• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyoenformatik Doktora

Bioinformatics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyunculuk (Uluslararası) MA

Acting (International) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere finans ve Matematik () BSc

Finance and Mathematics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere finansal Ekonomi () BA (Onur)

Financial Economics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce ile finans Yüksek Lisans Diploması

Finance with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) Gazetecilik ve Felsefe BA

Journalism and Philosophy (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere, felsefe, Din ve Ahlak () BA

Philosophy, Religion and Ethics (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, İngilizce ve Amerika Birleşik Devletleri Edebiyat () BA

English and United States Literature (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere ekonomi ve Matematik () BSc

Economics and Mathematics (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş ve Girişimcilik BSc (Onur)

International Business and Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal İktisat ve Muhasebe yüksek lisans

Financial Economics and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere, felsefe ve Siyaset () BA

Philosophy and Politics (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetimi ve Pazarlama Yurtdışında (Dahil olmak üzere Yıl) BSc (Onur)

Management and Marketing (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere uluslararası İş ve Girişimcilik () BSc (Onur)

International Business and Entrepreneurship (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Finans BSc (Onur)

Banking and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) Fransız ile Avrupa Çalışmaları BA

European Studies with French (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Organizasyon Dinamikleri PGDip

Management and Organisational Dynamics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kamuoyu ve Siyasi Davranış MSc

Public Opinion and Political Behaviour MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) spor Performans ve Koçluk BSc (Onur)

Sports Performance and Coaching (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere tarih ve Edebiyat () BA (Onur)

History and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) Elektronik bilgisayarlar BEng (Onur)

Computers with Electronics (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PG Cert Uluslararası Ticaret Ve Ticaret Hukuku

PG Cert International Trade and Commercial Law

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
14. Fizik ile matematik BSc

Mathematics with Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Öğretmenliği Doktora

English Language Teaching PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Saf Matematik Doktora

Pure Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Tarihin BA (Onur)

Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Oyunları MSc

Computer Games MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Tıp Doktora

Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aktüerya Yurtdışı Dahil Yıl) BSc (Onur)

Actuarial Science (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Danışmanlık Becerileri () kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Counselling Skills (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi (kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil) BA (Onur)

Art History (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yerleştirme Dahil Olmak Üzere Yıl) Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Vakıf Yıl Dahil) işletme BBA (Onur)

Business Administration (Including Foundation Year) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil Olmak Üzere Uluslararası Ekonomi () BSc

International Economics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Yönetim BSc (Onur)

Accounting and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan edebiyat MA

American Literatures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Din ve Ahlak BA (Onur)

Philosophy, Religion and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışı Yıl Dahil) Bilgisayar ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Computing (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çatışma çözümü MA

Conflict Resolution MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ve Finans MSc

Statistics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Danışmanlık Becerileri ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Counselling Skills BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme yıl dahil) Elektronik bilgisayarlar BEng (Onur)

Computers with Electronics (including placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil dilbilim BA (Onur)

Linguistics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarih ve Siyaset BA (Onur)

Modern History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Mühendislik İletişim BEng (Onur)

Communications Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Human Rights LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (hazırlık Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil) Liberal Sanatlar BA

Liberal Arts (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ceza Hukuku ile kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Criminal Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık Becerileri kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Counselling Skills BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasi Ekonomi MA

Political Economy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ve Edebiyatı BA (Onur)

Drama and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere Danışmanlık Becerileri () ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Counselling Skills (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BA ile gazetecilik (Onur)

Journalism with Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetiği BSc (Onur)

Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, felsefe ve Sosyoloji () BA (Onur)

Philosophy and Sociology (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Örgütsel Araştırma Doktora

Health and Organisational Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş yılı dahil) bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science (including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam, Pazarlama ve Medya MA

Advertising, Marketing and the Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) muhasebe ve Yönetim BSc

Accounting and Management (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere Gazetecilik ve Liberal Sanatlar () BA

Journalism and Liberal Arts (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere uluslararası Ekonomi () BA

International Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mülteci Bakımı MA

Refugee Care MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasi Ekonomi BA (Onur)

Political Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Diploması

International Trade Law with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Vakıf Yıl Dahil) Liberal Sanatlar BA (Onur)

Liberal Arts (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilim ve Analytics BSc (Onur)

Data Science and Analytics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere, Tarih ve Siyaset () BA (Onur)

Modern History and Politics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PG Cert Polislik ve adli Soruşturma

PG Cert Policing and Criminal Investigation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) BA

Politics and International Relations (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Mesleki Uygulama MA

Translation and Professional Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Bilişsel Nörobilim ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Cognitive Neuroscience (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, felsefe, Din ve Ahlak () BA

Philosophy, Religion and Ethics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) Maliye ile hukuk LİSANS

Law with Finance (Including Placement Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasi Ekonomi.

Political Economy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyunculuk ve Çağdaş Tiyatro BA (Onur)

Acting and Contemporary Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Alman Çalışmaları ve Modern Diller BA

German Studies and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Edebiyat MA

Film and Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
CertCE İş Psikolojisi

CertCE Business Psychology

Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
(Yerleştirme dahil olmak üzere Yıl) yönetim ve Pazarlama BSc (Onur)

Management and Marketing (including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Doktora

Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Ekonomi BA (Onur)

Management Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerika Birleşik Devletleri MA Siyaset

United States Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere tarih ve Ekonomi () BA

History and Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yerleştirme Yıl Dahil) BA (Onur)

English Language and Literature (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) Bilişsel Nörobilim ile psikoloji BSc

Psychology with Cognitive Neuroscience (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Finans Yurtdışı Dahil Yıl) BSc (Onur)

Banking and Finance (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Sosyo-Hukuki Araştırma MSc

Criminology and Socio-Legal Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yerleştirme Yıl Dahil olmak üzere, tarih ve Ekonomi () BA

History and Economics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi MSc

Political Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı dahil) muhasebe ve Yönetim BSc

Accounting and Management (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunculuk CertHE International Foundation

International Foundation in Acting CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere siyasi Ekonomi () BA

Political Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyolojik Araştırma Yöntemleri MA

Sociological Research Methods MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön Kayıt) Dil ve konuşma Terapisi yüksek lisans

Speech and Language Therapy (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Latin Amerika'da bir yıl), İşletme Yönetimi ile Latin Amerika Çalışmaları BA (Onur)

Latin American Studies with Business Management (with a year in Latin America) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil Analizi Kullanın.

Analysing Language Use MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme Dahil Olmak Üzere Yıl) Genetik BSc (Onur)

Genetics (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, Tarih ve Siyaset () BA (Onur)

Modern History and Politics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yurtdışında (Yıl) İşletme Yönetimi BSc

Business Management (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) sosyal Antropoloji BA (Onur)

Social Anthropology (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA (Onur) Kriminoloji ve Ceza Adaleti

BA (Hons) Criminology and Criminal Justice

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
LLM Uluslararası Ticaret Ve Ticaret Hukuku

LLM International Trade and Commercial Law

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Girişimcilik ve Yenilik yüksek lisans

Entrepreneurship and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil Olmak Üzere Biyolojik Bilimler () BSc (Onur)

Biological Sciences (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji Doktora

Microbiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) psikoanalitik Çalışmaları BA (Onur)

Psychoanalytic Studies (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi Doktora

Occupational Therapy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PG Dip Proje Yönetimi

PG Dip Project Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
Hazırlık Yılı) BA (Onur)Dahil olmak üzere iletişim ve Dijital Kültür

Communications and Digital Culture (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Film ve Yaratıcı Yazma () BA (Onur)

Film and Creative Writing (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve Organizasyon Dinamikleri MA

Management and Organisational Dynamics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Modern Diller ile sanat Tarihi BA (Onur)

Art History with Modern Languages (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe ve Hukuk BA (Onur)

Philosophy and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yurtdışında (Yıl) İşletme Yönetimi ile gazetecilik BA

Journalism with Business Management (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere Gazetecilik ve Ekonomi () BA

Journalism and Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Sanat Tarihi ve Modern Diller () BA

Art History and Modern Languages (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret ve Deniz Hukuku LLM

International Trade and Maritime Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında (Dahil olmak üzere Vakıf ve Yıl) Tarih ve Sanat felsefesi BA (Onur)

Philosophy and Art History (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) İşletme Yönetimi ile Latin Amerika Çalışmaları BA

Latin American Studies with Business Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere ekonomi ve Politika () BA

Economics and Politics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akıllı Sistemler ve Robotik MSc

Intelligent Systems and Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Yüksek Lisans Diploması

Mathematics Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Siyaset Bilimi MA

Political Science MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, tarih ve Ekonomi () BA

History and Economics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Doktora

Business Administration PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere sinema ve Edebiyat () BA (Onur)

Film Studies and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil Olmak Üzere Finansal Ekonomi () BSc (Onur)

Financial Economics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Üst Durum) hukuk LİSANS

Law (Senior Status) LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Toplumu Doktora

Psycholinguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc (Onur), Psikoloji

BSc (Hons) Psychology

Lisans
Online/Uzaktan - 48 ay
İngiliz Dili ve Tarihini Yurtdışında (Dahil olmak üzere Yıl) BA (Onur)

English Language and History (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi ve Modern Diller BA (Onur)

Business Management and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil Olmak Üzere Yıl) İşletme Yönetimi BSc

Business Management (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl, Latin Amerika'da bir yıl) İnsan Hakları ile Latin Amerika Çalışmaları BA (Onur)

Latin American Studies with Human Rights (4 years, with a year in Latin America) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere siyasi Ekonomi () BA

Political Economics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

Politics and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial and Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ve Operasyonel Araştırma MSc

Statistics and Operational Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce ile Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Management with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Akademik Amaçlı İngilizce ile psikolojik Çalışmalar yüksek Lisans Diploması

Psychological Studies with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Modern Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, Tarih ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) BA (Onur)

Modern History and International Relations (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Dilbilim Doktora

Experimental Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ekonomi BA (Onur)

International Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Siyaset BA (Onur)

Sociology and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kayıt Fizyoterapi (Ön) MSc

Physiotherapy (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Modern History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere felsefe, Siyaset ve Ekonomi () BA

Philosophy, Politics and Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt (Yetişkin) Hemşirelik (Ön) MSc

Nursing (Adult) (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern Diller ve (Vakıf Yıl Dahil) Yabancı Dil Eğitimi BA (Onur)

Modern Languages and Teaching English as a Foreign Language (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Finans PGDip

Mathematics and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Gazetecilik ve Felsefe () BA (Onur)

Journalism and Philosophy (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Teorisi Doktora

Art History and Theory PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal İktisat ve Muhasebe BA (Onur)

Financial Economics and Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce ile bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Computer Science with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yurtdışında (yıl) Sanat Tarihi ve Tarih BA (Onur)

Art History and History (including year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere tarih ve Kriminoloji () BA (Onur)

History and Criminology (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere Elektronik BEng ile bilgisayar

Computers with Electronics (Including Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi toplumu MA

Psycholinguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere felsefe, Siyaset ve Ekonomi () BA

Philosophy, Politics and Economics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora (İmmünoloji) Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Immunology) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere İş Yönetimi ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with Business Management (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere veri Bilim ve Analytics () BSc

Data Science and Analytics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere edebiyat ve Sosyoloji () BA (Onur)

Literature and Sociology (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) Ceza Hukuku ile kriminoloji BA

Criminology with Criminal Law (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Yüksek Lisans

Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)vakıf yıl dahil olmak üzere Uluslararası İlişkiler (İngilizce) BA

International Relations (including foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere edebiyat ve Sosyoloji () BA (Onur)

Literature and Sociology (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye ve Veri analizi MSc

Finance and Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) Sosyal Psikoloji kriminoloji BA

Criminology with Social Psychology (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İtalyan BA Avrupa Çalışmaları

European Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Kriminoloji BA (Onur)

Journalism and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere genetik ve Genomik () BSc

Genetics and Genomics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında (Dahil olmak üzere Yıl) Medya İletişimi ile İngilizce Dil BA (Onur)

English Language with Media Communication (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Tarih (kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil) BA (Onur)

Philosophy and History (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans

Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Proje Yönetimi

MSc Project Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
MA yazma

Playwriting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Entegre Yüksek Lisans) Haberleşme Mühendisliği MEng

Communications Engineering (Integrated Masters) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Danışmanlık Becerileri () ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Counselling Skills (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Sanat Tarihi BA (Onur)

Film Studies and Art History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Örgütsel Araştırma MA

Health and Organisational Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce iktisat Yüksek Lisans Diploması

Economics with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Organize Suç, Terör ve Güvenlik MSc

Organised Crime, Terrorism and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişsel Nörobilim ve Nöropsikoloji yüksek lisans

Cognitive Neuroscience and Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplumdilbilim Doktora

Sociolinguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Yönetmenliği MFA

Theatre Directing MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İngilizce Dili ve Dil Gelişimi BA (Onur)

English Language and Language Development (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
LİSANS (Onur) Kriminoloji ile Hukuk

LLB (Hons) Law with Criminology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) İngiliz Dili ve Sosyoloji BA (Onur)

English Language and Sociology (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları BA ile geçmiş (Onur)

History with Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme Yıl Dahil) dilbilim BA (Onur)

Linguistics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Amerikan Çalışmaları Yurtdışında Yıl Dahil (Amerika Birleşik Devletleri) () BA (Onur)

Criminology and American Studies (United States) (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) İngilizce Dili ve Dil Gelişimi BA (Onur)

English Language and Language Development (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya Bilimi BSc (Onur)

Actuarial Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) uluslararası Kalkınma BA (Onur)

International Development (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Avrupa Çalışmaları ve Modern Diller BA

European Studies and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) psikoloji BA

Psychology (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik ve Liberal Sanatlar BA (Onur)

Journalism and Liberal Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Yüksek Lisans

Financial Econometrics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Global Proje Yönetimi MSc

Global Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)ile ekonomi

Economics with Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere İngilizce Dil ve Dilbilim BA

English Language and Linguistics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransız BA Avrupa Çalışmaları

European Studies with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya PG Diploma

Actuarial Science PG Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Politik Ekonomi Yüksek Lisans

Political Economy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilsel MA Çalışmaları

Linguistic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 dil Çalışmaları BA

Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Çeviri (Çince-İngilizce) MA

Business Translation and Interpreting (Chinese-English) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) felsefe ve Tarih BA

Philosophy and History (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları ve Kültürel Çeşitlilik MA

Human Rights and Cultural Diversity MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Psikoloji ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Social Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikodinamik Danışmanlık Lisansüstü Diploma

Psychodynamic Counselling Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Hakları ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Human Rights BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PG Dalış Eğitimi

PG Dip Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
İstatistik ve Operasyonel Araştırma PGDip

Statistics and Operational Research PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Enfeksiyon Kontrol

MSc Infection Control

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere işletme Ekonomisi () BA

Business Economics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere edebiyat ve Yaratıcı Yazarlık () BA (Onur)

Literature and Creative Writing (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere edebiyat ve Yaratıcı Yazarlık () BA (Onur)

Literature and Creative Writing (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Haberleşme Mühendisliği MEng

Communications Engineering MEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Doktora

Applied Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Sanat felsefesi BA (Onur)

Philosophy and Art History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında (Yıl) uluslararası Kalkınma BA (Onur)

International Development (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mülteci Bakımı Doktora

Refugee Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PG Cert İş ve Yönetim

PG Cert Business and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans

Marketing and Brand Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere iletişim ve Dijital Kültür () BA (Onur)

Communications and Digital Culture (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deneysel Dilbilim.

Experimental Linguistics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Ekonomi BA (Onur)

Financial Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Drama ve Edebiyat () BA (Onur)

Drama and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışı Yıl Dahil) Fizik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Physics (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere Gazetecilik ve Siyaset () BA

Journalism and Politics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama (Yerleştirme Yıl Dahil) BSc (Onur)

Marketing (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl dahil Felsefe ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Philosophy including Year Abroad LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl