• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Maden Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halkla İlişkiler yöneticisi ve Reklam

Master of Public Relations and Advertising

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (MPhil) Felsefe Master - Çevre Çalışmaları

Master of Philosophy (MPhil) in Science - Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Renewable Energy Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Fotovoltaik ve Yenilenebilir Enerji Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Photovoltaic and Renewable Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Planlama yüksek lisans

Master of Financial Planning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
(İkincil) Eğitim lisans (Onur)

Bachelor of Education (Secondary) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) doktora Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik ılium usta

Master of Clinical Optometry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya Tasarım lisans (Onur)/Lisans (HALKLA ilişkiler ve tanıtım)

Bachelor of Design (Honours)/Bachelor of Media (PR and Advertising)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kadın Hastalıkları (Doktora) doktora ve Jinekoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Obstetrics and Gynaecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) lisans ve Sosyal Bilimler Geliştirme Çalışmalarında Önemli

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Yasaların lisans Psikoloji (Onur)/Lisans

Bachelor of Psychology (Honours)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Çevre Beşeri Bilimler (Onur) lisans ve Sosyal Bilimler Önemli

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Environmental Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nano bilimin lisans (Onur)

Bachelor of Nanoscience (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnşaat ve Emlak Yönetimi lisans (Onur)

Bachelor of Construction Management and Property (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetenekli Eğitimde Uzmanlık ana

Master of Education Specialization in Gifted Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar Eğitimi yüksek lisans Uzmanlık

Master of Education Specialization in Visual Arts Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Ticaret lisans Muhasebe Büyük

Bachelor of Commerce (Honours) Major in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret Master Yönetiminde Uzmanlık

Master of Commerce Specialization in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Biyoenformatik Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Bioinformatics Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislikte Felsefe yüksek lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Computer Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans Ekoloji Önemli

Bachelor of Science Major in Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Teorisi/Lisans

Bachelor of Art Theory/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MPhil) Felsefenin ana Adli Ruh Sağlığı

Master of Philosophy (MPhil) in Forensic Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans Uluslararası İlişkiler

Master of International Law and International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve Teknoloji Hukuku İşletme yüksek lisans Hukuk Uzmanlığı

Master of Business Law Specialization in Media and Technology Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Hukuku Ticaret lisans (BCom) Büyük

Bachelor of Commerce (BCom) Major in Business Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislikte Felsefe Master - Elektrik Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Endüstriyel Tasarım lisans (Onur)

Bachelor of Industrial Design (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Aktüeryal Çalışmalar lisans/Lisans

Bachelor of Actuarial Studies/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Obstetrik (MSc) yüksek lisans ve Jinekoloji Araştırma tarafından

Master of Science (MSc) in Obstetrics and Gynaecology by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Eğitimi lisans (İkincil)/Lisans

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) doktora Biyokimya ve Moleküler Genetik

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry and Molecular Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Mühendislik Gelişmiş Bilim lisans(Onur)/Lisans

Bachelor of Advanced Science(Honours)/Bachelor of Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilim Felsefe Master (MPhil) - istatistik araştırma

Master of Philosophy (MPhil) in Science - Geoscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Rus Araştırma tarafından yüksek lisans

Master of Arts by Research in Russian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve İstatistik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendislikte Felsefe usta - Yenilenebilir Enerji

Master of Philosophy in Engineering - Renewable Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur)lisans

Bachelor of Social Work (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Usta Bilgi Sistemleri Yönetimi

Master of Information Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(İletişim ve Gazetecilik)Medya lisans

Bachelor of Media (Communication and Journalism)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uydu Sistemleri Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Satellite Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans Jeoloji Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunlar Master Ceza Adalet ve Kriminoloji alanında İhtisas

Master of Laws Specialization in Criminal Justice and Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat lisans (Onur)

Bachelor of Economics (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) doktora Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilim lisans (Onur) Saf Matematik Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Pure Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Halk Sağlığı Master

Master of International Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislikte Felsefe usta - Fotovoltaik ve Güneş Enerjisi

Master of Philosophy in Engineering - Photovoltaics and Solar Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Malzeme Mühendisliği Sc Bilim ve Mühendislik/Lisans Onur) ...Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Materials Science and Engineering/Bachelor of Engineering Sc ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çeviri Sanatlar Yüksek Lisans Diploması (Araştırma) Uzmanlık alanları ve Çeviri

Graduate Diploma in Arts (Research) Specialization in Interpreting and Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medyanın Uluslararası Çalışmalar lisans/Lisans (İletişim ve Gazetecilik)

Bachelor of International Studies/Bachelor of Media (Communication and Journalism)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Bilgisayar Bilimi Bilim (İleri Matematik) lisans (Onur)/Lisans)

Bachelor of Science (Advanced Mathematics) (Honours)/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Nükleer Mühendislik Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Nuclear Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Bilim Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatlar Yüksek Lisans Diploması (Araştırma) Uluslararası İlişkiler Uzmanlık

Graduate Diploma in Arts (Research) Specialization in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Health Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Liderlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Kanunların (Bilgisayar Bilimi) lisans/Lisans

Bachelor of Science (Computer Science)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ankara (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Vergi Kanunlarının ana Uzmanlık

Master of Laws Specialization in Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret lisans (Onur) Finans Büyük

Bachelor of Commerce (Honours) Major in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat ve (Onur), Sosyal Bilimler alanında Önemli bir İspanyol/Latin Amerika Çalışmaları

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Spanish/Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) lisans ve Sosyal Bilimler Sosyoloji ve Antropoloji Önemli

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Sociology and Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans eğitimi Psikolojiyi

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik yüksek lisans

Master of Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Bilimleri lisans Binbaşı

Bachelor of Science Major in Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik (Doktora) doktora ve İmalat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical and Manufacturing Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislikte Felsefe Master - Gıda Bilim Ve Teknoloji

Master of Philosophy in Engineering - Food Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Makine Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika Araştırma ile yüksek lisans

Master of Arts by Research in Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların Gelişmiş Bilim lisans (Onur)/Lisans

Bachelor of Advanced Science (Honours)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Elektrik Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Yönetimi (Uzantı) Halk Sağlığı yüksek lisans/Master

Master of Public Health (Extension)/Master of Health Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans Anatomi Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Anatomy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans İstatistik Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üreme Tıbbı Master

Master of Reproductive Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile Coğrafya yüksek lisans

Master of Science in Geography by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans İtalyan araştırmalarında

Bachelor of Arts Major in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendislikte Felsefe Master - Maden Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Halk Sağlığı Uluslararası Halk Sağlığı Master (Uzantı)/Master

Master of International Public Health (Extension)/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Halk Sağlığı Doktora) doktora ve Toplum Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health and Community Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Bankacılık ve Finans

Doctor of Philosophy (PhD) in Banking and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Araştırma (Doktora) doktora göz hastalıkları uzmanlığı içinde

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Research in Optometry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Ticaret lisans/Lisans (İleri Matematik) (Onur)

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science (Advanced Mathematics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dilbilim Araştırma tarafından yüksek lisans

Master of Arts by Research in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel dönüşüm ve Konut ana

Master of Urban Renewal and Housing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimari Çalışmalar lisans (Onur)

Bachelor of Architectural Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat lisans Yönetim ve Mülkiyet

Bachelor of Construction Management and Property

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans Farmakoloji Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatlar Yüksek Lisans Diploması (Araştırma) tarihte Uzmanlık

Graduate Diploma in Arts (Research) Specialization in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) lisans ve Sosyal Bilimler Dilbilim Önemli

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endonezya Araştırma tarafından yüksek lisans

Master of Arts by Research in Indonesian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat alanında lisans Diploması (Araştırma) Uzmanlık Dilbilim

Graduate Diploma in Arts (Research) Specialization in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi Sanat Büyük lisans ve Teorisi

Bachelor of Arts Major in Art History and Theory

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim (MPhil) Felsefe usta - Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

Master of Philosophy (MPhil) in Science - Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çevre Hukuku Master ve Politika

Master of Environmental Law and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sistem ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Systems and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Yönetimi Uluslararası Kamu Sağlığı yüksek lisans/Master

Master of International Public Health/Master of Health Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Gıda Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Food Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların Uluslararası Çalışmalar lisans/Lisans

Bachelor of International Studies/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Özel Eğitimde Uzmanlık ana

Master of Education Specialization in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Araştırma tarafından yüksek lisans

Master of Arts by Research in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Sistemleri Ticaret lisans (BCom) Büyük

Bachelor of Commerce (BCom) Major in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HALKLA ilişkiler ve Reklam)Medya Müzik lisans/Lisans

Bachelor of Music/Bachelor of Media (PR and Advertising)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim için Matematik lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Mathematics for Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat (Onur) lisans/Lisans

Bachelor of Social Work (Honours)/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vizyon Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science Major in Vision Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret (MPhil) Felsefe yüksek lisans ve İktisat

Master of Philosophy (MPhil) in Commerce and Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Uzantı)Halk Sağlığı Uluslararası Kamu Sağlığı yüksek lisans/Master

Master of International Public Health/Master of Public Health (Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Proje Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitimde lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendisliği Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Asya Araştırma tarafından yüksek lisans

Master of Arts by Research in Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafya (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) yüksek lisans Anatomi

Master of Science (Research) in Anatomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İklim Bilimi (Onur) Gelişmiş lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Climate Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Materials Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vergilendirme Ticaret lisans (BCom) Büyük

Bachelor of Commerce (BCom) Major in Taxation

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ekonomi ve Ticaret lisans (BCom) Büyük

Bachelor of Commerce (BCom) Major in Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans İş Hukuku Uzmanlık

Master of Business Law Specialization in International Business and Economic Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Sanat ve (Onur), Sosyal Bilimler alanında Önemli İlişkiler

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Yönetimi Master (Uzantı)

Master of Health Management (Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) lisans ve Sosyal Bilimler, Yaratıcı Yazma Binbaşı

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeoteknik Mühendisliği ve Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim İhtisas

Master of Engineering Science Specialization in Geotechnical Engineering and Engineering Geology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans Psikiyatri

Master of Science (MSc) in Psychiatry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Uzmanlık Yüksek Öğretim yüksek lisans

Master of Education Specialization in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Farmakoloji Büyük

Bachelor of Science Major in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Humanities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Kanunlar Uzmanlık ana Kurumsal ve Ticari Hukuk

Master of Laws Specialization in Corporate and Commercial Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anatomi (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Anatomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Aktüeryal Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (PhD) in Actuarial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Kırsal Sağlık

Doctor of Philosophy (PhD) in Rural Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotovoltaik Mühendislik Ana Bilim Uzmanlık ve Güneş Enerjisi

Master of Engineering Science Specialization in Photovoltaics and Solar Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ceza Adalet Master ve Kriminoloji

Master of Criminal Justice and Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Tasarım lisans (Onur)/Lisans (İkincil)

Bachelor of Design (Honours)/Bachelor of Education (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) lisans ve Sosyal Bilimler, Avrupa Çalışmaları Önemli

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Psikoloji Araştırma

Master of Science in Psychology by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans Biyoloji Büyük

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Bilimleri ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Marine Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Doktora) doktora Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans Ekoloji Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi lisans (Onur)/Lisans Yasaları

Bachelor of Medicinal Chemistry (Honours)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Uluslararası İşletme lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sağlık Sanatlarda Yüksek Lisans Diploması (Araştırma) Uzmanlık, Cinsellik ve Kültür

Graduate Diploma in Arts (Research) Specialization in Health, Sexuality and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık alanında Doktora doktor

Doctor of Philosophy (PhD) in Aviation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim ve İş lisans

Bachelor of Science and Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri ustası

Master of Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sanat (Bilgisayar Bilimi) lisans/Lisans

Bachelor of Science (Computer Science)/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmalara göre İklim Bilimlerde yüksek lisans

Master of Science in Climate Sciences by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Petroleum Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.8 yıl
Çeviri yüksek lisans ve Yorumlama

Master of Translation and Interpreting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikolojik Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Psychological Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) doktora Vizyon Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Vision Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim İktisat lisans/Lisans (İleri Matematik) (Onur)

Bachelor of Economics/Bachelor of Science (Advanced Mathematics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hesaplamalı Tasarım lisans (Onur)

Bachelor of Computational Design (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Hukuku Yasaları Master Uzmanlık

Master of Laws Specialization in International Business and Economic Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Liderlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Cultural Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sağlık Yönetimi Halk Sağlığı/Ana ana (Uzantı)

Master of Public Health/Master of Health Management (Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ile biyoloji Bilimi alanında yüksek lisans

Master of Science in Biological Science by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Specialization in Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların lisans ve İşletme/Lisans

Bachelor of Arts and Business/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ankara (Onur) Mühendislik programları (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)/Bachelor

Bachelor of Engineering (Honours) (Materials Science and Engineering)/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(Onur)Gelişmiş Bilim Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Advanced Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) lisans ve Sosyal Bilimler Film araştırmalarında

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Film Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lisans Fizyoloji ve Farmakoloji Araştırma tarafından

Master of Science (MSc) in Physiology and Pharmacology by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Japon Araştırma tarafından yüksek lisans

Master of Arts by Research in Japanese Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Renewable Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kültürel Liderlik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Cultural Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Ticaret yüksek lisans Uzmanlık

Master of Commerce Specialization in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Adli Ruh Sağlığı alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Forensic Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Vergi ve İş Hukuku Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Taxation and Business Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Yönetimi Halk Sağlığı Master/Master

Master of Public Health/Master of Health Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Yapılı Çevre yüksek lisans

Master of Sustainable Built Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sanat (MPhil) Felsefe Master, Tasarım ve Medya

Master of Philosophy (MPhil) in Art, Design and Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Doktora) doktora İklim Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Climate Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal, Ticari ve Vergi Kanunu ana Yasa İhtisas

Master of Laws Specialization in Corporate, Commercial and Taxation Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üreme Tıbbı alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Reproductive Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İmalat Mühendisliği ve Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Manufacturing Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çocuk doktoru (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Paediatrics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapısal Mühendislik Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Structural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Energy Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol Mühendisliği Mühendislik Bilim Uzmanlığı Master Açık Öğrenme

Master of Engineering Science Specialization in Petroleum Engineering Open Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Şehrin ana Araştırma Planlama

Master of Town Planning by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(HALKLA ilişkiler ve Reklam)Medya Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Media (PR and Advertising)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Emlak Çalışmalarda Ticaret lisans (BCom) Büyük

Bachelor of Commerce (BCom) Major in Real Estate Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim (MPhil) Felsefe yüksek lisans - Malzeme Bilimi

Master of Philosophy (MPhil) in Science - Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü'nden mezun Büyük

Bachelor of Arts Major in Sociology and Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (Onur) Büyük Bilgi Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri

Bachelor of Commerce (Honours) Major in Information systems and Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Ticaret lisans (BCom) Büyük

Bachelor of Commerce (BCom) Major in Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları Ana lisans

Bachelor of Arts Major in Spanish and Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anlaşmazlık çözümü yüksek lisans Yasaları İhtisas

Master of Laws Specialization in Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Şehir Planlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in City Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans eğitimi Palaeoscience Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Palaeoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi Bilim Medya Sanatlar lisans (Onur)/Lisans)

Bachelor of Media Arts (Honours)/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Gelişmiş lisans eğitimi mikrobiyolojide Önemli

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans/Master

Bachelor of Engineering (Honours)/Master of Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) doktora Fizyoloji ve Farmakoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Physiology and Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarafından Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Science in Biotechnology by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik lisans (Onur)

Bachelor of Music (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Planlama Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Financial Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği Mühendislik Uzmanlık ana

Master of Engineering Specialization in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Master (Araştırma)

Master of Medicine (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Yönetimi Master

Master of Health Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk yüksek lisans, Medya ve Gazetecilik

Master of Law, Media and Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret lisans (Onur) İşletme Ekonomisi Önemli

Bachelor of Commerce (Honours) Major in Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) lisans ve Sosyal Bilimler Japonca araştırmalarında

Bachelor of Arts and Social Sciences (Honours) Major in Japanese Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Halk Sağlığı Master (Uzantı)

Master of International Public Health (Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ana Bulaşıcı Hastalıkların İstihbarat

Master of Infectious Diseases Intelligence

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Yasaların lisans (İleri Matematik) (Onur)/Lisans

Bachelor of Science (Advanced Mathematics) (Honours)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Telecommunications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) yüksek lisans çocuk doktoru

Master of Science (Research) in Paediatrics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ticaret lisans (Onur) pazarlamada Önemli

Bachelor of Commerce (Honours) Major in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mülkiyet ana ve Geliştirme

Master of Property and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilim (Araştırma) Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma (Research) in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık lisans (Yönetim)

Bachelor of Aviation (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl