• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

Business Studies, Computing Science and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Din BA (Onur)

Philosophy and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor İşletme Yönetimi BA (Onur)

Sport Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve İspanyol BA (Onur)

Film & Media and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Hukuk BA (Onur)

Criminology and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

International Business Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Çalışmaları ve Psikoloji BA (Onur)

Business Studies and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Algı ve Eylem) psikolojik Araştırma Yöntemleri Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Daldırma ...

Psychological Research Methods (Perception and Action) Postgraduate Certificate, Postgraduate Dip ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yayıncılık Çalışmaları Diploma, MLitt Lisansüstü

Publishing Studies Postgraduate Diploma, MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Sosyal Araştırma Yüksek Lisans Diploması, Mre

Applied Social Research Postgraduate Diploma, MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Doktora Diploması, Yüksek Lisans, Doktora Programı Yüksek Lisans

Clinical Doctorates Postgraduate Diploma, MSc, Doctoral Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Çalışmaları ve Film & Medya BA (Onur)

English Studies and Film & Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Fransızca BA (Onur)

Film & Media and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Hukuk BA (Onur)

Business Studies and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Tarihi ve Mesleki Eğitim BA (Onur)ile Çalışmalar

English Studies with History and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Ürünleri (Sürdürülebilir Yetiştiricilik) Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MSc

Aquaculture (Sustainable Aquaculture) Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Psikoloji Spor Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MSc

Psychology of Sport Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Spor Yönetimi (staj), yüksek lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

Sport Management (with internship) Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Hayvan Etkileşimi Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MSc

Human Animal Interaction Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimi ve Açık Öğretim BSc (Onur)

Environmental Science and Outdoor Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma MLitt

Creative Writing MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Demans Çalışmalar MSc

Dementia Studies MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Tarih ve Gazetecilik Çalışmaları BA (Onur)

History and Journalism Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre BSc Uzmanlık Alanlarında (Birincil) mesleki Eğitim

Professional Education (Primary) with Specialism in the Environment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans BAcc (Onur)

Accountancy and Finance BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İspanyol BA (Onur)

History and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Çalışmaları ve Film & Medya BA (Onur)

Business Studies and Film & Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk BA (Onur)

Human Resource Management and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim ve İspanyolca bilgisayar BSc (Onur)

Computing Science and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Matematik BAcc (Onur)

Accountancy and Mathematics BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Psikoloji BA (Onur)

Human Resource Management and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Siyaset BA (Onur)

Film & Media and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans, Lisansüstü

Translation Studies Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Applied Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim matematik BSc (Onur)uzmanlık (Birincil) mesleki Eğitim

Professional Education (Primary) with specialism in Primary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Politikası ve Yönetim MSc

Environmental Policy and Governance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Eğitim (TQFE) Yeterlilik eğitim - hizmet Öncesi Yüksek Lisans Diploması

Teaching Qualification in Further Education (TQFE) - Pre-service Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din ve Sosyoloji BA (Onur)

Religion and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Online) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans

Teaching English to Speakers of Other Languages (Online) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 ay
Film & Medya ve Felsefe BA (Onur)

Film & Media and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Yönetimi Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Media Management Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Enerji) Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Environmental Management (Energy) Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Din BA (Onur)

English Studies and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngilizce Çalışmaları ve Felsefe BA

English Studies and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi için veri Bilimi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

Data Science for Business Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve İktisat BAcc (Onur)

Accountancy and Economics BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc içinde uzmanlık Alanlarında (Birincil) mesleki Eğitim

Professional Education (Primary) with specialism in Numeracy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Gıda Güvenliği MSc

Aquatic Food Security MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
İskoç Tarihinin BA (Onur)

Scottish History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebecilik ve Spor Çalışmaları BAcc (Onur)

Accountancy and Sports Studies BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Matematik BSc (Onur)

Biology and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Biyoteknoloji Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Marine Biotechnology Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilim ve Politika BSc (Onur)

Environmental Science and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Yüksek Lisans Diploması, MLitt

Philosophy Postgraduate Diploma, MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Dilleri ile uluslararası Yönetim Çalışmaları ve Toplum BA (Onur)

International Management Studies with European Languages and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans yüksek lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

International Accounting and Finance Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminolojik Araştırma Lisansüstü Diploma, Mre

Criminological Research Postgraduate Diploma, MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Chemistry and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ek Destek uzmanlığa sahip (Birincil) mesleki Eğitim BA (Onur)İhtiyacı var

Professional Education (Primary) with specialism in Additional Support Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans Belgesi, MLitt

English Language and Linguistics Postgraduate Certificate, MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Film & Medya ve Spor Çalışmaları BA

Film & Media and Sports Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Human Resource Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya Çalışmaları ve Hukuk BA (Onur)

Film & Media Studies and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Araştırma Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, Mre

Educational Research Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık Araştırma Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, Mre

Health Research Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Uygulamalı Sosyal Araştırma (Kriminoloji) Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Applied Social Research (Criminology) Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil ve İşletme Çalışmaları BA (Onur)

Modern Languages and Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otizm Araştırma Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MSc

Autism Research Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor Beslenme MSc

Sport Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Küresel Sorunlar, Geriatri ve Yaşlanma yüksek lisans, yüksek lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Global Issues in Gerontology and Ageing MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İş ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Business Studies and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim ve Fransız bilgisayar BSc (Onur)

Computing Science and French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Sosyal Politika BA (Onur)

Politics and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Yaş Uygulama Sağlık Ziyaret Lisansüstü Diploması, Yüksek Lisans

Early Years Practice Health Visiting Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gotik Hayal Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MLitt

The Gothic Imagination Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Felsefe BA (Onur)

Criminology and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Biology and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çatışma ve İşbirliği Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MSc

International Conflict and Cooperation Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Çalışmaları ve TESOL yüksek lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

Education Studies and TESOL Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Su Patobiyoloji Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Aquatic Pathobiology Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Koruma Biyolojisi ve Yönetimi BSc (Onur)

Conservation Biology and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Environmental Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Din BA (Onur)

History and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset BA (Onur)

International Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Edebiyatı Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MLitt

Scottish Literature Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Finans BA (Onur)

Business Studies and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Tarih BA (Onur)

Film & Media and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset ve Dil BA (Onur)

International Politics and Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Teknolojileri ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Engineering Technologies and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Çalışmaları ve Pazarlama BA (Onur)

Sports Studies and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal İşletme Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Social Enterprise Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

Religion and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihi ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

History and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe, Din ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

Philosophy, Religion and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Halkla İlişkiler (Online) Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Strategic Public Relations (Online) Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 ay
Yönetimi Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans için davranış Bilimi

Behavioural Science for Management Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Finance Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bankacılık ve Finans yüksek lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

Banking and Finance Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ve Psikoloji BA (Onur)

Marketing and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Mathematics and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Pazarlama BA (Onur)

Economics and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MSc

Environmental Management Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransız ve Din BA (Onur)

French and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Spor Çalışmaları BA (Onur)

History and Sports Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim yüksek lisans

Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji (dönüşüm ders akredite) yüksek lisans

Psychology (accredited conversion course) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gazetecilik ve Siyaset Çalışmaları BA (Onur)

Journalism Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
TESOL Araştırma Doktora

TESOL Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business Studies and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Ekonomi BA (Onur)

Business Studies and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Din BA (Onur)

Film & Media and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca, İspanyolca ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

French, Spanish and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Araştırması Lisansüstü Diploma, Mre

Media Research Postgraduate Diploma, MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yayıncılık Çalışmaları Sertifika Yüksek Lisans, Mre

Publishing Studies Postgraduate Certificate, MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computing Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Siyaset Çalışmaları BA (Onur)

Business Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Psikoloji BA (Onur)

Philosophy and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computing Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Physics and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Miras ve Turizm BA (Onur)

Heritage and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya BA (Onur)

Digital Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Pazarlama BA (Onur)

Film & Media and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi, Matematik ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Computing Science, Mathematics and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Demans Çalışmaları Yüksek Lisans Belgesi

Dementia Studies Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Siyaset ve Psikoloji BA (Onur)

Politics and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Hukuk BA (Onur)

History and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller BA Uzmanlık Alanlarında (Birincil) mesleki Eğitim

Professional Education (Primary) with Specialism in Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sosyal Araştırma Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Applied Social Research Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)iş Çalışmaları ve Spor Çalışmaları BA

Business Studies and Sports Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Politika iktisat yüksek lisans

Economics for Business and Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Pazarlama BA (Onur)

Business Studies and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okuma yazma BA (Onur)uzmanlık (Birincil) mesleki Eğitim

Professional Education (Primary) with specialism in Literacy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Sosyoloji BA (Onur)

History and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Health Psychology Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Hizmet Çalışmaları PGDip

Social Work Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
İngilizce Çalışmalar ve Siyaset BA (Onur)

English Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uygulamalı) Cinsiyet Çalışmaları MLitt

Gender Studies (Applied) MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Politika ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İspanyol BA (Onur)

Human Resource Management and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

French and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Çevre Bilimleri BA (Onur)

Economics and Environmental Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. psikoloji BA

Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Maliye BA (Onur)

Economics and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Matematik BA (Onur)

Finance and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Sürdürülebilir İş MSc

Strategic Sustainable Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans, Lisansüstü

Teaching English to Speakers of Other Languages Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Bilimler Yüksek Lisans Belgesi, Mre

Humanities Postgraduate Certificate, MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Politika ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sosyal Araştırma (Sosyal İstatistikler ve Sosyal Araştırma) yüksek lisans Diploması, yüksek lisans

Applied Social Research (Social Statistics and Social Research) Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ve İspanyol BA (Onur)

Marketing and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih, Politika ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

History, Politics and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Hizmet Çalışmaları (Lisansüstü Giriş) PGDip

Social Work Studies (Postgraduate Entry) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre, Miras ve Politikası Yüksek Lisans

Environment, Heritage and Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Mesleki Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

English Studies and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı - Onur) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health - Honours) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Hukuk BA (Onur)

Journalism and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Hizmet Çalışmaları MSc

Social Work Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Medya ve İletişim Yönetimi (Vietnam) MSc

Media and Communications Management (Vietnam) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Fransız ve Pazarlama BA (Onur)

French and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yatırım Analizi Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Investment Analysis Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Enerji Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans

International Energy Law and Policy LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yüzleri psikoloji yüksek lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

Psychology of Faces Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Profesyonel Muhasebecilik BA (Onur)

Professional Accountancy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

French and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi, yüksek lisans D ...

Strategic Public Relations and Communications Management Postgraduate Certificate, Postgraduate D ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Koruma) Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Environmental Management (Conservation) Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Çalışmaları ve Fransızca BA (Onur)

Business Studies and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Siyaset BA (Onur)

Law and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Hukuku BA (Onur)

Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ortak Derece) stratejik İletişim ve Halkla İlişkiler yüksek lisans

Strategic Communications and Public Relations (Joint Degree) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransızca ve Matematik BA (Onur)

French and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans, EdD

Education Postgraduate Diploma, MSc, EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset ve Sosyoloji BA (Onur)

Politics and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sosyal Araştırma Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans, Doktora

Applied Social Research Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc, Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Pazarlama BAcc (Onur)

Accountancy and Marketing BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi, Mre

Business and Management Research Methods Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate, MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve İspanyol BA (Onur)

Sociology and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Felsefe BA (Onur)

French and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Spor Çalışmaları BA (Onur)

Psychology and Sports Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sertifika, Postgradua Yüksek Lisans (Derece Çıktıları Adında) Yetiştiricilik: Sürdürülebilir Yetiştiricilik ...

Aquaculture: Sustainable Aquaculture (Named Degree Outcomes) Postgraduate Certificate, Postgradua ...

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Yönetimi ve İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

Management and English Language Teaching Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve İş Hukuku BAcc (Onur)

Accountancy and Business Law BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Yetişkin - Onur) BSc (Onur)

Nursing (Adult - Honours) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Erken BA Uzmanlık (Birincil) mesleki Eğitim

Professional Education (Primary) with Specialism in Early Years BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Psychology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Demans Çalışmaları Lisansüstü Diploma

Dementia Studies Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Felsefe BA (Onur)

History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve İspanyolca BAcc (Onur)

Accountancy and Spanish BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business Studies and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Çalışmaları, Beden Eğitimi ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Sports Studies, Physical Education and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Araştırma Yöntemleri Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma, MSc

Psychological Research Methods Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Coğrafya ve Açık Eğitim BA (Onur)/BSc (Onur)

Environmental Geography and Outdoor Education BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Politikası ve Yönetimi Yüksek Lisans

Environmental Policy and Governance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim & Kültürlerarası Çalışmalarda BA (Onur)

International Management & Intercultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Büyük Veri MSc

Big Data MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme DBA Doktor

DBA Doctor of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Matematik BSc (Onur)

Applied Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Sosyoloji BA (Onur)

Film & Media and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası MPP

Public Policy MPP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans

Child Development Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Entegre Yüksek Lisans) Çevre Bilimi Mscı

Environmental Science (Integrated Masters) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve İşletme BAcc (Onur)

Accountancy and Business Studies BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika BA (Onur)

Sociology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim BSc (Onur)

Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Gazetecilik Çalışmaları BA (Onur)

Film & Media and Journalism Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Computing Science and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Medya ve Psikoloji BA (Onur)

Film & Media and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Çalışmaları, Din ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

English Studies, Religion and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl