• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Siyaset ve Tarih BA (Onur)

Politics and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası ve Ticari Hukuk yüksek lisans

International and Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim LİSANS hukuk (Onur)

Law with Business and Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İngilizce Dil Çalışmaları BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ile psikoloji ve Yönetim BSc (Onur)

Psychology with Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Dil Çalışmaları ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with English Language Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orta Liderlik PGCert

Middle Leadership PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyografi MPhil

Biography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (entegre vakıf yıl dahil) işletme ve Yönetim BSc

Business and Management (including integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat Çalışmalarını PGDip

Law Enforcement, Security and Intelligence Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngiliz Edebiyatı ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İngilizce Dil Çalışmaları BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güvenlik, İstihbarat ve Diplomasi MA

Security, Intelligence and Diplomacy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Gazetecilik BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce LİSANS hukuk (Onur)

Law with English as a Foreign Language LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik ile İngiliz Edebiyatı (3 yıl programı) BA (Onur)

English Literature with Journalism (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası ve Ticari Hukuk PGDip

International and Commercial Law PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ile gazetecilik (3 yıl programı) BA (Onur)

Journalism with English Literature (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyografi Doktora

Biography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil ve İletişim Çalışmaları (HAZIRLIK) BA (Onur)

English Language and Communication Studies (EFL) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Master

Master of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat Çalışmalarını PGCert

Law Enforcement, Security and Intelligence Studies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Gazetecilik BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Finans LİSANS hukuk (Onur)

Law with Business Finance LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Yüksek Lisans Diploması

Computing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışmalar BA ile gazetecilik (Onur)

Journalism with International Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi Mphil

Economics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce (3 yıl programı) Edebiyatı BA (Onur)

English Literature (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim, Medya ve Gazetecilik BA (Onur)

Communication, Media and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Psikoloji BA (Onur)ile Edebiyat

English Literature with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransız BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Gazetecilik BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Ekonomi BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Fransız BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dekoratif Sanatlar ve Tarihi İç MA

Decorative Arts and Historic Interiors MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Araştırma tarafından MPhil

History by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bağımsız PGCE

Independent PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MPhil tarafından felsefe

Philosophy by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ve Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere Yönetim () ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Business and Management (including Integrated Foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA ile siyaset (Onur)

Politics with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji: Stonehenge ve İlk İngiliz MA

Archaeology: Stonehenge and the First Britons MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız muhasebe BSc (Onur)

Accounting with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı DPhil

English Literature DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ile tarih BA (Onur)

History with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Para, Bankacılık ve Merkez Bankacılığı MSc

Money, Banking and Central Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü için değerlendirme Sadece (AO) Rota - İkincil

Assessment Only (AO) Route to Qualified Teacher Status- Secondary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 hafta
Uluslararası Çalışmalar DPhil

International Studies DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Tarih BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi: Rönesans Research tarafından MA Modernizm için

History of Art: Renaissance to Modernism MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi Master

Master of Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere, muhasebe ve Finansman () BSc (Onur)

Accounting and Finance (including integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ile siyaset BA (Onur)

Politics with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi BA ile geçmiş (Onur)

History with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk ve Mesleki Uygulama LİSANS (Onur)

Law and Professional Practice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyografi MA

Biography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce eğitimi (Yabancı Dil olarak İngilizce) BA (Onur)

English Studies (English as a Foreign Language) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Dil Çalışmaları ile Uluslararası Çalışmalar (İNGİLİZCE) BA (Onur)

International Studies with English Language Studies (EFL) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü için değerlendirme Sadece (AO) Rota - İlköğretim

Assessment Only (AO) Route to Qualified Teacher Status- Primary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 hafta
İngilizce eğitimi (3 yıl programı) BA (Onur)

English Studies (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ile tarih BA (Onur)

History with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel dahiliye MD

General Internal Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset, Ekonomi ve Hukuk BA (Onur)

Politics, Economics and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransızca BA (Onur)ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim Hizmeti bir Ekonomide MSc

Management in a Service Economy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü ile ikincil PGCE

Secondary PGCE with Qualified Teacher Status

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Ekonomi) (3 yıl programı) ekonomi BSc

Economics (3 year programme) BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with English as a Foreign Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü ile birincil PGCE

Primary PGCE with Qualified Teacher Status

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih BSc (Onur iktisat)

Economics with History BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya İletişim ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with Media Communications BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Dil ve İletişim Çalışmaları (3 yıl programı) (İNGİLİZCE) BA (Onur)

English Language and Communication Studies (EFL) (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız BSc ile iş ve Yönetim (Onur)

Business and Management with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere Finans () ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Accounting and Finance (including Integrated Foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma DPhil tarafından kır Evi İngilizce

English Country House by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Askeri Tarih Araştırma tarafından MPhil

Military History by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Çalışmaları BA ile gazetecilik (Onur)

Journalism with Communication Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Hizmetler Yönetimi MSc

Financial Service Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma DPhil tarafından felsefe

Philosophy by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletmenin BSc (Onur)

Business Enterprise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca ile muhasebe BSc (Onur)

Accounting with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Birincil(QTS) nitelikli Öğretmen Statüsü Dönüşüm Ders-

Qualified Teacher Status(QTS) Conversion Course- Primary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 37 hafta
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MPhil tarafından Sanat Tarihi

History of Art by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim Doktora

Computing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik BA ile siyaset (Onur)

Politics with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İngilizce Dil Çalışmaları BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca BSc ile iş ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Girişimci Danışmanlık ve Uygulama MSc

Entrepreneurial Consultancy and Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim Bilimleri üzerine yüksek Lisans işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Communication Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim ve Yazılım Girişimcilik BSc (Onur)

Computing and Software Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
Uygulamalı Bilgisayar BA ile siyaset (Onur)

Politics with Applied Computing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş MPhil

Business MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalar MPhil

International Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. İşe Yerleştirme Yıl ile işletme ve Yönetim BSc

Business and Management with Work Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere iletişim, Medya ve Gazetecilik () BA (Onur)

Communication, Media and Journalism (including integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Uygulamalı Bilgisayar BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Applied Computing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilgisayar ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Applied Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Doktora

Business PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş & bilişim; Yönetim BSc (Onur)

Computing with Business & Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MA göre, felsefe

Philosophy by Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Araştırma DPhil

History by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İspanyolca BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilgisayar ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Applied Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MPhil tarafından kır Evi İngilizce

English Country House by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İspanyolca BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat (Uzaktan Eğitim) PGCert

Law Enforcement, Security and Intelligence (by Distance Learning) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Sanat Tarihi BA (Onur)ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İkincil(QTS) nitelikli Öğretmen Statüsü Dönüşüm Ders-

Qualified Teacher Status(QTS) Conversion Course- Secondary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 37 hafta
(Onur)İspanyolca BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Piyasası ve Tarih Toplama MA

The Art Market and History of Collecting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma DPhil tarafından Sanat Tarihi

History of Art by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc ile bilgisayar (Onur)

Computing with Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MA göre Spor tarihi

History of Sport by Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol BA ile gazetecilik (Onur)

Journalism with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Askeri Tarih Araştırmaları MA

Military History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları MA

Security and Intelligence Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Gazetecilik BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Çalışmaları ile işletme ve Yönetim (İNGİLİZCE) BSc (Onur)

Business and Management with Communication Studies (EFL) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat LİSANS hukuk (Onur)

Law with Economics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma DPhil tarafından Askeri Tarih

Military History by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat MA

Law Enforcement, Security and Intelligence MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilikçi Bilişim MSc

Innovative Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Savaş Çalışmaları ve Çağdaş Askeri Tarih Araştırma tarafından MA

Modern War Studies and Contemporary Military History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (3 yıllık program) Lisans (Onur)

Computing (3 year programme) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
1485 İngiliz kır Evi - 1945 MA

The English Country House 1485- 1945 MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İngilizce Dili ile siyaset Çalışmaları BA (Onur)

Politics with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with English Literature BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi (3 yıl programı) BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce ile İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature with English as a Foreign Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi, İşletme ve Hukuk BSc (Onur)

Economics, Business and Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Çalışmaları ile muhasebe (İNGİLİZCE) BSc (Onur)

Accounting with Communication Studies (EFL) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca ile BA Sanat Tarihi (Onur)

History of Art with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl