• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Onur) (Yenilik, Strateji ve Girişimcilik) yönetim BSc

Management (Innovation, Strategy and Entrepreneurship) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc ACS: Bilgisayar Güvenliği

MSc ACS: Computer Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc/PGDip Tıbbi Görüntüleme Bilimi

MSc/PGDip Medical Imaging Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toprak, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Doktora

Earth, Atmospheric and Environmental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Astrofizik fizik MPhys

Physics with Astrophysics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Portekizce BA (Onur)

Politics and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal Yönetim yüksek lisans

Corporate Governance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıllık) Sanayi Deneyim BSc (Onur)ile bilgisayar Bilimleri ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) farmakoloji [Mscı] Mscı

Pharmacology (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Felsefe BSocSc (Onur)

Sociology and Philosophy BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışma ile coğrafya BSc (Onur)

Geography with International Study BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGCE İkincil Fransız

PGCE Secondary French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
PGCE ortaokul Doğrudan Bilim: Fizik (11-16 ya 11-18)

PGCE Secondary School Direct Science: Physics (11-16 or 11-18)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Solunum)Deneysel Tıp.

MRes Experimental Medicine (Respiratory)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve Maliye BA (Onur)

Economics and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi (Muhasebe ve Finans) BSc (Onur)

Management (Accounting and Finance) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Rus BA (Onur)

Film Studies and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi MEng ile Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (Onur)

Computer Systems Engineering with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Master Planlama MPlan

Master of Planning MPlan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel/Profesyonel Deneyim ile BSc yönetimi (İnsan Kaynakları) (Onur)

Management (Human Resources) with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Vakfı bir Yıl Mühendisliği BEng (Onur)

Engineering with an Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Model tabanlı İlaç Geliştirme

MSc Model-based Drug Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Antropoloji ve Sosyoloji BSocSc (Onur)

Social Anthropology and Sociology BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Diş Spesiyaliteleri) sabit ve hareketli Protez MSc

Fixed and Removable Prosthodontics (Dental Specialities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji ve Kriminoloji BSocSc (Onur)

Sociology and Criminology BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Odyoloji) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim & biyoloji; Toplum BSc (Onur)

Biology with Science & Society BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern bir Dil ile Bilim bitki (4 yıl) BSc (Onur)

Plant Science with a Modern Language (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Fizik)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika - ortaokul Direkt

Postgraduate Certificate in Education - Secondary School Direct (Physics with Maths)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Astronomi ve Astrofizik Doktora

Astronomy and Astrophysics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Coğrafya ve Jeoloji BSc (Onur)

Geography and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Araştırma Astronomi ve Astrofizik

MSc by Research Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortodonti MSc

Orthodontics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Portekizce BA (Onur)

Linguistics and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Uluslararası Kalkınma: Yoksulluk, Çatışma ve yeniden Yapılanma

MSc International Development: Poverty Conflict and Reconstruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyolojik Araştırma MSc

Sociological Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tekstil Bilim Ve Teknoloji MPhil

Textile Science and Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Beslenme

PhD Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık PGCert

Global Health PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
İş ve Siyaset Çalışmaları BA (Onur)

Business Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans Doktora

Accounting and Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gastroenteroloji Doktora

Gastroenterology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca (4 yıl) Portekizce ve Latin Amerika Çalışmaları BA (Onur)

Spanish, Portuguese and Latin American Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Afet Yönetimi ve İnsani müdahale BSc (Onur)

International Disaster Management and Humanitarian Response BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Standart Rota)MA Siyaset Bilimi - Demokrasi ve Seçimler

MA Political Science - Democracy and Elections (Standard Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyanca ve Portekizce BA (Onur)

Italian and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoenformatik Doktora

Bioinformatics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Uluslararası Kalkınma: Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma

MSc International Development: Poverty, Inequality and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
PGCE İkincil Kimya

PGCE Secondary Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Fikri Mülkiyet Hukuku LLM

Intellectual Property Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Amerikan İşletme üzerine yüksek Lisans uluslararası Yönetim (Onur)

International Management with American Business Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA Modern ve Çağdaş Edebiyat

MA Modern and Contemporary Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Gelişmiş Metalik Sistemleri DTC

PhD Advanced Metallic Systems DTC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
MPhil Metalik Malzemeler

MPhil Metallic Materials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc/PGDip Sağır Eğitim

MSc/PGDip Deaf Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya Yüksek Lisans

Actuarial Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Fizik MMath&Fiz

Mathematics and Physics MMath&Phys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik Doktora

Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve İngiliz Edebiyatı BA

Art History and English Literature BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım.

Health and Social Care MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Kimyasal Gıda Güvenliği ve Bütünlüğü PgCert

Chemical Food Safety and Integrity PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kalkınma Finans MSc

Development Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Planlama ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri

MSc Research Methods with Planning and Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Yönetimi MSc

Environmental Impact Assessment and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora - Güven - Nicel ve Biyofizik Biyoloji

PhD Wellcome Trust - Quantitative and Biophysical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (4 yıl) Modern bir Dil ile anatomik Bilimler BSc

Anatomical Sciences with a Modern Language (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Gelişim için ICT

MSc ICTs for Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kalp Sağlığı ve Hastalık.

Cardiovascular Health and Disease MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Deneyim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans

Organisational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransız BA Latin (Onur)

Latin with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Verileri Bilim PgCert

Health Data Science PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Proje Yönetimi MSc

Management of Projects MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Disiplinlerarası Moleküler Tıp) Öteleme Tıp PgCert

Translational Medicine (Interdisciplinary Molecular Medicine) PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
(Onur)Sanayi Deneyim MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Kontrol ve sistem Mühendisliği MSc

Advanced Control and Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre ve Sürdürülebilir Teknoloji MPhil

Environment and Sustainable Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MA Miras Araştırmaları

MA Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyolojik Fizik Doktora

Biological Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Tıp Bilimleri.

Medical Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil ve İşletme & (İtalyan) Yönetimi (4 yıl) BA (Onur)

Modern Language and Business & Management (Italian) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc (Clin) Sabit ve hareketli Protez

MSc (Clin) Fixed and Removable Prosthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Dil ve İşletme &Yönetim (Portekiz) (4 yıl) BA (Onur)

Modern Language and Business & Management (Portuguese) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ile fizik BSc (Onur)

Physics with Philosophy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uluslararası Kalkınma) Yüksek Lisans

Human Resource Management (International Development) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) Biyokimya [Mscı] Mscı

Biochemistry (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Kirliliği ve Geomicrobiology Doktora

Environmental Geochemistry and Geomicrobiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Elektroakustik Kompozisyon)Doktora Müzik

PhD Music (Electroacoustic Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
MSc Kanıta Dayalı Sağlık

MSc Evidence-Based Health Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tarih ve Almanca BA (Onur)

History and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yönetim BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Uluslararası Siyasi Ekonomi (Araştırma)

MA International Political Economy (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi MA

Economics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Deneyimi MEng ile Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Emlak Planlama ana MPlan

Master of Planning with Real Estate MPlan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel/Profesyonel Deneyim BSc ile gelişim Biyolojisi

Developmental Biology with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Yönetim MPhil

Business and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman ve Dilbilim BA (Onur)

German and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans

International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim PhD

Business and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tıbbi Beşeri Bilimler Ödülü Rota dahil olmak üzere Bilim MSc Tarih, Teknoloji ve Tıp ()

MSc History of Science, Technology and Medicine (including Medical Humanities Award Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel/Profesyonel Deneyim ile muhasebe BSc (Onur)

Accounting with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Nükleer Fizik yüksek lisans

MSc by Research Nuclear Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Mühendisliği Doktora

Environmental Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Oral ve Maxillo-Yüz Cerrahisi Doktora

Oral and Maxillo-Facial Surgery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Gıda Güvenliği ve Bütünlüğü PgDip

Chemical Food Safety and Integrity PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sanat Tarihi ve Görsel Çalışmalar Doktora

Art History and Visual Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Araştırma Route)MA Politik Ekonomi

MA Political Economy (Research Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finansal Matematik MMath ile matematik

Mathematics with Financial Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Endüstriyel/Profesyonel Deneyim BSc (Onur)ile farmakoloji

Pharmacology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Biyomoleküler Bilim Mphil

Biomolecular Science Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıbbi Mikrobiyoloji PgDip

Medical Microbiology PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
MPhil Din ve İlahiyat

MPhil Religions and Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık alanında Etik ve Hukuk MA

Healthcare Ethics and Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Evrimsel Biyoloji MPhil

Evolutionary Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kurumsal Değişim ve Gelişim yüksek lisans

Organisational Change and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Antropoloji BSocSc (Onur)

Social Anthropology BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teorik Kimya Doktora

Theoretical Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzikolojide MMus

Musicology MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Araştırma Polimer Bilim & MSc; Mühendislik

MSc by Research Polymer Science & Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora/MPhil Yapısal Biyoloji

PhD/MPhil Structural Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Tıp Mre (Kas-İskelet)

MRes Experimental Medicine (Musculoskeletal)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ve İspanyol BA (Onur)

Politics and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Rus BA (Onur)

History and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl eczane MPharm (Onur)

Pharmacy with a Foundation Year MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Diş Sağlık Bilimleri Doktora

Dental Health Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konferans MA Çeviri

Conference Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Endüstriyel/Profesyonel Deneyim ile farmakoloji ve Fizyoloji BSc (Onur)

Pharmacology and Physiology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
[Mscı] (4 yıl) tıbbi Biyokimya Mscı

Medical Biochemistry (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil ve İşletme & Yönetimi (İspanyolca) (4 yıl) BA (Onur)

Modern Language and Business & Management (Spanish) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toprak, Atmosfer ve Çevre Bilimleri MPhil

Earth, Atmospheric and Environmental Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Deneyimi BSc ile moda Teknoloji

Fashion Technology with Industrial Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Çin BA (Onur)

English Language and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Harekat Araştırması ve Risk Analizi) iş analizi yüksek lisans

Business Analytics (Operational Research and Risk Analysis) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çin ve Japon BA (Onur)

Chinese and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Korozyon & MSc; Koruma

MSc by Research Corrosion & Protection

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İleri Odyoloji Çalışmalar PgDip

Advanced Audiology Studies PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uygulamalı Sosyal Araştırma Doktora

Applied Social Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)siyaset ve Modern Tarih BA

Politics and Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science (Human Computer Interaction) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Sosyal İstatistikler BA (Onur)

Economics and Social Statistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve Rus BA (Onur)

German and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Satın alma & Pazarlama BSc (Onur)

Fashion Buying & Merchandising BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim MA

Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Deneyim (İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science (Human Computer Interaction) with Industrial Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri

Phd Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onkoloji.

Oncology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dermatolojik Bilimleri Doktora

Dermatological Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Doktora

Applied Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
14)Moleküler Biyoloji BSc

Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi MPhil

Management of Projects MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği MPhil

Chemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Bilimler Doktora

Cardiovascular Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik Doktora

Genomics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim, Liderlik ve Eğlence BA (Onur)

Management, Leadership and Leisure BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışma kriminoloji BA (Onur)

Criminology with International Study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmmünoloji Doktora

Immunology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Security and International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomateryallerin MSc

Biomaterials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Farmakoloji

PhD Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Çin BA (Onur)

Film Studies and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BD ön diş yıla giriş) diş hekimliği BD

Dentistry (BDS pre-dental year entry) BDS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Uzay Mühendisliği MPhil

Aerospace Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kentsel dönüşüm ve Gelişim MSc

Urban Regeneration and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomoleküler Bilim Doktora

Biomolecular Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Çeviri ve Yorumlama Çalışmalarını MA

Translation and Interpreting Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Modern Dil ve İşletme &Yönetim (Çin) BA (Onur)

Modern Language and Business & Management (Chinese) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üreme ve Gebelik.

Reproduction and Pregnancy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Araştırma Seramik & MSc; Gözlük

MSc by Research Ceramics & Glasses

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mineraller ve Sıvı Mphil Fizik ve Kimya

Mphil Physics and Chemistry of Minerals and Fluids

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çok Kanallı Pazarlama)MSc Uluslararası Moda Mağazacılık

MSc International Fashion Retailing (Multichannel Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BHF Doktora Programı

BHF PhD Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Verileri Bilim PgDip

Health Data Science PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik ve Sağlık Psikolojisi yüksek lisans

Clinical and Health Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan ve Japon BA (Onur)

Italian and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Kültürlerarası Çalışmalar MPhil

Translation and Intercultural Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
PGCE Ortaöğretim Fen Biyoloji

PGCE Secondary Science Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yoğun Madde Fiziği Doktora

Condensed Matter Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
MSc Gayrimenkul Uzaktan Eğitim

MSc Real Estate Distance Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Enterprise) MEng (Onur)İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering (Enterprise) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGDip Hekim İlişkilendirme Çalışmaları

PGDip Physician Associate Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc ACS: Gelişmiş Web Teknolojileri

MSc ACS: Advanced Web Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yapay Zeka BSc (Onur)

Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PGCert Öğretme ve Öğrenme Biyoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri

PGCert Teaching and Learning in Biology, Medicine and Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din ve Teoloji BA (Onur)

Religions and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya Doktora

Human Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sistem Biyolojisi MPhil

Systems Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora/MPhil Üreme Bilimler

PhD/MPhil Reproductive Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmalar MPhil

Japanese Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MAM DTP Doktora Programı

MRC DTP PhD Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
İş & ile bilgisayar Bilimleri, Yönetim BSc (Onur)

Computer Science with Business & Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

English Literature and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Korozyon MEng ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Onur)

Materials Science and Engineering with Corrosion MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Çalışmalar MPhil

Italian Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MPhil Süreç Entegrasyonu

MPhil Process Integration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bitki Bilimleri MPhil

Plant Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Aktüerya matematik Doktora

Mathematics in Actuarial Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
MA TESOL

MA TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Teknolojileri, İletişim ve Eğitim MA

Digital Technologies, Communication and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Eğitim Bilimleri

Atmospheric Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Danışmanlık Psikoloji DCounsPsych

Counselling Psychology DCounsPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Modern bir Dil BSc ile İmmünoloji (Onur)

Immunology with a Modern Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus ve Çin BA (Onur)

Russian and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği ve Analitik Bilimler MPhil

Chemical Engineering and Analytical Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Standart Rota)MA İnsan Hakları - Siyaset Bilimi

MA Human Rights - Political Science (Standard Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) Endüstriyel/Profesyonel Deneyim BSc (Onur ile bitki Bilimi)

Plant Science with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İtalyanca BA (Onur)

History and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA Modern Diller ve Kültürler

MA Modern Languages and Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Business Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Nükleer Mühendisliği

Nuclear Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
MPhil Malzemeleri Kimya

MPhil Materials Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Gelişmiş & Pratik Ebelik; Liderlik

MSc Advanced Midwifery Practice & Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Psikoloji Doktora

Clinical Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel/Profesyonel Deneyimi üzerine yüksek Lisans (Muhasebe ve Finans) yönetim (Onur)

Management (Accounting and Finance) with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş, Finans ve Ekonomi BSc (Onur)

International Business, Finance and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri (4 yıllık) Sanayi Deneyim BEng (Onur)ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with Industrial Experience (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Sanat ve Kültür Yönetimi

PhD Arts and Cultural Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yenilenebilir Enerji ve Temiz Teknoloji MSc

Renewable Energy and Clean Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gezegensel Bilim MEarthSci ile Jeoloji

Geology with Planetary Science MEarthSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma: Kamu Politikası ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Development: Public Policy and Management Msc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern bir Dil ile Moleküler Biyoloji (4 yıl) BSc (Onur)

Molecular Biology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Matematik)PGCE ortaokul Direkt

PGCE Secondary School Direct (Mathematics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İngiliz ve Amerikan Çalışmaları Doktora

English and American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mesafe (Uluslararası Kalkınma) yüksek lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Öğrenme

MSc Human Resource Management and Development (International Development) by Distance Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 ay
Endüstriyel Deneyimi ile Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Planlama

MSc Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Araştırma Çevre Kirliliği ve Geomicrobiology tarafından MSc

MSc by Research Environmental Geochemistry and Geomicrobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yönetim Mre

Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Psikiyatri

PhD Psychiatry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil Eğitimi BA (Onur)

English Language for Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Clin) MSc Endodontik

MSc (Clin) Endodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Psikolojisi Doktora

Health Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Seramik ve camların MPhil

Ceramics and Glasses MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ve Japon BA (Onur)

Spanish and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enstrümantal ve Vokal müzik)MusM Kompozisyon

MusM Composition (Instrumental and Vocal music)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman Çalışmaları MPhil

German Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl