• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Fransız BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma DPhil tarafından felsefe

Philosophy by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Hizmetler Yönetimi MSc

Financial Service Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih Araştırma tarafından MPhil

History by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası ve Ticari Hukuk PGDip

International and Commercial Law PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma DPhil tarafından Askeri Tarih

Military History by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ile siyaset BA (Onur)

Politics with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İngilizce Dil Çalışmaları BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İspanyolca BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MA göre, felsefe

Philosophy by Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı ile gazetecilik (3 yıl programı) BA (Onur)

Journalism with English Literature (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yenilikçi Bilişim MSc

Innovative Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere Yönetim () ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Business and Management (including Integrated Foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel dahiliye MD

General Internal Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalar BA ile gazetecilik (Onur)

Journalism with International Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Bilimleri üzerine yüksek Lisans işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Communication Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Master

Master of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya İletişim ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with Media Communications BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat MA

Law Enforcement, Security and Intelligence MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletmenin BSc (Onur)

Business Enterprise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Cerrahi Master

Master of Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern Savaş Çalışmaları ve Çağdaş Askeri Tarih Araştırma tarafından MA

Modern War Studies and Contemporary Military History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birincil(QTS) nitelikli Öğretmen Statüsü Dönüşüm Ders-

Qualified Teacher Status(QTS) Conversion Course- Primary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 37 hafta
İngilizce Psikoloji BA (Onur)ile Edebiyat

English Literature with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Finans LİSANS hukuk (Onur)

Law with Business Finance LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı ile tarih BA (Onur)

History with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Askeri Tarih Araştırmaları MA

Military History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat Çalışmalarını PGCert

Law Enforcement, Security and Intelligence Studies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Tarih BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MPhil tarafından kır Evi İngilizce

English Country House by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce eğitimi (Yabancı Dil olarak İngilizce) BA (Onur)

English Studies (English as a Foreign Language) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalar DPhil

International Studies DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA ile Sanat tarihi Alanlarında

History of Art with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Yüksek Lisans Diploması

Computing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)İngilizce Dil Çalışmaları BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Askeri Tarih Araştırma tarafından MPhil

Military History by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Dil Çalışmaları ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with English Language Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma DPhil tarafından Sanat Tarihi

History of Art by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bilgisayar BA ile siyaset (Onur)

Politics with Applied Computing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Dil ve İletişim Çalışmaları (HAZIRLIK) BA (Onur)

English Language and Communication Studies (EFL) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi, İşletme ve Hukuk BSc (Onur)

Economics, Business and Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dili ile siyaset Çalışmaları BA (Onur)

Politics with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Girişimci Danışmanlık ve Uygulama MSc

Entrepreneurial Consultancy and Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca BA (Onur)ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilgisayar ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Applied Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (Ekonomi) (3 yıl programı) ekonomi BSc

Economics (3 year programme) BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları MA

Security and Intelligence Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca ile muhasebe BSc (Onur)

Accounting with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MPhil tarafından felsefe

Philosophy by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransız BSc ile iş ve Yönetim (Onur)

Business and Management with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Gazetecilik BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü için değerlendirme Sadece (AO) Rota - İkincil

Assessment Only (AO) Route to Qualified Teacher Status- Secondary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 hafta
İletişim Çalışmaları ile muhasebe (İNGİLİZCE) BSc (Onur)

Accounting with Communication Studies (EFL) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim Hizmeti bir Ekonomide MSc

Management in a Service Economy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü ile ikincil PGCE

Secondary PGCE with Qualified Teacher Status

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Gazetecilik BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Fransız BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MPhil tarafından Sanat Tarihi

History of Art by Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi Mphil

Economics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat LİSANS hukuk (Onur)

Law with Economics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ile tarih BA (Onur)

History with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with English Literature BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Tarih BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İngilizce Dil Çalışmaları BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with English Language Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası ve Ticari Hukuk yüksek lisans

International and Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere, muhasebe ve Finansman () BSc (Onur)

Accounting and Finance (including integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyografi MPhil

Biography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş MPhil

Business MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma DPhil tarafından kır Evi İngilizce

English Country House by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Tarih BA (Onur)

Politics and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü için değerlendirme Sadece (AO) Rota - İlköğretim

Assessment Only (AO) Route to Qualified Teacher Status- Primary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 hafta
İspanyolca ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İspanyolca BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
İspanyolca ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk ve Mesleki Uygulama LİSANS (Onur)

Law and Professional Practice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransızca ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransız muhasebe BSc (Onur)

Accounting with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik BA ile siyaset (Onur)

Politics with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere iletişim, Medya ve Gazetecilik () BA (Onur)

Communication, Media and Journalism (including integrated foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat Çalışmalarını PGDip

Law Enforcement, Security and Intelligence Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kolluk, Güvenlik ve İstihbarat (Uzaktan Eğitim) PGCert

Law Enforcement, Security and Intelligence (by Distance Learning) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Biyografi MA

Biography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil(QTS) nitelikli Öğretmen Statüsü Dönüşüm Ders-

Qualified Teacher Status(QTS) Conversion Course- Secondary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 37 hafta
İngilizce Dil ve İletişim Çalışmaları (3 yıl programı) (İNGİLİZCE) BA (Onur)

English Language and Communication Studies (EFL) (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca BSc ile iş ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans BSc ile bilgisayar (Onur)

Computing with Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güvenlik, İstihbarat ve Diplomasi MA

Security, Intelligence and Diplomacy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim Doktora

Computing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Araştırma DPhil

History by Research DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma MA göre Spor tarihi

History of Sport by Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü ile birincil PGCE

Primary PGCE with Qualified Teacher Status

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce LİSANS hukuk (Onur)

Law with English as a Foreign Language LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyol BA ile siyaset (Onur)

Politics with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orta Liderlik PGCert

Middle Leadership PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bağımsız PGCE

Independent PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İspanyolca BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Entegre bir hazırlık yılı dahil olmak üzere Finans () ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Accounting and Finance (including Integrated Foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ile psikoloji ve Yönetim BSc (Onur)

Psychology with Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar (3 yıllık program) Lisans (Onur)

Computing (3 year programme) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset, Ekonomi ve Hukuk BA (Onur)

Politics, Economics and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji: Stonehenge ve İlk İngiliz MA

Archaeology: Stonehenge and the First Britons MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İletişim Çalışmaları BA ile gazetecilik (Onur)

Journalism with Communication Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi (3 yıl programı) BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dekoratif Sanatlar ve Tarihi İç MA

Decorative Arts and Historic Interiors MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Çalışmaları ile işletme ve Yönetim (İNGİLİZCE) BSc (Onur)

Business and Management with Communication Studies (EFL) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyografi Doktora

Biography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İşe Yerleştirme Yıl ile işletme ve Yönetim BSc

Business and Management with Work Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih BSc (Onur iktisat)

Economics with History BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca ile BA Sanat Tarihi (Onur)

History of Art with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi: Rönesans Research tarafından MA Modernizm için

History of Art: Renaissance to Modernism MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Uygulamalı Bilgisayar BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Applied Computing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ve Yönetim LİSANS hukuk (Onur)

Law with Business and Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı DPhil

English Literature DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BA ile geçmiş (Onur)

History with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce (3 yıl programı) Edebiyatı BA (Onur)

English Literature (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bilgisayar ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Applied Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim, Medya ve Gazetecilik BA (Onur)

Communication, Media and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (entegre vakıf yıl dahil) işletme ve Yönetim BSc

Business and Management (including integrated foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim ve Yazılım Girişimcilik BSc (Onur)

Computing and Software Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce eğitimi (3 yıl programı) BA (Onur)

English Studies (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışmalar MPhil

International Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Doktora

Business PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ile İngiliz Edebiyatı (3 yıl programı) BA (Onur)

English Literature with Journalism (3 year programme) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Gazetecilik BA Uluslararası Çalışmalar

International Studies with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Piyasası ve Tarih Toplama MA

The Art Market and History of Collecting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with English as a Foreign Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce ile İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature with English as a Foreign Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
1485 İngiliz kır Evi - 1945 MA

The English Country House 1485- 1945 MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İngilizce Dil Çalışmaları ile Uluslararası Çalışmalar (İNGİLİZCE) BA (Onur)

International Studies with English Language Studies (EFL) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Para, Bankacılık ve Merkez Bankacılığı MSc

Money, Banking and Central Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol BA ile gazetecilik (Onur)

Journalism with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Ekonomi BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş & bilişim; Yönetim BSc (Onur)

Computing with Business & Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl