• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İktisat Yüksek Lisans

Financial Econometrics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil Olmak Üzere Biyolojik Bilimler () BSc (Onur)

Biological Sciences (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora (İmmünoloji) Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Immunology) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) aktüerya BA/BSc (Onur)

Actuarial Science (Including Foundation Year) BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Communications Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyasi Ekonomi BA (Onur)

Political Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere İngiliz Dili ve Edebiyatı () BA (Onur)

English Language and Literature (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt Fizyoterapi (Ön) MSc

Physiotherapy (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) psikoloji BA

Psychology (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Akademik Amaçlar için muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Accounting with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere Film Çalışmaları () ile tarih BA (Onur)

History with Film Studies (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Çeviri (Çince-İngilizce) MA

Business Translation and Interpreting (Chinese-English) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere tarih ve Edebiyat () BA (Onur)

History and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları Yurt dışında (Yıl) Film (Amerika Birleşik Devletleri) BA (Onur)

American Studies (United States) with Film (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Mühendisliği Doktora

Computational Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Edebiyatı BA (Onur)

Film Studies and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ana Essex MBA

Master of Business Administration The Essex MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Eğitim Uygulama)PG Cert Eğitim

PG Cert Education (Educational Practice)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, tarih ve Ekonomi () BA

History and Economics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İngiliz Dili ve Sosyoloji BA (Onur)

English Language and Sociology (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama ve Girişimcilik yüksek lisans

International Marketing and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) felsefe ve Tarih BA

Philosophy and History (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere genetik ve Genomik () BSc

Genetics and Genomics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları ile siyaset BA (Onur)

Politics with Human Rights BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere kriminoloji ve Amerikan Çalışmaları () BA

Criminology and American Studies (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Modern History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PG Cert Polislik ve adli Soruşturma

PG Cert Policing and Criminal Investigation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere Avrupa Çalışmaları ve Modern Dil () BA

European Studies and Modern Languages (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yerleştirme Dahil Olmak Üzere Yıl) Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Sosyoloji BA (Onur)

Philosophy and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) finans ve Yönetim BSc

Finance and Management (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) işletme BBA (Onur)

Business Administration (Including Placement Year) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hazırlık Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil) Film Çalışmaları ve Sanat Tarihi BA (Onur)

Film Studies and Art History (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilişsel Nörobilim ve Nöropsikoloji yüksek lisans

Cognitive Neuroscience and Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere Film ve Yaratıcı Yazma () BA (Onur)

Film and Creative Writing (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Hukuku ile kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Criminal Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans Doktora

Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma BA (Onur)

International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik ve Maliye PGDip

Statistics and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yönetim ve Organizasyon Dinamikleri PGDip

Management and Organisational Dynamics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) İspanyolca ile Avrupa Çalışmaları BA

European Studies with Spanish (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dilbilim BA (Onur)

Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere iletişim ve Dijital Kültür () BA (Onur)

Communications and Digital Culture (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere Drama ve Edebiyat () BA (Onur)

Drama and Literature (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)genel Çalışmaları ve Modern Diller BA

Global Studies and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Haberleşme Mühendisliği (yerleştirme yıl dahil) BEng (Onur)

Communications Engineering (including placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Siyaset BA (Onur)

Journalism and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, İspanyolca, Portekizce ve Brezilya Çalışmalar () BA

Spanish, Portuguese and Brazilian Studies (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Danışmanlık Becerileri ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Counselling Skills BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere sinema ve Edebiyat () BA (Onur)

Film Studies and Literature (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Finans MSc

International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yerleştirme Yıl Dahil) Bilgisayar ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Computing (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik Mühendisliği BEng (Onur)

Robotic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama (Kuruluş Yılı Dahil) BSc (Onur)

Marketing (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı Finans Yüksek Lisans

Computational Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere uluslararası Ekonomi () BA

International Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Genetiği BSc (Onur)

Genetics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Vakıf Yıl Dahil) İnsan Hakları ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Human Rights (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Psikoloji Doktora

Applied Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere Gazetecilik ve Ekonomi () BA

Journalism and Economics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Haberleşme Mühendisliği MEng

Communications Engineering MEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Teorisi ve Kamu Politikası BA (Onur)

Political Theory and Public Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dili ve Dil Gelişimi BA (Onur)

English Language and Language Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırma yüksek lisans için anket yöntemi

Survey Methods for Social Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Yurt Dışında Da Dahil Olmak Üzere Yönetim Ekonomisi () BSc

Management Economics (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) psikoloji BA

Psychology (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politik Ekonomi Yüksek Lisans

Political Economy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İdeoloji ve Söylem Analizi MA

Ideology and Discourse Analysis MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar LLM

Economic, Social and Cultural Rights LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve Tarih BA (Onur)

Art History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Tarihi (Yurtdışı Yıl Dahil) BA (Onur)

Modern History (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) İşletme Yönetimi ile Latin Amerika Çalışmaları BA

Latin American Studies with Business Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik Mühendisliği (Yerleştirme Yıl Dahil) BEng (Onur)

Robotic Engineering (Including Placement Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hazırlık Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil) İnsan Hakları ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Human Rights (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Çalışmaları Doktora

Theatre Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere veri Bilim ve Analytics () BSc

Data Science and Analytics (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca, Portekizce ve Brezilya Çalışmaları (Latin Amerika'da bir yıl ile BA (Onur)

Spanish, Portuguese and Brazilian Studies (with a year in Latin America) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı) BA (Onur)Dahil olmak üzere Film Çalışmaları ve Edebiyat

Film Studies and Literature (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunculuk (Uluslararası) MA

Acting (International) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere Gazetecilik ve Siyaset () BA

Journalism and Politics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Dilbilim BA (Onur)

Modern Languages and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı dahil) muhasebe BSc

Accounting (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışı Yıl Dahil) Bilgisayar ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Computing (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin Amerika Çalışmaları (dört yıl ders, Latin Amerika'da bir yıl ile BA (Onur)

Latin American Studies (four year course, with a year in Latin America) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Edebiyat ve Sanat Tarihi BA (Onur)

Literature and Art History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Saf Matematik Doktora

Pure Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Modern Diller BA (Onur)

Journalism and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Human Rights BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri ve Edebiyat MA

Translation and Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi MSc

Political Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, Tarih ve Siyaset () BA (Onur)

Modern History and Politics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Bankacılık yüksek lisans

International Accounting and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)ile ekonomi

Economics with Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mülteci Bakımı MA

Refugee Care MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) BA

Politics and International Relations (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında yıl dahil olmak üzere İnsan Hakları () ile tarih BA (Onur)

History with Human Rights (including year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) BSc (Onur)

Accounting and Finance (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere işletme Ekonomisi () BA

Business Economics (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka Yüksek Lisans

Artificial Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm Yönetimi BSc (Onur)

Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı dahil) muhasebe ve Yönetim BSc

Accounting and Management (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PG Cert Kriminoloji ve adli Psikoloji

PG Cert Criminology and Criminal Psychology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) BSc

Politics and International Relations (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans

Management Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretmenliği (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) BA (Onur)

Teaching English as a Foreign Language (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yerleştirme Yıl Dahil) BA (Onur)

English Language and Literature (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, felsefe ve Hukuk () BA (Onur)

Philosophy and Law (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere veri Bilim ve Analytics () BSc

Data Science and Analytics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme Yıl) BA (Onur)Dahil olmak üzere iletişim ve Dijital Kültür

Communications and Digital Culture (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim yurtdışında (dahil olmak üzere yıl) BSc (Onur)

Biomedical Science (including year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) spor Performans ve Koçluk BSc (Onur)

Sports Performance and Coaching (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) İtalyan ile Avrupa Çalışmaları BA

European Studies with Italian (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe.

Accounting MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Matematik BSc (Onur)

Finance and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İtalyan Çalışmaları ve Modern Diller BA

Italian Studies and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere, felsefe ve Hukuk () BA (Onur)

Philosophy and Law (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Sanat Tarihi BA (Onur)

Film Studies and Art History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Felsefe BA (Onur)

Journalism and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetiği BSc (Onur)

Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere genetik ve Genomik () BSc

Genetics and Genomics (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Yabancı Dil olarak İngilizce eğitimi BA (Onur)

Modern Languages and Teaching English as a Foreign Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Toplumu Doktora

Psycholinguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Medya ve İletişim BA ile İngilizce Dil

English Language with Media Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Kriminoloji BA (Onur)

History and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Ağları BEng (Onur)

Computer Networks BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş İletişim Sistemleri Yüksek Lisans

Advanced Communications Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere siyasi Ekonomi () BA

Political Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları Doktora

Human Rights PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere Film ve Yaratıcı Yazma () BA (Onur)

Film and Creative Writing (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PG Cert Uluslararası Ticaret Ve Ticaret Hukuku

PG Cert International Trade and Commercial Law

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
Uluslararası İktisat Yüksek Lisans

International Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Oyunları MSc

Computer Games MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme BBA (Onur)

Business Administration BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Vakıf Yıl Dahil) Matematik ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Mathematics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında (Dahil olmak üzere Yıl) Medya İletişimi ile İngilizce Dil BA (Onur)

English Language with Media Communication (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İnsani Hukuk yüksek lisans

International Humanitarian Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleşim Yıl da Dahil olmak üzere İnsan Hakları ile siyaset BA (Onur)

Politics with Human Rights (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans

Marketing and Brand Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Tarihini Yurtdışında (Dahil olmak üzere Yıl) BA (Onur)

English Language and History (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans Doktora

Accounting and Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) Maliye ile hukuk LİSANS

Law with Finance (Including Year Abroad) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) psikoloji BA

Psychology (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PG Dip Enfeksiyon Kontrol

PG Dip Infection Control

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
Tiyatro Yönetmenliği MA

Theatre Directing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve İşletme Ekonomisi yüksek lisans

Financial and Business Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere tarih ve Kriminoloji () BA (Onur)

History and Criminology (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (Dahil olmak üzere Yıl) multimedya Gazetecilik BA (Onur)

Multimedia Journalism (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Bilgisayar Bilimi (Entegre Masterları, yerleşim yıl dahil) Mscı

Computer Science (Integrated Masters, including placement year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında (Yıl) uluslararası Kalkınma BA (Onur)

International Development (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA (Onur) Kriminoloji ve Ceza Adaleti

BA (Hons) Criminology and Criminal Justice

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi Doktora

Occupational Therapy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Finans PGDip

Mathematics and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sosyal Psikoloji ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Social Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Doktora

Business Administration PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyo-Hukuki Araştırma MSc

Criminology and Socio-Legal Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) tarihine BA

History (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce ile Elektronik Mühendisliği Diploması Yüksek Lisans

Electronic Engineering with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere Danışmanlık Becerileri () ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Counselling Skills (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yurtdışı Dahil Yıl) Ceza Hukuku ile kriminoloji BA

Criminology with Criminal Law (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim Doktora

Applied Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Yönetmenliği MFA

Theatre Directing MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere Yönetim Ekonomisi () BA

Management Economics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Mesleki Uygulama MA

Translation and Professional Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (hazırlık Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil) Liberal Sanatlar BA

Liberal Arts (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi (Entegre Yüksek Lisans) Mscı (Onur)

Computer Science (Integrated Masters) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere ekonomi ve Matematik () BSc

Economics and Mathematics (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
CertCE İş Psikolojisi

CertCE Business Psychology

Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
S (entegre Master', yerleştirme yıl dahil) Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering (integrated Master's, including placement year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kayıt (Yetişkin) Hemşirelik (Ön) MSc

Nursing (Adult) (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere uluslararası İş ve Girişimcilik () BSc (Onur)

International Business and Entrepreneurship (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı) BA (Onur)Dahil olmak üzere iletişim ve Dijital Kültür

Communications and Digital Culture (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere spor Performansı ve Koçluk () BSc (Onur)

Sports Performance and Coaching (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (Yıl) işletme BBA (Onur)

Business Administration (Including Year Abroad) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Yurt dışında da Dahil olmak üzere İngilizce Dil ve Dilbilim BA

English Language and Linguistics (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye LİSANS hukuk (Onur)

Law with Finance LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Terapi (yerleştirme yıl dahil) BSc (Onur)

Sports Therapy (including placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik Doktora

Entrepreneurship PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) Maliye ile hukuk LİSANS

Law with Finance (Including Placement Year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl Dahil olmak üzere İnsan Hakları () ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Human Rights (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce ile Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Management with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilişsel Nörobilim ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Cognitive Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Edebiyat BA (Onur)

Philosophy and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere Gazetecilik ve Liberal Sanatlar () BA

Journalism and Liberal Arts (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Yıl dahil Felsefe ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Philosophy including Year Abroad LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Finans Yurtdışı Dahil Yıl) BSc (Onur)

Banking and Finance (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı) BA (Onur)da dahil olmak üzere İngiliz Edebiyatı

English Literature (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, İngilizce ve Amerika Birleşik Devletleri Edebiyat () BA

English and United States Literature (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasi Ekonomi.

Political Economy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik ve İngiliz Dili BA (Onur)

Journalism and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PG Dip Kriminoloji ve adli Psikoloji

PG Dip Criminology and Criminal Psychology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
Psikolojik İyi Olma Uygulayıcı (Düşük Yoğunluklu), Yüksek Lisans Belgesi

Psychological Well-Being Practitioner (Low Intensity) Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dilsel MA Çalışmaları

Linguistic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. İtalyan BA Avrupa Çalışmaları

European Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) siyaset Teorisi ve Kamu Politikası BA (Onur)

Political Theory and Public Policy (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Modern Diller ve Dilbilim BA (Onur)

Modern Languages and Linguistics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Üreten (Tiyatro ve Kısa Film) BA (Onur)

Creative Producing (Theatre and Short Film) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Master (M. Ed.)

Master of Education (M.Ed.)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere finansal Ekonomi () BA (Onur)

Financial Economics (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Politics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

English and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi toplumu MA

Psycholinguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere, muhasebe ve Finansman () BSc (Onur)

Accounting and Finance (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme Yıl da Dahil olmak üzere Danışmanlık Becerileri () kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Counselling Skills (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Vakıf Yıl Dahil) Liberal Sanatlar BA (Onur)

Liberal Arts (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mülteci Bakımı Doktora

Refugee Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fizik ile matematik BSc

Mathematics with Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Edebiyat ve Sanat Tarihi (Yurt dışında da dahil olmak üzere Yıl) BA (Onur)

Literature and Art History (including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yabancı Dil olarak Yurt dışında (Yıl Dahil) İngilizce eğitim BA

Teaching English as a Foreign Language (Including Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışı Yıl Dahil) Bilgisayar ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Computing (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anket Metodolojisi Doktora

Survey Methodology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset MA

Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İspanyolca BA Avrupa Çalışmaları

European Studies with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Avrupa Çalışmaları ve Modern Diller BA

European Studies and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunculuk MA

Acting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik ve Genomik BSc (Onur)

Genetics and Genomics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi (kuruluş Yılı ve Yurtdışında Yıl Dahil) BA (Onur)

Art History (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yaban Yazı: Edebiyat, Peyzaj ve Çevre MA

Wild Writing: Literature, Landscape and the Environment MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Kriminoloji ve adli Psikoloji

MSc Criminology and Criminal Psychology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Yurtdışında (Dahil olmak üzere Vakıf ve Yıl) felsefe ve Sosyoloji BA (Onur)

Philosophy and Sociology (Including Foundation Year and Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gazetecilik ve Kriminoloji BA (Onur)

Journalism and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Doktora

Computing and Electronic Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yurtdışı Dahil Yıl) BSc (Onur)

Marketing (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Yıl Dahil) Matematik BSc (Onur)

Mathematics (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Edebiyat BA (Onur)

Journalism and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deneysel Dilbilim Doktora

Experimental Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi MSc

Accounting and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PG Pazarlama İş Dip

PG Dip Business with Marketing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
(Onur) (Yerleştirme Dahil Olmak Üzere Yıl) İşletme Yönetimi BSc

Business Management (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Sport and Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere edebiyat ve Sosyoloji () BA (Onur)

Literature and Sociology (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş yılı dahil) dilbilim BA (Onur)

Linguistics (including foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Dahil olmak üzere Yıl) uluslararası Kalkınma BA (Onur)

International Development (Including Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Göç Çalışmalarında MA

Migration Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Yerleştirme Dahil Olmak Üzere Yıl) Muhasebe BSc

Accounting (Including Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Ekonomi ve Veri Analizi MSc

Applied Economics and Data Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc İşletme ve Yönetim

MSc Business and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Psikoloji Yurtdışı Dahil Yıl) BSc (Onur)

Psychology (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme yıl da dahil olmak üzere matematik ve İstatistik () BSc

Mathematics and Statistics (including placement year) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl