• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğitim Öğrenme Tasarım ve Liderlik doktor

Doctor of Education in Learning Design and Leadership

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Matematik (Doktora)- Aktüerya ve Risk analizleri Konsantrasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics - Actuarial Science and Risk Analytics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Sanat Çeşitliliği Konsantrasyon ve Eğitimde Eşitlik ile ana

Master of Arts with Concentration in Diversity and Equity in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Din

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Disiplinlerarası lisans Sağlık Bilimleri

Bachelor of Science in Interdisciplinary Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Hücre (Doktora)ve Gelişim Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Cell and Developmental Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
(Doktora)Eğitimi Tarihi

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Demiryolu Mühendisliği Konsantrasyon ile Mühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Engineering with Concentration in Railway Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
(BA)Yeni Öğrenme Eğitim yüksek lisans-12

Masters of Education in New Learning (PK-12)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Müzikolojide (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Musicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Latin/Latino Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Latina/Latino Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Uluslararası Eğitim yönetiminde Eğitimin ve Liderlik

Doctor of Education in International Education Administration and Leadership

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında Online/Uzaktan
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Konuşmasında yüksek lisans ve İşitme Bilim - Klinik Olmayan Program

Master of Arts in Speech and Hearing Science - Non-Clinical Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 saat
Almanca Öğretmenliği lisans programı

Bachelor of Arts in the Teaching of German

Lisans
Kredi 120 saat tam Zamanı - minimum
Sosyal Bilimler ve Eğitim Politikası alanında yüksek lisans ve Bilim Master Derecesi

Master of Arts and Master of Science Degree in Social Sciences and Education Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Antropoloji: Sosyokültürel ve Dilsel Anthro ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Anthropology: Sociocultural and Linguistic Anthro ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Teknik Sistemleri Yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Technical Systems Management

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 33 Saat, 36 saat
İnşaat Mühendisliği Mimarlık ve yüksek lisans Master (İnşaat Yönetimi)

Master of Architecture and Master of Science in Civil Engineering (Construction Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 78 saat
Astronomide Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Astronomy

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Yüksek Öğretimde Eğitim Master

Master of Education in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Tasarım, Teknoloji, Yönetim MFA - Doğal Tasarım

MFA in Design, Technology, Management - Scenic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Rusya, Doğu Avrupa Sanat Master, ve Avrasya Çalışmaları

Master of Arts in Russian, East European, and Eurasian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez Seçeneği Olmayan 38 saat-Tez Seçeneği
Eğitimde Çeşitlilik (Doktora)ve Eşitlik

Doctor of Philosophy (PhD) in Diversity and Equity in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Reklam, yüksek lisans

Master of Science in Advertising

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Nükleer, Plazma, yüksek lisans ve Radyolojik Mühendisliği

Master of Science in Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Tarımsal Üretimde Bilim profesyonel Master

Professional Master of Science in Agricultural Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Bilimler için Uygulamalı Matematik yüksek lisans - Uygulamalar

Master of Science in Applied Mathematics - Applications to the Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32 saat-Tez Seçeneği
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Yaratıcı Yazarlık

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/M. D.

MBA - Master of Business Administration/M.D. in Medicine

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İş İdaresi Master/MBA - Master

Master's/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
MBA kurs tam Zamanı - 60 Ccompletion kredi saat
Eğitim Liderlik ve Politika Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Leadership and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar Sanat ve bilim lisans - Tarih

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Müzik bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a Major in Music

Lisans
120 saat tam Zamanı - Minimum
Resim Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Painting

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat
(Doktora) Felsefe Özel Eğitim doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Latince eğitimi lisans programı

Bachelor of Arts in the Teaching of Latin

Lisans
Kredi 120 saat tam Zamanı - minimum
Eğitim Psikolojisi (Doktora)- Afro-Amerikan Çalışmaları Konsantrasyon

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Educational Psychology - African American Studies Concentration

Yüksek Lisans
En az 64 saat yüksek lisans dışında tam Zamanı
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Moleküler ve Hücresel Biyoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Molecular and Cellular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
(Doktora)Tarımsal ve Biyolojik Mühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Bioprocessing, yüksek lisans ve Biyoenerji

Master of Science in Bioprocessing and Bioenergy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Teknik sistem Yöneticiliği lisans programı

Bachelor of Science in Technical Systems Management

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Eğitim Çeşitliliği Konsantrasyon ve Eğitimde Eşitlik ile ana

Master of Education with Concentration in Diversity and Equity in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
(MHRİR)İnsan Kaynakları yöneticisi ve Endüstriyel İlişkiler

Master of Human Resources and Industrial Relations (MHRIR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Sigara için 48 saat-Tez Seçeneği
Bir Konsantrasyon ile Müzik lisans programı Kompozisyon

Bachelor of Arts in Music with a Concentration in Composition

Lisans
120 saat tam Zamanı - Minimum
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Dilleri ve Edebiyatları: Polonya Çalışmalar

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Languages and Literatures: Polish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Matematik ve Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Mathematics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Bilişsel Sinirbilim

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Cognitive Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Öğrenme Tasarım ve Liderlik alanında yüksek lisans derecesi ve Bilim Master Derecesi

Master of Arts and Master of Science Degree in Learning Design and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Mühendislik Mekaniği lisans

Bachelor of Science in Engineering Mechanics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Özel Eğitim alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Special Education

Lisans
Kredi tam Zamanı - 125 Minimum dönem saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Yunan

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Grafik Tasarım Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - disiplin içi Psikoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Intradisciplinary Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Fransızca Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - French Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bilgisayar Bilimleri Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 74 yüksek lisans saat
Hayvan lisans Bilimler

Bachelor of Science in Animal Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Eğitim, Yüksek Öğretimde e-öğrenme Temelleri konsantrasyon ile ana

Master of Education with concentration in Foundations of eLearning in Higher Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Tasarım MFA, Teknoloji, Yönetim - Sahne Yönetimi

MFA in Design, Technology, Management - Stage Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Statistics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Eğitim doktor (Ed.D.) Yönetim İnsan Kaynakları Geliştirme

Doctor of Education (Ed.D.) in Executive Human Resource Development

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
(Doktora)İnsan Kaynakları Geliştirme

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Resource Development

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Güney Slav St Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Dilleri ve Edebiyatları ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Languages and Literatures: South Slavic St ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Sosyal Bilimler alanında Eğitim yöneticisi ve Eğitim Politikası

Master of Education in Social Sciences and Education Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Tarım lisans ve biyoloji Mühendisliği - Ziraat Mühendisliği

Bachelor of Science in Agricultural and Biological Engineering - Agricultural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Bilim Ekoloji Konsantrasyon, Davranışlarına ve Evrim ile Biyoloji yüksek lisans

Master of Science in Biology with Concentration in Ecology, Ethology and Evolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Atmosfer Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Biyomühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Bioengineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Doktora)İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in of Human Resources and Industrial Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Eğitim Psikolojisi sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve Master

Master of Science and Master of Arts in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Coğrafya Bilim yüksek lisans veya Master

Master of Arts or Master of Science in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Yüksek Öğretimde e-öğrenme Temelleri Eğitimin

Doctor of Education in Foundations of eLearning in Higher Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Yüksek Öğretimde Bilim Derecesi yüksek lisans ve Master

Master of Arts and Master of Science Degree in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
(Doktora)Doğu Asya Dilleri ve Kültürleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in East Asian Languages and Cultures

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Tasarım, Teknoloji, Yönetim MFA - Doğal Teknoloji

MFA in Design, Technology, Management - Scenic Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Yasa Kentsel Planlama yüksek lisans, Juris Doktor

Master of Urban Planning and Juris Doctor in Law

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Asya Amerikan Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Asian American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İşletme Felsefe (Doktora)/MBA doktoru - Master

Doctor of Philosophy (Ph.D.)/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
MBA kurs tam Zamanı - 60 Tamamlanma kredi saat
"Klasikler" bölümünde yüksek lisans, Yunan Konsantrasyon

Master of Arts in Classics, Greek Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Entomoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Entomology

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Küresel Çalışmalar

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Global Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
(Tarım ve Uygulamalı Ekonomi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural and Applied Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
(Doktora)Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
(Doktora)Bitki Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Crop Sciences  

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Felsefe

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - İletişim

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Biyoenformatik yüksek lisans

Master of Science in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Tarım Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Agricultural Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Uluslararası Eğitim Yönetimi Eğitimi Master ve Liderlik

Master of Education in International Education Administration and Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
(Doktora)Moleküler ve Bütünleştirici Fizyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular and Integrative Physiology

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Hukuku Doğal Kaynaklar ve Çevre Bilimleri M. S. ve J. D.

M.S. in Natural Resources and Environmental Sciences and J.D. in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 102 saat
Malzeme Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
(Doktora)Bilişim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Informatics

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat
Rehabilitasyon yüksek lisans

Master of Science in Rehabilitation

Yüksek Lisans
Sigara için tam Zamanı - Tez Seçeneği için 48 saat; 40 saat-Tez Seçeneği
Müzik Eğitimi lisans

Bachelor of Music Education

Lisans
Kredi 130 saat tam Zamanı - minimum
Kinezyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Kinesiology

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Liberal Sanat lisans ve bilim - Portekizce

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Portuguese

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 62 saat
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Performance

Lisans
Kredi tam Zamanı - 130 dönem saat
Halk Sağlığı (Doktora) Felsefe Halk Sağlığı Yüksek Lisans/Doktora

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Community Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
(Öğretim Bilişsel Bilim dalında Doktora) doktora ve Öğrenme

Doctor of Philosophy (PhD) in Cognitive Science of Teaching and Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Sistem Mühendisliği ve Tasarım lisans

Bachelor of Science in Systems Engineering and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Sosyal Psikoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Social Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Uygulamalı Matematik yüksek lisans - Aktüerya Konsantrasyon

Master of Science in Applied Mathematics - Actuarial Science Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
Avrupa Birliği Çalışmaları Sanatlar, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Fransızca/Ana ( ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - French/Master of Arts in European Union Studies ( ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Avrupa Birliği Çalışmaları Sanatlar, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - İspanyolca/Ana ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Spanish/Master of Arts in European Union Studies ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
M. S. Afrika Çalışmaları ve M. S. Kütüphane ve Bilgi Bilimi

M.S. African Studies and M.S. Library and Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 56 saat ve olmayan tez seçeneği
MBA - İnsan Kaynakları İş İdaresi yüksek lisans/Master ve Endüstriyel İlişkiler

MBA - Master of Business Administration/Master of Human Resources and Industrial Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki-ve-bir buçuk yıl
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Science in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Kentsel Planlama yüksek lisans

Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Her iki tez ve olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - 64 saat
Tarım ve Tüketici İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Agricultural and Consumer Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Tasarım, Teknoloji, Yönetim, Güzel Sanatlar lisans - Doğal Tasarım

Bachelor of Fine Arts in Design, Technology, Management - Scenic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde Küresel Çalışmalarda Eğitim doktora: Uluslararası Eğitim Yönetim ve Le ...

Doctor of Education in Global Studies in Education: International Education Administration and Le ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 64 saat
Genel Antropoloji, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Antropoloji:

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Anthropology: General Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Konuşmasında yüksek lisans ve İşitme Bilim - Klinik Programı

Master of Arts in Speech and Hearing Science - Clinical Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 saat
İngilizce doktora (Ph. D.) - Yazma Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English - Writing Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört veya beş yıl
M. A. Afrika Çalışmaları ve M. S. Kütüphane ve Bilgi Bilimi

M.A. African Studies and M.S. Library and Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 49-56 saat ve olmayan tez seçeneği
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Mminimum saatleri
Kimya hukukunda J. D. ve M. S.

J.D. in Law and M.S. in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rus Çalışa Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Dilleri ve Edebiyatları ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Languages and Literatures: Russian Languag ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Matematik

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Gelişim (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Developmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 72 saat, 96 saat.
Tasarım, Teknoloji, Yönetim, Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Design, Technology, Management

Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 128 saat
Eğitim İnsan Kaynakları Geliştirme konsantrasyon ile ana

Master of Education with concentration in Human Resource Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Malzeme Bilimi lisans Bilim ve Mühendislik

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Yüksek Öğretim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Higher Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Gıda Bilimleri (Doktora) Felsefe Kamu Sağlık/Doktor ve İnsan Beslenmesi yüksek lisans, Gıda Sc ...

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Food Science and Human Nutrition, Food Sc ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
Teknik sistem Yöneticiliği profesyonel Bilim Master

Professional Science Master of Science in Technical Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Siyaset Bilimi Hukuk ortak J. D. ve M. A., Sivil Liderlik Konsantrasyon

Joint J.D. in Law and M.A. in Political Science, Civic Leadership Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Disiplinler arası Çalışmalar - Ortaçağ Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Interdisciplinary Studies - Medieval Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
(Doğal Kaynaklar ve Çevre Bilimleri Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Natural Resources and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Yüksek lisans Biyomühendislik

Master of Science in Bioengineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 saat, 40 saat
Yönetici İnsan kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Executive Human Resource Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Gıda Bilimi Bilim Master ve İnsan Beslenmesi

Master of Science in Food Science and Human Nutrition

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Eğitim Liderlik Bilim Derecesi yüksek lisans ve Master ve Politika

Master of Arts and Master of Science Degree in Educational Leadership and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İspanyolca Öğretiminde lisans

Bachelor of Arts in the Teaching of Spanish

Lisans
Kredi 123 saat tam Zamanı - minimum
Güney Asya yüksek lisansını ve Orta Doğu Çalışmaları

Master of Arts in South Asian and Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Kinezyoloji, yüksek lisans

Master of Science in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tez iki Tez ve Sigara için tam Zamanı - 32 saat-
Avrupa Birliği Çalışmaları Sanatlar, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Almanca/Ana ( ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - German/Master of Arts in European Union Studies ( ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım MFA, Teknoloji, Yönetim - Özellikler Tasarım ve Yönetimi

MFA in Design, Technology, Management - Properties Design and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Öğretimde Küresel Çalışmalarda konsantrasyon ile ana

Master of Education with concentration in Global Studies in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Hukuk İşletme/J. D. MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/J.D. in Law

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Felsefe Ekoloji Konsantrasyon, Davranışlarına ve Evrim Biyoloji doktor

Doctor of Philosophy in Biology with Concentration in Ecology, Ethology and Evolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Biyoenformatik yüksek lisans, Hayvan Bilimleri Konsantrasyon

Master of Science in Bioinformatics, Animal Sciences Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
İnşaat Mühendisliği Mimarlık ve yüksek lisans Master (Yapısal Mühendislik)

Master of Architecture and Master of Science in Civil Engineering (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 78 saat
Matematik Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Öğretimi

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Teaching of Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Bilgisayar Bilimleri ve Astronomi

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Rekreasyon lisans eğitimi, Spor ve Turizm

Bachelor of Science in Recreation, Sport and Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Tarımsal ve Biyolojik Mühendislik/Tarım ve Biolo Bilim çift Diploma Lisans ...

Dual Degree Bachelor of Science in Agricultural and Biological Engineering/Agricultural and Biolo ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce Öğretiminde Sanatlar İkinci Dil olarak ana

Master of Arts in the Teaching of English as a Second Language

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Sigara için 40 saat-Tez Seçeneği
Avrupa Birliği Çalışmaları Sanatlar, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - İtalyanca/Ana ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Italian/Master of Arts in European Union Studies ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Avrupa Unio Sanatlar, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Siyaset Bilimi/Ana ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Political Science/Master of Arts in European Unio ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mikrobiyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
İnsan Kaynakları geliştirme Parkı bir vurgu ile Eğitimde ana - Çeşitlilik ve Eşitlik ...

Master of Education - Diversity and Equity in Education with an emphasis in Human Resource Develo ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Müzik Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Erken Çocukluk Eğitimi lisans

Bachelor of Science in Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Veteriner doktor

Doctor of Veterinary Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Yönetimi ve Liderlik ve Lider Öğretmen Uzmanlaşma ile Eğitim Master

Master of Education with Educational Administration and Leadership and Teacher Leader Specialization

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 saat
Gıda Bilimi lisans ve İnsan Beslenmesi - Otelcilik Konsantrasyon

Bachelor of Science in Food Science and Human Nutrition - Hospitality Management Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Kimya

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 124 saat
Liberal Sanat lisans ve bilim - Uygulamalı Matematik

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Bilişsel Psikoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Cognitive Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Müfredat ve Öğretim yılında Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Rekreasyon yüksek lisans, Spor ve Turizm

Master of Science in Recreation, Sport and Tourism

Yüksek Lisans
Her iki Tez ve Sigara için tam Zamanı - 36 kredi saat-Tez Seçeneği
Eğitim Liderlik Doktora ve Politika

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership and Policy

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Tasarım Güzel Sanatlar lisans, Teknoloji, Yönetim - Tasarım Ses

Bachelor of Fine Arts in Design, Technology, Management - Sound Design

Lisans
Kredi 128 saat tam Zamanı - minimum
Mimari Çalışmalar yüksek lisans

Master of Science in Architectural Studies

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 saat
Hayvan, yüksek lisans Bilimler

Master of Science in Animal Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Dilbilim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Entomoloji, yüksek lisans

Master of Science in Entomology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Araştırma İşlemleri

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Operations Research

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Kent Araştırmaları Lisans Programı ve Planlama

Bachelor of Arts in Urban Studies and Planning

Lisans
120 saat tam Zamanı - minimum
Klasikleri Sanatları Master

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Bebeklik ve Erken Çocukluk Özel Eğitim (yüksek lisans) Bilim Master

Masters of Science (M.S.) in Infancy and Early Childhood Special Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Klasik Filoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classical Philology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Astronomi

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tiyatro Çalışmaları Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Theatre Studies

Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 128 saat
Malzeme Bilimi Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Science in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
Sosyal hizmet (Doktora) Felsefe Halk Sağlığı Yüksek Lisans/Doktora

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Rus, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Russian, East European and Eurasian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Toplum Sağlığı lisans

Bachelor of Science in Community Health

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Klasik Medeniyet

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Classical Civilization

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Eğitimde Küresel Çalışmaları yüksek lisans ve Bilim Master Derecesi

Master of Arts and Master of Science Degree in Global Studies in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İnsan Gelişimi (Doktora) Felsefe yüksek lisans Kamu Sağlık/Doktor ve Aile Çalışmaları

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Development and Family Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
Jeoloji yüksek lisans

Master of Science in Geology

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 saat, 40 saat
(Doktora)Eğitim Psikolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Educational Psychology

Yüksek Lisans
En az 64 saat yüksek lisans dışında tam Zamanı
Siyaset Bilimi (Doktora) Felsefe Hukuk ortak J. D. ve Doktor

Joint J.D. in Law and Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bitki Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Crop Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Tasarım, Teknoloji, Yönetim, Güzel Sanatlar lisans - Doğal Teknoloji

Bachelor of Fine Arts in Design, Technology, Management - Scenic Technology

Lisans
Kredi 128 saat tam Zamanı - minimum
Dünya Bilimi Öğretim Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Jeoloji:

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Geology: Earth Science Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi yüksek lisans

Master of Science in Food Science and Human Nutrition - Professional Science Master's Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Sanat Tarihi

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Eğitim doktor (Ed.D.) Yüksek Öğretimde

Doctor of Education (Ed.D.) in Higher Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Gazetecilik lisans

Bachelor of Science in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 124 saat
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Caz Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Jazz Performance

Lisans
Tam Zamanlı - en az 130 kredi saat
Teknoloji Eğitimin Uzmanı

Doctor of Education in Technology Specialist

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Gıda Bilimi lisans ve İnsan Beslenmesi İnsan Beslenmesi Konsantrasyon

Bachelor of Science in Food Science and Human Nutrition - Human Nutrition Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Astronomi Bilim Master

Master of Science in Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Muhasebe Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting Science in Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Sanat, Güzel Sanatlar Master ve Tasarım

Master of Fine Arts in Art and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Doğu Asya Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Müfredat ve Öğretim of Arts yüksek lisans ve Master

Master of Science and Master of Arts in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
(Doktora)Fransızca

Doctor of Philosophy (PhD) in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Kimya Öğretmenliği

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Chemistry Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Halk Sağlığı yüksek lisans - Sağlık Politikası ve Yönetimi

Master of Science in Community Health - Health Policy and Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 saat
Orta Sınıflarda Eğitim lisans

Bachelor of Science in Middle Grades Education

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - minimum
İskandinav Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Germen Dilleri ve Edebiyatları ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Germanic Languages and Literatures: Scandinavian ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Grafik Tasarım MFA

MFA in Graphic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat
İnternati İnsan Kaynakları Gelişimi odaklı Eğitim Master ve bir vurgu ...

Master of Education with concentration in Human Resource Development and an emphasis in Internati ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Hukuk Bilimleri doktoru (J. S. D)

Doctor of the Science of Law (J.S.D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Sosyal Bilimler (Doktora)ve Eğitim Politikası

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Sciences and Education Policy

Yüksek Lisans
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Biyoloji Öğretmenliği

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Biology Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İnsan Kaynakları gelişiminde Eğitimin

Doctor of Education in Human Resource Development

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Uygulamalı Matematik yüksek lisans - Optimizasyon ve Algoritmaları

Master of Science in Applied Mathematics - Optimization and Algorithms

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32 saat-Tez Seçeneği
Tarım ve Uygulamalı Ekonomi yüksek lisans

Master of Science in Agricultural and Applied Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Biyokimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
(Doktora)Bitki Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Plant Biology

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Gıda Bilimi Bilim Master ve İnsan Beslenme - Gıda Bilimi Konsantrasyon

Master of Science in Food Science and Human Nutrition - Food Science Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32 saat-Tez Seçeneği
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Davranışsal Nörobilim

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Behavioral Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Eğitim Tarihi alanında yüksek lisans ve Bilim Master Derecesi

Master of Arts and Master of Science Degree in History of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
(Doktora)Atmosferik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
İnovasyon yönetimi, Liderlik ve Girişimcilik Mühendisliği

Bachelor of Science in Innovation, Leadership and Engineering Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Eğitim Öğretim Lisans yüksek lisans

Master of Education in Secondary Education with Teaching Licensure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Doğu Asya Öğretimi için Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Hazırlık Dil

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Preparatory for the Teaching of East Asian Languages

Lisans
Kredi 120 saat tam Zamanı - minimum
İlköğretimde Eğitim Öğretim Lisans yüksek lisans

Master of Education in Elementary Education with Teaching Licensure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İlköğretimde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Elementary Education

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Doktora Kimya Fizik

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Physics

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile giren tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile giren 64 saat, 96 saat
Kinezyoloji (Doktora) Felsefe Halk Sağlığı Yüksek Lisans/Doktora

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Science in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 124 saat
Konuşmasında lisans ve İşitme Bilimi

Bachelor of Science in Speech and Hearing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Sanat Tarihi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım MFA, Teknoloji, Yönetim - Medya Tasarım plus Teknolojisi

MFA in Design, Technology, Management - Media Design plus Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
İspanyolca yüksek lisans - İspanyolca dil bilimi Konsantrasyon

Master of Arts in Spanish - Spanish Linguistics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Gelişim Psikolojisi

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Developmental Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Hukuk Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans ve Juris Doktor

Master of Computer Science and Juris Doctor in Law

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme Gazetecilik/MBA yüksek lisans - Master

Master of Science in Journalism/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Antropoloji: İnsan Evrimsel Biyoloji

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Anthropology: Human Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Alman Dili ve Edebiyatı: Alman iş bölgeleri ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Germanic Languages and Literatures: German Busine ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tasarım ve Liderlik Öğrenme odaklı Eğitim yüksek lisans: Teknoloji Uzmanı

Master of Education with concentration in Learning Design and Leadership: Technology Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
(Doktora)İstatistikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Portekizce yüksek lisans

Master of Arts in Portuguese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Sistemleri Bilim Master ve Girişimcilik Mühendisliği

Master of Science in Systems and Entrepreneurial Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
Fizik Öğretmenliği yüksek lisans

Master of Science in Teaching of Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Tarım ve biyoloji Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Agricultural and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 33 Saat, 36 saat
Çeviri yüksek lisans ve Yorumlama

Master of Arts in Translation and Interpreting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
(Doktora)Danışmanlık Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Counseling Psychology

Yüksek Lisans
Lisansüstü çalışmanın tam Zamanı - en az 3 tam zamanlı öğretim yılı