• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Psikoloji MSc Bilişsel Psikoloji ve Bağımlılık

MSc in Psychology - Cognitive Psychology and Psychophysiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans

MSc in International Economics and Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ceza Hukuku alanında yüksek lisans ve Kriminoloji - Genel Ceza Hukuku

LLM in Criminal Law and Criminology - Global Criminal Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mekansal Planlama ve Tasarım BSc

BSc in Spatial Planning and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ekonomik ve İş Hukuku LLM - Uluslararası Ticaret Hukuku

LLM in International Economic and Business Law - International Business Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc Sosyo - Mekansal Planlama

MSc in Socio - Spatial Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik MSc - Yenilikçi Tıp

MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation - Innovative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Psikrometri (Doktora)ve İstatistikler

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychometrics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Gelişim Psikolojisi alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Developmental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - İtalyan

BA in European Languages and Cultures - Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik (Araştırma)

MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Teoloji MA ve Din Bilimleri - Din, Çatışma ve Küreselleşme

MA in Theology and Religious Studies - Religion, Conflict and Globalization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Hukuk (LLM) Yasaların ana - Avrupa Ekonomik Hukuk

Master of Laws (LLM) in European Law - European Economic Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoloji yüksek lisans - Yetenek Geliştirme ve Yaratıcılık

MSc in Psychology - Talent Development and Creativity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kullanıcı (Doktora)dostu Özel Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in User-friendly Private Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Etkili Ceza Hukuku (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Effective Criminal Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimi BSc

BSc in Industrial Engineering and Management Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi: ŞİRKETLERİN Gelişmiş Uluslararası İş Yönetimi ...

MSc in International Business and Management: DDM - Advanced International Business Management an ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Teknoloji ve Operasyon Yönetimi - Operasyon Yönetimi (Çift Diploma)

MSc in Technology and Operations Management - Operations Management (Double Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve Uluslararası Organizasyon

BA in International Relations and International Organization

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji MA - Klasik ve Akdeniz Arkeolojisi

MA in Archaeology - Classical and Mediterranean Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Çift kişilik Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans/MSc - ŞİRKETLERİN Uluslararası Kalkınma Ekonomisi (...

MA/MSc in International Economics and Business - DDM International Development Economics (Double ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Psikoloji Teorisi (Doktora)ve Tarih

Doctor of Philosophy (PhD) in Theory and History of Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Edebi Çalışmalar yüksek lisans - İngilizce Edebiyat ve Kültür

MA in Literary Studies - English Literature and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi

MSc in Industrial Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Tarih Yüksek Lisans (Araştırma) - Modern Tarih ve Uluslararası İlişkiler

MA in History (Research) - Modern History and International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İnsan Hareketi Bilimleri yüksek lisans

MSc in Human Movement Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Sanat ve kültürde ANNE - Sanat, Kültür ve Medya

MA in Arts and Culture - Arts, Culture and Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Doktora)Kamu Güveni ve Kamu Hukuku

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Trust and Public Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Araştırma), Kültür ve Sanat alanında MA - Edebi ve kültürel çalışmalar

MA in Arts and Culture (Research) - Literary and cultural studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - İsveç

BA in European Languages and Cultures - Swedish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Din ve Kültür Mirası

MA in Theology and Religious Studies - Religion and Cultural Heritage

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pedagojik Bilimler alanında yüksek lisans - İletişim ve Deafblindness

MSc in Pedagogical Sciences - Communication and Deafblindness

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Doktora)İktisat, uygulamalı iktisat ve Finans

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Econometrics and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uygulamalı Fizik MSc

MSc in Applied Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Edebi Çalışmalar yüksek lisans - Avrupa Edebiyatları ve Kültürleri

MA in Literary Studies - European Literatures and Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkilerde MA - Küresel Yönetişim

MA in International Relations - Global Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkilerde MA - Doğu Asya Çalışmaları

MA in International Relations - East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc Bilgisayar Bilimi

MSc in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Beşeri Coğrafya ve şehir ve Bölge Planlama lisans

BSc in Human Geography and Urban and Regional Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikleri MA ve Eski Uygarlıklar - Klasik Çalışmalar

MA in Classics and Ancient Civilizations - Classical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Çevre Psikolojisi

MSc in Psychology - Environmental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - Fransızca

BA in European Languages and Cultures - French

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikler ve Antik Medeniyetler MA - Antik Tarih

MA in Classics and Ancient Civilizations - Ancient History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş İdaresi yüksek lisans - Değişim Yönetimi

MSc in Business Administration - Change Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kuzeybatı Avrupa Arkeoloji MA - Tarihöncesi ve Proto-Tarih

MA in Archaeology - Prehistory and Proto-History of Northwest Europe

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası ve Avrupa Hukuku (LİSANS) Yasaların lisans

Bachelor of Laws (LLB) in International and European Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizikte MSc

MSc in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Enerji ve Çevre Bilimleri yüksek lisans

MSc in Energy and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk LLM ve Hukuk - Uluslararası Hukuk Kamu

LLM in International Law and the Law of International Organizations - Public International Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pedagojik Bilimler alanında yüksek lisans - Gençlik 0-21 Toplum ve Politika

MSc in Pedagogical Sciences - Youth 0-21 Society and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Fen Eğitimi ve İletişim alanında yüksek lisans

MSc in Mathematics and Science Education and Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Araştırma), Kültür ve Sanat alanında MA - Kültürel Liderlik

MA in Arts and Culture (Research) - Cultural Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Lisans Uluslararası İşletme ve Yönetim

Master of Science (MSc) in International Business and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Küçük işletmeler ve Girişimcilik

MSc in Business Administration - Small Business and Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Teknoloji ve Operasyon Yönetimi

MSc in Technology and Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarihte MA

MA in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans - Uluslararası Güvenlik

MA in International Relations - International Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe yüksek lisans (Araştırma)

MA in Philosophy (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İngilizce BA Dil ve Kültür

BA in English Language and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çift Lisans)İktisat Yüksek Lisans Programı - ŞİRKETLERİN Ekonomi ve Ekonomik Analizi

MSc in Economics - DDM Economics and Economic Analysis (Double Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Ekoloji ve Evrim MSc - Evrimsel Biyoloji

MSc in Ecology and Evolution - Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Çift Diploma Programı) (Araştırma) Dilbilim MA/MSc - Dil ve İletişim Teknolojileri

MA/MSc in Linguistics (Research) - Language and Communication Technologies (Double Degree Programme)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Pazarlama yüksek lisans - Stratejik Pazarlama İstihbarat (Çift Diploma)

MSc in Marketing - Strategic Marketing Intelligence (Double Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Psikoloji yüksek lisans - Klinik Adli Psikoloji ve Kurbanlar

MSc in Psychology - Clinical Forensic Psychology and Victimology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Azınlıklar ve çok dillilik BA

BA in Minorities and Multilingualism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürel Coğrafyanın MSc - Turizm Coğrafya ve Planlama

MSc in Cultural Geography - Tourism Geography and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dilbilim MA - çok dillilik

MA in Linguistics - Multilingualism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Vatandaşları ve Piyasa Katılımcıları Korumak Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Protecting European Citizens and Market Participants

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
MSc Araştırma Master Ekonomi ve İşletme

MSc in Research Master in Economics and Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Pazarlama (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İletişim ve Bilgi Çalışmaları yüksek lisans - Dijital Beşeri Bilimler

MA in Communication and Information Studies - Digital Humanities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Film Sanatları BA, Kültür ve Medya

BA in Arts, Culture and Media - Film

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Yüksek Lisans Programı Uygulamalı Sosyal Psikoloji

MSc in Psychology - Applied Social Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans - ŞİRKETLERİN Ekonomik Kalkınma ve Büyüme (Çift Diploma)

MSc in International Economics and Business - DDM Economic Development and Growth (Double Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
BSc Bilgisayar Bilimi

BSc in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya yüksek lisans

MSc in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Doktora)Küresel Ekonomi ve Yönetimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Global Economics and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Psikoloji yüksek lisans - Psikoloji Yansıtarak

MSc in Psychology - Reflecting on Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekoloji ve Evrim Anabilim Dalı

MSc in Ecology and Evolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Sürdürülebilir bir Toplumda Sosyoloji yüksek lisans - Sosyal Ağlar

MSc in Sociology - Social Networks in a Sustainable Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans

MSc in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Finans MSc

MSc in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Davranışsal ve (Araştırma)Sosyal Bilimler yüksek lisans

MSc in Behavioural and Social Sciences (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Trafik Psikolojisi ve Sürdürülebilir Hareketlilik

MSc in Psychology - Traffic Psychology and Sustained Mobility

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş BSc

BSc in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi

MSc in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş İdaresi yüksek lisans - Stratejik Yenilik Yönetimi

MSc in Business Administration - Strategic Innovation Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya BSc

BSc in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kamu Çıkarlarını ve Özel İlişkiler Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Interests and Private Relationships

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Ekonomik Coğrafya Yüksek Lisans Programı: Bölgesel Rekabet ve Ticaret

MSc in Economic Geography: Regional Competitiveness and Trade

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk LLM ve Hukuku - Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

LLM in International Law and the Law of International Organizations - International Human Rights Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Belirli bir Disiplin Felsefesi BA

BA in Philosophy of a Specific Discipline

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Resource Management and Organizational Behaviour

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası Ekonomi ve İşletme yüksek lisans - ŞİRKETLERİN Çin ve Dünya Ekonomisi (Çift Diploma)

MSc in International Economics and Business - DDM China and the World Economy (Double Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Yenilik ve Organizasyon Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Innovation and Organization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Tıp BSc - Genel Sağlık

BSc in Medicine - Global Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MSc

MSc in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Çift Diploma), Uluslararası Finans Yönetimi

MSc in International Financial Management (Double Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Felsefe Yüksek Lisans Programı, Siyaset ve Ekonomi

MSc in Philosophy, Politics and Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama Yüksek Lisans Programı - ŞİRKETLERİN Pazarlama ve Finans (Çift Diploma)

MSc in Marketing - DDM Marketing and Finance (Double Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Yapay Zeka alanında yüksek lisans

MSc in Artificial Intelligence

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Teoloji ve Dini Çalışmalar yüksek lisans - Din ve Çoğulculuk, Antik ve Modern

MA in Theology and Religious Studies - Religion and Pluralism, Ancient and Modern

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre ve Altyapı Planlama Yüksek Lisans Programı - ŞİRKETLERİN Geliştirme Planlama ve Altyapı Ma ...

MSc in Environmental and Infrastructure Planning - DDM Development Planning and Infrastructure Ma ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Eğitim Bilimleri yüksek lisans - Kanıta dayalı Eğitim

MSc in Educational Sciences - Evidence-based Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Enerji ve Sürdürülebilirlik Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Energy and Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sanat ve kültürde ANNE - Sanat Tarihi

MA in Arts and Culture - Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Nüfus Etütleri yüksek lisans - ŞİRKETLERİN Demografi ve Sosyal Eşitsizlik

MSc in Population Studies - DDM Demography and Social Inequality

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Nüfus Etütleri yüksek lisans

MSc in Population Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve İşletme Ekonomisi BSc

BSc in Economics and Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarisi ve Şehrin Sanat ve Kültür MA - Tarih planlama

MA in Arts and Culture - History of Architecture and Town planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
BA Avrupa Dilleri ve Kültürleri - Almanca

BA in European Languages and Cultures - German

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk alanında yüksek lisans - Uluslararası Ticaret Hukuku

LLM in International and Comparative Private Law - International Commercial Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans

MSc in Molecular Biology and Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İletişim ve Bilgi Çalışmaları yüksek lisans - Bilgi Bilimi

MA in Communication and Information Studies - Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkilerde ANNE - Avrupa Entegrasyon

MA in International Relations - European Integration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat BA, Kültür ve Medya - Tiyatro ve Performans Çalışmaları

BA in Arts, Culture and Media - Theatre and Performance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim: Felsefe, Tarih ve Hukukun Pedagojik Bilimler alanında yüksek lisans - Etik

MSc in Pedagogical Sciences - Ethics of Education: Philosophy, History and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dilbilim alanında yüksek lisans - Avrupa Dilbilim

MA in Linguistics - European Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Organizasyon

MA in International Relations - International Relations and International Organization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma) Dilbilim MA - Klinik Dilbilim / EMCL

MA in Linguistics (Research) - Clinical Linguistics / EMCL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - Rus

BA in European Languages and Cultures - Russian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Emlak Çalışmalarda MSc

MSc in Real Estate Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dilbilim MA - Uygulamalı Dilbilim

MA in Linguistics - Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Düzenleme Yazma ve Arabuluculuk Edebi Çalışmalar MA -

MA in Literary Studies - Writing Editing and Mediating

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat BA, Kültür ve Medya - Müzik Çalışmaları

BA in Arts, Culture and Media - Music Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Organizasyon ve Yönetim Kontrolü

MSc in Business Administration - Organizational and Management Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonometrik ve Operasyon Araştırması BSc

BSc in Econometrics and Operations Research

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji yüksek lisans - Klinik Nöropsikoloji

MSc in Psychology - Clinical Neuropsychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc Kimya Mühendisliği

MSc in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Araştırma) Tarihinde MA - Klasik, Ortaçağ ve Erken Modern Çalışmalar

MA in History (Research) - Classical, Medieval and Early Modern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
BSc Kimya Mühendisliği

BSc in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans - Uluslararası Ekonomi Politik

MA in International Relations - International Political Economy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası ve Avrupa Hukuku (LLM) Kanunların Master - Enerji ve İklim Kanun

Master of Laws (LLM) in International and European Law - Energy and Climate Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Dilleri ve Kültürleri BA - Türkçe

BA in European Languages and Cultures - English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans - Uluslararası İnsani Eylem

MA in International Relations - International Humanitarian Action

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Kuzey Amerika Çalışmaları MA - Amerikan Çalışmaları

MA in North American Studies - American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoloji yüksek lisans - İş, Örgüt ve Personel Psikolojisi

MSc in Psychology - Work, Organizational and Personnel Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc Bilişsel ve Bilişsel Nörobilim (Araştırma)

MSc in Behavioural and Cognitive Neurosciences (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Tıp Yüksek Lisans Programı Eczacılık Bilimleri

MSc in Medical Pharmaceutical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay