• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Modern Diller ve Müzik BA (Onur)

Modern Languages and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans, Operasyon Yönetimi

Advanced Engineering Management MSc: Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre pre-Masters ile iktisat yüksek lisans

Economics with Integrated pre-Masters MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Zooloji) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Zoology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adli Psikoloji Uygulama (CPD Route) Profesyonel Doktora

Forensic Psychology Practice (CPD Route) Professional Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp (5 yıl) ) Salya

Medicine (5 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Entegre ön kayıt biçimi) Eczacılık 5 yıllık MPharm MPharm

Pharmacy 5-year MPharm (integrated pre-registration format) MPharm

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İmmünoloji ve İmmünoterapi MSc

Immunology and Immunotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi BA ile Modern Diller

Modern Languages with Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi MPhil

Health Services Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim: Örgütsel Liderlik ve Değişim Yolu MSc

Management: Organisational Leadership and Change Pathway MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA Uluslararası Çalışmalar

International Studies in Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Nöropsikiyatri Yüksek Lisans/Diploma

Clinical Neuropsychiatry MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Müzik Karışık Kompozisyon Yolu) müzik MA

Music (Music Mixed Composition Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Zorluklar/BPhil/Yüksek Lisans Diploması/yüksek lisans Sertifika MEd ...

Social, Emotional and Behavioural Difficulties MEd/BPhil/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certif ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişsel Bilimler Doktora

Computer Science and Cognitive Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Sağlığı MSc

Environmental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Duyularla Bozukluğu olan Öğrencilerin eğitimi (Deafblindness) MEd/BPhil/Yüksek Lisans Diploması ...

Education of Learners with Multisensory Impairment (Deafblindness) MEd/BPhil/Postgraduate Diploma ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Onarıcı Diş Hekimliği (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans

Restorative Dentistry (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Müzikal Kompozisyon Doktora

Musical Composition PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasi Ekonomi Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

Political Economy with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Doktora için fiziksel Bilimler

Physical Sciences for Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Bilimler Araştırma tarafından MSc

Clinical Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik MA: Bizans Çalışmaları yolu

Antiquity MA: Byzantine Studies pathway

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği BEng BEng (Onur)

BEng Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile Sanat MA tarihi

History of Art MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji ve Klasik Edebiyat & Medeniyetin BA (Onur)

Anthropology and Classical Literature & Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplama Nörobilim ve Bilişsel Robotik MSc

Computational Neuroscience and Cognitive Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
CİPD Yolu MSc İnsan Kaynakları Yönetimi

Human Resource Management with CIPD Pathway MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca ve İspanyolca Yüksek Lisans Diploması (QTS) ortaöğretim - Modern Diller:

Secondary Education (QTS) - Modern Languages: French and Spanish Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Yurtdışında bir Yıl ile Siyaset Bilimi BA (Onur)

Political Science with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ile ekonomi (4 yıl) BSc (Onur)

Economics with Spanish (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Tarih MA

Global History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik ve Astrofizik (4 yıl) (Uluslararası Eğitim) BSc (Onur)

Physics and Astrophysics (International Study) (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Performans Uygulama Doktora

Music Performance Practice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yakıt Hücreleri ve Yakıt kendi entegre Çalışması Doktora

Integrated Study in Fuel Cells and their Fuels PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme ile insan Biyolojisi (4 yıl) Mscı (Onur)

Human Biology with Professional Placement (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Yüksek Lisans Diploması (QTS) orta Öğretim - Bilim:

Secondary Education (QTS) - Science: Physics Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
İlahiyat ve Din Doktora

Theology and Religion PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (Endüstriyel bir Yıl) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with an Industrial Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ötelenme Kuantum Teknolojisi.

Translational Quantum Technology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Shakespeare ve Yaratıcılık MA

Shakespeare and Creativity MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce ve Sanat Tarihi BA (Onur)

English and History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik (QTS) ortaöğretim - Fizik Diploması yüksek lisans

Secondary Education (QTS) - Physics with Mathematics Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Yurtdışında bir Yıl ile Ekonomi ile Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations with Economics with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika

Health Research Methods - MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MEng MEng Uzay Mühendisliği (Onur)

MEng Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Felsefe BA (Onur)

Mathematics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı BEng ile kimya Mühendisliği (Onur)

Chemical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarafından İlahiyat ve Din MA

Theology and Religion MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim İhtiyacı Lisansüstü Sertifika

Inclusion and Special Educational Needs Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Jeoloji ve Fiziki Coğrafya Mscı

Geology and Physical Geography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık (Genel) MSc/PGDip/PGCert gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Healthcare (Global) MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Bilimi &Mühendisliği MEng (Onur)

Materials Science & Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika ve Sosyoloji BA (Onur)

Social Policy and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ Tarihi.

Medieval History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Çocuk Koruma Çalışmaları MSc

Advanced Child Protection Studies MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 ay
Film ve Televizyon Araştırma ve Üretim MA

Film and Television: Research and Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih.

Ancient History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) teorik Fizik Mscı

Theoretical Physics (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Political Science and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeniçağ Tarihi MA

Early Modern History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Haberleşme Mühendisliği MSc

Communications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İspanyolca Uluslararası İlişkiler (4 yıllık) BA (Onur)

International Relations with Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi yüksek lisans

Physical Education and Sport Pedagogy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Dilbilim PgCert (Uzaktan Eğitim)

Applied Linguistics PgCert (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
İş Sağlığı bilimi, Güvenlik ve Çevre yüksek lisans/Diploma

Science of Occupational Health, Safety and the Environment MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesafe ile Doktora yerel yönetim Çalışmaları Öğrenme

Local Government Studies PhD by Distance Learning

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Yönetimi Matematik.

Management Mathematics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hukuk ve Küreselleşme

International Law and Globalisation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
TESOL MA uygulamalı Dilbilim

Applied Linguistics with TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi Mscı matematik

Mathematics with Business Management MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca Çalışmaları (4 yıl) Coğrafya BA (Onur)

French Studies and Geography (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Kalkınma BA ile Afrika Çalışmaları

African Studies with Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası bir Yıl coğrafya Mscı (Onur)

Geography with an International Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Malzeme Bilimi BMedSc (Onur)

Biomedical Materials Science BMedSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Meteoroloji ve iklim bilimi MSc

Applied Meteorology and Climatology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde iki dillilik MEd

Bilingualism in Education MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Hekim Asistanı (Anestezi) Yüksek Lisans Diploması

Physicians Assistant (Anaesthesia) Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
Müzik (Elektroakustik kompozisyon/sonic sanat yolu) MA

Music (Electroacoustic composition/sonic art pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler (Uluslararası Barışı koruma) MA/PGDip

International Relations (International Peace Keeping) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Zorluklar Sertifika Gelişmiş

Social, Emotional and Behavioural Difficulties Advanced Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Araştırma)Finans MSc

Finance MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jinekoloji Doktora

Biosciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika MA/PGDiploma/PGCertificate

Social Policy MA/PGDiploma/PGCertificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim gerektiren Lisansüstü Diploma

Inclusion and Special Educational Needs Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İleri Mühendislik Yönetimi: Proje Yönetimi

Advanced Engineering Management MSc: Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Yüksek Lisans

Human Computer Interaction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji ve Siyaset Bilimi BA (Onur)

Anthropology and Political Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yunan Arkeoloji.

Greek Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spinal Ağrı.

Spinal Pain MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Diplomasi) Uluslararası İlişkiler/PGDip MA

International Relations (Diplomacy) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Atmosferik Bilimler ve Hava Kirliliği Doktora

Atmospheric Sciences and Air Pollution PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Kıta avrupası'nda Çalışma ile biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences with Study in Continental Europe (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (4 yıl) tarihi ve Rus Çalışmaları BA

History and Russian Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yılın BSc Biyolojik Bilimler BSc

BSc Biological Sciences with International Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Yüksek Lisans Diploması (QTS) orta Öğretim - Bilim:

Secondary Education (QTS) - Science: Chemistry Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
(Çocuk) Otizm/BPhil/Yüksek Lisans Diploması/Yüksek Lisans Belgesi/Gelişmiş Sertifika MEd

Autism (Children) MEd/BPhil/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate/Advanced Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dramaturji, oyun yazarlığı veya Performans tabanlı (uygulama) Drama ve Tiyatro Çalışmaları R ile MA ...

Drama and Theatre Studies (practice-based through Dramaturgy, Playwriting or Performance) MA by R ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre Pre-Master' ile kalkınma Ekonomisi;in MSc

Development Economics with Integrated Pre-Master's MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Pazarlama MSc

International Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Teorisi MA/PGDip

Political Theory MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Siyaset Bilimi BA (Onur)

History and Political Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama (RTPİ akreditasyon ile) MSc/PG Diploma/Sertifika

Urban and Regional Planning (with RTPI accreditation) MSc/PG Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karakter Eğitimi MA

Character Education MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Performans MA olmadan müzik: Açın Yolu

Music: Open Pathway without Performance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din, Politika ve Toplum MA/Diploma/Sertifika

Religion, Politics and Society MA/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim İhtiyacı/ Yüksek Lisans Diploması/ yüksek lisans Belgesi MEd

Inclusion and Special Educational Needs MEd/ Postgraduate Diploma/ Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Küresel Ahlak ve Adalet MSc

Global Ethics and Justice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Din ve Ahlak BA (Onur)

Philosophy, Religion and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar Doktora

Political Science and International Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Beşeri Coğrafya Yüksek Lisans

Research In Human Geography MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metalurji ve Malzeme Araştırma tarafından MSc

Metallurgy and Materials MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Araştırma (Bütünleştirici ve Öteleme) .

Biomedical Research (Integrative and Translational) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kardiyovasküler Bilimler Doktora

Cardiovascular Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Raylı Sistem Entegrasyonu.

Railway Systems Integration MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 hafta
Mesafe (Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma PGDip öğrenme

International Development (Conflict, Security and Development) by distance learning PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Siyaset Bilimi (uzman yolları) MA/PGDip

Political Science (with specialist pathways) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) tıp (4 yıl) ) Salya

Medicine (Graduate Entry) (4 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Saf Matematik Doktora

Pure Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma İlköğretim (PGCE Gelişmiş) Genel Birincil veya Erken Yıl

Postgraduate Diploma Primary Education (PGCE Advanced) General Primary or Early Years

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Kimya (Araştırma) Yüksek Lisans

Chemistry (Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Shakespeare ve Eğitim MA

Shakespeare and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Policy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Zorluklar Lisansüstü Diploma

Social, Emotional and Behavioural Difficulties Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Araştırma ile eğitim MA

Education MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi/Yazılım Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science/Software Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nehir Ortamları ve Yönetimi MSc

River Environments and their Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kardiyovasküler Araştırma tarafından MSc Bilimler

Cardiovascular Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim ve Yıl İşletme Yönetimi Sektöründe BSc

Business Management with Communications and Year in Industry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MPhil

Marketing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Zorluklar Sertifika Lisansüstü

Social, Emotional and Behavioural Difficulties Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Entegre Ön ile Uluslararası Para ve Bankacılık Master-yüksek lisans

International Money and Banking with Integrated Pre-Masters MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika

Civil Engineering and Management Msc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları MSc

Physician Associate Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu İdaresi yüksek lisans (Maliye)

Master of Public Administration (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pentecostal ve Karizmatik Çalışmaları yüksek lisans/Diploma/Sertifika

Pentecostal and Charismatic Studies MA/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Doktora

Business Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji BSc ile kimya (Onur)

Chemistry with Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji ve Tarih BA (Onur)

Anthropology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Palaeobiology ve Palaeoenvironments BSc (Onur)

Palaeobiology and Palaeoenvironments BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Psikoloji Uygulama ForenPsyD

Forensic Psychology Practice ForenPsyD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Doktora

Microbiology and Infection PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve (4 yıl) Tarih BA (Onur)

Hispanic Studies and History (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(QTS) ortaöğretim - Tarih Yüksek Lisans Diploması

Secondary Education (QTS) - History Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
(Sosyal Hizmet ve Profesyonel Uygulama), sosyal Araştırma/PGDip MA

Social Research (Social Work and Professional Practice) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Ekonomi BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yirminci Yüzyıl İngiliz Tarihi.

Twentieth Century British History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Mühendislik MEng (Onur)

Nuclear Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı ve Petrol Micropalaeontology MSc

Applied and Petroleum Micropalaeontology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afrika ve Geliştirme MA

Africa and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal (Ekonomik ve Sosyal Tarih) Araştırma MA

Social Research (Economic and Social History) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikleri.

Classics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern İngiliz Çalışmaları MA

Modern British Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik Performans Uygulama Research tarafından MA

Music Performance Practice MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Arkeoloji MA

Archaeology MA By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Parçacık Fiziği & fiziği, Kozmoloji BSc (Onur)

Physics with Particle Physics & Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Endüstriyel Deneyim) Kimya Mühendisliği (5 yıl), MEng

Chemical Engineering (Industrial Experience) (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Drama ve Tiyatro Çalışmaları Doktora

Drama and Theatre Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Matematik.

Applied Mathematics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yatırımlar MSc

Investments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre Çalışma (Sosyal Bilimler) Doktora

Integrated Study (Social Sciences) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikler ve Antik Tarih Doktora

Classics and Ancient History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çok Disiplinli Sağlık Simülasyon PGCert

Multidisciplinary Healthcare Simulation PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Yerel yönetim ve Kamu Politikası, sosyal Araştırma MA/PGDip/PGCert

Social Research (Local Government and Public Policy) MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yol Yönetimi ve Mühendislik yüksek lisans/Diploma

Road Management and Engineering MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Klasik Edebiyat & Medeniyetin BA (Onur)

English and Classical Literature & Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil, Kültür ve İletişim MA

Language, Culture and Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Malzeme Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Materials Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BA Sosyoloji ve Kriminoloji BA (Onur)

BA Sociology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl) fizik ve Astrofizik Mscı

Physics and Astrophysics (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Eğitim ve Çocuk Psikolojisi Doktora (App Ed ve Çocuk Psy D)

Applied Educational and Child Psychology Doctorate (App Ed and Child Psy D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsych

Clinical Psychology DClinPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans

Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlköğretim (SSPİP) Matematik Yüksek Lisans Diploması

Primary Education (SSPIP) Mathematics Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Göç, Superdiversity ve Politika MA/PGDip/PGCert

Migration, Superdiversity and Policy MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uzman Yolları ile ileri Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans ()

Advanced Engineering Management MSc (with Specialist Pathways)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil, Okuryazarlıklar ve Disleksi Lisansüstü Diploma

Language, Literacies and Dyslexia Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Entegre Pre-Masters ile Uluslararası İktisat yüksek lisans

International Economics with Integrated Pre-Masters MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Zorluklar MEd

Social, Emotional and Behavioural Difficulties MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Teorik Fizik ve Matematik BSc (Onur)

Theoretical Physics and Applied Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Bilim.

Cardiovascular Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim: Strateji Yolu MSc

Management: Strategy Pathway MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi.

History of Art MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sih Çalışmalar.

Sikh Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika MPhil

Social Policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Alman Çalışmaları (Sosyal Bilimler) Doktora

German Studies (Social Sciences) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya Mre Araştırma

Research In Human Geography MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç İşletme Yüksek Lisans/Diploma

Pharmaceutical Enterprise MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız Araştırma tarafından MA

French Studies MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İngiliz Siyaset ve Devlet) Siyaset Bilimi/PGDip MA

Political Science (British Politics and The State) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma kanser ve Genomik Bilimler yüksek lisans

Cancer and Genomic Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Okul Geliştirme ve Eğitim Liderliği MA/Yüksek Lisans Diploması/ yüksek lisans Belgesi

School Improvement and Educational Leadership MA/Postgraduate Diploma/ Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Terör ve Siyasi Şiddet) Uluslararası İlişkiler/PGDip MA

International Relations (Terrorism and Political Violence) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans Doktora

Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve Küratörlük MA

Art History and Curating MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt fizyoterapi (ön) MSc

Physiotherapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Online MSc Uluslararası İşletme

Online MSc International Business

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2.5 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil, Okuryazarlıklar ve Disleksi MEd

Language, Literacies and Dyslexia MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(QTS) ortaöğretim - İngilizce Yüksek Lisans Diploması

Secondary Education (QTS) - English Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Entegre Çalışma ile uluslararası Kalkınma Doktora

International Development PhD with Integrated Study

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bizans, Osmanlı ve Çağdaş Yunan Araştırmaları MA

Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik ve Uygulamalı Matematik Mscı (Onur)

Theoretical Physics and Applied Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Yönetimi Online Masterları

Online Masters of Public Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2.5 yıl
Küresel Ahlak ve Adalet yüksek lisans (Uzaktan Eğitim)

Global Ethics and Justice MSc (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşitme engelli Çocukların öğretmenleri MEd

Teachers of Children with Hearing Impairment MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Biyomedikal Araştırma tarafından MSc Bilimler

Biomedical Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi BA (Onur)

Political Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon MSc

Microbiology and Infection MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Formülasyon Mühendislik DEng

Formulation Engineering DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim - Okul Doğrudan PGCE

Education - School Direct PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeniçağ Tarihi.

Early Modern History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kıta avrupası'nda Çalışma ile matematik (4 yıl) BSc (Onur)

Mathematics with Study in Continental Europe (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Astrofizik BSc (Onur)

Physics and Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller Görsel-İşitsel Doktora

Modern Languages Audio-Visual PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca Yüksek Lisans Diploması (QTS) ortaöğretim - Modern Diller:

Secondary Education (QTS) - Modern Languages: French Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Coğrafya ve Çevre Bilimleri Doktora

Geography and Environmental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bizans Çalışmaları.

Byzantine Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Kalkınma Doktora

International Development PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar MPhil

Political Science and International Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kentsel ve Bölgesel Çalışmalar) coğrafya Doktora

Geography (Urban and Regional Studies) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik: Enstrümantal/Vokal Kompozisyon yolu MA

Music: Instrumental/Vocal Composition pathway MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk MSc

Sport Coaching MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Küresel İşbirliği ve Güvenlik MSc

Global Cooperation and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)

Mathematics and Computer Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans/Diploma

Structural Engineering MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel bir Yıl ile matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science with an Industrial Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Kentsel & Bölge Planlama BSc (Onur)

Geography and Urban & Regional Planning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik (4 yıllık) (Uluslararası Eğitim) BSc (Onur)

Physics (International Study) (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman yolları ile Uluslararası İlişkiler (İngilizce)/PGDip MA

International Relations (with specialist pathways) MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Siyaset Bilimi ve Felsefe BA (Onur)

Political Science and Philosophy with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

International Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yılın BSc İnsan Biyolojisi BSc

BSc Human Biology with International Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Doktora

Marketing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırma (Eğitim) MA

Social Research (Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnflamasyon ve Yaşlanma Araştırma tarafından MSc

Inflammation and Ageing MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği.

Science and Engineering of Materials MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl