• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Uluslararası Otel Yönetimi Yüksek Lisans

International Hotel Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik: Kayıtlı Ebe BSc (Onur)

Midwifery: Registered Midwife BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme BSc (Onur)

Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Otelcilik Yönetimi BSc (Onur)

International Hospitality Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri Doktora

Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Uluslararası Otel Yönetimi (Euromasters) MSc

International Hospitality Management (Euromasters) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uluslararası Ekonomi, Finans ve Kalkınma yüksek lisans

International Economics, Finance and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Konukseverlik ve Turizm Yönetimi Doktora

Hospitality and Tourism Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
İşletme Yönetimi ve Almanca BSc (Onur)

Business Management and German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 Yıllık) İktisat Doktora

Economics (Four-Year) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kimya.

Chemistry MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mobil Medya İletişim MSc

Mobile Media Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Oyunculuk MA

Acting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilirlik EngD uygulayıcı Doktora

Practitioner Doctorate in Sustainability EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Birincil ve Toplum Bakımı (Hemşirelik) MSc

Primary and Community Care (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Nanoteknoloji ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Nanotechnology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Koreografi ve Hareket Yönü) yaratıcı Yöntemler ve Yön MA

Creative Practices and Direction (Choreography and Movement Direction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler LİSANS hukuk (Onur)

Law with International Relations LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genel Uygulama Hemşirelik) birincil ve Toplum Bakım MSc

Primary and Community Care (General Practice Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jinekoloji ve Tıp Doktora

Biosciences and Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Tıbbi Görüntüleme MSc

Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Müzikal Tiyatro Oluşturma) yaratıcı Yöntemler ve Yön MA

Creative Practices and Direction (Musical Theatre Creation) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İletişim ve Uluslararası Pazarlama MA

Communication and International Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Çağ MSc operasyon ve Tedarik Zinciri

Operations and Supply Chain in the Digital Era MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Civil and Environmental Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset BSc (Onur)

Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Sanatlar BA (Onur)

Digital Media Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği

Space Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kurumsal Finans Yüksek Lisans

Corporate Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Yönetimi ve Fransız BSc (Onur)

Business Management and French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Sahne ve Üretim Yönetimi MA

Stage and Production Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dönüşüm) Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(CBT) psikolojik Müdahale PGDip

Psychological Intervention (CBT) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Süreç ve Çevre Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Process and Environmental Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Fizik MMath

Mathematics and Physics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Kimya MChem (Onur)

Medicinal Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları (Kayıtlı Hemşire - Ruh Sağlığı) PGDip

Nursing Studies (Registered Nurse - Mental Health) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve (Tonmeister) Ses Kaydı BMus(Onur) / BSc(Onur)

Music and Sound Recording (Tonmeister) BMus(Hons) / BSc(Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Altyapı Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Infrastructure Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans

Social Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Kurumsal Suç ve Kurumsal Sorumluluk) kriminoloji ve Sosyal Araştırma yüksek lisans

Criminology and Social Research (Corporate Crime and Corporate Responsibility) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

Veterinary Microbiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA ile tiyatro ve Performans Alanlarında

Theatre and Performance with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Psikoloji Yüksek Lisans

Environmental Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektronik Mühendisliği (Euromasters) MSc

Electronic Engineering (Euromasters) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uluslararası Etkinlik Yönetimi MSc

International Events Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MPhys Astronomi ile fiziği

Physics with Astronomy MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Rafineri Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Petroleum Refining Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Medya, Kültür ve Toplum BSc (Onur)

Media, Culture and Society BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Performans) Müzik MMus

Music (Performance) MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BSc (Onur)

International Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Sistemleri BEng (Onur)

Communication Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görme, Konuşma ve Sinyal İşleme Doktora

Vision, Speech and Signal Processing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Nükleer Astrofizik üzerine yüksek Lisans fizik (Onur)

Physics with Nuclear Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner ve Bilim Doktora

Veterinary Medicine and Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
14. Medya Çalışmaları BA ile dijital Medya Sanatları

Digital Media Arts with Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve İnternet Mühendisliği MEng (Onur)

Computer and Internet Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Stratejisi MSc

Environmental Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Criminology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çin Yolu) çeviri MA

Interpreting (Chinese Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nükleer Bilimler ve Uygulamaları MSc

Nuclear Science and Applications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Business Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Uygulamalar ve Yön (Yönetmenlik) MA

Creative Practices and Direction (Directing) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Araştırma ve Uygulamada gelişim Psikolojisi

Developmental Psychology in Research and Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset Doktora

Politics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans

Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Jinekoloji ve Tıp MD

Biosciences and Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yönetim Eğitimi PGCert

Management Education PGCert

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Bilgi Güvenliği Yüksek Lisans

Information Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kuantum Teknolojileri MPhys ile fizik

Physics with Quantum Technologies MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (Yaratıcı Uygulama) MMus

Music (Creative Practice) MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Medikal Fizik Yüksek Lisans

Medical Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilirlik Doktora uygulayıcı Doktora

Practitioner Doctorate in Sustainability PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Renewable Energy Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik Yüksek Lisans

Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14)Bilgisayar Sistemleri BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Computer Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resources Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar ve İnternet Mühendisliği BEng (Onur)

Computer and Internet Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Jeoteknik Mühendisliği MSc

Advanced Geotechnical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Fransız siyaset ile BSc (Onur)

Politics with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 Yıllık) Bilgisayar Sistemleri ile MEng Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with Computer Systems (4 Years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BSc (Onur)

International Hospitality and Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aerodinamik ve Çevresel Akış Doktora

Aerodynamic and Environmental Flow PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
İş ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Occupational and Organisational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Kayıtlı Hemşire - Yetişkin Hemşirelik) Hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Registered Nurse - Adult Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Psikoloji PsychD

Clinical Psychology PsychD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(Topluluk' Çocuklar;Hemşirelik birincil ve Toplum Bakım MSc

Primary and Community Care (Community Children's Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tiyatro (Online Öğrenerek Ders Dönüşüm) BA (Onur)

Theatre (Conversion Course by Online Learning) BA (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Araştırma yüksek lisans

Criminology and Social Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İleri Teknoloji Enstitüsü Doktora

Advanced Technology Institute PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Tıbbi Kimya BSc (Onur)

Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mobil ve Uydu İletişim MSc

Mobile and Satellite Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme ve Yönetim PhD

Business and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Sağlık Psikolojisi Doktora

Health Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Dijital Ortam MSc uluslararası Perakende Pazarlama

International Retail Marketing in the Digital Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(TESOL)Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik Malzemeleri Doktora

Engineering Materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
RF ve Mikrodalga Mühendisliği MSc

RF and Microwave Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Soruşturma ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Forensic Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzikal Tiyatro BA (Onur)

Musical Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yatırım Yönetimi MSc

Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve Petrol Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical and Petroleum Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mikro - ve nano malzemeler ve Teknolojiler EngD

Micro- and NanoMaterials and Technologies EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Uluslararası Etkinlik Yönetimi (EuroMasters) MSc

International Events Management (EuroMasters) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Hemşire Çocuk' Kayıtlı) hemşirelik Çalışmaları, Hemşirelik s BSc (Onur)

Nursing Studies (Registered Nurse Children's Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Fransızca ve İspanyolca) BA (Onur)

Modern Languages (French and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı uygulamaları (SCPHN) (Okul Hemşireliği) yüksek lisans

Public Health Practice (SCPHN) (School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
İngiliz Edebiyatı ve İspanyolca BA (Onur)

English Literature and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı uygulamaları (SCPHN) (Sağlık Ziyaret) MSc

Public Health Practice (SCPHN) (Health Visiting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
14)Bilgisayar Sistemleri ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Computer Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Sistemleri ile Elektronik Mühendisliği (4 yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering with Computer Systems (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi (Euromasters) MSc

International Tourism Management (Euromasters) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Çeviri MA

Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Nanoteknoloji BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Nanotechnology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Süreç Sistem Mühendisliği MSc

Process Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Siyaset ve Ekonomi BSc (Onur)

Politics and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uzay Sistemleri ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Space Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nükleer Astrofizik ile fizik MPhys

Physics with Nuclear Astrophysics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunculuk MFA

Acting MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgi ve İletişim Sistemleri Doktora

Information and Communication Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Beslenme ve Gıda Bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Food Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik Doktora

Environment and Sustainability PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans

International Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Edebi ve Kültürel Çalışmalar Doktora

Literary and Cultural Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Araştırma (Siber suç ve Siber güvenlik) yüksek lisans

Criminology and Social Research (Cybercrime and Cybersecurity) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Astronomi ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astronomy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans Yönetimi

International Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Beslenme ve beslenme bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Dietetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktör, Müzisyen BA (Onur)

Actor Musician BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca BSc ile siyaset (Onur)

Politics with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Fransızca BA (Onur)

English Literature and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Video Üretim Teknolojisi BA (Onur)/BSc (Onur)

Film and Video Production Technology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Computing and Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Almanca ve İspanyolca) BA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset BA (Onur)ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Müzik) Müzik MMus

Music (Musicology) MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kompozisyon) Müzik MMus

Music (Composition) MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı ve Alman BA (Onur)

English Literature and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzikal Tiyatro MA

Musical Theatre MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Müzik Teknolojisi BMus (Onur)

Creative Music Technology BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi) İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Human Resource Management) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıbbi Mikrobiyoloji (Euromasters) MSc

Medical Microbiology (Euromasters) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Medya Sanatları Doktora

Digital Media Arts PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BSc (Onur)

International Event Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
14. Müzik ile matematik BSc

Mathematics with Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Turizm Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans

Strategic Tourism Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dans Doktora

Dance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(Ruh Sağlığı Hemşireliği) Hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Mental Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Onur)Film Çalışmaları BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği MSc

Space Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ve Sosyoloji BSc (Onur)

Politics and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Uzay Sistemleri BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Space Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MFA

Creative Writing MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgi İşlem ve sistem Mühendisliği MSc

Information and Process Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İletişim Ağları ve Yazılım MSc

Communications Networks and Software MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yüksek Öğretim MA

Higher Education MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi (Pazarlama) BSc (Onur)

Business Management (Marketing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nanoteknoloji ve Yenilenebilir Enerji yüksek lisans

Nanotechnology and Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş MA ile kültürlerarası İletişim

Intercultural Communication with International Business MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve İspanyolca BSc (Onur)

Business Management and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretim İşletme Bölümü Uygulama Diploma

Operating Department Practice Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi (Girişimcilik) BSc (Onur)

Business Management (Entrepreneurship) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ses Kaydı Doktora

Sound Recording PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Çeviri ve Yorumlama Çalışmaları.

Translation and Interpreting Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Malzeme MSc

Advanced Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Sosyoloji lisans eğitimini İngiliz Edebiyatı

English Literature with Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Sistemleri MEng (Onur)

Communication Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Jinekoloji BSc (Onur)

Veterinary Biosciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları BA ile tiyatro ve Performans Alanlarında

Theatre and Performance with Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Perakende Yönetimi BSc (Onur)

Business and Retail Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik MPhys

Mathematics and Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kayıtlı Hemşire - Yetişkin Hemşirelik)Hemşirelik Çalışmaları

Nursing Studies (Registered Nurse - Adult Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Modern Diller (Fransızca ve Almanca) BA (Onur)

Modern Languages (French and German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Üretim BA (Onur)

Theatre Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri ve Yorumlama Doktora

Translation and Interpreting PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Yorumlama MA

Translation and Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya ve Petrol Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical and Petroleum Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Radyasyon ve Çevre Koruma yüksek lisans

Radiation and Environmental Protection MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzikal Tiyatro MFA

Musical Theatre MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Psikoterapi uygulayıcı Doktora ve Danışmanlık Psikolojisi PsychD

Practitioner Doctorate in Psychotherapeutic and Counselling Psychology PsychD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği Doktora

Automotive Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Bilgisayarla Görme, Robotik ve Makine Öğrenme MSc

Computer Vision, Robotics and Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuantum Teknolojileri ile fizik BSc (Onur)

Physics with Quantum Technologies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner ve Bilim BVetMed

Veterinary Medicine and Science BVetMed

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Sistemleri MSc

Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Uluslararası Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

International Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay