• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans eğitimi (Matematik)

Bachelor of Science (Mathematics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Pazarlama)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekansal Bilim lisans (Onur) (Kentsel ve Bölgesel Planlama)

Bachelor of Spatial Science (Honours) (Urban and Regional Planning)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dijital Dönüşüm)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Digital Transformation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Spor ve Egzersiz mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Sport and Exercise

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Klinik Gözetim)Danışmanlık lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Counselling (Clinical Supervision)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Alkol ve Uyuşturucu Çalışmaları)Danışmanlık lisansüstü Sertifikası

Graduate Certificate of Counselling (Alcohol and Drug Studies)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Toplum Sağlığı)Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health (Community Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time ya da eşdeğer
Lisans (Antropoloji)

Bachelor of Arts (Anthropology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Eğitimi (liderlik ve yöneticilik Eğitim Kuruluşları)

Master of Education (Leading and Managing Educational Organizations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
Havacılık Yüksek Lisans Diploması (Havacılık İnsan Faktörleri)

Graduate Diploma of Aviation (Aviation Human Factors)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Mühendislik uygulamaları yüksek lisans (Makine Mühendisliği)

Master of Engineering Practice (Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Psikoloji yüksek lisans (Klinik)

Master of Psychology (Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekansal Bilim Teknoloji Yüksek Lisans Diploması (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

Graduate Diploma of Spatial Science Technology (Geographic Information Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi İş ve Ticaret lisans ve Lisans Teknoloji

Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık yüksek lisans (Havacılık Yönetimi)

Master of Aviation (Aviation Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
İş ve Ticaret Önlisans

Associate Degree of Business and Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekansal Bilim Lisans (Ölçme)

Associate Degree of Spatial Science (Surveying)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ve Ticaret (Onur) Mühendisliği Lisans Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business and Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Makine Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Mechanical Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitimde lisansüstü Sertifika (Eğitim ortamlarında Danışmanlık)

Graduate Certificate of Education (Counseling in Educational Contexts)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Mekansal Bilim Teknoloji Yüksek Lisans Diploması (Ölçme)

Graduate Diploma of Spatial Science Technology (Surveying)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi (Stratejik Pazarlama), MBA - Master

MBA - Master of Business Administration International (Strategic Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim ana (Kariyer Gelişimi)

Master of Education (Career Development)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
(Toplum Sağlığı)yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Health (Community Health)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Profesyonel İletişim)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Professional Communication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uygulamalı Bilimler doktor

Doctor of Applied Science

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl veya part-eşdeğer
İletişim ve Medya lisans (Pazarlama)

Bachelor of Communication and Media (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) İnşaat lisans (İnşaat Yönetimi)

Bachelor of Construction (Honours) (Construction Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnteraktif Medya)İletişim lisans ve Medya

Bachelor of Communication and Media (Interactive Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İşletme)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Business Administration)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(International Business)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (International Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Çevre Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ana (Yetişkin, Profesyonel ve İşyeri Öğrenme)

Master of Education (Adult, Professional and Workplace Learning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
İş ve Yenilik Master (Dijital Dönüşüm)

Master of Business and Innovation (Digital Transformation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme (Finans)MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) (Sağlık ve Sosyal Refah)İnsan Hizmetleri Lisans

Bachelor of Human Services (Honours) (Health and Social Wellbeing)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çocuk, Gençlik ve Aile Terapisi)Danışmanlık lisansüstü Sertifikası

Graduate Certificate of Counselling (Child, Youth and Family Therapy)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Çevre Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Science (Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendislik uygulamaları yüksek lisans (Çevre Mühendisliği)

Master of Engineering Practice (Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Eğitim (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Elektrik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Power Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim yüksek lisans (Çevrimiçi ve Dağıtılmış Öğrenme)

Master of Education (Online and Distributed Learning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
(Muhasebe (Genişletilmiş))lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Accounting (Extended))

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Düzenleme ve Yayınlama)

Master of Arts (Editing and Publishing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgisayar Teknolojisi yüksek lisans (Ağ ve Sistem Güvenliği)

Master of Computing Technology (Networking and System Security)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Uygulamalı Dilbilim)Eğitim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Education (Applied Linguistics)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Mühendislik uygulamaları Master (Yapısal Mühendislik)

Master of Engineering Practice (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Yüksek lisans (Kurumsal İletişim)

Master of Arts (Corporate Communication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Toplumsal Kalkınma ve Yerli Çalışmaları)İnsan lisans Hizmetleri

Bachelor of Human Services (Community Development and Indigenous Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Computer Systems Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ağ ve Güvenlik)Bilgi Teknolojileri lisans

Bachelor of Information Technology (Networking and Security)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master Gelişmiş Mühendislik (Mühendislik Proje Yönetimi)

Master of Advanced Engineering (Engineering Project Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5 - 2 yıl part-time
İşletme yüksek lisans Belgesi (Genel)

Graduate Certificate of Business (General)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Danışmanlık lisansüstü Sertifikası (Ruh Sağlığı Danışmanlığı)

Graduate Certificate of Counselling (Mental Health Counselling)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Havacılık Yönetimi)Havacılık mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Aviation (Aviation Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Uygulamalı İklim Bilimi)Bilim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Science (Applied Climate Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fizik)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Physics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Sürdürülebilir İşletme)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Sustainable Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık (Çocuk, Gençlik ve Aile Terapisi)Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Counselling (Child, Youth and Family Therapy)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Ana Yasa (Sürdürülebilir Kalkınma)

Master of Laws (Sustainable Development)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
(Özel Eğitim)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Special Education)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Lisans (Uluslararası İlişkiler)

Bachelor of Arts (International Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl veya part-eşdeğer
(TESOL)Eğitimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Education (TESOL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Çevre ve Sürdürülebilirlik)Bilim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Science (Environment and Sustainability)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Master (TESOL)

Master of Education (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Uygulamalı İklim Bilimi)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Applied Climate Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İşletme (Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi)MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Strategic Human Resource Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
(Bilim)Üniversite Diploma

Diploma of University Studies (Science)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Lisans eğitimi (Matematik ve İstatistik)

Bachelor of Science (Mathematics and Statistics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş İdaresi (Business Leadership)MBA - Master

MBA - Master of Business Administration International (Business Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Klinik Uygulama Gelişmiş)Sağlık Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health (Advanced Clinical Practice)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time ya da eşdeğer
(Sağlık Liderlik)Sağlık usta

Master of Health (Health Leadership)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Araştırma) Bilim Master (Uygulamalı Araştırma)

Masters of Science (Research) (Applied Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek lisans (edebiyat ve İletişim)

Master of Arts (Humanities and Communication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnsan Hizmetleri Lisans (Danışmanlık)

Bachelor of Human Services (Counselling)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl veya part-eşdeğer
(Proje Yönetimi)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Project Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Klinik Uygulama)Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Health (Clinical Practice)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Çevre Mühendisliği)Mühendislik Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Yönetim ve Liderlik)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Management and Leadership)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Yaratıcı ve Eleştirel Yazma)

Bachelor of Arts (Creative and Critical Writing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik yüksek lisans (İnşaat Mühendisliği)

Master of Engineering Science (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Üniversite Diploma (Yaratıcı Sanat)

Diploma of University Studies (Creative Arts)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(İnşaat)Üniversite Diploma

Diploma of University Studies (Construction)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Planlanan)Sağlık yüksek lisans Belgesi İlaçlar

Graduate Certificate of Health (Scheduled Medicines)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Gelişmiş Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi)Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Advanced Engineering (Engineering Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1-2 yıl part-
Danışmanlık lisansüstü Diploma (Alkol ve Uyuşturucu Çalışmaları)

Graduate Diploma of Counselling (Alcohol and Drug Studies)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği lisans eğitimi

Bachelor of Engineering Science (Computer Systems Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Klinik Egzersiz Fizyolojisi) (Onur) Spor çocuk ve Egzersiz

Bachelor of Sport and Exercise (Honours) (Clinical Exercise Physiology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme Yönetimi Uluslararası Master (Dijital Pazarlama analizleri)

MBA - Master of Business Administration International (Digital Marketing Analytics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mekansal Bilim)Üniversite Diploma

Diploma of University Studies (Spatial Science)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Uygulamalı Spor ve Egzersiz)Spor çocuk ve Egzersiz

Bachelor of Sport and Exercise (Applied Sport and Exercise)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uygulamalı Veri Bilimi)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Applied Data Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Ruh Sağlığı)Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health (Mental Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time eşdeğer
(Ziraat Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Science (Agricultural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mekansal Bilim lisans (Onur) (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

Bachelor of Spatial Science (Honours) (Geographic Information Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Halkla İlişkiler)İletişim lisans ve Medya

Bachelor of Communication and Media (Public Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Halkla İlişkiler)İletişim lisans ve Medya Genişletilmiş

Bachelor of Communication and Media (Public Relations Extended)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çok Kültürlü Eğitim)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Multicultural Education)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Onur) Mühendislik lisans (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana Eğitim (Müfredat ve Pedagojik Liderlik)

Master of Education (Curriculum and Pedagogical Leadership)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
(Psikoloji Araştırma) (Araştırma) Bilim Master

Masters of Science (Research) (Psychology Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Elektrik Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Power Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi

Bachelor of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnşaat Yönetimi)İnşaat Önlisans

Associate Degree of Construction (Construction Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans (İkincil)

Bachelor of Education (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgi Teknolojileri Yönetimi)Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology (Information Technology Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lise Öğretmenliği Fen Bilimleri yüksek lisans Belgesi (Matematik)

Graduate Certificate of Science (Mathematics for High School Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Yapısal Mühendislik)Mühendislik Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Technology (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi)İnsan lisans Hizmetleri

Bachelor of Human Services (Human Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Matematik ve İstatistik)

Master of Science (Mathematics and Statistics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Müfredat ve Pedagojik Liderlik)Eğitimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Education (Curriculum and Pedagogical Leadership)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Eğitim yüksek lisans (Erken Çocukluk)

Master of Education (Early Childhood)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(İş ve Ticaret)Üniversite Diploma

Diploma of University Studies (Business and Commerce)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Yapısal Mühendislik)Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering Science (Civil Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pratik Danışmanlık yüksek lisans Belgesi (Vakıflar)

Graduate Certificate of Counselling (Foundations of Practice)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Ana Bilgisayar

Master of Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek lisans (Egzersiz)

Master of Science (Sport and Exercise)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Dil ve Kültür) lisans (Almanca)

Bachelor of Arts (Language and Culture) (German)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kimya)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Chemistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Erken Çocukluk)Eğitim lisans

Bachelor of Education (Early Childhood)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ölçme (Onur) () Mekansal Bilim lisans

Bachelor of Spatial Science (Honours) (Surveying)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Civil Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Finans)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Yaratıcı Sanat (Doktora) doktora ve Medya

Doctor of Philosophy (PhD) in Creative Arts and Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Biyoloji)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Biology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekansal Bilim Teknoloji lisans (Ölçme)

Bachelor of Spatial Science Technology (Surveying)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Bilgisayar Bilimleri Uygulamalı)

Bachelor of Information Technology (Applied Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genel)Sağlık Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health (General)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time ya da eşdeğer
Lisans eğitimi (Fiziksel Bilimler)

Bachelor of Science (Physical Sciences)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl veya part-eşdeğer
Eğitim doktor

Doctor of Education

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 6 yıl part-
(Çevre Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Environmental Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Master (Ruh Sağlığı)

Master of Health (Mental Health)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Ana Sağlığı (Kırsal ve Uzak Sağlık)

Master of Health (Rural and Remote Health)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Havacılık İnsan Faktörleri)Havacılık mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Aviation (Aviation Human Factors)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
İşletme Proje Yönetimi Master ve MBA - Master

Master of Project Management and MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Technology (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Dil ve Kültür) lisans (Kuzey Çin lehçesi)

Bachelor of Arts (Language and Culture) (Mandarin Chinese)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği (Doktora) doktora ve Yapılı Çevre

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering and Built Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık doktor

Doctor of Health

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl veya part-eşdeğer
Lisans (Antropoloji ve Arkeoloji Genişletilmiş)

Bachelor of Arts (Anthropology and Archaeology Extended)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıbbi Laboratuvar Bilim Sağlık lisans

Bachelor of Health (Medical Laboratory Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Disiplinler Mühendisliği Teknoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Transdisciplinary Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Stratejik Pazarlama)

MBA - Master of Business Administration (Strategic Marketing)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sürdürülebilir İş)İş Master ve Yenilik

Master of Business and Innovation (Sustainable Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek lisans (Uygulamalı İklim Bilim)

Master of Science (Applied Climate Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ziraat Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Agricultural Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Yüksek Lisans Diploması (Online ve Dağıtılmış Öğrenme)

Graduate Diploma of Education (Online and Distributed Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Gelişmiş Uygulama)Danışmanlık yüksek lisans

Master of Counselling (Advanced Practice)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
Bilgi ve Teknoloji lisans (Veri analizi)

Bachelor of Information and Technology (Data Analytics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisansüstü Diploma (Matematik ve İstatistik)

Graduate Diploma of Science (Mathematics and Statistics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Turizm İşletmeciliği)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Tourism Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Teknoloji Yönetimi)Mühendislik Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Technology Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans (Bilgisayar)

Bachelor of Science (Computing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hizmetleri Lisans (Çocuk ve Aile Çalışmaları)

Bachelor of Human Services (Child and Family Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük Veri ve Görselleştirme)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Big Data and Visualisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Tıbbi Laboratuvar Bilim Sağlık Önlisans

Associate Degree of Health (Medical Laboratory Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Master of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İş Liderlik)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Business Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Uluslararası İşletme)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (International Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Bilgi Sistemleri Geliştirme)Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology (Information Systems Development)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi (Dijital Pazarlama analizleri)

Graduate Certificate of Business (Digital Marketing Analytics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Finans)İşletme yüksek lisans ve Yenilik

Master of Business and Innovation (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği Teknoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Computer Systems Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Yüksek lisans (Astrofizik)

Master of Science (Astrophysics)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
(Coğrafi Bilgi Sistemleri)Mekansal Bilim Önlisans

Associate Degree of Spatial Science (Geographic Information Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mühendislik)Üniversite Diploma

Diploma of University Studies (Engineering)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Lisans (Çağdaş Medya Çalışmaları)

Bachelor of Arts (Contemporary Media Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği Ön Lisans

Associate Degree of Engineering (Computer Systems Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans ve Lisans

Bachelor of Arts and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik uygulamaları yüksek lisans (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Master of Engineering Practice (Electrical and Electronic Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Hukuk ve Adalet Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Law and Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Mühendislik Master (Yapısal Mühendislik Tasarımı)

Master of Advanced Engineering (Structural Engineering Design)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5 - 2 yıl part-time
MBA - MBA (Proje Yönetimi)

MBA - Master of Business Administration (Project Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Acil durum ve Afet Haberleşme)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Emergency and Disaster Communication)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Spor ve Egzersiz Bilimi)Spor çocuk ve Egzersiz

Bachelor of Sport and Exercise (Sport and Exercise Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisansüstü Diploma (Tarım Bilimi)

Graduate Diploma of Science (Agricultural Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Danışmanlık lisansüstü Diploma (Vakıflar)

Graduate Diploma of Counselling (Foundations of Practice)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Danışmanlık yüksek lisans (Klinik Gözetim)

Master of Counselling (Clinical Supervision)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
(Eğitim Lider ve Yönetimi Kuruluşlar)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Leading and Managing Educational Organisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Klinik Gözetim)Danışmanlık lisansüstü Sertifikası

Graduate Certificate of Counselling (Clinical Supervision)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Kırsal ve Uzak Sağlığı)Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health (Rural and Remote Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time ya da eşdeğer
(Genel Ticaret)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (General Commerce)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Araştırma yüksek lisans

Master of Business Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(İletişim ve Medya Çalışmaları)İletişim lisans ve Medya

Bachelor of Communication and Media (Communication and Media Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Film, Televizyon ve Radyo)Yaratıcı Sanat lisans

Bachelor of Creative Arts (Film, Television and Radio)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans ve Ticaret ve Lisans

Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Dijital Dönüşüm)

MBA - Master of Business Administration (Digital Transformation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Kurumsal Liderlik)İşletme yüksek lisans ve Yenilik

Master of Business and Innovation (Enterprise Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilim yüksek lisans Belgesi (Tarım Bilimi)

Graduate Certificate of Science (Agricultural Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Onur) Mühendislik programları (Mekatronik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Science (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Sivil ve Yapısal Mühendislik)İleri Mühendislik mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Advanced Engineering (Civil and Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1-2 yıl part-
İletişim lisans ve Medya (Televizyon ve Radyo Genişletilmiş)

Bachelor of Communication and Media (Television and Radio Extended)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Teknolojisi Master (Yazılım ve Web)

Master of Computing Technology (Software and the Web)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Makine Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dijital Öğrenme Ortamları)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Digital Learning Environments)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Öğrenme ve Öğretme yüksek lisans (İkincil)

Master of Learning and Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
İşletme (Sürdürülebilir)MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Sustainable Business)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
Yüksek lisans (Uygulamalı Veri Bilim)

Master of Science (Applied Data Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel İletişim)İş Master ve Yenilik

Master of Business and Innovation (Professional Communication)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Genel İşletme Yönetimi)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Global Business Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Kurumsal Liderlik)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Enterprise Leadership)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Profesyonel Muhasebe MBA - İşletme yüksek lisans ve Master

MBA - Master of Business Administration and Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Bilgi Teknolojisi (Onur) Mühendisliği Lisans Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) İnsan Hizmetleri Lisans (toplumsal Kalkınma ve Yerli Çalışmaları)

Bachelor of Human Services (Honours) (Community Development and Indigenous Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim/Orta Öğretim Okulu (Matematik)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Mathematics for Primary/Middle School Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi (Proje Yönetimi)MBA - Master

MBA - Master of Business Administration International (Project Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık üstad (Toplum Sağlığı)

Master of Health (Community Health)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Yetişkin, Profesyonel ve İşyeri Öğrenme)Eğitim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Education (Adult, Professional and Workplace Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Lisans eğitimi (Astronomi ve Uzay Bilimleri)

Bachelor of Science (Astronomical and Space Science)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl veya part-eşdeğer
(Çevre Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Müfredat ve Pedagojik Liderlik)Eğitim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Education (Curriculum and Pedagogical Leadership)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Yetenekli)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Gifted and Talented)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Sağlık yüksek lisans Belgesi (Genel)

Graduate Certificate of Health (General)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Eğitim yüksek lisans (çok Kültürlü Eğitim)

Master of Education (Multicultural Education)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
Eğitim Yüksek Lisans Diploması (liderlik ve yöneticilik Eğitim Kurumları)

Graduate Diploma of Education (Leading and Managing Educational Organisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
İş ve Ticaret lisans (İşletme Ekonomisi)

Bachelor of Business and Commerce (Business Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Liderlik)Sağlık Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health (Health Leadership)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time ya da eşdeğer
Danışmanlık (Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Diploması)

Graduate Diploma of Counselling (Mental Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Bilim yüksek lisans Belgesi (İstatistik)

Graduate Certificate of Science (Statistics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Kriz Yönetimi)İşletme yüksek lisans ve Yenilik

Master of Business and Innovation (Crisis Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Mühendislik Proje Yönetimi)Gelişmiş Mühendislik mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Advanced Engineering (Engineering Project Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1-2 yıl part-
Beşeri Bilimler (Doktora) doktora ve İletişim

Doctor of Philosophy (PhD) in Humanities and Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Maliye)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Makine Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Science (Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Danışmanlık yüksek lisans (Alkol ve Uyuşturucu Çalışmaları)

Master of Counselling (Alcohol and Drug Studies)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
Mekansal Bilim Teknolojisi yüksek lisans Belgesi (Ölçme)

Graduate Certificate of Spatial Science Technology (Surveying)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Bilgi Teknolojisi)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Information Technology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim yüksek lisans (Uygulamalı Dilbilim)

Master of Education (Applied Linguistics)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
Lisans (Yerli Çalışmalar)

Bachelor of Arts (Indigenous Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Düzenleme ve Yayıncılık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Editing and Publishing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Lisans (Sosyal Adalet Çalışmaları)

Bachelor of Arts (Social Justice Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Çevre Mühendisliği)

Master of Engineering Science (Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim yüksek lisans Belgesi (Bilgisayar)

Graduate Certificate of Science (Computing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Gazetecilik)İletişim lisans ve Medya

Bachelor of Communication and Media (Journalism)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Maden Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Mining Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Makine Mühendisliği)Mühendislik Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Technology (Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans eğitimi (Şarap Bilimi)

Bachelor of Science (Wine Science)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl veya part-eşdeğer
Eğitimde lisansüstü Sertifika (Eğitim ortamlarında Danışmanlık)

Graduate Certificate of Education (Counselling in Educational Contexts)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Spor ve Egzersiz)Bilim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Science (Sport and Exercise)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Klinik Eğitim)Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Health (Clinical Education)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Büyük Veri ve Görselleştirme)İş Master ve Yenilik

Master of Business and Innovation (Big Data and Visualisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eğitim ana (Özel Eğitim)

Master of Education (Special Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi (VPN Çalışmaları)

Graduate Certificate of Business (NDIS Studies)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Kentsel ve Bölgesel Planlama)Mekansal Bilim Önlisans

Associate Degree of Spatial Science (Urban and Regional Planning)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Özel Eğitim)Eğitim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Education (Special Education)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Enerji Sistemleri Mühendisliği)Mühendislik Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Power Systems Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendislik Bilim Master (Yapısal Mühendislik)

Master of Engineering Science (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) İnsan Hizmetleri Lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Bachelor of Human Services (Honours) (Human Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sağlık ve Sosyal Refah, İnsan Hizmetleri Lisans

Bachelor of Human Services (Health and Social Wellbeing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Erken Çocukluk)Eğitim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Education (Early Childhood)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Bilim lisans (Psikoloji)

Bachelor of Science (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans ve Ticaret ve Bekar

Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Tarih)lisans

Bachelor of Arts (History)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık üstad (Genel)

Master of Health (General)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Gelişmiş Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans)

Master of Advanced Engineering (Engineering Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5 - 2 yıl part-time
(Şarap Bilimi)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Wine Science)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Üniversite Diploma (Yerli Topluluk Geliştirme)

Diploma of University Studies (Indigenous Community Development)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Havacılık yüksek lisans (Havacılık İnsan Faktörleri)

Master of Aviation (Aviation Human Factors)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
(Bilgi Teknolojileri Yönetimi)lisans ve Ticaret

Bachelor of Business and Commerce (Information Technology Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uygulamalı Dilbilim)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Applied Linguistics)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
(Çevre Mühendisliği)Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering Science (Environmental Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çağdaş Uluslararası Çalışmalar Genişletilmiş)lisans

Bachelor of Arts (Contemporary International Studies Extended)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Master (Gelişmiş Klinik Uygulama)

Master of Health (Advanced Clinical Practice)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Arkeoloji)lisans

Bachelor of Arts (Archaeology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dijital Dönüşüm), MBA - İşletme yüksek lisans Uluslararası Yönetim

MBA - Master of Business Administration International (Digital Transformation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mekatronik Mühendisliği)Mühendislik Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Mechatronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Rehberlik ve Danışmanlık)Eğitim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Education (Guidance and Counselling)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Ziraat Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Agricultural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans (Çevre ve Sürdürülebilirlik)

Master of Science (Environment and Sustainability)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
Üniversite Diploma (Sosyal Bilgiler)

Diploma of University Studies (Social Studies)

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
(Coğrafi Bilgi Sistemleri)Mekansal Bilim Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Spatial Science Technology (Geographic Information Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Öğrenme Müdahale)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Learning Intervention)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer