• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi ve Girişimsel Bilimler yüksek lisans

Surgical and Interventional Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik ve Suç Bilimi MPhil

Security and Crime Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı İşletme Ekonomisi MA

Comparative Business Economics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Ekonomisi ve Yönetimi Yüksek Lisans

Construction Economics and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim (4 yıllık) (Uluslararası Programı) BA (Onur)

Linguistics (International Programme) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İzlanda BA (Onur)

Icelandic (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Mscı Bilgi Yönetimi (Onur)

Information Management for Business MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültür, İletişim ve Medya PhD

Culture, Communication and Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik Bilimi Doktora

Statistical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplamalı İstatistik ve Makine Öğrenme MSc

Computational Statistics and Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat, bilim ve Mühendislik, Miras ve Arkeoloji.

Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BSc Bilgi Yönetimi (Onur)

Information Management for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Web Bilimleri ve Büyük Veri analizleri MSc

Web Science and Big Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Altyapı Yatırım ve Finans MSc

Infrastructure Investment and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Fizik ve Biyomedikal Mühendislik.

Medical Physics and Biomedical Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik ve Hesaplama MSc

Robotics and Computation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimyasal Araştırma MSc

Chemical Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oral Cerrahi MClinDent

Oral Surgery MClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dilbilim MPhil

Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çevresel Sistemler ile) inşaat Mühendisliği MSc

Civil Engineering (with Environmental Systems) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Miras MPhil

Sustainable Heritage MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medikal Fizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Medical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Sosyolojisi (Rusya ve Doğu Avrupa) MA

Political Sociology (Russia and Eastern Europe) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme bir Yıl Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology with a Placement Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (SSEES) MA

History (SSEES) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astrofizik MSc

Astrophysics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Bilimleri ve Büyük Veri analizleri.

Web Science and Big Data Analytics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan MPhil

Italian MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerika MPhil

The Americas MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş BSc için istatistikler ve Yönetim (Onur)

Statistics and Management for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İleri Eğitim) Protez MClinDent

Prosthodontics (Advanced Training) MClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Mekanik) BEng (Onur)

Engineering (Mechanical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Yönetimi ve Yönetim MPA

Public Administration and Management MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Eğitimi MA

Music Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Uygulama ile Pediatri ve Çocuk Sağlığı MSc

Paediatrics and Child Health with Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuki ve Politik Teori MA

Legal and Political Theory MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çeviri) uzman Çeviri MSc

Specialised Translation (with Interpreting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Çalışmaları Doktora

Information Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diş hekimliği Klinik Deneyimi (UCL Eastman Diş Enstitüsü) Doktora

Dentistry - Clinical Experience (UCL Eastman Dental Institute) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik MPhil

Mathematics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vizyon Araştırma.

Vision Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Slav ve Doğu Avrupa Çalışmaları Doktora

Slavonic and East European Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politik Analiz (Rusya ve Doğu Avrupa) MA

Political Analysis (Russia and Eastern Europe) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Miras Araştırmaları MA

Cultural Heritage Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pediatri ve Çocuk Sağlığı: Toplumun Çocuk Sağlığı MSc

Paediatrics and Child Health: Community Child Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitimde müzeler ve Galeriler MA

Museums and Galleries in Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kas-iskelet sistemi Bilim (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Musculoskeletal Science (by Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
PGCE Tarih PGCE

PGCE History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya Eğitimi MA

Geography Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Dünyaya resepsiyon MA

Reception of the Classical World MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik ve Mimari Tasarım MEng (Onur)

Engineering and Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(A) çek ve (4 yıl) Doğu Avrupa Çalışmaları BA (Onur)

Czech (with Slovak) and East European Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Mimari Araştırma PG Cert

Advanced Architectural Research PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 ay
Oral Tıp MSc

Oral Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Beşeri MA/MSc

Digital Humanities MA/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve Frankofon Çalışmaları: Dil, Kültür ve Tarih MA

French and Francophone Studies: Language, Culture and History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Risk Yönetimi MSc

Financial Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deneysel Farmakoloji ve Tedavi MSc

Experimental Pharmacology and Therapeutics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Dil Bilimleri BSc (Onur)

Psychology and Language Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Uluslararası Kalkınma MA

Education and International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Teknoloji MA

Education and Technology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistem Mühendisliği Yönetimi MSc

Systems Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı İstatistik ve Makine Öğrenme.

Computational Statistics and Machine Learning MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih, Siyaset ve Ekonomi BA BA (Onur)

History, Politics and Economics BA BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama PGCE ile PGCE İngilizce

PGCE English with Drama PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Dijital Teori.

Architecture and Digital Theory MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji MPhil

Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanser Biyotıp BSc (Onur)

Cancer Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Uygulama ile odyolojik Bilim MSc

Audiological Science with Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ve Güvenlik MA (Uluslararası)ekonomi, Devlet ve Toplum:

Economy, State and Society: Politics and Security MA (International)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanal Gerçeklik.

Virtual Reality MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Çalışmaları.

Information Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları uzmanlaşma) dil Bilimleri yüksek lisans

Language Sciences (with specialisation in Sign Language and Deaf Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Keşfi ve Geliştirme MSc

Drug Discovery and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeolojik yönetme MA

Managing Archaeological Sites MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca (4 yıl) Tarih BA (Onur)

German and History (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma yüksek lisans

Environment and Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Yönetimi Çalışmaları ile matematik BSc

Mathematics with Management Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Sağlık Doktora

Global Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Üreme Bilim ve Kadın'in Sağlık MSc

Reproductive Science and Women's Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Psikoloji) MA

Education (Psychology) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeme Bozuklukları ve Klinik Beslenme MSc

Eating Disorders and Clinical Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dil Gelişimi uzmanlık alanı ile) dil Bilimleri yüksek lisans

Language Sciences (with specialisation in Language Development) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üretim için tasarım Mart

Design for Manufacture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Amerika Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations of the Americas MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Minimal İnvaziv Cerrahi MS

Advanced Minimally-Invasive Surgery MS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Özel Eğitim İhtiyacı Koordinasyon PG Cert için ulusal Ödülü

National Award for Special Educational Needs Co-ordination PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ağız ve Çene Cerrahisi MSc

Oral and Maxillofacial Surgery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerika Doktora

The Americas PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ekonomi) ekonomi ve İstatistik BSc (Onur)

Economics and Statistics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Modelleme (Bina Bilgisi) Coğrafi Bilimler

Geospatial Sciences (Building Information Modelling) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Modern Çalışmaları MA

Early Modern Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Halk Sağlığı MSc

Dental Public Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Sağlık ve Kalkınma yüksek lisans

Global Health and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnternet Mühendisliği MSc

Internet Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsy

Clinical Psychology DClinPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim psikoloji yüksek lisans

Psychology of Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilişim MPhil

Health Informatics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların (UCL) Yasaların lisans ve LİSANS Lisans Hong Kong (Üniversite) LİSANS (Onur)

Bachelor of Laws (UCL) and LLB Bachelor of Laws (University of Hong Kong) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanal ortam, Görüntüleme ve Görselleştirme DEng

Virtual Environments, Imaging and Visualisation DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişim ve Eğitim Psikolojisi yüksek lisans

Developmental and Educational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müfredat, Pedagoji ve Değerlendirme MA

Curriculum, Pedagogy and Assessment MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Çalışmaları Doktora

Translation Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Classics MA

Classics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Finansmanı (Makine) Mühendisliği MEng (Onur)

Engineering (Mechanical with Business Finance) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akıllı Şehirler ve Kentsel Analytics MSc

Smart Cities and Urban Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Miras Doktora

Sustainable Heritage PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya Mscı (Onur)

Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oftalmolojide MD(Res)

Ophthalmology MD(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İbranice ve Yahudi Araştırmaları MPhil

Hebrew and Jewish Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Tarih PGCE

School Direct (Tuition Fee): History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Project and Enterprise Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoçeşitlilik, Evrim ve Koruma.

Biodiversity, Evolution and Conservation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc Bilim Tarihi ve Felsefesi (Onur)

History and Philosophy of Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' kadınlar;in Sağlık MSc

Women's Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE Biyoloji PGCE

PGCE Biology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları MA

Human Rights MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teknoloji Yönetimi MSc

Technology Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

BSc Politics and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Fizyoterapi: Ankara MSc

Advanced Physiotherapy: Cardiorespiratory MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zihinsel Sağlık Bilimleri MD(Res)

Mental Health Sciences MD(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Etkili Öğrenme ve Öğretme MA

Effective Learning and Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MPhil Planlama

Planning MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Kimya PGCE

School Direct (Tuition Fee): Chemistry PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik ve Halk Sağlığı Beslenme MSc

Clinical and Public Health Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Kamu Politikası DPA

Science, Technology, Engineering and Public Policy DPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zihinsel Sağlık Bilimleri Doktora

Mental Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deneysel Psikoloji MPhil

Experimental Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Demiryolları MSc

Urban Railways MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fonetik MA bir uzmanlaşma ile dilbilim

Linguistics with a specialisation in Phonology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Entegre Tasarım ile) inşaat Mühendisliği MSc

Civil Engineering (with Integrated Design) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mısır Arkeoloji ve Miras ve Orta Doğu MA

Archaeology and Heritage of Egypt and the Middle East MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Yenileme Yüksek Lisans

Urban Regeneration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Talebi Mre Çalışmalar

Energy Demand Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek ve Mesleki Eğitim MA

Higher and Professional Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet, Toplum ve Temsili MA

Gender, Society and Representation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) Viking ve Eski Norse Çalışmaları BA

Viking and Old Norse Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Yunan BA (Onur)

Philosophy and Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri: Çeviri ve Kültür MA

Translation: Translation and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geliştirme MSc bina ve Kentsel Tasarım

Building and Urban Design in Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE İş Eğitim PGCE

PGCE Business Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim, Fizyoloji ve Farmakoloji MPhil

Neuroscience, Physiology and Pharmacology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enfeksiyon ve Bağışıklık MSc

Infection and Immunity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp (6 yıl) MB BS

Medicine (6 years) MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sağlık Beşeri MA

Health Humanities MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Yenilik ve Kurumsal BSc (Onur)

Medical Innovation and Enterprise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Çeviri (Bilimsel, Teknik ve Tıp) yüksek lisans

Specialised Translation (Scientific, Technical and Medical) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Finansmanı (Makine) Mühendisliği BEng (Onur)

Engineering (Mechanical with Business Finance) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim, Fizyoloji ve Farmakoloji Doktora

Neuroscience, Physiology and Pharmacology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe MPhil

Philosophy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine MSc Öğrenme

Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medikal Fizik ve Biyomühendislik Doktora

Medical Physics and Bioengineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geometri ve sayılar Teorisi London School of PhD

London School of Geometry and Number Theory PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim ve Teknoloji Çalışmaları MPhil

Science and Technology Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik ve Suç Bilimi PG Cert

Security and Crime Science PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları MPhil

Gender and Sexuality Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik, Eğitim ve Sağlık Psikolojisi Doktora

Clinical, Educational and Health Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nöromüsküler Hastalığı MSc

Neuromuscular Disease MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tıbbi İstatistik) İstatistik Yüksek Lisans

Statistics (Medical Statistics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma, İşitme ve Ses Bilimleri Doktora

Speech, Hearing and Phonetic Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Fizik PGCE

School Direct (Tuition Fee): Physics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BSc BSc (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BSc BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre, Siyaset ve Toplum MSc

Environment, Politics and Society MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Planlama, Tasarım ve Yönetim BSc (Onur)

Urban Planning, Design and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ötelenme Nöroloji.

Translational Neurology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan Çalışmaları: UCL-Venedik Çift Derecesi BA (Onur)

Italian Studies: UCL-Venice Double Degree BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji.

Anthropology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE Din Eğitimi PGCE

PGCE Religious Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi & (Yurtdışında bir Yıl ile) Doğu Avrupa Çalışmaları ile İş (4 yıl) BA (Onur)

Economics & Business with East European Studies (with a Year Abroad) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık & Disiplinler arası Çalışmalarda BSc (Onur)

Architecture & Interdisciplinary Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rehabilitasyon Mühendisliği ve Yardımcı Teknolojiler yüksek lisans

Rehabilitation Engineering and Assistive Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alan Kullanımı: Mimari ve Şehirler MSc

Space Syntax: Architecture and Cities MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Nörobilim ve İletişim alanında uzmanlaşma ile) dil Bilimleri yüksek lisans

Language Sciences (with specialisation in Neuroscience and Communication) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kas-İskelet sistemi Sağlık ve Rehabilitasyon yüksek lisans Fizik Tedavi

Physical Therapy in Musculoskeletal Healthcare and Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık.

Urban Sustainability and Resilience MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim ve Toplum BSc (Onur)

Science and Society BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Slav ve Doğu Avrupa Çalışmaları MPhil

Slavonic and East European Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve İstatistik Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Statistical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Keşfi ve İlaç Yönetimi MSc

Drug Discovery and Pharma Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma, İşitme ve Ses Bilimleri MPhil

Speech, Hearing and Phonetic Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Yıl ile eski Dünya Yurtdışında BA (Onur)

Ancient World with a Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme ve Liderlik Doktora

Learning and Leadership PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Analitik Kimya Yüksek Lisans

Applied Analytical Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenim Ücreti) Doğrudan okul: İlköğretim Matematik Uzmanı PGCE

School Direct (Tuition Fee): Primary Mathematics Specialist PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Göç MSc

Global Migration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Doktora

Science and Technology Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PGCE Coğrafya PGCE

PGCE Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yunanca) Latince BA (Onur)

Latin (with Greek) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Planlama ve Gayrimenkul BSc (Onur)

Planning and Real Estate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı MD(Res)

Epidemiology and Public Health MD(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Öğrenim Ücreti) Doğrudan okul: Sosyal Bilimler PGCE

School Direct (Tuition Fee): Social Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafi Bilimler Yüksek Lisans

Geospatial Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik ve Suç Bilimi BSc (Onur)

Security and Crime Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Modern Diller Mscı matematik

Mathematics with Modern Languages MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Fizyoterapi: Neurophysiotherapy MSc

Advanced Physiotherapy: Neurophysiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve Asya veya Afrika Dili (4 yıl) BA (Onur)

French and an Asian or African Language (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geç Antik ve Bizans dönemi Çalışmaları MA

Late Antique and Byzantine Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ile psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Psychology with Education BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Elektronik ve Elektrik) MEng (Onur)

Engineering (Electronic and Electrical) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Modelleme MSc

Molecular Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Bilimi Mscı (Onur)

Management Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Çalışmalar ve Metodoloji Doktora

Clinical Trials and Methodology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Işık ve Aydınlatma MSc

Light and Lighting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus ve (4 yıl) Tarih BA (Onur)

Russian and History (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endodontik MSc

Endodontics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Fizik Yüksek Lisans

Biological Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapısal, Sayısal ve Kimyasal Biyoloji Doktora

Structural, Computational and Chemical Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (Biyokimyasal) BEng (Onur)

Engineering (Biochemical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları MA

Medieval and Renaissance Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim, Uygulama ve Toplum MPhil

Education, Practice and Society MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Tasarım Mart

Urban Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca, Portekizce ve Latin Amerika Çalışmaları Doktora

Spanish, Portuguese and Latin American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Doktora

German PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat, Çevre ve Geomatik Mühendisliği MPhil

Civil, Environmental and Geomatic Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Tasarımı.

Drug Design MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Çalışmaları: Avrupa Toplum MA

European Studies: European Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Antropoloji Yüksek Lisans

Medical Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans küresel Yönetim

Global Management of Natural Resources MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Amerika tarihi ve Siyaseti BA

History and Politics of the Americas BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konuşma, Dil ve Biliş.

Speech, Language and Cognition MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinir Devreleri Sainsbury Bekleriz Merkezi ve Davranış Doktora

Sainsbury Wellcome Centre for Neural Circuits and Behaviour PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karmaşık Projelerin yönetimi MSc

Management of Complex Projects MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nöroloji MD(Res)

Neurology MD(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zihinsel Sağlık Bilimleri MPhil

Mental Health Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Demokrasi ve Karşılaştırmalı Siyaset MSc

Democracy and Comparative Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Araştırmaları BSc ile kimya (Onur)

Chemistry with Management Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi ve Girişimsel Bilim Doktora

Surgery and Interventional Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekansal Veri Bilim ve Görüntüleme.

Spatial Data Science and Visualisation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücre ve Gelişim Biyolojisi Doktora

Cell and Developmental Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Patoloji Doktora

Pathology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching of English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Performans için tasarım ve Etkileşim Mart

Design for Performance and Interaction MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Çocuk Sağlığı MPhil

Child Health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık MSc ile Afrika Çalışmaları

African Studies with Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlk Yıllarda ANNE Eğitim

Early Years Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl