• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans

Agricultural Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma ile)formülasyon Tasarım ve Analiz yüksek lisans

Formulation Design and Analysis MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji Bilimi BSc (Onur)

Archaeological Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Bilimi BSc (Onur)

Animal Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve İngiliz Dili BA (Onur)

Spanish Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Planlama yüksek lisans/Diploma ile Gayrimenkul ve Geliştirme BSc (Onur)

Real Estate with MSc/Diploma in Urban Planning and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojinin klinik Açıdan MSc

Clinical Aspects of Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Art and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar'in Edebiyat.

Children's Literature MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Maliyet Yönetimi MSc

Construction Cost Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat ve Film BA (Onur)

Art and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Finans MSc

Development Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İkincil Beden Eğitimi PGCE

Secondary Physical Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman BA uluslararası Yönetim ve İş İdaresi (Onur)

International Management and Business Administration with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Çalışma Yıllık Geçmişi, Yurtdışındaki BA (Onur)

Archaeology and History with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Ekonomisi ve Pazarlama MSc

Food Economics and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleşim Yıl ile gıda Pazarlama ve İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Food Marketing and Business Economics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

French and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Araştırmalar MA

Strategic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İkincil Drama PGCE

Secondary Drama PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İş Yerleştirme Yılın BSc (Onur)İktisat

Business Economics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya Mesleki Deneyim (Beşeri ve Fiziki) BSc (Onur)

Geography (Human and Physical) with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Bankacılık Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Mali Düzenleme LLM

International Commercial Law with International Banking Law and Financial Regulation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oklahoma MMet Meteoroloji ve İklim ve bir yıl

Meteorology and Climate and a year in Oklahoma MMet

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim Yıl ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Gıda Bilimleri yüksek lisans

Nutrition and Food Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Psikoloji (Klinik) Mscı (Onur)

Applied Psychology (Clinical) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)tipografi ve Grafik İletişim MA

Typography and Graphic Communication MA (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mesleki Deneyim BSc ile ekoloji ve Yaban hayatı Koruma Alanlarında

Ecology and Wildlife Conservation with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Endüstri / Araştırma (4 yıl) (MChem) MChem bir yıl kimya

Chemistry with a year in Industry / Research (MChem) (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ekonomi Hukuku LLM Uluslararası Ticaret Hukuku

International Commercial Law with International Economic Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş ve Finans BSc (Onur)

International Business and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Avrupa Çalışmaları Doktora

Modern Languages and European Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Film BA (Onur)

English Literature and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım, İnşaat ve işletme Bilgi Yönetimi MSc

Information Management for Design, Construction and Operation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yenilenebilir Enerji: Teknoloji ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Renewable Energy: Technology and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çalışma Yılı ile antik Tarih ve Arkeoloji Yurtdışında BA (Onur)

Ancient History and Archaeology with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İtalyanca BA (Onur)

English Literature and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bitki Çeşitliliği MSc

Plant Diversity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çatışma ile uluslararası Hukuk LLM

International Law with Conflict LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan BA uluslararası Yönetim ve İş İdaresi (Onur)

International Management and Business Administration with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme BA ile Arkeoloji ve Tarih 14.

Archaeology and History with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Psikoloji BA (Onur)

Art and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Siyaset BA (Onur)

English Literature and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme ve Yurt dışında eğitim ile Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology with Placement and Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Italian and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Venedik BSc Üniversitesi ile finans ve Yönetim (Onur)

Finance and Management with the University of Venice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Spanish and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yerleştirme ve Yurt dışında eğitim ile Arkeoloji ve Klasik Çalışmalar BA

Archaeology and Classical Studies with Placement and Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Tasarım ve Teknoloji PGCE

Secondary Design and Technology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Vakıf ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası İş ve Yönetim BA

International Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Kurumsal Finansman Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with International Corporate Finance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Entomoloji MSc

Applied Entomology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Roma MA şehir

City of Rome MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ve Ekonomi BA (Onur)

Spanish and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Deneyim ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi yönetimi BSc (Onur)

Management with Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Philosophy and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım ve Gıda Ekonomisi.

Agricultural and Food Economics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve konuşma Terapisi Mscı

Speech and Language Therapy MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Tasarım MA

Information Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Endüstriyel Eğitim üzerine yüksek Lisans Biyo-İşleme gıda Teknolojisi

Food Technology with Bio-Processing with Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İkincil Modern Yabancı Dil - İspanyolca PGCE

Secondary Modern Foreign Language - Spanish PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Coğrafya (İnsan) BSc (Onur)

Geography (Human) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme deneyim BA ile girişimcilik (Onur)

Entrepreneurship with placement experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim Yıl ile tarım BSc (Onur)

Agriculture with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarımsal İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Agricultural Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Philosophy and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fransızca ve Almanca BA

French and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Deneyim ile çevre Bilimi MEnvSci

Environmental Science with Professional Experience MEnvSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve İstatistik Doktora

Mathematics and Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müze Çalışmaları ve Çalışma Yılı ile Arkeoloji Yurtdışında BA (Onur)

Museum Studies and Archaeology with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Sanat ve Tasarım PGCE

Secondary Art and Design PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Onur)Sanayi BSc bir yıl ile kimya

Chemistry with a year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim (Erken Yıllar) MA

Education (Early Years) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fen Bilimleri: Kimya PGCE

Secondary Science: Chemistry PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Yerleştirme bir Yıl hesaplamalı Matematik BSc (Onur)

Computational Mathematics with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)BSc Vakfı ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)girişimcilik ve Yönetim BA

Entrepreneurship and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Kriz, Çatışma ve Afet Yönetimi PGCert

Global Crisis, Conflict, and Disaster Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Çevre Kirliliği MSc

Environmental Pollution MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Profesyonel Yerleştirme BA ile müze Çalışmaları ve Arkeoloji (Onur)

Museum Studies and Archaeology with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)entomoloji MSc

Entomology MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekoloji ve Yaban hayatı Koruma BSc (Onur)

Ecology and Wildlife Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları MA

International Security Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyoloji PGCE Fen Bilimleri

Secondary Science with Biology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Gelişim ve Psikopatoloji MSc

Development and Psychopathology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Yönetimi ve Mühendisliği

Construction Management and Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birincil PGCE

Primary PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İkincil İngilizce PGCE

Secondary English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Yerleştirme bir Yıl ile matematik ve Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics and Economics with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Tiyatro BA (Onur)

English Literature and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi ve inceleme BSc (Onur)

Construction Management and Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme Deneyim) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with Placement Experience) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Italian and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Yönetim Çalışmaları BA (Onur)

French and Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Deniz Ticareti ve Navigasyon.

Ancient Maritime Trade and Navigation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleştirme bir Yıl Finans ve Yatırım Bankacılığı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Finance and Investment Banking with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yerleştirme Yıl işletme ve Yönetim BA

Business and Management with Placement Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Vakıf ile Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)Eczacılık uygulamaları MSc

Pharmacy Practice MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasikler ve Antik Tarihi MA

Classics and Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan ve Yönetim Çalışmaları BA (Onur)

Italian and Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Gıda Bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Food Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji MA

Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojileri ve Ticaret Hukuku LLM Uluslararası Ticaret Hukuku

International Commercial Law with Information Technology Law and Commerce LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gıda Bilimi BSc (Onur)

Food Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fransız BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Felsefe BA (Onur)

Art and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Ekonomi BA (Onur)

French and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Ekonomi BA (Onur)

Italian and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Toplum.

Law and Society MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fen Bilimleri: Fizik PGCE

Secondary Science: Physics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Alman Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

German Studies and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İletişim Tasarımı Yolu) yaratıcı Kurumsal MA

Creative Enterprise (Communication Design Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kitap Tasarımı MA

Book Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

Spanish Studies and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışma Yılı ile Arkeoloji Yurtdışında BA (Onur)

Archaeology with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik Eğitimi) eğitim MA

Education (Music Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan Çalışmaları ve İngilizce Dil BA (Onur)

Italian Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız BA uluslararası Yönetim ve İş İdaresi (Onur)

International Management and Business Administration with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve İşletme BA (Onur)

Management and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve İngilizce Dil Çalışmalarında BA (Onur)

French Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Kriz, Çatışma ve Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Global Crisis, Conflict, and Disaster Management LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Diplomasi MA

Diplomacy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mesleki Eğitim üzerine yüksek Lisans beslenme ve Gıda Bilimi (Onur)

Nutrition and Food Science with Professional Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Deneyim BSc (Bölgesel Bilimi), coğrafya ve Ekonomi

Geography and Economics (Regional Science) with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi MSc

Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Archaeology and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleşim Yıl ile uluslararası Kalkınma BSc (Onur)

International Development with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Film ve Tiyatro BA (Onur)

Art and Film and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)' çocuklar;Gelişim ve Öğrenme BA

Children's Development and Learning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı (Ocak Girişi) Vakfı Sertifikası

International Foundation Programme (Jan Entry) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yansıtıcı Uygulama PgCert

Reflective Practice PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 10 ay
Rekabet Hukuku ile Uluslararası Ticaret Hukuku ve Yönetmelik LLM

International Commercial Law with Competition Law and Regulation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Meteoroloji BSc (Onur)

Mathematics and Meteorology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım BSc (Onur)

Agriculture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme deneyimi BA ile girişimcilik ve Yönetim (Onur)

Entrepreneurship and Management with placement experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyanca ve Tarih BA (Onur)

Italian and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Felsefe BA (Onur)

History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kurumsal Hukuk yüksek lisans

International Corporate Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

Italian Studies and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İtalyan ve Klasik Çalışmalar BA

Italian and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler (Sınav) MPhil

International Relations (By Examination) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İklim Değişikliği ve Geliştirme MSc

Climate Change and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya ve Ekonomi (Bölgesel Bilim) BSc (Onur)

Geography and Economics (Regional Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma ile)biyotıp MSc

Biomedicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kalkınma ile uluslararası Hukuk LLM

International Law with Development LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Sanat BA ile İlköğretim

Primary Education with Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Arkeoloji Yüksek Lisans

Environmental Archaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Profesyonel Yerleştirme BA ile Arkeoloji ve Klasik Çalışmaları (Onur)

Archaeology and Classical Studies with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film, Tiyatro ve Televizyon Doktora

Film, Theatre and Television PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atmosfer, Okyanuslar ve İklim MSc/PgDip

Atmosphere, Oceans and Climate MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Fizik BSc (Onur)

Environmental Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Alman BA (Onur)

English Literature and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tüketici Davranışı ve Pazarlama BSc (Onur)

Consumer Behaviour and Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Kurumsal: Tiyatro Yolu MA

Creative Enterprise: Theatre Pathway MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf MPharm ile eczane (Onur)

Pharmacy with Foundation MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Construction Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. girişimcilik BA

Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tahkim) Uluslararası anlaşmazlıkların çözümü, Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with International Dispute Resolution (Arbitration) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İkincil Modern Yabancı Dil - Fransızca PGCE

Secondary Modern Foreign Language - French PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Malezya Okuma işinde vakıf (Üniversite) Nisan Giriş) Vakfı Sertifikası

Foundation in Business (University of Reading Malaysia) (April Entry) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleşim Yıl ile tarımsal İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Agricultural Business Management with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz MSc

Oil and Gas MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzesi ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Museum and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme ve Yurt dışında eğitim ile Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History with Placement and Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) (MMath) matematik ve Meteoroloji MMath

Mathematics and Meteorology (MMath) (4 years) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Kriz, Çatışma ve Afet Yönetimi PGDip

Global Crisis, Conflict, and Disaster Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Philosophy and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Yasal Çalışmalar LLM

Advanced Legal Studies LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Yerleştirme Yıl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans

Economics and Econometrics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik PGCE

Secondary Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Dil Bilimleri ve Psikoloji BSc (Onur)

Language Sciences and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe.

Philosophy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İflas Hukuku ile Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with Insolvency Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mesleki Deneyim ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf BSc ile ekoloji ve Yaban hayatı Koruma Alanlarında

Ecology and Wildlife Conservation with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Yönetim BA (Onur)

Accounting and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik, Değer ve Felsefe BA (Onur)

Ethics, Value and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Tiyatro BA (Onur)

Art and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Uluslararası Kalkınma BA (Onur)

Spanish and International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malezya Okuma işinde vakıf (Üniversite) (Ocak Girişi) Vakfı Sertifikası

Foundation in Business (University of Reading Malaysia) (Jan Entry) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitimi (Liderlik ve Yönetim) MA

Education (Leadership and Management) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dil ve konuşma Terapisi yüksek lisans

Speech and Language Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Çalışma Yılı ile Arkeoloji Bilim Yurtdışında BSc (Onur)

Archaeological Science with Study Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ile gıda Bilimi BSc (Onur)

Food Science with Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve İşletme BA (Onur)

Accounting and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)hücresel ve Moleküler Sinirbilim yüksek lisans

Cellular and Molecular Neuroscience MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ Çalışmaları.

Medieval Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kalkınma için iletişim MSc

Communication for Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dil Bilimleri Yüksek Lisans

Language Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Meteoroloji ve İklim BSc (Onur)

Meteorology and Climate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme bir Yıl (MMath) matematik MMath

Mathematics (MMath) with a Placement Year MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tipografi ve Grafik İletişim Doktora

Typography and Graphic Communication PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Çevre Bilimleri Doktora

Geography and Environmental Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bioarchaeology) Arkeoloji MA

Archaeology (Bioarchaeology) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yatırım ve Finans özelliğinde BSc (Onur)

Investment and Finance in Property BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Dönüşüm MSc

Psychology Conversion MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans ve Yatırım Bankacılığı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Finance and Investment Banking BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Pazarlama ve İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Food Marketing and Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar'In Gelişim ve Öğrenme FdEd

Children's Development and Learning FdEd

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi MSc/PgDip ile uygulamalı Meteoroloji ve İklim

Applied Meteorology and Climate with Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya Mesleki Deneyim BSc (İnsan) (Onur)

Geography (Human) with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce MA

English MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Gelişmekte olan Ekonomilerde MSc

Construction in Emerging Economies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Araştırma ile tarım, Ekoloji ve Çevre MSc ()

Agriculture, Ecology and Environment MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik Fen bilimleri Fizik PGCE

Secondary Science Physics with Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Spanish and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Çalışmalar ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Classical Studies and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

French and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

German and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları ve İngilizce Dil BA (Onur)

German Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Sinema & Tiyatro BA (Onur)

English Literature and Film & Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme BA ile antik Tarih ve Arkeoloji (Onur)

Ancient History and Archaeology with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Coğrafya PGCE

Secondary Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Alman ve Yönetim Çalışmaları BA (Onur)

German and Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yatırım Bankacılığı BSc (Onur)

Finance and Investment Banking BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans

Applied International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji Hukuku ve Doğal Kaynakları ile Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with Energy Law and Natural Resources LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilişsel Sinirbilim Yüksek Lisans

Cognitive Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleşim Yıl ile ekonomi BA (Onur)

Economics with Placement Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık ve Dil Programı hazırlık Sertifikası

International Foundation and Language Programme Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim Tarih PGCE

Secondary History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Vakfı ile gıda Bilimi BSc (Onur)

Food Science with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim Yıl ile Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Tüketici Bilimleri BSc ile beslenme (Onur)

Nutrition with Food Consumer Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl