisans (Medya ve İletişim)

Bachelor of Arts and Bachelor of Advanced Studies (Media and Communications)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik Master ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Master of Logistics and Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Diş Hekimliği Lisans/Doktora

Bachelor of Science/Doctor of Dental Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Eğitim ana (Uluslararası Eğitim)

Master of Education (International Education)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Hemşirelik Post Kayıt lisans (Singapur)

Bachelor of Nursing Post Registration (Singapore)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzenin ana ve Miras Araştırmaları

Master of Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama Master

Master of Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İleri Araştırmalar Ticaret lisans/ Lisans

Bachelor of Commerce/ Bachelor of Advanced Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Master (Eczane)

Master of Philosophy (Pharmacy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Müzik Çalışmaları yüksek lisans (Yürütülmesi)

Master of Music Studies (Conducting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Master (anestezi ve Reanimasyon)

Master of Medicine (Infection and Immunity)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Klinik Nörofizyoloji)

Master of Science in Medicine (Clinical Neurophysiology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uzay Mühendisliği ile Mühendislik Onur lisans

Bachelor of Engineering Honours with Space Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Araştırmalar Ticaret lisans/Lisans (Dalyell Alimler)

Bachelor of Commerce/Bachelor of Advanced Studies (Dalyell Scholars)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların İktisat lisans ve Lisans

Bachelor of Economics and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Master (Biyomedikal Mühendislik)

Master of Engineering (Biomedical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Müzik ustası (Müzik)

Master of Music (Musicology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Yenilik ve İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Innovation and Enterprise

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Biostatistics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Biyomedikal)

Master of Professional Engineering (Biomedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Araştırmalar Ekonomi lisans/Lisans

Bachelor of Economics/Bachelor of Advanced Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Çalışmalar lisans ve Lisans

Bachelor of Arts and Bachelor of Advanced Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Veteriner Biyoloji lisans ve Doktora

Bachelor of Veterinary Biology and Doctor of Veterinary Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Kriminoloji yüksek lisans

Master of Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik ana (Performans)

Master of Music (Performance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
(Sağlık)Bilimin Gelişmiş Bilgisayar ve Lisans

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Hukuku yüksek lisans

Master of Health Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık lisans

Bachelor of Pharmacy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hayvan ve Veteriner Bioscience)İleri Araştırmalar, lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Advanced Studies (Animal and Veterinary Bioscience)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Bilimleri ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Marine Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Müzik Çalışmalarının ana (Performans)

Master of Music Studies (Performance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çevre Hukuku Master

Master of Environmental Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Telecommunications Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Ses ve Akustik)Etkileşim Tasarımı Master ve Electronic Arts

Master of Interaction Design and Electronic Arts (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tıp Bilimi)Bilim Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Mekanik)

Master of Professional Engineering (Mechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sürdürülebilir Tasarım) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Sustainable Design) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Bilim Master (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Yapısal Mühendislik)Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Felsefe Master (Sanat ve Sosyal Bilimler)

Master of Philosophy (Arts and Social Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Lisans eğitimi

Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Stratejik Halkla İlişkiler yüksek lisans

Master of Strategic Public Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Matematik Bilimleri de dahil olmak üzere İleri Araştırmalar lisans/Lisans (Dalyell Alimler)

Bachelor of Science/Bachelor of Advanced Studies (Dalyell Scholars including Mathematical Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Master

Master of Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Elektrik)

Master of Professional Engineering (Electrical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Tasarım yüksek lisans

Master of Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tasarım lisans Bilgisayar

Bachelor of Design Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Master

Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.15 yıl
(Tarım)İleri Araştırmalar, lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Advanced Studies (Agriculture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Gelişmiş lisans Bilgisayar ve Lisans

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Mimarlık)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Usta Hareketli Resim

Master of Moving Image

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eğitim Master (Araştırma)

Master of Education (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
(Erken Çocukluk)Eğitim lisans

Bachelor of Education (Early Childhood)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Master (Psikiyatri)

Master of Medicine (Psychiatry)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Bilgi Teknolojisi Yönetimi, Bilgi Teknolojisi yüksek lisans ve Master

Master of Information Technology and Master of Information Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Master (Göz Bilimi)

Master of Medicine (Ophthalmic Science)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Veteriner Çalışmaları Master

Master of Veterinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Doktora - Doktora (Görsel Sanatlar)

PhD - Doctor of Philosophy (Visual Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Eleme)

Master of Social Work (Qualifying)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimi ve Hukuk Master

Master of Environmental Science and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Lisansüstü Giriş)

Master of Nursing (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Çalışmaları yüksek lisans (Kompozisyon)

Master of Music Studies (Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Sağlık ve Beden Eğitimi)Öğretim yüksek lisans

Master of Teaching (Health and Physical Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomik Analizi yüksek lisans

Master of Economic Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Liberal Sanat lisans ve Bilim

Bachelor of Liberal Arts and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tanı Radyografi)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Hekimliği doktora

Doctor of Dental Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tıp Bilimleri)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Tıp ana (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) ve Ana

Master of Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
5. Avrupa Master

Master of Bioethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser ve Hematoloji Hemşirelik yüksek lisans

Master of Cancer and Haematology Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Master of International Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik) (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (Bilim)

Master of Philosophy (Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Yüksek lisans Ekonomi

Master of Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsanın ana Hakları

Master of Human Rights

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretim Master (Birincil)

Master of Teaching (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Master (Kimyasal ve Biyomoleküler Mühendisliği)

Master of Engineering (Chemical and Biomolecular Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mühendislik Master (Sürdürülebilirlik ve Çevre Mühendisliği)

Master of Engineering (Sustainability and Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım) (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (Sustainable Design) (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fen Eğitimi lisans (İkincil: Matematik)/Lisans

Bachelor of Education (Secondary: Mathematics)/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Sosyal Çalışma)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Social Work)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
İdare Hukuku Master ve Politika

Master of Administrative Law and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanunların Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Psikoloji lisans

Bachelor of Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans Gelişmiş Bilgisayar ve Lisans

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Rehabilitasyon yüksek lisans Danışmanlık

Master of Rehabilitation Counselling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat yüksek lisans Küratörlük

Master of Art Curating

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimarlık (Onur) Mimari Tasarım lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Design in Architecture (Honours) and Master of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimi Master (Metabolik Sağlık)

Master of Science in Medicine (Metabolic Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Dijital İletişimin ana ve Kültür

Master of Digital Communication and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Klinik Diş Hekimliği doktor (Özel Bakım Diş Hekimliği)

Doctor of Clinical Dentistry (Special Care Dentistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Master (Otomasyon ve Üretim Sistemleri)

Master of Engineering (Automation and Manufacturing Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İleri Çalışmalar lisans ve Lisans (Politika ve Uluslararası İlişkiler)

Bachelor of Arts and Bachelor of Advanced Studies (Politics and International Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Diş Hekimliği doktor (Protez)

Doctor of Clinical Dentistry (Prosthodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Cerrahi Diş Hekimliği Klinik diş Hekimliği alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Clinical Dentistry (Surgical Dentistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
(Ergoterapi)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans (Mimarlık)

Master of Philosophy (Architecture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Vergilendirme Master

Master of Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Egzersiz Fizyolojisi)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Exercise Physiology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master (TESOL)

Master of Education (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik lisans (Performans)

Bachelor of Music (Performance)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans

Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Science and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Mühendislik lisans (Yazılım)

Bachelor of Engineering Honours (Software)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuki Çalışmalar doktor

Doctor of Juridical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Onur Mühendislik lisans (Sivil)

Bachelor of Engineering Honours (Civil)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ana (İç Hastalıkları)

Master of Medicine (Internal Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Görsel Sanatlar lisans İleri Çalışmalar Lisans/

Bachelor of Visual Arts/Bachelor of Advanced Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Güç Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Power Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Felsefe (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) Tıp, yüksek lisans ve Master

Master of Science in Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İktisat lisans

Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Ağrı tedavisi)

Master of Science in Medicine (Pain Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Onur Mühendislik lisans (Mekatronik)

Bachelor of Engineering Honours (Mechatronic)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Master

Master of Commerce

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Şehircilik yüksek lisans (şehir ve Bölge Planlama)

Master of Urbanism (Urban and Regional Planning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım (İç) Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours (Civil) and Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Sıvı)

Master of Professional Engineering (Fluids)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi usta

Master of Surgery

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Müzik Diploma

Diploma of Music

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat icra Master ve Sosyal Bilimler

Executive Master of Arts and Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master (Yüksek Performanslı Binalar) Mimari tasarım (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Çalışmalarının ana (Opera Performans)

Master of Music Studies (Opera Performance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Havacılık)Mühendisliği Onur lisans

Bachelor of Engineering Honours (Aeronautical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Zaman parçası Online/Uzaktan - 2-3 yıl-
Yüksek lisans (Araştırma)

Master of Arts (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Politik Ekonomi yüksek lisans

Master of Political Economy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mühendislik Master (Yazılım)

Master of Engineering (Software)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Gelişmiş)İleri Araştırmalar lisans/ Lisans

Bachelor of Science/ Bachelor of Advanced Studies (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Master (Pediatrik Tıp)

Master of Medicine (Paediatric Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıbbi Görüntüleme yüksek lisans

Master of Medical Imaging Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
Onur Mühendislik lisans (Elektrik)

Bachelor of Engineering Honours (Electrical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların ana Araştırma

Master of Laws - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Tıp Bilimi Master (Göz Bilimi)

Master of Science in Medicine (Ophthalmic Science)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Klinik Diş Hekimliği doktor (Ortodonti)

Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika Çalışmaları Master

Master of Policy Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beynin ana ve Zihin Bilimleri

Master of Brain and Mind Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma doktor

Doctor of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(Tıp Bilimi)Bilim Gelişmiş Bilgisayar ve Lisans

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Bilimleri yüksek lisans

Master of Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.15 yıl
(Sağlık)Bilim Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Science (Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Görsel Sanatlar lisans

Bachelor of Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Master (Klinik Epidemiyoloji)

Master of Medicine (Clinical Epidemiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanunların usta

Master of Laws

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans

Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Konuşma bozukluğu)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Speech Pathology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik doktora - Doktora (Conservatorium)

PhD - Doctor of Philosophy (Conservatorium of Music)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Karmaşık Sistemlerin usta

Master of Complex Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans (İkincil: insan ve toplum Bilimleri ve Edebiyat Fakültesi mezunu

Bachelor of Education (Secondary: Humanities and Social Sciences) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Proje Yönetimi Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Project Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Hemşirelik)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Çağdaş Sanatın usta

Master of Contemporary Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Müzik ana (Kompozisyon)

Master of Music (Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Onur Mühendislik lisans (Esnek İlk Yıl)

Bachelor of Engineering Honours (Flexible First Year)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayıncılık usta

Master of Publishing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sağlık ana Teknoloji Yenilik

Master of Health Technology Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ile Güzel Sanatlar ustası

Master of Fine Arts by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tıp Bilimi)İleri Araştırmalar lisans/ Lisans

Bachelor of Science/ Bachelor of Advanced Studies (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans ve Master

Bachelor of Arts and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans

Master of Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıp Master (Katarakt ve Kardiyovasküler Cerrahi)

Master of Medicine (Cataract and Refractive Surgery)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Yapısal)

Master of Professional Engineering (Structural)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri Lisans/Doktora

Bachelor of Science/Doctor of Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Sağlık Politikasının ana

Master of Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık)İleri Araştırmalar lisans/ Lisans

Bachelor of Science/ Bachelor of Advanced Studies (Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Kimyasal ve Biyomoleküler)

Master of Professional Engineering (Chemical and Biomolecular)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Halk Sağlığı Master

Master of International Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Uygulama ustası

Master of Media Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Felsefe Master (İlaç)

Master of Philosophy (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Eğitim Master (Eğitim Yönetimi ve Liderlik)

Master of Education (Educational Management and Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Güç)

Master of Professional Engineering (Power)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etkileşim Tasarımı Master ve Electronic Arts

Master of Interaction Design and Electronic Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Felsefe Master (İş)

Master of Philosophy (Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Doktora - Doktora (Sanat ve Sosyal Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Arts and Social Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Eczane ve Yönetimi lisans

Bachelor of Pharmacy and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Lisans/Doktora

Bachelor of Arts/Doctor of Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Veteriner Klinik Çalışmalar yüksek lisans

Master of Veterinary Clinical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
(Geo)Mühendislik yüksek lisans-Makine Mühendisliği

Master of Engineering (Geo-Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıp Bilimi Master (İlaç ve Tıbbi Cihaz Geliştirme)

Master of Science in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
(Biyomedikal)Mühendislik Onur lisans

Bachelor of Engineering Honours (Biomedical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tıp)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Information Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Master of Exercise Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Cerrahi doktor

Doctor of Clinical Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi yüksek lisans

Master of Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ana Ulaşım Yönetimi

Master of Transport Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Vahşi yaşam Sağlık usta ve Nüfus Yönetimi

Master of Wildlife Health and Population Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Öğretim yüksek lisans (Erken Çocukluk)

Master of Teaching (Early Childhood)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Geomechanical)

Master of Professional Engineering (Geomechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Yazılım)

Master of Professional Engineering (Software)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bilim Master - Araştırma

Master of Applied Science - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
(Müzik Eğitimi)Müzik lisans

Bachelor of Music (Music Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Executive Master

MBA - Executive Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Felsefe Master (Mühendislik)

Master of Philosophy (Engineering and IT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
İngilizce eğitimi

Master of English Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Müzik lisans (Kompozisyon)

Bachelor of Music (Composition)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezun Bilgi İşlem alanında Diploma

Graduate Diploma in Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Öğrenme Fen ve Teknoloji Master (Araştırma)

Master of Learning Sciences and Technology (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ankara Onur Mühendislik lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İlaç)Klinik Diş Hekimliği doktora

Doctor of Clinical Dentistry (Oral Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Aydınlatma Tasarımı) Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Illumination Design) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimi Master (Gelişimsel Engelli)

Master of Health Science (Developmental Disability)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
(Gelişmiş Onarıcı)Klinik diş Hekimliği alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Clinical Dentistry (Advanced Restorative)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Çalışmalar yüksek lisans

Master of Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans

Master of International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Barış usta ve Çatışma Çalışmaları

Master of Peace and Conflict Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tasarım lisans İleri Çalışmalar/Lisans Hesaplama

Bachelor of Design Computing/Bachelor of Advanced Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Fizyoterapi)Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science (Physiotherapy)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Varlıklarını Koruma yüksek lisans

Master of Heritage Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ana İlaç (İlaç ve Tıbbi Cihaz Geliştirme)

Master of Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Cerrahi usta - Araştırma

Master of Surgery - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Öğretim Master (Okul Danışmanlığı)

Master of Teaching (School Counselling)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk Master

Master of Jurisprudence

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık usta Güvenlik

Master of Health Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim lisans (Sağlık) ve Ana

Bachelor of Science (Health) and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Electrical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Müzik ustası (Müzik Eğitimi)

Master of Music (Music Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Tarım ve Çevre ana

Master of Agriculture and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yasaların lisans ve Lisans

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Konuşmanın ana Dili Patoloji

Master of Speech Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Aydınlatma Tasarımı)etkileşimli Tasarımın ana ve Electronic Arts

Master of Interaction Design and Electronic Arts (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal hizmet lisans ve Lisans

Bachelor of Arts and Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Akışkanlar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Fluids Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Klinik Epidemiyoloji)

Master of Science in Medicine (Clinical Epidemiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner doktor

Doctor of Veterinary Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Miras)Şehircilik usta

Master of Urbanism (Heritage Conservation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Master (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık)

Master of Medicine (HIV, STIs and Sexual Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Profesyonel Mühendislik ana (İç)

Master of Professional Engineering (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Master (MBA)

Master of Management (CEMS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Bilim)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(Sürdürülebilir Tasarım) Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (Sustainable Design) (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tanı Radyografi usta

Master of Diagnostic Radiography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Halk Sağlığı Yönetimi Master

Master of Veterinary Public Health Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Öğrenme Fen ve Teknoloji Master (Profesyonel)

Master of Learning Sciences and Technology (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans (İleri Çalışmalar)

Bachelor of Nursing (Advanced Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dalyell Akademisyenler de dahil olmak üzere)Gelişmiş Çalışmalar lisans ve Lisans Diller

Bachelor of Arts and Bachelor of Advanced Studies (Dalyell Scholars including Languages)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Egzersiz ve Spor Bilimi)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık ve Beden Eğitimi)Eğitim lisans

Bachelor of Education (Health and Physical Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi lisans

Bachelor of Project Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik Araştırma Master

Master of Clinical Trials Research

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Mühendislik yüksek lisans (Makine Mühendisliği)

Master of Engineering (Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Onur Mühendislik lisans (Kimya ve Biyomoleküler)

Bachelor of Engineering Honours (Chemical and Biomolecular)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik yüksek lisans

Master of Primary Health Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Fen Eğitimi lisans (İkincil: Bilim) ve Lisans

Bachelor of Education (Secondary: Science) and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Bilgisayar lisans

Bachelor of Advanced Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan ve Toplum Hizmetleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human and Community Services

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sanat Onur Mühendislik lisans/Lisans

Bachelor of Engineering Honours/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Master (Metabolik Sağlık)

Master of Medicine (Metabolic Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Kanun)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Uluslararası Göz Hastalıkları ana

Master of International Ophthalmology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Acil Hemşireliği yüksek lisans

Master of Emergency Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıp Master (Kritik Bakım Tıp)

Master of Medicine (Critical Care Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Yüksek lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler

Master of Human Resource Management and Industrial Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Eczane)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Pharmacy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Tıp Master (Klinik Nörofizyoloji)

Master of Medicine (Clinical Neurophysiology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İleri Çalışmalar lisans ve Lisans (Uluslararası ve Küresel Çalışmalar)

Bachelor of Arts and Bachelor of Advanced Studies (International and Global Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi yüksek lisans

Master of Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczane usta

Master of Pharmacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal doktora Bilimler

Doctor of Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Tıp Bilimi Master (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık)

Master of Science in Medicine (HIV, STIs and Sexual Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Diş Hekimliği)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Dentistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Beslenme ve Diyet Bilimi lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Science and Master of Nutrition and Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Master (Uyku İlacı)

Master of Medicine (Sleep Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Beslenme ana ve Diyet

Master of Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Havacılık)Profesyonel Master Mühendisliği

Master of Professional Engineering (Aerospace)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl