• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Araştırma ile)görüntüleme MSc

Imaging MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik, Tehdit İstihbaratı ve Adli Tıp yüksek lisans

Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile fizik BSc (Onur)

Physics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi LİSANS hukuk (Onur)

Law with Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Değerlendirme ve Yönetim yüksek lisans

Environmental Assessment and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Hemşirelik: (Nörobilim) Araştırma, Uygulama, Uygulama, Eğitim MSc/PgDip/PgCert

Nursing: Research, Practice, Practice (Neuroscience), Education MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) iş ve Otelcilik FdSc

Business and Hospitality Management (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Travma ve Ortopedi MSc/PgDip/PgCert

Trauma and Orthopaedics MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma ile)akustik ve Ses Mühendisliği MSc

Acoustics and Audio Engineering MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat MPhil

Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. kuruluş Yılı ile bilgisayar ve Video Oyunları BSc

Computer and Video Games with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Vakfı bir Yıl BSc (Onur)ile Bilim

Sports Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
DANIŞMANLIK ve Psikoterapi (Profesyonel Uygulama) BSc (Onur)

Counselling and Psychotherapy (Professional Practice) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Mesleki Rehabilitasyon MSc/PgDip/PgCert

Occupational and Vocational Rehabilitation MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Kriminoloji hukuk LİSANS (Onur)

Law with Criminology with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Psychology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ulaştırma Mühendisliği ve Planlama yüksek lisans

Transport Engineering and Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
ABD BSc Çalışmaları ile Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Studies in the USA BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik MA

Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimari ve Mühendislik BEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Afet Direnci ve Yönetimi Doktora

Disaster Resilience and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' askeri Gazileri; Sağlık ve Refah PGDip

Military Veterans' Health and Wellbeing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans Hemşirelik çocuk ve Genç Halkların (Onur)

Children and Young Peoples Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik.

Music MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri MSc/PgDip/PgCert

Geographical Information Systems MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları MA

Intelligence and Security Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' askeri Gazileri; Sağlık ve Refah MSc

Military Veterans' Health and Wellbeing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Petroleum and Gas Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)ekosistemler ve Çevre MSc

Ecosystems and Environment MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Hukuku ve Uygulama MSc/PgDip/PgCert

Construction Law and Practice MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Hazırlık Yılı ile mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi: TV Drama Üretim MA/ PGDip

Media Production: TV Drama Production MA/ PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimari ve Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve TV Set Tasarımı BA (Onur)

Film and TV Set Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with Public Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hızlandırılmış gün) Rölöve bina-serbest BSc (Onur)

Building Surveying (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gaz Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Gas Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Güvenlik, Sağlık ve Çevre yüksek lisans

Safety, Health and Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Televizyon ve Radyo BA (Onur)

Television and Radio BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım MPhil

Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Uygulama (Yenidoğan) MSc/PgDip/PgCert

Advanced Practice (Neonates) MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Mesleki Terapi PgDip

Advanced Occupational Therapy PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yönetim Profesyonel Deneyimi Yıl LİSANS ile birlikte hukuk (Onur)

Law with Management with Professional Experience Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset ve Güvenlik BA (Onur)

International Politics and Security BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yayın Teknikleri (1 yıl üst) BSc (Onur)

Professional Broadcast Techniques (1-year top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Çalışmaları BSc ile Çevre Kimyası ile kimya (Onur)

Chemistry with Environmental Chemistry with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi: Çocuklar'in Televizyon Üretim PGDip

Media Production: Children's Television Production PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Medya Sanatları ve Yaratıcı Teknolojisi Doktora

Media Arts and Creative Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı MSc/PgDip/PgCert

Public Health MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika Yüksek Lisans/PgDip/PgCert

Social Policy MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans/PgDip/PgCert

Strength and Conditioning MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akustik MPhys ile fizik

Physics with Acoustics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehabilitasyon Bilimi Doktora

Rehabilitation Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mesleki Deneyim Yıl LİSANS hukuk: Medya ve Dijital Endüstri

Law: Media and Digital Industries with Professional Experience Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Resim Yapmak ve tasarım BA (Onur)

Fashion Image Making and Styling BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Deneyim BA ile Arkeoloji ve Coğrafya (Onur)

Archaeology and Geography with Professional Experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tanı Radyografi BSc (Onur)

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal olarak Yapan Sanat dünyasının Deneyimi ile MA Uygulama

Socially Engaged Arts Practice with Community Experience MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile inşaat Proje Yönetimi (Onur)

Construction Project Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme LİSANS ile Şirketler Hukuku 14.

Corporate Law with Professional Placement LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Construction Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber ile bilgisayar Bilimleri Mesleki Deneyim BSc ile Güvenlik

Computer Science with Cyber Security with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Robotik ve sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Robotics and Systems Engineering MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Drama and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı İş BSc (Onur)

International Business with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Doktora

Music PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. insan Biyolojisi ve Enfeksiyon Hastalıkları BSc

Human Biology and Infectious Diseases BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hızlandırılmış Derece) Binası Rölöve MSc

Building Surveying (Accelerated Degree) MSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Ekonomi BSc (Onur)

Business and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir Yıl ile Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Hizmetler Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Financial Services Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk: Medya ve Dijital Endüstri LİSANS (Onur)

Law: Media and Digital Industries LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Tecrübe ile Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Web Development with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Vakfı Yıllık LİSANS ile birlikte hukuk (Onur)

Law with Management with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vahşi yaşam ve Pratik Koruma BSc (Onur)

Wildlife and Practical Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)bilişim yüksek lisans

Informatics MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Veri analizi ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Data Analytics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Yönetim MPhil

Business and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otomotiv ve Otonom Araç Teknolojisi MEng (Onur)

Automotive and Autonomous Vehicle Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım Yönetimi MSc

Finance and Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Adli Muhasebe) dolandırıcılık ve Risk Yönetimi/PgDip/PgCert, MSc

Fraud and Risk Management (Forensic Accounting) MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma ile)halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MSc

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yıl Vakfı ile iş ve Ekonomi BSc (Onur)

Business and Economics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mesleki Deneyim BEng ile otomotiv ve Otonom Araç Teknolojisi

Automotive and Autonomous Vehicle Technology with Professional Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Pedagoji MA

Social Pedagogy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
FY, BSc BSc ile Danışmanlık kriminoloji (Onur)

Criminology with Counselling with FY, BSc BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışmalarda BA (Onur)

Social Work Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi: Çocuklar'in TV Üretim MA

Media Production: Children's TV Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) işletme ve Pazarlama FdSc

Business and Marketing (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya Psikoloji PGCert

Media Psychology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Çevre Akustiği Yüksek Lisans/PgDip

Environmental Acoustics MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile Şirketler Hukuku LİSANS (Onur)

Corporate Law with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Vakfı ile finansal Matematik BSc

Financial Mathematics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. müzik: Popüler Müzik ve Kayıt BA

Music: Popular Music and Recording BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi MSc/ PgCert

Management MSc/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) iş ve Yönetim FdSc

Business and Management (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sivil kuruluş Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yaralanma Rehabilitasyon MSc/PgDip/PgCert

Sports Injury Rehabilitation MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akustik ve Ses Mühendisliği MPhil

Acoustics and Audio Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor MSc/PgDip/PgCert performans Analizi

Performance Analysis in Sport MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Resim Yapma ve hazırlık Yılı ile BA Şekillendirme (Onur)

Fashion Image Making and Styling with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim İletişimi ve Geleceğin Medya MSc

Science Communication and Future Media MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yıl Vakfı ile iş Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Finansal Yönetim BSc (Onur)

Business and Financial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik MPhil

Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya MPhil

Media MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Animasyon hazırlık Yılı ile BA (Onur)

Animation with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses Üretimi MSc/PgDip

Audio Production MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İNŞAAT ARAŞTIRMA MERKEZİ (CİTRC) Doktora

THE CONSTRUCTION IT RESEARCH CENTRE (CITRC) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Araştırma Merkezi MPhil

Biomedical Research Centre MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) iş ve Finansal Yönetim FdSc

Business and Financial Management (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik: Haber/Yayın/Spor MA

Journalism: News/Broadcast/Sport MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim Yıl LİSANS Kriminoloji hukuk (Onur)

Law with Criminology with Professional Experience Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Language and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl LİSANS hukuk: Medya ve Dijital Endüstri

Law: Media and Digital Industries with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Performans Uygulama MA

Contemporary Performance Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film yapım BA (Onur)

Film Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Performans MPhil

Performance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik: Yaratıcı Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Music: Creative Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Yıl) Sosyal Politika BSc (Onur)

Social Policy (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans Belgesi

International Management - Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sosyal hizmet Çalışmaları (Lisansüstü Giriş) MA

Social Work Studies (Postgraduate Entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi MSc

Cognitive Behavioural Psychotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Siber Güvenlik ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı ve Sağlığı geliştirme BSc (Onur)

Public Health and Health Promotion BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi Deneyimi ile Çağdaş Sanatlar Uygulama MA

Contemporary Arts Practice with Industry Experience MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Modelleme MSc/PgDip/PgCert

Environmental Modelling MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Online Doktora: İşletme ve Yönetim

Online PhD: Business and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapı Ölçmeleri (Hızlandırılmış Derece) BSc (Onur)

Building Surveying (Accelerated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tiyatro & Performans Uygulama BA (Onur)

Theatre & Performance Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
FY kriminoloji ve Sosyoloji BSc BSc (Onur)

Criminology and Sociology with FY, BSc BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Tarih ve Siyaset BA (Onur)

Contemporary History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişim Doktora

Informatics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pilot Çalışmalar MEng ile uçak Mühendisliği (Onur)

Aircraft Engineering with Pilot Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi MSc / PgDip / PgCert

Information Systems Management MSc / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Miktar MSc/PgDip Ölçme

Quantity Surveying MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. kuruluş Yılı ile pazarlama BSc

Marketing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Psikoloji (Tedavi) MSc/PgDip/PgCert

Applied Psychology (Therapies) MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans: Yaratıcı Dans Eğitimi MA

Dance: Creative Dance Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş PGDip

International Business PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Mesleki Terapi Yüksek Lisans

Advanced Occupational Therapy MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) iş ve etkinlik Yönetim FdSc

Business and Events Management (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Akustik ve Ses Mühendisliği MEng (Onur)

Acoustical and Audio Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
' askeri Gazileri; Sağlık ve Refah PGCert

Military Veterans' Health and Wellbeing PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Bilgisayar Ağları BSc (Onur)

Computer Networks BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik: Haber/Yayın/Spor PgDip

Journalism: News/Broadcast/Sport PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Şehirlerin ekoloji/PgDip/PgCert, MSc

Ecologies of Cities MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Teknoloji BSc (Onur)

Media Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Performans BA (Onur)

Media and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi yüksek lisans/PgDip/PgCert

Human Resource Management and Development MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Demans: Bakım ve uygun Ortamın MSc/PgDip/PgCert

Dementia: Care and the Enabling Environment MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı BA ile dijital Medya (Onur)

Digital Media with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans Ölçme bina (Onur)

Building Surveying with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hızlandırılmış gün) mimari Tasarım ve Teknoloji-serbest BSc (Onur)

Architectural Design and Technology (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomekanik, Biyomedikal Mühendislik ve İnsan Hareketi Bilimleri Doktora

Biomechanics, Biomedical Engineering and Human Movement Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaban Hayatı Koruma MSc/PgDip/PgCert

Wildlife Conservation MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama MSc/ PgCert

Marketing MSc/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Psikoloji Yüksek Lisans

Media Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi PgDip

Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Vakıf Yılda Müzik: Müzik Sanat () BA (Onur)

Music: Musical Arts (with a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Kimyası ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Environmental Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı ile Film ve TV Set Tasarımı BA

Film and TV Set Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akustik ve Ses Mühendisliği BEng (Onur)

Acoustical and Audio Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MPhil

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akıl hocalığı) Uygulamada Öğrenme çoklu Profesyonel Destek ve Değerlendirme Tek Modül Seviye 7

Multi-Professional Support of Learning and Assessment in Practice (Mentorship) Single Module Level 7

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur)İngilizce Dil BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Edebiyat, Kültür ve Modernite MA/PgDip

Literature, Culture and Modernity MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Moda için FdA Olun

Media Make-Up for Fashion FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl Lisans, İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Human Resource Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Global Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Sağlık Vakfı Yıl üzerine yüksek Lisans protez-Ortez

Prosthetics and Orthotics with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile Görsel Sanatlar BA

Visual Arts with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Hukuk ile işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management with Law with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Profesyonel Deneyimi Yıl ile Yönetim Olayları BSc (Onur)

International Events Management with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Sağlık Vakfı Yıllık bir Lisans ile mesleki Terapi

Occupational Therapy with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans kriminoloji (Onur)

Criminology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Üretim ve Tasarım) teknik Tiyatro BA (Onur)

Technical Theatre (Production and Design) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Performans Doktora

Performance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuzey Amerika'da Çalışmalar ile fizik MPhys

Physics with Studies in North America MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma: Yenilik ve Deney MA/PgDip

Creative Writing: Innovation and Experiment MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görüntüleme MPhil

Imaging MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BİM ve Dijital Ortamlarda MSc/PgDip/PgCert İnşa

BIM and Digital Built Environments MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Saf & Uygulamalı Fizik BSc (Onur)

Pure & Applied Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc Danışmanlık kriminoloji (Onur)

Criminology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans Ölçme miktar (Onur)

Quantity Surveying with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile iş ve Finansal Yönetim (Onur)

Business and Financial Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedarik, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Procurement, Logistics and Supply Chain Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Belgeselde Üretim MA

Wildlife Documentary Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hızlandırılmış gün) Emlak ve gayrimenkul-serbest BSc (Onur)

Property and Real Estate (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina MSc Ölçme

Building Surveying MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk Vakıf Yıl LİSANS (Onur)

Law with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya MA uluslararası Gazetecilik

International Journalism for Digital Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bina Endüstriyel Yerleştirme MSc ile Ölçme

Building Surveying with Industrial Placement MSc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM/PgDip/PgCert

International Commercial Law - LLM/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf ile fotoğraf Yıl BA (Onur)

Photography with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık BSc (Onur)

Interior Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc/PGDip/PGCert

Accounting and Finance MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma ile)rehabilitasyon Bilim MSc

Rehabilitation Science MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat MSc/PgDip/PgCert Proje Yönetimi

Project Management in Construction MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ebelik MSc/PGCert/PGDip

Midwifery MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Mesleki Deneyim Yıl ile İnsan Kaynakları Yönetimi BSc

Human Resource Management with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Mesleki Deneyim ile iş ve Ekonomi BSc

Business and Economics with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv ve Otonom Araç Teknolojisi BEng (Onur)

Automotive and Autonomous Vehicle Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mesleki Deneyim Yıl ile işletme ve Yönetim BSc

Business and Management with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Foundation Yılı ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
7 Klinik Biyomekanik - Tek Modül Düzeyi

Clinical Biomechanics - Single Module Level 7

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Vakıf Yıl Lisans ile işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği PGDip

Petroleum and Gas Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk ile uluslararası İşletme - MSc/PgDip/PgCert

International Business with Law - MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile akustik ve Ses Mühendisliği BEng

Acoustical and Audio Engineering with Foundation Year BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Travma ve Ortopedi: Spinal MSc/PgDip/PgCert

Trauma and Orthopaedics: Spinal MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp Doktora

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık liderlik ve Yönetim Bakımı Uygulaması PGDip

Leadership and Management for Health Care Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Ses Akustiği Yüksek Lisans/PgDip

Audio Acoustics MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama MSc/PgDip/PgCert

Digital Marketing MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hızlandırılmış gün) inşaat Proje Yönetimi-serbest BSc (Onur)

Construction Project Management (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş PGCert

International Business PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Rehabilitasyon Bilim MPhil

Rehabilitation Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Psikoloji (Bağımlılık) MSc/PgDip/PgCert

Applied Psychology (Addictions) MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Vakfı Yılın Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi - MSc/PgDip/PgCert

International Events Management - MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Manuel Terapi Tek Modül Seviye 7

Manual Therapy Single Module Level 7

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Gastrointestinal Bozukluklar PgCert

Gastrointestinal Disorders PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Dans: Koreografi ve Profesyonel Uygulamaları MA

Dance: Choreography and Professional Practices MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afet Direnci ve Yönetimi MPhil

Disaster Resilience and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Project Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi Yerleştirme BSc bilgisayar ve Video Oyunları (Onur)

Computer and Video Games with Industry Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Sanatları ve Yaratıcı Teknoloji MPhil

Media Arts and Creative Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim Yüksek Lisans

Biomedical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet Bakım MSc/PgDip/PgCert

Diabetes Care MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim Yılı ile uluslararası İş BSc (Onur)

International Business with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Araştırma Merkezi Doktora

Biomedical Research Centre PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BSc (Onur)

International Events Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık bir Lisans ile ayak (Onur)

Podiatry with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Çevre Yönetim (Onur)

Environmental Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl ile müzik, Popüler Müzik ve Kayıt () BA (Onur)

Music: Popular Music and Recording (with a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik DMA

Music DMA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekosistemler ve Çevre Doktora

Ecosystems and Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl