• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Fransız ANNE ile siyaset (Onur)

Politics with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Uluslararası Finans MSc

Industrial Engineering and International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Vergilendirme ve Finans (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Petroleum Taxation and Finance (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Çevresel Sürdürülebilirlik MA (Onur)

Environmental Sustainability MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)jeopolitik MA

Geopolitics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalite Diyabet PGCert Bakım

Quality Diabetes Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Tıbbi Görüntüleme MSc

Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş ve Çevresel Sürdürülebilirliğe MA (Onur)

International Business and Environmental Sustainability MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)ekonomi MA

Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebecilik MSc

Accountancy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

International Relations and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı ve Avrupa Özel Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Comparative and European Private International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Maden Kaynakları Yönetimi MBA

International Mineral Resources Management MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Film Çalışmaları MLitt

Film Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya ve Planlama MA (Onur)

Geography and Planning MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı yüksek lisans psikoloji

Psychology of Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevresel Sürdürülebilirlik ve Coğrafya MA (Onur)

Environmental Sustainability and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. psikoloji MA

Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama ve Markalaşma MSc

International Marketing and Branding MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Muhasebe Yüksek Lisans

International Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ANNE ile Tarihi 14.

History with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Animasyon BDes

Animation BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Hukuku LLM

Environmental Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uzmanlık yüksek lisans olmadan enerji Çalışmaları

Energy Studies without specialisation MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Ortaöğretim (Matematik) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Mathematics) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Uzaktan eğitim) uluslararası Petrol ve Gaz Yönetimi MBA

International Oil and Gas Management (distance learning) MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile finansal Ekonomi (Onur)

Financial Economics with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Çift Yeterlilik) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Dual Qualification) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Felsefe MLitt

Philosophy MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Almanca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yasal Uygulama PGDip

Professional Legal Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman ANNE ile felsefe (Onur)

Philosophy with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile felsefe (Onur)

Philosophy with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişim Doktora

Computing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Bilim ile fizik. Mscı (Onur)

Physics with Renewable Energy Science. MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Almanca LİSANS hukuk (Eng/Nİ) (Onur)

Law (Eng/NI) with German LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Su Hukuk, Politika ve Bilim Doktora

Water Law, Policy and Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ile Fransız MA (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MEd

Education MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Fransız ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik Araştırmalar Doktora

Economic Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oral Sağlık Bilimleri BSc

Oral Health Sciences BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ANNE ile finansal Ekonomi (Onur)

Financial Economics with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Çalışmaları ve Ekonomi MA (Onur)

European Studies and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Comics & Grafik Roman MDes

Comics & Graphic Novels MDes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama ve Psikoloji MA (Onur)İktisat

Business Economics with Marketing and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Tarih MA (Onur)

Geography and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Politikası Uzmanlık alanı ile enerji Çalışmaları MSc

Energy Studies with Specialisation in Energy Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)İngilizce ve Matematik MA

English and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computing Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

Politics and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi PgDip

Medical Education PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
14)Moleküler Biyoloji BSc

Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş, Muhasebe ve Finans MSc

International Business, Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyolca Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Spanish

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Eğitim Psikoloji Yüksek Lisans

Educational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset MA (Onur)

History and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Çalışmaları Mart

Architecture Studies MArch

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıbbi Sanat MSc

Medical Art MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Grafik Tasarım BDes

Graphic Design BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Sosyal Bilimler MA

Arts and Social Sciences MA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Animasyon ve Görsel Efekt (GE) MSc

Animation and Visual Effects (VFX) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Jeoteknik Mühendisliği MSc

Geotechnical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortopedik Cerrahi MCh

Orthopaedic Surgery MCh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in German

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tarih MA (Onur)

History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arşiv ve Kayıt Yönetimi MLitt

Archives and Records Management MLitt

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Pazarlama ile 14 Alman ANNE ile Ekonomi

Business Economics with Marketing with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Geçmişi MA (Onur)İktisat

Business Economics with Marketing and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği ve Mekatronik Doktora

Mechanical Engineering and Mechatronics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile ekonomi (Onur)

Economics with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset MA (Onur)

International Relations and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Beşeri Bilimler MFA

Art and Humanities MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgi Teknolojisi ve Uluslararası İş MSc

Information Technology and International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ürün Tasarım BSc (Onur)

Product Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BSc (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Maden Kaynakları Yönetimi MSc

International Mineral Resources Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman ANNE ile ekonomi (Onur)

Economics with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş ve Bankacılık yüksek lisans

International Business and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Eğitimi PgCert

Medical Education PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Psikoloji Dil MSc

Psychology of Language MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Topluluk Öğrenme ve Geliştirme MSc

Community Learning and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Vergilendirme ve Finans LLM

Petroleum Taxation and Finance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Sanat ve Yüz Tanımlama MSc

Forensic Art and Facial Identification MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk (İskoç ve İngilizce) Çift Eleme LİSANS (Onur)

Law (Scots and English) Dual Qualifying LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji BSc (Onur)

Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)ekonomi ve Politika MA

Economics and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. coğrafya MA

Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk ve Güvenlik LLM

International Law and Security LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İskoç Tarihi MLitt

Scottish History MLitt

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık & için tasarım; Yardımcı Teknolojiler yüksek lisans

Design for Healthcare & Assistive Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kayıt Yönetimi ve Bilgi Hakları MSc

Records Management and Information Rights MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
İngilizce Çalışmaları MLitt

English Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Sektöründe yılın BSc (Onur), biyolojik Bilimler

Biological Sciences (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Aile ve Yerel Tarih MLitt

Family and Local History MLitt

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
İşletme Yönetimi (Muhasebe ve Finans) BSc (Onur)

Business Management (Accounting and Finance) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Psikolojisi profesyonel Doktora DEdPsy

Professional Doctorate in Educational Psychology DEdPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yaşam Bilimleri BSc (Onur)

Life Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Marketing and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Uzmanlaşma Ekonomi ile enerji Çalışmaları yüksek lisans

Energy Studies with Specialisation in Oil and Gas Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematiksel Biyoloji BSc (Onur)

Mathematical Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim, Sosyal hizmet ve Toplum Eğitim Doktora

Education, Social Work and Community Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Fizik BSc (Onur)

Applied Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Psikoloji MA (Onur)

Philosophy and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Tarihi Çalışmaları MA (Onur)

Scottish Historical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Tasarım (Genel Vakfı) BDes (Onur)

Art and Design (General Foundation) BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Kimya ve İlaç Keşfi BSc (Onur)

Biological Chemistry and Drug Discovery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar BSc (Onur)

Applied Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Öğrenme & Lider; Öğretim) eğitim MEd

Education (Leading Learning & Teaching) MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ANNE ile siyaset (Onur)

Politics with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Hukuk ve Etik yüksek lisans

Healthcare Law and Ethics LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Matematik BSc (Onur)

Accountancy and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anatomik Bilimler BSc (Onur)

Anatomical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Biyomekanik ve Rehabilitasyon.

Sports Biomechanics and Rehabilitation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi PGDip

Economics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
14. İç Çevre Tasarımı BDes

Interior Environmental Design BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi MMEd

Medical Education MMEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimi ve Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Science and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) petrol ve Gaz Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans

Oil and Gas Law and Policy (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Ağız Kanseri.

Oral Cancer MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim (Fizik) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Physics) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngilizce ve Psikoloji MA (Onur)

English and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Resimde BDes

Illustration BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Maliye BFin

Finance BFin (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Çalışmaları MSc

Health Studies MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 ay
Ortopedi Bilim MSc

Orthopaedic Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik Mscı

Mathematics and Physics MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Kentsel mimarlık Planlama Mart

Architecture with Urban Planning MArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Çocukluk Uygulama) Eğitim MEd

Education (Childhood Practice) MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Uluslararası Güvenlik: Uyuşturucu ve Organize Suç MSc

International Security: Drugs and Organised Crime MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans Sektörü için matematik yüksek lisans

Mathematics for the Financial Sector MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Enerji Ekonomisi yüksek lisans Uzmanlık alanı ile enerji Çalışmaları

Energy Studies with Specialisation in Energy Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş ve Finans MSc

International Business and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yapısal Mühendislik ve Beton Malzemeleri MSc

Structural Engineering and Concrete Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyolca LİSANS hukuk (Eng/Nİ) (Onur)

Law (Eng/NI) with Spanish LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Petrol ve Gaz Kanunu LİSANS hukuk (İskoç)

Law (Scots) with Oil and Gas Law LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. eğitim MA

Education MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bakım & Sağlık MSc

Nursing & Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Economics and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Matematik MA (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mekansal Planlama MSc ile mekansal Planlama

Spatial Planning with Marine Spatial Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme yüksek lisans ile bilgisayar

Computing with International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kentsel Koruma MSc ile mekansal Planlama

Spatial Planning with Urban Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih MLitt

History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma MA (Onur)

English and Creative Writing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sektöründe bir yıl biyolojik Kimya ve İlaç Keşfi () BSc (Onur)

Biological Chemistry and Drug Discovery (with a year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Almanca LİSANS hukuk (Scots)

Law (Scots) with German LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans

Professional Accountancy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransız MA Avrupa Felsefe (Onur)

European Philosophy with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Finans yüksek lisans Uzmanlık alanı ile enerji Çalışmaları

Energy Studies with Specialisation in Energy Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans.

Accounting and Finance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Enerji Hukuku ve Politikası (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Energy Law and Policy (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Suç Yazılı ve Adli Soruşturma MLitt

Crime Writing and Forensic Investigation MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arşivcilik PGCert

Archival Studies PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama ve Siyaset MA (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with Marketing and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama ve Finans MSc

International Marketing and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli tıp ve Adli Tıp Doktora

Forensic and Legal Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Petrol ve Gaz Hukuku LİSANS (İskoç ve İngiliz Çift Eleme) (Onur)

Law (Scots and English Dual Qualifying) with Oil and Gas Law LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Merkezi Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Doktora

Centre for Archive and Information Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Finans BİFin (Onur)

International Finance BIFin (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics and Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Uzmanlık alanı ile enerji Çalışmaları ve Çevre yüksek lisans

Energy Studies with Specialisation in Energy and the Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doğal Kaynaklar Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans

Natural Resources Law and Policy LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Çalışmaları ve Coğrafya MA (Onur)

European Studies and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

Philosophy and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)mücevher & Metal Tasarım BDes

Jewellery & Metal Design BDes (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Şehir ve Bölge Planlama Doktora

Town and Regional Planning PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat & Felsefe BA (Onur)

Art & Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BSc (Onur)

International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) liderlik ve Yenilik MSc

Leadership and Innovation (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Tarih ve Psikoloji MA (Onur)

History and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Kayıt Tutma PGCert

Digital Recordkeeping PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Ortopedik ve Rehabilitasyon Teknolojisi MSc

Orthopaedic and Rehabilitation Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya ve Ekonomi MA (Onur)

Geography and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

History and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Güvenlik: İnsan Hakları MSc

International Security: Human Rights MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Fransız MA Avrupa Çalışmaları

European Studies with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebecilik BAcc (Onur)

Accountancy BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. çevre Bilimi ve Coğrafya MA

Environmental Science and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile Tarihi 14.

History with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans

Applied Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Antropoloji Yüksek Lisans

Forensic Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman ANNE ile uluslararası İşletme (Onur)

International Business with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalite Diyabet PGDip Bakım

Quality Diabetes Care PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Ortaöğretim (Kimya) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Chemistry) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman uluslararası İş BSc (Onur)

International Business with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile Tarihi 14.

History with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ceza Adaleti ve İnsan Hakları LLM

International Criminal Justice and Human Rights LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Çalışmaları ve Avrupa Dilleri & Kültür MA (Onur)

European Studies and European Languages & Culture MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Sanayi MSc yönetme

Managing in the Energy Industries MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hareket Analizi MSc/PgDip/PgCert

Motion Analysis MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal hizmet DSW profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Social Work DSW

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Adli Arkeoloji ve Antropoloji yüksek lisans

Forensic Archaeology and Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim PGDE

Secondary Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Yenilenebilir Enerji Bilim ile fizik BSc (Onur)

Physics with Renewable Energy Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Kurgu MLitt

Science Fiction MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme ve Pazarlama yüksek lisans

International Business and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. felsefe MA

Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Topluluk Öğrenme & profesyonel Doktora; Geliştirme DCLD

Professional Doctorate in Community Learning & Development DCLD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Fransız ANNE ile coğrafya (Onur)

Geography with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol yüksek lisans

Infection, Prevention and Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 ay
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri MLitt

Humanities MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Anatomisi MSc

Human Anatomy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim profesyonel Doktora DEd

Professional Doctorate in Education DEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İngilizce ve Tarih MA (Onur)

English and History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile Avrupa Felsefe (Onur)

European Philosophy with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik ve Singapur Ulusal Üniversitesi (ortak derece) Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biological and Biomedical Sciences (joint degree with National University of Singapore) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Edebiyat MLitt

Philosophy and Literature MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Çalışmaları ve Psikoloji MA (Onur)

European Studies and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arşiv ve Kayıt Yönetimi MSc

Archives and Records Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Felsefe ve Siyaset MA (Onur)

Philosophy and Politics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik: İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Vadeli MSc

Sustainability: Climate Change and Low Carbon Futures MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme, Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Business, Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Anatomi ve Gelişmiş Adli Antropoloji yüksek lisans

Anatomy and Advanced Forensic Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Protez MDSc

Prosthodontics MDSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uluslararası Petrol ve Gaz Yönetimi

International Oil and Gas Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransız ANNE ile ekonomi (Onur)

Economics with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Ev Ekonomisi) Profesyonel Lisans Diploması

Secondary Education (Home Economics) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngilizce ve Avrupa Dilleri MA (Onur)

English and European Languages MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile siyaset (Onur)

Politics with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp BMBCh

Medicine BMBCh

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya Doktora

Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Psikoloji MA (Onur)

Politics and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ANNE ile psikoloji (Onur)

Psychology with French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyolojik Bilimler BSc (Onur)

Physiological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca LİSANS hukuk (Eng/Nİ) (Onur)

Law (Eng/NI) with French LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dijital Medya, Çizim ve Resim, Baskı resim, Heykel) Güzel Sanatlar BA (Onur)

Fine Art (Digital Media, Drawing and Painting, Printmaking, Sculpture) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Sosyal Hizmet Çalışmaları MSc

Advanced Social Work Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilirlik ve Su Güvenliği MSc

Sustainability and Water Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Bilgisayar (İnsan Bilgisayar Etkileşimi) BSc (Onur)

Applied Computing (Human Computer Interaction) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liderlik ve Yenilik MSc

Leadership and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe, Yönetim ve Strateji MSc

Accounting, Management and Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bakım & Sağlık Bilimleri Doktora

Nursing & Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl