• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans Japon

Bachelor of Arts with a Major in Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik ve Yenilik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Entrepreneurship and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Elektrik bölümünden (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) ve Elektronik

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Electrical and Electronic

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Binbaşı ile İşletme lisans (Profesyonel) İktisat

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Ruh Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Forensic Mental Health Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Swinburne Hazırlık Yılı (Sanat / Sosyal Bilimler)

Swinburne Foundation Year (Arts / Social Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering in Civil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sağlık lisans Binbaşı ile Biyomedikal ve Klinik Teknolojileri Bilim

Bachelor of Health Science with a Major in Biomedical and Clinical Technologies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Usta Pratik Muhasebe

Master of Practising Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma) yüksek lisans - Beşeri Coğrafya

Master of Arts (Research) - Human Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Önemli Sağlık Bilimleri lisans (Profesyonel), Ömrü Boyunca

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Health Across The Lifespan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Sürdürülebilirlik bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a Major in Environmental Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ürün bölümünden (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Tasarım

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Product Design

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Üretim Teknolojisi Mühendisliği Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering in Advanced Manufacturing Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Binbaşı ile Bilim lisans (Profesyonel) Biyokimya

Bachelor of Science (Professional) with a Major in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi Master

Master of Construction Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Photomedia Önemli bir Tasarım lisans

Bachelor of Design with a Major in Photomedia

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İş)Swinburne Hazırlık Yılı

Swinburne Foundation Year (Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Engineering in Civil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler bölümünden lisans Medya ve İletişim

Bachelor of Media and Communication with a Major in Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama yöneticisi (Küresel Liderlik Programı)

Master of Marketing (Global Leadership Program)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Önemli Sağlık Bilimleri lisans (Profesyonel) İletişim

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Health Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi bölümünden (Profesyonel) lisans

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Logistics and Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans Psikoloji Binbaşı ve Adli Bilimler ile Fen

Bachelor of Health Science with a Major in Psychology and Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Tasarımı Önemli bir Tasarım lisans

Bachelor of Design with a Major in Communication Design

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Araştırma)Sağlık eğitimi

Master of Health Sciences (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilim Master (Ağ Sistemleri ve Telekomünikasyon)

Master of Engineering Science (Network Systems and Telecommunications)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) doktora Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekran Üretim lisans

Bachelor of Screen Production

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astronomi Bilim Lisans Diploması

Graduate Diploma of Science in Astronomy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çin, Japon, İtalyan) (Araştırma) yüksek lisans - Dil

Master of Arts (Research) - Languages (Chinese, Japanese, Italian)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilimin Yasaları lisans / Lisans

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yenilik ve Tasarım (Onur) Mühendisliği Lisans / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Innovation and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Etki Efendisi

Master of Social Impact

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Yazılım Teknolojisi bölümünden lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Bachelor of Information and Communication Technology with a Major in Software Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Binbaşı ile İşletme lisans

Bachelor of Business with a Major in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağ Teknolojisi bölümünden lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Bachelor of Information and Communication Technology with a Major in Network Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)yüksek lisans Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Master of Information and Communication Technologies (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri Yönetiminde bir Binbaşı ile İşletme Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Business Information Systems with a Major in Data Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik ve Yenilik Önemli bir (Profesyonel) lisans

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Entrepreneurship and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı III sertifikası

Certificate III in Early Childhood Education and Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 ay
Kamu Önemli bir Medya ve İletişim lisans (Profesyonel) İlişkiler

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Büyük (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) İnşaat

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Construction

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme bilişim Sistemleri yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma of Business Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Sivil Yapılar Mühendislik lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Engineering in Civil Structures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a Major in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Yenilik ve Tasarım Lisans /

Bachelor of Laws / Bachelor of Innovation and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat ve Altyapı Yönetimi Master

Master of Construction and Infrastructure Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Master (Sivil Yapılar)

Master of Engineering (Civil Structures)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yasaların lisans İşletme Bilişim Sistemleri Lisans /

Bachelor of Laws / Bachelor of Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yazılım Geliştirme bölümünden lisans

Bachelor of Computer Science with a Major in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans (Profesyonel) Kriminoloji

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal ve Klinik Teknolojileri bölümünden (Profesyonel) Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Biomedical and Clinical Technologies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Reklam Teknolojisi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Digital Advertising Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Master (Profesyonel)

Master of Human Resource Management (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans (Astronomi)

Master of Science (Astronomy)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Elektrik ve Elektronik bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Electrical and Electronic

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mali Teknolojileri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Financial Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İşletme Bilgi Sistemleri lisans / Lisans

Bachelor of Business Information Systems / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önemli Sağlık Bilimleri lisans (Profesyonel) Sinirbilim

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Bankacılık yüksek lisans - Küresel Liderlik Programı

Master of Finance and Banking - Global Leadership Program

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Tasarım yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Proje Yönetimi Yüksek Lisans (Gelişmiş)

Master of Project Management (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bir Binbaşı ile İşletme lisans (Profesyonel) Pazarlama

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş İdaresi bölümünden lisans

Bachelor of Business with a Major in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem Analizi Önemli bir Bilgi lisans ve İletişim Teknolojisi

Bachelor of Information and Communication Technology with a Major in Systems Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Master (Profesyonel)

Master of Marketing (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Matematik bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Construction Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Kalkınma

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Master (Bilim)

Master of Research (Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe bir Binbaşı ile İşletme lisans

Bachelor of Business with a Major in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ve Yenilik Yönetimi (Doktora) doktora ve Yüksek Lisans Belgesi - Tasarım

Doctor of Philosophy (PhD) and Graduate Certificate of Research and Innovation Management - Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Tasarımı bölümünden (Profesyonel) lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Software Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Medyada bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a Major in Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital bir Binbaşı ile lisans Medya ve İletişim Reklam Teknoloji

Bachelor of Media and Communication with a Major in Digital Advertising Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş Binbaşı ile İşletme lisans

Bachelor of Business with a Major in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Profesyonel) Sağlık lisans Psikoloji ve Bağımlılık Önemli bir Bilim

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Psychology and Psychophysiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim Tasarımı lisans / Lisans

Bachelor of Design / Bachelor of Media and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Sertifika

Graduate Certificate of Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Tasarım Stratejisi ve Yenilik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Design Strategy and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Dijital Medya Tasarım Önemli Tasarım lisans

Bachelor of Design with a Major in Digital Media Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık lisans Binbaşı ile Uygulamalı İstatistik Bilim

Bachelor of Health Science with a Major in Applied Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sinema ve Ekran Çalışmalarında bir Binbaşı ile lisans Medya ve İletişim

Bachelor of Media and Communication with a Major in Cinema and Screen Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Endüstriyel Tasarım) Tasarım lisans (Onur)

Bachelor of Design (Industrial Design) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital İşletme Yönetimi Master (Profesyonel)

Master of Digital Business Management (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Master İstatistikler

Master of Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Analizi Önemli bir İş Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Business Information Systems with a Major in Business Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım bölümünden Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Software

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım lisans (İç Mimarlık) (Onur)

Bachelor of Design (Interior Architecture) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunlar lisans ve Etkileşim

Bachelor of Games and Interactivity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri bilimleri'nde (Profesyonel) lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik bölümünden (Profesyonel) lisans eğitimi

Bachelor of Science (Professional) with a Major in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önemli olan Mühendisliği Lisans (Onur) Biyomedikal

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Biomedical

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağdaki bir Ana Bilgisayar Bilim lisans (Profesyonel) Tasarım

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Network Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Binbaşı ile İşletme lisans (Profesyonel) Yönetim

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yazma ve Düzenleme bölümünden (Profesyonel) lisans

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Professional Writing and Editing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Havacılık Yönetimi lisans / Lisans

Bachelor of Aviation Management / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İşletme (Onur) Mühendisliği Lisans / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Girişimcilik ve Yenilik Master (Profesyonel)

Master of Entrepreneurship and Innovation (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik lisans (Onur)

Bachelor of Engineering Practice (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilgi Sistemleri lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Business Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım lisans (Mimarlık)

Bachelor of Design (Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önemli olan Mühendisliği Lisans (Onur) İnşaat

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Civil

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık alanında Önemli bir Biyomedikal Bilim

Bachelor of Health Science with a Major in Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik bölümünden lisans Medya ve İletişim

Bachelor of Media and Communication with a Major in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı İstatistik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Adli Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Forensic Behavioural Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Medya sektöründe de Önemli bir (Profesyonel) lisans

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Media Industries

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önemli bir Tasarım lisans Ortamlar Markalı

Bachelor of Design with a Major in Branded Environments

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reklamcılık bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Sürdürülebilirlik Önemli bir (Profesyonel) lisans

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Environmental Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarımı bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Product Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Medyada Büyük (Profesyonel) lisans

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik bölümünden (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) ve Mekatronik

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Robotics and Mechatronics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Çalışmalar Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a Major in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Master - Tasarım

Master of Research - Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Reklam Teknolojisi bölümünden (Profesyonel) lisans

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Digital Advertising Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Binbaşı ile Bilim lisans (Profesyonel) Kimya

Bachelor of Science (Professional) with a Major in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Master ve Bankacılık

Master of Finance and Banking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Finans ve Bankacılık yüksek lisans (Profesyonel)

Master of Finance and Banking (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık alanında Önemli bir Sağlık İletişimi Bilim

Bachelor of Health Science with a Major in Health Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önemli olan Mühendisliği Lisans (Onur) Mimari

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Architectural

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalar bölümünden (Profesyonel) lisans

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Önemli olan Mühendisliği Lisans (Onur) Mekanik

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Mechanical

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Construction Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Medya ve Yaratıcı Yazarlık ve Edebiyat bölümünden (Profesyonel) İletişim lisans

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Creative Writing and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Medya ve İletişim lisans / Lisans

Bachelor of Media and Communication / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) yüksek lisans - Demografi

Master of Arts (Research) - Demography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri Bilimi bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik ana (İç)

Master of Engineering (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Siyaset bölümünden (Profesyonel) lisans ve Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Politics and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siber güvenlik bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağ Tasarımı bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Network Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyunlarda bir Binbaşı ile lisans Medya ve İletişim ve Etkileşim

Bachelor of Media and Communication with a Major in Games and Interactivity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Sağlık lisans / Lisans

Bachelor of Health Science / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların lisans (Onur)Mühendisliği Lisans /

Bachelor of Laws / Bachelor of Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Girişimcilik ve Yenilik Master (Gelişmiş)

Master of Entrepreneurship and Innovation (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans Binbaşı ile İşletme lisans (Profesyonel) Planlama

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Financial Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunlarda bir Binbaşı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Kalkınma

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Games Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Elektrik ve Elektronik)

Master of Engineering (Electrical and Electronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Araştırma) yüksek lisans Film ve Televizyon

Master of Arts (Research) - Film and Television

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Master İnsan Faktörleri

Master of Aviation in Human Factors

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Önemli olan Medya ve İletişim lisans (Profesyonel) Reklam

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Risk Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Risk Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
MBA - İşletme yüksek lisans (Uluslararası) (Küresel Liderlik Programı)

MBA - Master of Business Administration (International) (Global Leadership Program)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden (Profesyonel) lisans

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Gelişmiş Üretim Teknolojisi)

Master of Engineering (Advanced Manufacturing Technology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yüksek lisans (Ağ Sistemleri)

Master of Science (Network Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar oyunlarının lisans ve Etkileşim / Lisans

Bachelor of Games and Interactivity / Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Bilimler lisans

Bachelor of Psychological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama bölümünden lisans

Bachelor of Business with a Major in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans (Profesyonel) Çin

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Binbaşı ile Bilim lisans (Profesyonel) Fizik

Bachelor of Science (Professional) with a Major in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Elektrik ve Elektronik)

Master of Engineering Science (Electrical and Electronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bir Binbaşı ile İşletme lisans (Profesyonel) Yönetim

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yazılım Tasarımı bölümünden lisans

Bachelor of Computer Science with a Major in Software Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Binbaşı ile İşletme lisans Spor Yönetimi

Bachelor of Business with a Major in Sports Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Yönetici)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business Administration (Executive)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İş Sistemleri Önemli Bilgiler lisans ve İletişim Teknolojisi

Bachelor of Information and Communication Technology with a Major in Business Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma ve Bakım

Diploma of Early Childhood Education and Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 18 ay
Önemli olan Medya ve İletişim lisans (Profesyonel) Gazetecilik

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri İmalat Teknoloji Mühendisliği mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Engineering in Advanced Manufacturing Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Telekomünikasyon

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Telecommunications

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mezuniyet Belgesi, Öğrenim ve Öğretim (Yüksek Öğretim)

Graduate Certificate in Learning and Teaching (Higher Education)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 dönem
Biyoteknoloji Bilimleri Enstitüsü lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Science in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Davranış Bilimi yüksek lisans

Master of Forensic Behavioural Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Aviation in Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Araştırma) yüksek lisans - Felsefe

Master of Arts (Research) - Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Yönetimi Yasa lisans / Lisans

Bachelor of Laws / Bachelor of Aviation Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Medya ve İletişim Lisans /

Bachelor of Laws / Bachelor of Media and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medyada bir Binbaşı ile lisans Medya ve İletişim Endüstri

Bachelor of Media and Communication with a Major in Media Industries

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yazma ve Düzenleme bölümünden lisans Medya ve İletişim

Bachelor of Media and Communication with a Major in Professional Writing and Editing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
UX Etkileşim Tasarımı Önemli bir Tasarım lisans

Bachelor of Design with a Major in UX Interaction Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Davranış Bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Forensic Behavioural Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Tasarım Stratejisi ve Yenilik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Design Strategy and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Yönetimi Master of Engineering (İç) / Master

Master of Engineering (Civil) / Master of Construction Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri Şeyler İnternette bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Computer Science with a Major in Internet of Things

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji bir Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a Major in Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teknoloji Yenilik (Doktora) doktora - Sağlık, Sanat ve Tasarım

Doctor of Philosophy (PhD) in Technology Innovation - Health, Arts and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim (Onur) Mühendisliği Lisans / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik yüksek lisans Belgesi (Elektrik ve Elektronik)

Graduate Certificate in Engineering (Electrical and Electronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Dijital İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Digital Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Medya ve İletişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Media and Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Güzel Sanatlar yüksek lisans Belgesi (Yazılı)

Graduate Certificate of Arts (Writing)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Lisans İşletme

Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile İşletme lisans (Profesyonel) Maliye

Bachelor of Business (Professional) with a Major in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Engineering in Electrical and Electronic

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık lisans ve Pilot

Bachelor of Aviation and Piloting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans Çin

Bachelor of Arts with a Major in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Sivil

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Civil

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme bilişim Sistemleri yüksek lisans

Master of Business Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans Binbaşı ile İşletme lisans

Bachelor of Business with a Major in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ve Yenilik Yönetimi (Doktora) doktora ve Yüksek Lisans Belgesi - Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) and Graduate Certificate of Research and Innovation Management - Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Reklam Teknolojisi bölümünden (Profesyonel) Medya ve İletişim lisans

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Digital Advertising Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim Sağlık lisans / Lisans

Bachelor of Health Science / Bachelor of Media and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Araştırma)

Master of Engineering (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İş bölümünden (Profesyonel) lisans

Bachelor of Business (Professional) with a Major in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Executive)

MBA - Master of Business Administration (Executive)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yönetiminde bir Binbaşı ile İşletme lisans

Bachelor of Business with a Major in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sivil Yapılar Mühendislik mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Engineering in Civil Structures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Mekanik

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Mechanical

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Tasarım lisans / Lisans

Bachelor of Design / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) yüksek lisans - Sosyoloji

Master of Arts (Research) - Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Psychology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Biyokimya bölümünden lisans eğitimi

Bachelor of Science with a Major in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve İletişim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Media and Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma) yüksek lisans - Politika ve Tarih

Master of Arts (Research) - Politics and History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sinema ve Ekran Çalışmaları bölümünden (Profesyonel) lisans

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Cinema and Screen Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Sertifika

Graduate Certificate of Digital Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Mimarlık

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Architectural

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset bölümünden lisans ve Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Arts with a Major in Politics and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Aviation in Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Sosyoloji bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a Major in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Araştırma ve Yenilik Yönetimi (Doktora) doktora ve Yüksek Lisans Belgesi -

Doctor of Philosophy (PhD) and Graduate Certificate of Research and Innovation Management - Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Binbaşı ile İşletme lisans İktisat

Bachelor of Business with a Major in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem Yönetimi bölümünden lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Bachelor of Information and Communication Technology with a Major in Systems Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan faktörü)Havacılık mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Aviation (Human Factors)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Araştırma Master (Sağlık Bilimleri)

Master of Research (Health Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astronomi Bilimleri Enstitüsü lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Science in Astronomy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Girişimcilik ve Yenilik MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Master

MBA - Master of Business Administration / Master of Entrepreneurship and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Robotik ve Mekatronik bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Robotics and Mechatronics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Siber

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Binbaşı ile lisans Oyun ve Etkileşim

Bachelor of Arts with a Major in Games and Interactivity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklamcılık bölümünden lisans Medya ve İletişim

Bachelor of Media and Communication with a Major in Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler (Doktora) doktora, Sanat ve Sosyal Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Humanities, Arts and Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans Binbaşı ile Sağlık, Ömrü Boyunca Bilim

Bachelor of Health Science with a Major in Health Across The Lifespan

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans (Profesyonel) Tarih

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Master

Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Yönetim)Havacılık mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Aviation (Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
(Yönetici)İşletme Dijital İşletme / MBA yüksek lisans - Master

Master of Digital Business Management / MBA - Master of Business Administration (Executive)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal bölümünden Sağlık Bilimleri lisans (Profesyonel) Bilim

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Araştırma) yüksek lisans - Sosyal Politika

Master of Arts (Research) - Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel) Sağlık lisans Uygulamalı İstatistik Önemli bir Bilim

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Applied Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik ve Yenilik bir Binbaşı ile İşletme lisans

Bachelor of Business with a Major in Entrepreneurship and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilik ve Tasarım lisans

Bachelor of Innovation and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimleri bölümünden (Profesyonel) lisans eğitimi

Bachelor of Science (Professional) with a Major in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Büyük (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Yazılımı

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Software

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal bir Binbaşı ile lisans Medya ve İletişim Medya

Bachelor of Media and Communication with a Major in Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi yüksek lisans

Master of Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Engin Araştırma ve Yenilik Yönetimi (Doktora) doktora ve Yüksek Lisans Belgesi.

Doctor of Philosophy (PhD) and Graduate Certificate of Research and Innovation Management - Engin ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans - Küresel Liderlik Programı

Master of Professional Accounting - Global Leadership Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Adli Değerlendirme ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Specialist Forensic Assessment and Risk Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Oyun Geliştirme bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Games Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Araştırma ve Yenilik Yönetimi (Doktora) doktora ve Yüksek Lisans Belgesi.

Doctor of Philosophy (PhD) and Graduate Certificate of Research and Innovation Management - Human ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal bir Binbaşı ile Medya ve İletişim lisans (Profesyonel) Medya

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Profesyonel) Sağlık lisans Psikoloji ve Adli Bilimler Ana Bilim

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Psychology and Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Tedarik Zinciri Yenilik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Supply Chain Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mühendislik Bilim Master (İç)

Master of Engineering Science (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ve Yenilik Yönetimi (Doktora) doktora ve Yüksek Lisans Belgesi - Bulu ...

Doctor of Philosophy (PhD) and Graduate Certificate of Research and Innovation Management - Infor ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve İletişim diploması (UniLink)

Diploma of Arts and Communication (UniLink)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetiminde bir Binbaşı ile İşletme lisans

Bachelor of Business with a Major in Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık alanında Büyük Kamu ve Çevre Sağlığı Bilimi

Bachelor of Health Science with a Major in Public and Environmental Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans bölümünden lisans

Bachelor of Business with a Major in Accounting and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Master (Profesyonel Bilgisayar)

Master of Information Technology (Professional Computing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma Master (Edebiyat, Sanat ve Sosyal Bilimler)

Master of Research (Humanities, Arts and Social Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans

Master of Professional Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri analizi Önemli bir İş Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Business Information Systems with a Major in Data Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilim Master (Sivil Yapılar)

Master of Engineering Science (Civil Structures)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl