• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Japon Çalışmaları) Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies (Japanese Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
İnsan, Sosyal ve Siyasi Bilimler BA (Onur)

Human, Social, and Political Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanger Enstitüsü) Biyoloji Bilimi Doktora

Biological Science (Sanger Institute) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğa Bilimleri BA (Onur)

Natural Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi (Pediatri) MPhil

Medical Science (Paediatrics) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik olarak BBSRC DTP Doktora Bilimler

BBSRC DTP PhD in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Planlama, Büyüme ve Yenilenme MPhil

Planning, Growth and Regeneration MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Bilgisayar ve BİLİŞİM) İlköğretim PGCE

Primary Education (Computing and ICT) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Japon Çalışmaları) Araştırma ile Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies by Research (Japanese Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Matematiksel İstatistik MASt

Mathematical Statistics MASt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ortaçağ Tarihi MPhil

Medieval History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Arazi Ekonomisi Araştırma MPhil

Land Economy Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Kamu Sağlığı ve Birincil Bakım Doktora

Public Health and Primary Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Din Eğitimi) İlköğretim PGCE

Primary Education (Religious Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Latin Amerika Çalışmaları MPhil

Latin American Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Din Teoloji ileri Diploma, Din ve Felsefe

Advanced Diploma in Theology, Religion and Philosophy of Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyoteknoloji Doktora

Biotechnology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Biyolojik Antropoloji MPhil

Applied Biological Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Ortaöğretim (Tasarım ve Teknoloji) PGCE

Secondary Education (Design and Technology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MPhil

Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dilbilim: Teorik ve Uygulamalı Dilbilim Doktora

Linguistics: Theoretical and Applied Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Strateji, Pazarlama ve Operasyon MPhil

Strategy, Marketing and Operations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ekonomik ve Sosyal Tarih MPhil

Economic and Social History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(Psikoloji) Biyolojik Bilim MPhil

Biological Science (Psychology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Finans Mfın

Master of Finance MFin

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Patoloji Doktora

Pathology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve Kentsel Çalışmalar MPhil

Architecture and Urban Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Şirketler Hukuku Master (MCI)

Master of Corporate Law (MCL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Aramice Çalışmaları) Araştırma ile Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies by Research (Aramaic Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Ortaöğretim (Tarih) PGCE

Secondary Education (History) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (İngilizce) PGCE

Secondary Education (English) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları (İbranice Çalışmaları) MPhil

Asian and Middle Eastern Studies (Hebrew Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
İş doktor

Doctor of Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Ortaöğretim (Matematik) PGCE

Secondary Education (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve Kültür (Sosyoloji) MPhil

Sociology (The Sociology of Media and Culture) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngiliz Edebiyatı MLitt

English Literature MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Maliye MPhil

Finance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Klinik Nöroloji) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Clinical Neurosciences) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Genetik ve Tıp alanında hazır yemekler + Doktora

MRes + PhD in Mathematical Genomics and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din MPhil İlahiyat, Din ve Felsefe

Theology, Religion and Philosophy of Religion MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yönetim Araştırmaları mre + Doktora

MRes + PhD in Management Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dünya Doktora Bilimler

Earth Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Saf Matematik ve Matematiksel İstatistik MPhil

Pure Mathematics and Mathematical Statistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Teknoloji Politikası MPhil

Technology Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Evrimsel Çalışmalar MPhil

Human Evolutionary Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Yasal Çalışmalar PGDip

Legal Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Güney Asya Çalışmaları MPhil

Modern South Asian Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Doktora Sanat Tarihi

History of Art PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Patoloji) Biyolojik Bilim MPhil

Biological Science (Pathology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doğal Bilimler MEng (Onur)) Kimya Mühendisliği

Chemical Engineering (via Natural Sciences) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin Amerika Çalışmaları Doktora

Latin American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Analizi Doktora

Mathematical Analysis PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Doktora

Politics and International Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ultra Hassas Mühendislik EPSRC CDT Mre + Doktora

EPSRC CDT MRes + PhD in Ultra Precision Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Eğitim Liderliği ve Okul Geliştirme) eğitim MPhil

Education (Educational Leadership and School Improvement) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Hukuk Master LLM

Master of Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sosyal Antropoloji MPhil

Social Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(Psikiyatri) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Psychiatry) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Temel ve Öteleme Nörobilim MPhil

Basic and Translational Neuroscience MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim (Fizik) PGCE

Secondary Education (Science Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim (Küreselleşme ve Uluslararası Kalkınma) MPhil

Education (Globalisation and International Development) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Film ve Ekran Çalışmaları Doktora

Film and Screen Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Profesyonel Yerleşimler PGCE

Secondary Education Professional Placements PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (Erken Primer, 3-7) Bilim PGCE

Primary Education (Early Primary, 3-7) Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimi (Farmakoloji) MPhil

Biological Science (Pharmacology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Modern Diller BA (Onur)

History and Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Toksikoloji Birimi) biyolojik Bilimler Doktora

Biological Science (MRC Toxicology Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi MPhil

Medical Science (MRC Cancer Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bioscience Kurumsal MPhil

Bioscience Enterprise MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Çevre Politikası MPhil

Environmental Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(4 yıl) klasik BA (Onur)

Classics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Amerikan Edebiyatı) İngilizce Doktora

English (American Literature) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi Doktora

Medical Science (MRC Cancer Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya ve Orta Doğu Araştırmaları (İbranice Çalışmaları) tarafından MPhil Çalışmalar

Asian and Middle Eastern Studies by Research (Hebrew Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Amerikan Tarihi MPhil

American History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyomedikal Araştırma Doktora

Biomedical Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Birinci Basamak Araştırma MPhil

Primary Care Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Biyoteknoloji MPhil

Biotechnology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Biyolojik Bilim (Genetik) MPhil

Biological Science (Genetics) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MPhil

Advanced Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyolojik Antropoloji Doktora

Biological Anthropology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilimsel Hesaplama MPhil

Scientific Computing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(CİMR)Tıp biliminde mre + Doktora

MRes + PhD in Medical Science (CIMR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Liderlik MPhil

Conservation Leadership MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Gelecekteki Altyapı EPSRC CDT Mre + Doktora ve Yapılı Çevre

EPSRC CDT MRes + PhD in Future Infrastructure and Built Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi (Tıp) MPhil

Medical Science (Medicine) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Coğrafya) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Geography) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pediatri Doktora

Paediatrics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika Çalışmaları MPhil

African Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İleri Kimya Mühendisliği MPhil

Advanced Chemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Coğrafya Doktora

Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi (CİMR) MPhil

Medical Science (CIMR) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern ve Ortaçağ Dilleri BA (Onur)

Modern and Medieval Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anglo-Sakson, İskandinav ve Kelt Doktora

Anglo-Saxon, Norse and Celtic PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eleştiri ve Kültür) İngilizce Doktora

English (Criticism and Culture) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Edebiyatı MPhil

American Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Müzik) İlköğretim PGCE

Primary Education (Music) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim BA (Onur)

Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğa Bilimleri Mscı (Onur)

Natural Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları BA (Onur)

Asian and Middle Eastern Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel İlköğretim, 7-8) İlköğretim PGCE Bilim

Primary Education (General Primary, 5-11) Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat ve Din Bilimleri Doktora

Theology and Religious Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Coğrafya) İlköğretim PGCE

Primary Education (Geography) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji ve Dini Çalışmalar CPGS

CPGS in Theology and Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Doktora Bölümü biyolojik Bilimler

Biological Sciences at the Department of Veterinary Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğrenme makinesi, Konuşma ve Dil Teknoloji MPhil

Machine Learning, Speech and Language Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji MPhil

Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Avrupa ve Latin Amerika Karşılaştırmalı Edebiyatlar ve Kültürler MPhil

European and Latin American Comparative Literatures and Cultures MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Saf Matematik MASt

Pure Mathematics MASt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Teorik ve Uygulamalı Dilbilim MPhil

Theoretical and Applied Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dünya Tarihi MPhil

World History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Müzik MMus

Music MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(MAM Biliş ve Beyin Bilimleri Birimi) biyolojik Bilimler Doktora

Biological Science (MRC Cognition and Brain Sciences Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ileri Diploma

Advanced Diploma in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyoistatistik Doktora

Biostatistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser biyolojisinde CRUK Cambridge Merkezi Mre + Doktora

CRUK Cambridge Centre MRes + PhD in Cancer Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları Doktora

Asian and Middle Eastern Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kadın Hastalıkları ve Doğum) tıbbi Bilim MPhil

Medical Science (Obstetrics and Gynaecology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (Erken Primer, 3-7) İngilizce PGCE

Primary Education (Early Primary, 3-7) English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikleri MPhil

Classics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset MPhil

International Relations and Politics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arazi Ekonomisi Doktora

Land Economy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Bilim Tarihi ve Felsefe Doktora

History and Philosophy of Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner MB

Veterinary Medicine MB

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik MPhil

Applied Mathematics and Theoretical Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Ortaöğretim Mesleki eğitim PGCE

Secondary Education Professional Studies PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Araştırma MPhil

Educational Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(MAM Biliş ve Beyin Bilimleri Birimi) biyolojik Bilim MPhil

Biological Science (MRC Cognition and Brain Sciences Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman Doktora

German PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eleştiri ve Kültür MPhil İngilizce Çalışmaları:

English Studies: Criticism and Culture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Asurbilim MPhil

Assyriology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(Genel İlköğretim, 7-8) İlköğretim Matematik PGCE

Primary Education (General Primary, 5-11) Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım MPhil

Architecture and Urban Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Modern Avrupa Tarihi MPhil

Modern European History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yeniçağ Tarihi MPhil

Early Modern History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim (Psikoloji ve Eğitim) MPhil

Education (Psychology and Education) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Modern ve Çağdaş Edebiyat) İngilizce Doktora

English (Modern and Contemporary Literature) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikiyatri Doktora

Psychiatry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe MPhil

Philosophy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Siyasi Düşünce ve Entelektüel Tarih MPhil

Political Thought and Intellectual History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Music) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler (Zooloji) MPhil

Biological Science (Zoology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (Erken Primer, 3-7) Matematik PGCE

Primary Education (Early Primary, 3-7) Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaçağ ve Rönesans Edebiyatı MPhil

Medieval and Renaissance Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sosyal Antropoloji.

Social Anthropology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi Doktora

Surgery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MAM Epidemiyoloji Birimi) tıp Bilimi MPhil

Medical Science (MRC Epidemiology Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öteleme Biyomedikal Araştırma MPhil

Translational Biomedical Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İlköğretim (Tasarım ve Teknoloji) PGCE

Primary Education (Design and Technology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Biyokimya Doktora

Clinical Biochemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile Asya ve Orta Doğu Çalışmaları (Güney Asya Çalışmaları) MPhil

Asian and Middle Eastern Studies by Research (South Asian Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Makine Öğrenme ve yapay Zekanın MPhil

Machine Learning and Machine Intelligence MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sensör Teknolojileri ve Uygulamaları EPSRC CDT Mre + Doktora

EPSRC CDT MRes + PhD in Sensor Technologies and Applications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Doktora

Biochemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim Okulu Yerleşimler PGCE

Primary Education School Placements PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomik Araştırma MPhil

MPhil in Economic Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Çin Araştırmaları) Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies (Chinese Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Klasikleri Doktora

Classics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (CCDC) Doktora

Chemistry (CCDC) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İçin bekleriz Güven Doktora Programı Klinisyen

Wellcome Trust PhD Programme for Clinicians

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Fizyoloji, Geliştirme ve Nörobilim) biyolojik Bilim MPhil

Biological Science (Physiology, Development and Neuroscience) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Biyoloji (MAM Laboratuvarı) biyolojik Bilimler Doktora

Biological Science (MRC Laboratory of Molecular Biology) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadın Hastalıkları ve doğum Doktora

Obstetrics and Gynaecology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bitki Bilimleri Doktora

Plant Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanat) İlköğretim PGCE

Primary Education (Art) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce Doktora

Portuguese PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geliştirme Çalışmaları MPhil

Development Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Malzemeler için EPSRC CDT MPhil + PhD Hesaplama Yöntemleri Bilim

EPSRC CDT MPhil + PhD in Computational Methods for Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Antropoloji Bilim MPhil

Biological Anthropological Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(Modern Diller) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Modern Languages) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilik, Strateji ve Örgüt MPhil

Innovation, Strategy and Organisation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Çocuklar' Eleştirel Yaklaşımlar;Edebiyat s) eğitim MPhil

Education (Critical Approaches to Children's Literature) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Rönesans Edebiyatı) İngilizce Doktora

English (Renaissance Literature) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi Doktora

Astronomy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkinci Dil Eğitimi (Araştırma) eğitim MPhil

Education (Research in Second Language Education) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Veteriner Bilim MPhil

Veterinary Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dini Çalışmalar) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Religious Studies) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fen-Kimya) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science Chemistry) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği

Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Beden Eğitimi) İlköğretim PGCE

Primary Education (Physical Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(18. Yüzyıl ve Romantik Edebiyat) İngilizce Doktora

English (18th Century and Romantic Literature) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası MPhil

Public Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Biyokimya) Biyolojik Bilim MPhil

Biological Science (Biochemistry) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genel İlköğretim, 7-8) İlköğretim PGCE İngilizce

Primary Education (General Primary, 5-11) English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Arapça Çalışmaları) Araştırma ile Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies by Research (Arabic Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Malzeme Bilimi MASt

Materials Science MASt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Psikolojik ve Davranışsal Bilimler BA (Onur)

Psychological and Behavioural Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Şövale Resimlerinin Korunması Diploma

Diploma in Conservation of Easel Paintings

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmakoloji Doktora

Pharmacology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Metalurji Doktora

Materials Science and Metallurgy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Mitokondriyal Biyoloji Birimi) biyolojik Bilimler Doktora

Biological Science (MRC Mitochondrial Biology Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onkoloji) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Oncology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik MPhil

Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Klinik Biyokimya) Tıbbi Bilim MPhil

Medical Science (Clinical Biochemistry) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(MAM Mitokondriyal Biyoloji Birimi) biyolojik Bilim MPhil

Biological Science (MRC Mitochondrial Biology Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (Tarih) PGCE

Primary Education (History) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişim Biyolojisi Doktora

Developmental Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Orta Doğu ve İslam Araştırmaları) Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies (Middle Eastern and Islamic Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Kutup Çalışmalar (Scott Kutup Araştırma Enstitüsü) MPhil

Polar Studies (Scott Polar Research Institute) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Modern İngiliz Tarihinde MPhil

Modern British History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimarlık ve Sanat Tarihi MPhil

History of Art and Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik BA (Onur)

Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Polar Çalışmalar (Scott Kutup Araştırma Enstitüsü) Doktora

Polar Studies (Scott Polar Research Institute) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik MASt

Physics MASt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ortaöğretim Klasikleri (Latince) PGCE

Secondary Education (Latin with Classics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Teknolojileri MPhil

Energy Technologies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Genomik Tıp MPhil

Genomic Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Enfeksiyon, Bağışıklık ve İnflamasyon)Tıp biliminde önemli Güven Mre + Doktora

Wellcome Trust MRes + PhD in Medical Science (Infection, Immunity and Inflammation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi (CİMR) Doktora

Medical Science (CIMR) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çin Araştırmaları) Araştırma ile Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies by Research (Chinese Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Gaz Türbini Aerodinamik olarak EPSRC CDT Mre + Doktora

EPSRC CDT MRes + PhD in Gas Turbine Aerodynamics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi (CRUKCİ) MPhil

Medical Science (CRUKCI) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Marjinallik ve Dışlanma (Sosyoloji) MPhil

Sociology (The Sociology of Marginality and Exclusion) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Din BA (Onur)İlahiyat, Din ve Felsefe

Theology, Religion, and Philosophy of Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner doktor

Doctor of Veterinary Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeolojik Araştırma MPhil

Archaeological Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(MAM Epidemiyoloji Birimi) tıp Bilimi Doktora

Medical Science (MRC Epidemiology Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
- Güven Kök Hücre biyolojisinde + Doktora.

Wellcome Trust MRes + PhD in Stem Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
- Güven Metabolik ve Kalp damar Hastalığı + Doktora.

Wellcome Trust MRes + PhD in Metabolic and Cardiovascular Disease

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanat ve Tasarım) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Art and Design) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Onkoloji Doktora

Oncology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminolojik Araştırma MPhil

Criminological Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Grafen teknolojisinde EPSRC CDT Mre + Doktora

EPSRC CDT MRes + PhD in Graphene Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim ve Tıp MPhil tarihi ve Felsefesi

History and Philosophy of Science and Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Nano-Bilimler ve Nanoteknoloji EPSRC CDT Mre + Doktora

EPSRC CDT MRes + PhD in Nanoscience and Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik Doktora

Applied Mathematics and Theoretical Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Araştırma Medİmmune/Cambridge Doktora Programı

MedImmune/Cambridge PhD Programme In Biomedical Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk PGDip

International Law PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği ve Biyoteknoloji MPhil

Chemical Engineering and Biotechnology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Matematik MASt

Applied Mathematics MASt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Arapça Çalışmaları) Asya ve Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Asian and Middle Eastern Studies (Arabic Studies) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Epidemiyoloji MPhil

Epidemiology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Entegre Fotonik ve Elektronik Sistemleri EPSRC CDT Mre + Doktora

EPSRC CDT MRes + PhD in Integrated Photonic and Electronic Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anglo-Sakson, İskandinav ve Kelt MPhil

Anglo-Saxon, Norse and Celtic MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Genetik Doktora

Genetics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilim (Sanger Enstitüsü) MPhil

Biological Science (Sanger Institute) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Radyoloji Doktora

Radiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji Doktora

Social Anthropology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(Siyasi ve Ekonomik Sosyoloji) MPhil

Sociology (Political and Economic Sociology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ortaçağ Edebiyatı) İngilizce Doktora

English (Medieval Literature) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hesaplamalı Biyoloji MPhil

Computational Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Yer Bilimleri MPhil

Earth Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilir Kalkınma için mühendislik MPhil

Engineering for Sustainable Development MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(Radyoloji) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Radiology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Ekonomi MPhil

Finance and Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Mikro ve Nanoteknoloji Kurumsal MPhil

Micro and Nanotechnology Enterprise MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Halk Sağlığı MPhil

Public Health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Saf Matematik ve İstatistik Doktora

Pure Mathematics and Mathematical Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji MPhil

Criminology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Coğrafi Araştırma MPhil

Geographical Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
18. Yüzyıl ve Romantik Çalışmalar MPhil İngilizce Çalışmaları:

English Studies: 18th Century and Romantic Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Astronomi MPhil

Astronomy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Cerrahi Tıp Bilimleri MPhil

Medical Science (Surgery) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anglo-Sakson, İskandinav ve Kelt BA (Onur)

Anglo-Saxon, Norse, and Celtic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl