• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Aktüerya)Ticaret Master

Master of Commerce (Actuarial Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Elektrik Sistemleri Bilim lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Electrical Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi usta

Master of Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması - Yaratıcı Yazma

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikleri lisans programı (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Classics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - İngilizce ve Tiyatro Çalışmaları

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - English and Theatre Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Performans için Yönetmenlik usta

Master of Directing for Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Rekabet ve Tüketici Hukuku alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Global Competition and Consumer Law

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
(Kanun)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (İngilizce Büyük ve Tiyatro Çalışmaları)

Bachelor of Arts (Major in English and Theatre Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece (Tez) yüksek lisans - Endonezya

Master of Arts (Thesis only) - Indonesian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Güzel Sanatlarda yüksek lisans (Film ve Televizyon)

Master of Fine Arts (Film and Television)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Microbiology and Immunology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sinema ve Televizyon yüksek lisans

Master of Film and Television

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - Sosyo-Hukuki Çalışmalar

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Socio-Legal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ile Mühendislik Master (Kimyasal)

Master of Engineering (Chemical with Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ana (Kompozisyon)

Master of Music (Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ana Öğrenme Müdahalesi

Master of Learning Intervention

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Avustralya Çalışmaları

Master of Arts (Thesis only) - Australian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eğitim Psikolojisi/Doktora Yüksek Lisans - Doktora - Eğitim Psikolojisi

Master of Educational Psychology/PhD - Doctor of Philosophy - Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim Liderliği ana

Master of Instructional Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması - Çince eğitimi

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Chinese Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Doktora (İnteraktif Kompozisyon)

PhD - Doctor of Philosophy (Interactive Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Kültürel Malzeme Koruma

Master of Arts (Thesis only) - Cultural Materials Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Dil Değerlendirme profesyonel Sertifika

Professional Certificate in Language Assessment

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 25 puan
Uyuşmazlık çözümü Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Biyomühendislik Sistemleri Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Bioengineering Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat icra Master

Executive Master of Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kültürel Malzeme Koruma Master

Master of Cultural Materials Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Müzik)Müzik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Music (Musicology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Cinsiyetle

Graduate Certificate in Arts - Gender Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Gelişmiş)Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Science (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Master (Biyokimyasal)

Master of Engineering (Biochemical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Finans Hukuku yüksek lisans

Master of Banking and Finance Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Efendisi (Canlı Performans)

Master of Music (Orchestral Performance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Birincil Sağlık usta

Master of Primary Health Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Master

MBA - Master of Business Administration/Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Caz ve Doğaçlama Müzik lisans (Büyük)

Bachelor of Music (Major in Jazz and Improvisation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük İmmünoloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Major in Immunology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Master (Pazarlama)

Master of Management (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş)İnşa Ortamlarda Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Built Environments (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Bilimleri lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Food Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Bilim lisansı (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Physics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım Ekonomisi Tarım lisans (Büyük)

Bachelor of Agriculture (Major in Agricultural Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Fizik)

Master of Science (Physics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzikolojide/Etnomüzikoloji, Müzik lisans (Büyük)

Bachelor of Music (Major in Musicology/Ethnomusicology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Dilbilim Önemli ve Uygulamalı Dilbilim)

Bachelor of Arts (Major in Linguistics and Applied Linguistics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım Bilimleri lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Agricultural Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Kriminoloji

Master of Arts (Thesis only) - Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Vergi ustası

Master of Tax

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar Güzel Sanatlar lisans (Büyük)

Bachelor of Fine Arts (Major in Visual Art)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük Patoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Pathology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük Biyoteknoloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Major in Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Ticaret lisans (Büyük)

Bachelor of Commerce (Major in Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ana (Performans Öğretmenliği)

Master of Music (Performance Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çevre Master (Uzmanlık Özel)

Master of Environment (Tailored Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans - Mimarlık, Yapı ve Planlama

Master of Philosophy - Architecture, Building and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık ve İnsan Hizmetleri yüksek lisans

Master of Health and Human Services

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 100 puan
Mühendislik Master (Yazılım)

Master of Engineering (Software)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Antropoloji

Master of Arts (Thesis only) - Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ana Mühendislik Yapıları

Master of Engineering Structures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Lisans Diploması - Ekran ve Kültürel Çalışmalar

Graduate Diploma in Arts - Screen and Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji ve Kaynaklar Hukuku Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Energy and Resources Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ana Senaryo

Master of Screenwriting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek lisans (Jinekoloji)

Master of Science (BioSciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi (Gelişmiş)

Graduate Certificate in Public Administration (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sanat Lisans Diploması - Klasik Çalışmaları ve Arkeoloji

Graduate Diploma in Arts - Classical Studies and Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üretim Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Yaratıcı Yazarlık

Master of Arts (Thesis only) - Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Cinsiyet Çalışmaları Sanatlar lisans (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Gender Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller Eğitimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Modern Languages Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilim (Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Tarih ve Felsefe

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - History and Philosophy of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Antik Dünya Çalışmaları

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - Ancient World Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Özel Hukuk yüksek lisans

Master of Private Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Büyük Patoloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Major in Pathology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rehabilitasyon Bilim uzmanı Sertifikası

Specialist Certificate in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 25 puan
(Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Tarih

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - İngilizce ve Tiyatro Çalışmaları

Graduate Certificate in Arts - English and Theatre Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Mimarlık, Yapı ve Planlama)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture, Building and Planning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Büyük Coğrafya)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Major in Geography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe (Klinik Nöropsikoloji) Psikoloji Yüksek Lisans/Doktora

Master of Psychology (Clinical Neuropsychology)/Doctor of Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyanca lisans (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Italian)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ana Senaryo)Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts (Major in Screenwriting)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yönetim)Yüksek Öğrenim mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate in Tertiary Education (Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 50 Puan
Hücre ve Gelişim Biyolojisi Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Cell and Developmental Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması - İspanyolca ve Latin Amerika Çalışmaları

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Spanish and Latin American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kan Yönetimi Vakıf uzmanı Sertifikası

Specialist Certificate in Blood Management Foundations

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 25 puan
Aging uzmanı Sertifikası

Specialist Certificate in Ageing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 ay
Kontakt Lens Yönetimi uzmanı Sertifikası Hastalar

Specialist Certificate in the Management of Contact Lens Patients

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
Öğretim yüksek lisans (Erken Çocukluk)

Master of Teaching (Early Childhood)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Psikoloji yüksek lisans

Master of Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rekabet ve Tüketici Hukuku alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Competition and Consumer Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Gelişmiş Sosyal Çalışma alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Advanced Social Work

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
Rehabilitasyon Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim

Graduate Certificate in Arts - Linguistics and Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans

Master of Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisansüstü Sertifika Yönetimi Erken Psikoz

Graduate Certificate in Managing Early Psychosis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Mekansal Sistemlerde Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Spatial Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik ve Sağlık alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Genomics and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Lisans Diploması - Sanat Tarihi

Graduate Diploma in Arts - Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik usta (Mekanik)

Master of Engineering (Mechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika yüksek lisans

Master of Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Büyük Jeoloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Major in Geology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik Biliminin lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Genetics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece (Tez) yüksek lisans - İtalyanca

Master of Arts (Thesis only) - Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Performans için Yazma usta

Master of Writing for Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi Master (Maliye)

Master of Management (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ve Ekonomi Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Business and Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - Klasikler

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması Ekran Çalışmaları

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Screen Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Büyük Coğrafya)lisans

Bachelor of Arts (Major in Geography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Lisans Diploması - toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Graduate Diploma in Arts - Gender Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayıncılık ve İletişim yüksek lisans Belgesi (Gelişmiş)

Graduate Certificate in Publishing and Communications (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Müzik ana (Müzik Psikoloji ve Performans Bilim)

Master of Music (Music Psychology and Performance Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Cerrahisi doktor

Doctor of Dental Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Psikoloji Diploması

Graduate Diploma in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma Yönetimi ve Politikası)Yüksek Öğrenim mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate in Tertiary Education (Research Mgmt and Policy)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
Dans ustası

Master of Dance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Mesleki Etik

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - Professional Ethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ticaret Hukuku yüksek lisans

Master of Commercial Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Büyük Nörobilim)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Neuroscience)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Fransız Dili ve Edebiyatı

Master of Arts (Thesis only) - French Language and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yönetim yüksek lisans (Muhasebe ve Finans)

Master of Management (Accounting and Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aktüerya Çalışmaları Ticaret lisans (Büyük)

Bachelor of Commerce (Major in Actuarial Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (Bilim)

Master of Philosophy (Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası Gazetecilik yüksek lisans

Master of International Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret yüksek lisans (Pazarlama)

Master of Commerce (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgisayar Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Computing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - İslam Araştırmaları

Master of Arts (Thesis only) - Islamic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Veteriner yüksek lisans

Master of Veterinary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans (Veterinerlik)

Master of Philosophy (Veterinary Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat yol gösterici ustası

Master of Art Curatorship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Master (Çevre Bilimleri)

Master of Environment (Environmental Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fikri Mülkiyet Hukuku yüksek lisans

Master of Intellectual Property Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanunların usta

Master of Laws

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Performans Müzik lisans (Büyük)

Bachelor of Music (Major in Music Performance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve İnsan Hizmetleri uzmanı Sertifikası

Specialist Certificate in Health and Human Services

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 25 puan
Yönetimi Master

Master of Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Master (İklim Değişikliği)

Master of Environment (Climate Change)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Büyük Zooloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Major in Zoology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi doktor

Doctor of Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük Felsefe)lisans

Bachelor of Arts (Major in Philosophy)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi Ticaret lisans (Büyük)

Bachelor of Commerce (Major in Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği Sistemleri Bilim lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Environmental Engineering Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rusça lisans (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Russian)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dahili Ortamlarda Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Built Environments

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Kültürel Çalışmalar

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İklim ve Hava yönetimi (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Climate and Weather)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - İspanyolca

Master of Arts (Thesis only) - Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - Linguistics and Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Çevre Master (Enerji Verimliliği Modelleme ve Uygulama)

Master of Environment (Energy Efficiency Modelling and Implementation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Girişimcilik yüksek lisans

Master of Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim ve Yazılım Sistemleri Bilim lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Computing and Software Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tez) yüksek lisans - Medya ve İletişim

Master of Arts (Thesis only) - Media and Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Orman Bilimleri lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Forest Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Japon

Master of Arts (Thesis only) - Japanese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası Vergi ustası

Master of International Tax

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim yüksek lisans - Araştırma

Master of Education - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Öğretim yüksek lisans

Master of Clinical Teaching

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 100 puan
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - İtalyan Çalışmaları

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Italian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans (Hukuk)

Master of Philosophy (Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
TESOL yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mimari Mühendislik Master

Master of Architectural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
(Büyük Oyunculuk)Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts (Major in Acting)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Ekran Büyük ve Kültürel Çalışmalar)

Bachelor of Arts (Major in Screen and Cultural Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bitki Bilimi Bilim lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Plant Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması - Avustralya yerlileri Çalışmaları

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Australian Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Japonca lisans (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Japanese)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar ustası (Yerli Sanat ve Kültür)

Master of Fine Arts (Indigenous Arts and Culture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ana Özelliği)Tasarım lisans

Bachelor of Design (Major in Property)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Master of Arts (Thesis only) - Gender Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Antropoloji

Graduate Certificate in Arts - Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Büyük Dans)Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts (Major in Dance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arapça lisans (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Arabic)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekran Üretim Tasarım yüksek lisans

Master of Production Design for Screen

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Ekonomi

Master of Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş usta Analytics

Master of Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Lisans Diploması - Avustralya yerlileri Çalışmaları

Graduate Diploma in Arts - Australian Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - Kriminoloji

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anlatı Terapisi Master ve sosyal Çalışma

Master of Narrative Therapy and Community Work

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı veya 2 yıl part-
Yüksek lisans (Biyoenformatik)

Master of Science (Bioinformatics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Felsefe

Master of Arts (Thesis only) - Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Büyük Psikoloji)lisans

Bachelor of Arts (Major in Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım Master

Master of Agribusiness

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - Antropoloji

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım lisans (Bitki Büyük ve Toprak Bilimi)

Bachelor of Agriculture (Major in Plant and Soil Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece (Tez) yüksek lisans - Dilbilim

Master of Arts (Thesis only) - Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması - Kamu Politikası ve Yönetimi

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Public Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Büyük Pazarlama Ticaret lisans

Bachelor of Commerce (Major in Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Değerlendirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Evaluation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Gelişmiş Sosyal Çalışma yüksek lisans

Master of Advanced Social Work

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 100 puan
Veteriner doktor

Doctor of Veterinary Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans

Master of Applied Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnteraktif Kompozisyon Müzik lisans (Büyük)

Bachelor of Music (Major in Interactive Composition)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik ana (İç)

Master of Engineering (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimleri lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Environmental Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Master (Muhasebe)

Master of Management (Accounting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans Ticaret lisans (Büyük)

Bachelor of Commerce (Major in Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama ustası

Master of Advanced Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Usta Spor Hekimliği

Master of Sports Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
Çevre Master (Entegre Su Havzaları Yönetimi)

Master of Environment (Integrated Water Catchment Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner yüksek lisans (Klinik)

Master of Veterinary Science (Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gençlik lisansüstü Sertifika Ruh Sağlığı

Graduate Certificate in Youth Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 50 puan
Veteriner Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Veterinary Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
(Müzik Terapisi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Music Therapy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avustralya yerlileri Çalışmaları Sanatlar lisans (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Australian Indigenous Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya yüksek lisans

Master of Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik ana (Müzik Performans)

Master of Music (Music Performance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans

Master of Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat lisans programı (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ile Mühendislik Master (Biyomedikal)

Master of Engineering (Biomedical with Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans Psikoloji (Klinik Psikoloji)/Doktora - Doktor

Master of Psychology (Clinical Psychology)/PhD - Doctor of Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gelişmiş)Gazetecilik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Journalism (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Medya ve İletişim

Graduate Certificate in Arts - Media and Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İş ile Mühendislik usta (Elektrik)

Master of Engineering (Electrical with Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rekabet ve Tüketici Hukuku yüksek lisans

Master of Competition and Consumer Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretim Master (Birincil)

Master of Teaching (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programı

Master of Education (International Baccalaureate) Diploma Programme

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Spor Hekimliği uzmanı Sertifikası

Specialist Certificate in Sports Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 25 puan
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Geliştirme Çalışmaları

Graduate Certificate in Arts - Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Sanatın usta

Master of Contemporary Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Intellectual Property Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Konuşma Patoloji Master

Master of Speech Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çince lisans (Büyük)

Bachelor of Arts (Major in Chinese)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım alanında yüksek lisans Diploması Bilimler

Graduate Diploma in Agricultural Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Tiyatro Güzel Sanatlar lisans (Büyük)

Bachelor of Fine Arts (Major in Music Theatre)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplamalı Biyoloji yüksek lisans

Master of Computational Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ile Mühendislik usta (Mekanik)

Master of Engineering (Mechanical with Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - Sosyoloji

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanunun ana ve Geliştirme

Master of Law and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Master (Yapısal)

Master of Engineering (Structural)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Sağlığı ve Hastalık yönetimi (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Animal Health and Disease)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Master (Sürdürülebilir Şehirler, Sürdürülebilir Bölgeler)

Master of Environment (Sustainable Cities, Sustainable Regions)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Etnomüzikoloji)Müzik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Music (Ethnomusicology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Rusya Çalışmaları

Master of Arts (Thesis only) - Russian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - Endonezya Çalışmalar

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Indonesian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
İnşaat Yönetimi Master

Master of Construction Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Master (Koruma ve onarım)

Master of Environment (Conservation and Restoration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Tiyatro eğitimi

Master of Arts (Thesis only) - Theatre Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Dramaturji usta

Master of Dramaturgy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Görme Bilimi)yüksek lisans

Master of Science (Vision Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Doktora (Kompozisyon)

PhD - Doctor of Philosophy (Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş) Sanat Lisans Diploması - toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Gender Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Veterinerlik)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Veterinary Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim yüksek lisans (Erken Çocukluk ve İlköğretim)

Master of Teaching (Early Childhood and Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans ve Kültür Yönetimi

Master of Arts and Cultural Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar

Graduate Certificate in Arts - Politics and International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilim Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Tarih ve Felsefe

Graduate Certificate in Arts - History and Philosophy of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sanatlar yüksek lisans Belgesi - Fransızca Çalışmaları

Graduate Certificate in Arts - French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans (Büyük Medya ve İletişim)

Bachelor of Arts (Major in Media and Communications)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı iktisat Master

Master of Applied Econometrics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Büyük Endonezya)lisans

Bachelor of Arts (Major in Indonesian)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük Farmakoloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Major in Pharmacology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Rekabet ve Tüketici Hukuku yüksek lisans

Master of Global Competition and Consumer Law

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 100 puan
Felsefe Yüksek Lisans (Eğitim)

Master of Philosophy (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Uygulamalı Pozitif Psikoloji yüksek lisans

Master of Applied Positive Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro Güzel Sanatlar lisans (Büyük)

Bachelor of Fine Arts (Major in Theatre)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece yüksek lisans (Tez) - Çin

Master of Arts (Thesis only) - Chinese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnşaat Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Construction)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma Psikoloji (Gelişmiş)

Graduate Diploma in Psychology (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Medya İletişim ana

Master of Global Media Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Özel Program)Müzik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Music (Tailored Program)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Bilimi Master

Master of Food Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş) Sanatlar yüksek lisans Belgesi - toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Graduate Certificate in Arts (Advanced) - Gender Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Klinik Odyoloji yüksek lisans

Master of Clinical Audiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Master (Gelişme )

Master of Environment (Development )

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Bilim)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller Eğitimi yüksek lisans

Master of Modern Languages Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik ana (İnteraktif Kompozisyon)

Master of Music (Interactive Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması - İslam Araştırmaları

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Islamic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş) sanatta Yüksek Lisans Diploması - Mesleki Etik

Graduate Diploma in Arts (Advanced) - Professional Ethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Yapısı ve İşlevi lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Human Structure and Function)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gayrimenkul Değerleme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Property Valuation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rehabilitasyon yüksek lisans

Master of Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı/yarı zamanlı 3 yıl