• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yüksek Öğretimde Eğitim Master (MED)

Master of Education in Higher Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - Felsefe, Siyaset ve Ekonomi

Bachelor of Arts - Philosophy, Politics and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Matematik

Bachelor of Science - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans - Uluslararası Bakalorya

Bachelor of Education - International Baccalaureate

Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Nüfus ve Halk Sağlığı alanında yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Population and Public Health (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ticaret lisans - İş ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Commerce - Business and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkinci Dil olarak İngilizce Öğretiminde Sanatları Master (MA)

Master of Arts in Teaching English as a Second Language (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yönetim İşlenmesi Ağaç Ürünleri lisans / Master

Bachelor of Science in Wood Products Processing / Master of Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Lisans - Siyaset Bilimi

Bachelor of Arts - Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEL)Gelişmiş Malzeme Mühendisliği Liderlik ana Üretim

Master of Engineering Leadership in Advanced Materials Manufacturing (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maden Mühendisliği Mühendislik Master (MEng)

Master of Engineering in Mining Engineering (MEng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Çalışmaları Eğitim Master (MED)

Master of Education in Educational Studies (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Özel Eğitimde Doktora)

Doctor of Philosophy in Special Education (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
MA Antik Kültür Sanat Master, Din ve Etnik köken ()

Master of Arts in Ancient Culture, Religion and Ethnicity (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tarihte Doktora)

Doctor of Philosophy in History (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı yıl İçinde
Malzeme Mühendisliğinde Doktora)

Doctor of Philosophy in Materials Engineering (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Endodontik Kraniyofasiyal Bilim alanında doktora ve Diploma (Doktora/Sos. Endodontik)

Doctor of Philosophy in Craniofacial Science and Diploma in Endodontics (PhD/Dip. Endodontics)

Yüksek Lisans
Altı yıl tam Zamanı - Minimum
Biyoenformatik yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Bioinformatics (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - Biyoloji

Bachelor of Science - Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Matematik Bilimleri

Bachelor of Science - Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA Ölçümü Sanatları Master, Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi ()

Master of Arts in Measurement, Evaluation and Research Methodology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzik lisans - Kompozisyon

Bachelor of Music - Composition

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Eğitiminde yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Science Education (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Tıp alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Experimental Medicine (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Educational Studies (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans İşletme yüksek lisans (MSCB)

Master of Science in Business Administration in Finance (MSCB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ormancılıkta Doktora)

Doctor of Philosophy in Forestry (PhD)

Yüksek Lisans
24 ay tam Zamanı - Maksimum
Sanat Eğitiminde yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Art Education (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Gıda ve Kaynak Ekonomisi yüksek lisans (MFRE)

Master of Food and Resource Economics (MFRE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Üreme ve (MSc)Gelişim Bilimlerde yüksek lisans

Master of Science in Reproductive and Developmental Sciences (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim Teknolojisi yüksek lisans (MET)

Master of Educational Technology (MET)

Yüksek Lisans
30 kredi Online/Uzaktan - Minimum
Felsefede Doktora)

Doctor of Philosophy in Philosophy (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Political Science (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyada Doktora)

Doctor of Philosophy in Chemistry (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı beş yıl
MSc Kaynakları, yüksek lisans, Çevre ve Sürdürülebilirlik ()

Master of Science in Resources, Environment and Sustainability (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MİL/MSN)Hemşirelik Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı yüksek lisans ve Master

Master of Public Health and Master of Science in Nursing (MPH/MSN)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Kinezyoloji lisans - Disiplinler arası Çalışmalar

Bachelor of Kinesiology - Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal bilgiler Eğitiminde yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Social Studies Education (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Planlama yüksek lisans (HARİTA)

Master of Arts in Planning (MAP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Master (MEng)

Master of Engineering in Biomedical Engineering (MEng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Lisans - İktisat

Bachelor of Arts - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orman Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Forestry (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans eğitimi - Davranışsal Nörobilim

Bachelor of Science - Behavioural Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji

Bachelor of Science - Ecology and Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Pharmacology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sesle Müzik Sanat doktor (DMA)

Doctor of Musical Arts in Voice (DMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Lisans eğitimi - Bilişsel Sistemler

Bachelor of Science - Cognitive Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Sanatlar Master (MA)

Master of Arts in Classics (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Germen Çalışmaları alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Germanic Studies (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ortodonti (MSc/Daldırma Kraniyofasiyal Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve Diploma. Ortodonti)

Master of Science in Craniofacial Science and Diploma in Orthodontics (MSc/Dip. Orthodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 ay
Gıda, Beslenme ve Sağlık alanında lisans eğitimi - Gıda ve Beslenme Bilimleri

Bachelor of Science in Food, Nutrition, and Health - Food and Nutritional Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kentsel Sistemler Mühendisliği Liderlik Master (MEL)

Master of Engineering Leadership in Urban Systems (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MED Yetişkin Öğrenme Eğitimin ana ve Küresel Değişim)

Master of Education in Adult Learning and Global Change (MED)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Psikoloji yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Psychology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki yıl İçinde
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Ev Ekonomisi Eğitiminde yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Home Economics Education (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İspanyol Çalışmaları alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Hispanic Studies (MA)

Yüksek Lisans
Ders için tam Zamanı - tez için 24 kredi, 30 kredi alarak
Lisans - İngilizce

Bachelor of Arts - English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi Bilim Master (MSc)

Master of Science in Astronomy (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 2 yıl
Ticaret lisans - Finans

Bachelor of Commerce - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Jeoloji Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Geological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Bilim Master (MSc)

Master of Science in Mathematics (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans Bilgisayar Bilimleri - Entegre Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science - Integrated Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Botanik Doktora)

Doctor of Philosophy in Botany (PhD)

Yüksek Lisans
Tamamlanması için tam Zamanı - Minimum süresi dört yıldır ve en uzun süre çalışma 5.55 yıllık ortalama 7,66 yıldır.
Lisans - Cinsiyet, Irk, Cinsellik ve Sosyal Adalet

Bachelor of Arts - Gender, Race, Sexuality and Social Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Doktora)

Doctor of Philosophy in Physics (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Modern Diller Eğitiminde yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Modern Languages Education (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uygulamalı Hayvan Biyoloji Bilim Master (MSc)

Master of Science in Applied Animal Biology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Disiplinlerarası Çalışmalarda Bilim Master (MSc)

Master of Science in Interdisciplinary Studies (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kinezyoloji alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Kinesiology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kütüphane ve Bilgi bilim Master (MLİS)

Master of Library and Information Studies (MLIS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Biyomedikal Mühendislik Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Biomedical Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans - Pazarlama

Bachelor of Commerce - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Psikoloji

Bachelor of Science - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim lisans / Master

Bachelor of Arts / Master of Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Müfredat Çalışmalarında Eğitim Master (MED)

Master of Education in Curriculum Studies (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tıbbi Genetik Bilim Master (MSc)

Master of Science in Medical Genetics (MSc)

Yüksek Lisans
İlk yıl seçmeli tam Zamanı - Tıbbi Genetik çekirdek derslerin 12 kredi ve 6 kredi.
Atmosfer Bilimleri yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Atmospheric Science (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans eğitimi - Veri Bilimi

Bachelor of Science - Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Law (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı yıl İçinde
Toprak Bilimi Bilim Master (MSc)

Master of Science in Soil Science (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimyasal ve Biyolojik Mühendislik Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Chemical and Biological Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Danışmanlık Psikoloji Doktora)

Doctor of Philosophy in Counselling Psychology (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Astronomi

Bachelor of Science - Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA Müzik alanında yüksek lisans, Vurgu Müzikolojide ()

Master of Arts in Music, Emphasis Musicology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güvenilir Yazılım Sistemleri Mühendislik Liderlik Master (MEL)

Master of Engineering Leadership in Dependable Software Systems (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Eğitiminde yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Music Education (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yönetimi Master (MM)

Master of Management (MM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kimyasal ve Biyolojik Mühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Chemical and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk Eğitiminde yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Early Childhood Education (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans eğitimi - Tatlı su Bilimi

Bachelor of Science - Freshwater Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojide Doktora)

Doctor of Philosophy in Psychology (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans - Fransızca ve İspanyolca

Bachelor of Arts - French and Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi Jeoloji yüksek lisans (MGEM)

Master of Geomatics for Environmental Management (MGEM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
LLM - Vergi Kanunlar Master (LLMT)

LLM - Master of Laws in Taxation (LLMT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dini Çalışmalarda Doktora)

Doctor of Philosophy in Religious Studies (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gıda Pazarı, Gıda, lisans, Beslenme ve Sağlık Analizi

Bachelor of Science in Food, Nutrition, and Health - Food Market Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Kaynak Sistemleri lisans

Bachelor of Science in Global Resource Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MA)Çocuklar' yüksek lisansını;Edebiyat s

Master of Arts in Children's Literature (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İnsan Kinetiği lisans - Klinik Egzersiz Fizyolojisi

Bachelor of Human Kinetics - Clinical Exercise Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji Efendisi (MKin)

Master of Kinesiology (MKin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Gıda Bilimi Doktora)

Doctor of Philosophy in Food Science (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Organ Müzik Master (MMUS)

Master of Music in Organ (MMUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 veya 35 kredi
(Rüzgar Vurgu Yapılması) Yürütülmesi Müzik Master (MMUS)

Master of Music in Conducting (Emphasis Wind Conducting) (MMUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Tıbbi Laboratuar lisans eğitimi

Bachelor of Medical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Sociology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - Klasik, Doğu ve Din Kültürü

Bachelor of Arts - Classical, Near Eastern, and Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endodontik Kraniyofasiyal Bilim Yüksek Lisans Diploması (MSc/Daldırma. Endodontik)

Master of Science in Craniofacial Science and Diploma in Endodontics (MSc/Dip. Endodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Temiz Enerji Mühendisliği Mühendislik Liderlik Master (MEL)

Master of Engineering Leadership in Clean Energy Engineering (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koro Yürütülmesi Müzik Master (MMUS)

Master of Music in Choral Conducting (MMUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 kredi saat
Yeşil Biyoürünler Mühendislik Liderlik Master (MEL)

Master of Engineering Leadership in Green BioProducts (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Okuma yazma Eğitim Eğitim Master (MED)

Master of Education in Literacy Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(MA)Müzik yüksek lisans, Vurgu Teorisi

Master of Arts in Music, Emphasis Theory (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans (MART)

Master of Architecture (MARCH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans İşletme Doktora)

Doctor of Philosophy in Business Administration in Finance (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sanatlar Güzel Sanatlar Master (MFA)

Master of Fine Arts in Visual Art (MFA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Eğitim - Öğretim Çocuklar

Bachelor of Education - Teaching Children

Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Coğrafya Felsefe doktoru (Doktora)

Doctor of Philosophy in Geography (PhD)

Yüksek Lisans
Doktora programını tamamlamak için tam Zamanı - altı yıllık Bir zaman sınırı
Maden Mühendisliğinde Doktora)

Doctor of Philosophy in Mining Engineering (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atmosfer Bilimleri Felsefe doktoru (PhD)

Doctor of Philosophy in Atmospheric Science (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans - Biyoteknoloji

Bachelor of Science - Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Liderlik ve Politika Eğitim doktor (EdD)

Doctor of Education in Educational Leadership and Policy (EdD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih yüksek lisansını (MA)

Master of Arts in History (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MA Kaynakları alanında yüksek lisans, Çevre ve Sürdürülebilirlik ()

Master of Arts in Resources, Environment and Sustainability (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klavsen Müzik Master (MMUS)

Master of Music in Harpsichord (MMUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi
Kinezyoloji lisans - Kineziyoloji ve Sağlık Bilimleri

Bachelor of Kinesiology - Kinesiology and Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Sanatları Master (MA)

Master of Arts in Theatre (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziksel Aktivite için Kinezyoloji lisans - Liderlik Eğitimi, Spor ve Sağlık

Bachelor of Kinesiology - Leadership Education for Physical Activity, Sport, and Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji Felsefe doktoru (Doktora)

Doctor of Philosophy in Kinesiology (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - ay en az 8; Öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren tüm programı tamamlamak için Altı 6 yıl ayrılır.
Germen Çalışmaları Doktora)

Doctor of Philosophy in Germanic Studies (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tasarım Tiyatro Güzel Sanatlar Master ve Üretim

Master of Fine Arts in Theatre in Design and Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 veya 3 yıl
Sosyal bilgiler Eğitiminde Eğitim Master (MED)

Master of Education in Social Studies Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeofizik Doktora)

Doctor of Philosophy in Geophysics (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dini Araştırmalar alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Religious Studies (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Terapi yüksek lisans (MOT)

Master of Occupational Therapy (MOT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Disiplinlerarası Onkoloji Doktora)

Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Oncology (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ticaret lisans - İşletme Teknoloji Yönetimi

Bachelor of Commerce - Business Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Oşinografi

Bachelor of Science - Oceanography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Bilim lisans / Master

Bachelor of Science / Master of Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Bilim Eğitim Eğitim Master (MED)

Master of Education in Science Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tiyatro Doktora)

Doctor of Philosophy in Theatre (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gıda, lisans, Beslenme ve Sağlık

Bachelor of Science in Food, Nutrition, and Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Film Çalışmaları

Bachelor of Arts - Film Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Kaynakları doktora, Çevre ve Sürdürülebilirlik ()

Doctor of Philosophy in Resources, Environment and Sustainability (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Lisans - İlk Milletler Dilleri ve Dilbilim

Bachelor of Arts - First Nations Languages and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Geological Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genetik Danışmanlık alanında yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Genetic Counselling (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Ekonomi lisans

Bachelor of International Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Arkeoloji ve Sanat Master (MA)

Master of Arts in Classical and Near Eastern Archaeology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya alanında yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Chemistry (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki-iki buçuk yıl
Lisans - İktisat

Bachelor of Science - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi Doktora)

Doctor of Philosophy in Art History (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnsan gelişiminde doktora, Öğrenme ve Kültür (Doktora)

Doctor of Philosophy in Human Development, Learning, and Culture (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MFA)Film Üretiminde Güzel Sanatlar Master ve Yaratıcı Yazma

Master of Fine Arts in Film Production and Creative Writing (MFA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans - Orta Yaş

Bachelor of Education - Middle Years

Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Protez içinde Kraniyofasiyal Bilim alanında doktora ve Diploma (Doktora/Sos. Protez)

Doctor of Philosophy in Craniofacial Science and Diploma in Prosthodontics (PhD/Dip. Prosthodontics)

Yüksek Lisans
Altı yıl tam Zamanı - Minimum
Kraniyofasiyal Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı (MSc)

Master of Science in Craniofacial Science (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - İlk Milletler ve Tehlike altındaki Diller

Bachelor of Arts - First Nations and Endangered Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji Doktora)

Doctor of Philosophy in Pharmacology (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Danışmanlık Psikoloji yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Counselling Psychology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Lisans eğitimi - Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Bachelor of Science - Microbiology and Immunology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet yüksek lisans, Irk, Cinsellik ve Sosyal Adalet (MA)

Master of Arts in Gender, Race, Sexuality and Social Justice (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dilbilim Doktora)

Doctor of Philosophy in Linguistics (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yönetim Bilişim Sistemleri İşletme yüksek lisans (MSCB)

Master of Science in Business Administration in Management Information Systems (MSCB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSc)Genom Bilimi Bilim Master ve Teknoloji

Master of Science in Genome Science and Technology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Orman yönetimi - Orman Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Science in Forestry - Forest Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Entegre Bilimler

Bachelor of Science - Integrated Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortodonti Kraniyofasiyal Bilim alanında doktora ve Diploma (Doktora/Sos. Ortodonti)

Doctor of Philosophy in Craniofacial Science and Diploma in Orthodontics (PhD/Dip. Orthodontics)

Yüksek Lisans
Altı yıl tam Zamanı - minimum
Üreme ve Gelişim Bilimlerinde Doktora)

Doctor of Philosophy in Reproductive and Developmental Sciences (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıbbi Genetik Doktora)

Doctor of Philosophy in Medical Genetics (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MSc)Rehabilitasyon Bilimlerde yüksek lisans

Master of Science in Rehabilitation Sciences (MSc)

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Lisans - Din, Edebiyat ve Sanat

Bachelor of Arts - Religion, Literature, and the Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinlerarası Onkoloji Bilim Master (MSc)

Master of Science in Interdisciplinary Oncology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ana Kamu Politikası ve Uluslararası İlişkiler (MPPGA)

Master of Public Policy and Global Affairs (MPPGA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda, Beslenme ve Sağlık Lisans - Eğitim Bilimleri

Bachelor of Science in Food, Nutrition, and Health - Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ticaret lisans - Emlak

Bachelor of Commerce - Real Estate

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedavi olarak Kraniyofasiyal Bilim alanında doktora ve Diploma (Doktora/Sos. Tedavi)

Doctor of Philosophy in Craniofacial Science and Diploma in Periodontics (PhD/Dip. Periodontics)

Yüksek Lisans
Altı yıl tam Zamanı - Minimum
Jeolojik Bilimlerde Doktora)

Doctor of Philosophy in Geological Sciences (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Arşivcilik yüksek lisans (MAS)

Master of Archival Studies (MAS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Medikal Fizik yüksek lisans

Master of Science in Medical Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans - Kanada Çalışmaları

Bachelor of Arts - Canadian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora

Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering (PhD)

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için tam Zamanı - üç yıl İçinde
Tiyatro Güzel Sanatlar Master Yönetmenlik

Master of Fine Arts in Theatre in Directing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 veya 3 yıl
Tedavi olarak Kraniyofasiyal Bilim Yüksek Lisans Diploması (MSc/Daldırma. Tedavi)

Master of Science in Craniofacial Science and Diploma in Periodontics (MSc/Dip. Periodontics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi - Dünya ve Çevre Bilimleri

Bachelor of Science - Earth and Environmental Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MASc)Elektrik Uygulamalı Bilim Master ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Doktora)hücrede doktora ve Gelişim Biyolojisi

Doctor of Philosophy in Cell and Developmental Biology (PhD)

Yüksek Lisans
Bir lisans Onur derecesi aşağıdaki Doktora programına doğrudan kabul edilmesi sonrasında tam Zamanı ile ilgili bir disiplin içinde bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra Üç - dört yıl, dört ila altı yıl.
Bitki biliminde Doktora)

Doctor of Philosophy in Plant Science (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Coğrafya yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Geography (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Disiplinler arası Çalışmalar Doktora)

Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Studies (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sosyoloji Doktora)

Doctor of Philosophy in Sociology (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-6 yıl
Diş lisans eğitimi - Diş Hijyeni

Bachelor of Dental Science - Dental Hygiene

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Müzik lisans / Master

Bachelor of Music / Master of Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Oşinografi Felsefe doktoru (Doktora)

Doctor of Philosophy in Oceanography (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Patoloji ve Laboratuvar Tıp alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Pathology and Laboratory Medicine (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Danışmanlık Psikoloji Eğitim Master (MED)

Master of Education in Counselling Psychology (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Lisans eğitimi - Biyofizik

Bachelor of Science - Biophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliğinde Doktora)

Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 - 48 ay
Toprak biliminde Doktora)

Doctor of Philosophy in Soil Science (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Orman Efendi (MF)

Master of Forestry (MF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik Eğitimi Eğitim Master (MED)

Master of Education in Mathematics Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Biyoloji alanında lisans eğitimi - Uygulamalı Bitki ve Toprak Bilimleri

Bachelor of Science in Applied Biology - Applied Plant and Soil Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEng)Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (MEng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12-16 ay
(MSc)Jeolojik Bilimlerde yüksek lisans

Master of Science in Geological Sciences (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Piyano Müzik Master (MMUS)

Master of Music in Piano (MMUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(Doktora)Biyokimya alanında doktora ve Moleküler Biyoloji

Doctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular Biology (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans eğitimi - Farmakoloji

Bachelor of Science - Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya alanında yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji (yüksek lisans)

Master of Science in Biochemistry and Molecular Biology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Topluluk ve Bölgesel Planlama Master (MCRP)

Master of Community and Regional Planning (MCRP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi
Nüfus ve Halk Sağlığı alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Population and Public Health (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Okul Psikolojisi alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in School Psychology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kinezyoloji Bilim Master (MSc)

Master of Science in Kinesiology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - Atmosfer Bilimleri

Bachelor of Science - Atmospheric Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Mechanical Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Okul Psikoloji Doktora)

Doctor of Philosophy in School Psychology (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Bitki Bilimi Bilim Master (MSc)

Master of Science in Plant Science (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
LLM - (Ortak Hukuk) Yasaların Master (LLMCL)

LLM - Master of Laws (Common Law) (LLMCL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Peyzaj Mimarlığı İleri Araştırmalar Master (MASLA)

Master of Advanced Studies in Landscape Architecture (MASLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeofizik Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Geophysics (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans eğitimi - Fizik

Bachelor of Science - Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Tıp Bilim Master (MSc)

Master of Science in Experimental Medicine (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzik Eğitimi Eğitim Master (MED)

Master of Education in Music Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yönetim Bilişim Sistemleri İşletme Doktora)

Doctor of Philosophy in Business Administration in Management Information Systems (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kompozisyon Müzik Master (MMUS)

Master of Music in Composition (MMUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Güzel Sanatlar lisans - Yaratıcı Yazma

Bachelor of Fine Arts - Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M)Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Uygulayıcı

Master of Nursing - Nurse Practitioner (MN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 56 kredi saat
Sanat Eğitim Eğitim Master (MED)

Master of Education in Art Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Planlama, yüksek lisans (MSCP)

Master of Science in Planning (MSCP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
MA Müzik alanında yüksek lisans, Vurgu Etnomüzikoloji ()

Master of Arts in Music, Emphasis Ethnomusicology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kompozisyon Müzik Sanat doktor (DMA)

Doctor of Musical Arts in Composition (DMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sosyal hizmet yüksek lisans - Gelişmiş (M)

Master of Social Work - Advanced (MSW)

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
(MED), Eğitim ve Toplum Eğitim Master, Kültür ve Siyaset

Master of Education in Society, Culture and Politics in Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Fransızca Doktora)

Doctor of Philosophy in French (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ticaret lisans - Muhasebe

Bachelor of Commerce - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Lisans - Çevre Kimyası

Bachelor of Science - Environmental Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müze Eğitimi yüksek lisans (MMEd)

Master of Museum Education (MMEd)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Antropolojide Doktora)

Doctor of Philosophy in Anthropology (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 6 yıl
(Doktora)Rehabilitasyon Bilimleri Felsefe doktoru

Doctor of Philosophy in Rehabilitation Sciences (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans - Tiyatro

Bachelor of Arts - Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Planlama Doktora)

Doctor of Philosophy in Planning (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol Çalışmaları Doktora)

Doctor of Philosophy in Hispanic Studies (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Orman yönetimi - Orman İşlemleri

Bachelor of Science in Forestry - Forest Operations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Doktora)

Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört ila altı yıl
MED İnsan gelişiminde Eğitim Master, Öğrenme ve Kültür ()

Master of Education in Human Development, Learning, and Culture (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Güzel Sanatlar lisans - Disiplinlerarası Performans

Bachelor of Fine Arts - Interdisciplinary Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medikal Fizik Doktora)

Doctor of Philosophy in Medical Physics (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sosyal hizmette Doktora)

Doctor of Philosophy in Social Work (PhD)

Yüksek Lisans
Altı yıl tam Zamanı - İçinde bir süre
Uygulamalı Bilim lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım ve Üretim Güzel Sanatlar lisans - Tiyatro:

Bachelor of Fine Arts - Theatre: Design and Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji lisans programı Müze Çalışmaları Konsantrasyon

Bachelor of Arts in Anthropology - Museum Studies Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEng)gemi inşaatı Mühendisliği Yüksek Lisans ve Deniz Mühendisliği

Master of Engineering in Naval Architecture and Marine Engineering (MEng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12-16 ay
Uygulamalı Hayvan Biyoloji Doktora)

Doctor of Philosophy in Applied Animal Biology (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İngilizce yüksek lisans (MA)

Master of Arts in English (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 1 ya da 2 yıl
Farmasötik Bilimlerde yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Pharmaceutical Sciences (MSc)

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Ticaret lisans - Girişimcilik

Bachelor of Commerce - Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEL)Deniz Mimarlık Mühendislik Liderlik Master ve Deniz Mühendisliği

Master of Engineering Leadership in Naval Architecture and Marine Engineering (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Kinezyoloji lisans / Master

Bachelor of Kinesiology / Master of Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Malzeme Mühendisliğinde Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Materials Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans - Operasyon ve Lojistik

Bachelor of Commerce - Operations and Logistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Felsefe doktor (PhD)

Doctor of Philosophy in Nursing (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Master (MFA)

Master of Fine Arts in Creative Writing (MFA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Botanik alanında yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Botany (MSc)

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - minimum
Yüksek Performanslı Koçluk ve Teknik Liderlik Master (MHPCTL)

Master of High Performance Coaching and Technical Leadership (MHPCTL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
MED Ölçümü Eğitim Master, Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi ()

Master of Education in Measurement, Evaluation and Research Methodology (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - Matematik

Bachelor of Arts - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toprak ve Gıda Sistemleri Entegre Çalışmalarda Bilim Master (MSc)

Master of Science in Integrated Studies in Land and Food Systems (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisans - Asya Dil ve Kültür

Bachelor of Arts - Asian Language and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(MED)Yetişkin eğitiminde Eğitim yüksek lisans Eğitimi

Master of Education in Adult Learning and Education (MED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uygulamalı Bilim lisans - Makine Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Jeofizik

Bachelor of Science - Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Genom Bilimi doktora ve Teknoloji

Doctor of Philosophy in Genome Science and Technology (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bilim Master (MSc)

Master of Science in Microbiology and Immunology (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ticaret lisans - Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları

Bachelor of Commerce - Organizational Behaviour and Human Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Ölçüm doktora, Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi ()

Doctor of Philosophy in Measurement, Evaluation and Research Methodology (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Zooloji Doktora)

Doctor of Philosophy in Zoology (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağaç Ürünleri lisans İşleme

Bachelor of Science in Wood Products Processing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Doktora)

Doctor of Philosophy in Computer Science (PhD)

Yüksek Lisans
Elbette tam Zamanı - 12 kredi, Yüksek Lisans Tezi ve 18 kredi iş
(Doktora)Cinsiyet doktora, Irk, Cinsellik ve Sosyal Adalet

Doctor of Philosophy in Gender, Race, Sexuality and Social Justice (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İngilizce Doktora)

Doctor of Philosophy in English (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Müfredat Çalışmaları alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Curriculum Studies (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Patoloji ve Laboratuar Tıp yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Pathology and Laboratory Medicine (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat