• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Spor Vakfı Yılın Bilim Koçluk BSc

Sports Coaching Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Vakfı ile iş Yönetimi ve Girişimcilik BA

Business Management and Entrepreneurship with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

English Literature and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)eğitim & Sosyal Bilimler ve İngiliz Edebiyatı BA

Education & Social Science and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

History and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Beslenme ve Genetik

MSc Nutrition and Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Hukuku ve Tarih BA (Onur)

Business Law and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim & Sosyal Bilimler ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Education & Social Science and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik PGCE

Secondary Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim, Medya ve Pazarlama BA (Onur)

Communications, Media and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor Beslenme MSc

Applied Sports Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim & Fiziksel &Sosyal Bilim; Spor Eğitim BA (Onur)

Education & Social Science with Physical & Sport Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil İngilizce PGCE

Secondary English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk Bilimi BSc (Onur)

Sports Coaching Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Finans BA (Onur)

Business Management and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl BA (Onur)ile spor Yönetimi

Sports Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat MA, PGDip, PGCert

Theology MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı sağlık ve Egzersiz Bilimi BSc

Health and Exercise Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kronik Hastalık Yönetimi MSc, PGDip, PGCert

Chronic Disease Management MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Fizyolojisi MSc, PGDip, PGCert

Applied Sport and Exercise Physiology MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Beslenmesi MSc, PGDip, PGCert

Human Nutrition MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim, Tasarım ve Pazarlama BA (Onur)

Communications, Design and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı BA uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor, Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Mre, PGCert

Sport, Health and Applied Science MRes, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortak Tarih MA, PGDip, PGCert

Public History MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Dijital Üretim BA (Onur)

Film and Digital Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Hukuku ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Law and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Business Management and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı BA ile yaratıcı ve Profesyonel Yazma ve İngiliz Edebiyatı (Onur)

Creative and Professional Writing and English Literature with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Kriminoloji hukuk LİSANS LİSANS

Law LLB with Criminology with Foundation Year LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & Ekran Medya BA (Onur)

Film & Screen Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfı Yılın spor Bilimi BSc

Sport Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim: Pedagoji MA, PGDip, PGCert

Education: Pedagogy MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
14. kuruluş Yılı ile Film ve Ekran Medya BA

Film and Screen Media with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Spor Psikolojisi MSc, PGDip, PGCert

Applied Sport Psychology MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim, Kültür ve Toplum MA, PGDip, PGCert

Education, Culture and Society MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve Fiziksel & Spor Eğitim BA (Onur)

Health and Exercise Science and Physical & Sport Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile güç ve Kondisyon Bilimi BSc

Strength and Conditioning Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örnekleri ve Tıp Hukuku MA, PGDip, PGCert

Bioethics and Medical Law MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film & Ekran Medya ve Yaratıcı & Profesyonel hazırlık Yılı ile Yazılı BA (Onur)

Film & Screen Media and Creative & Professional Writing with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güç ve Kondisyon (Uzaktan Eğitim) MSc, PGDip, PGCert

Strength and Conditioning (Distance Learning) MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve Spor Bilimi BSc (Onur)

Health and Exercise Science and Sport Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Gazetecilik MA, PGDip, PGCert

Sports Journalism MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl lisans İngiliz Edebiyatı

English Literature with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi ve Spor BA (Onur)

Physical and Sport Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gotik: Kültür, Alt kültür, karşı kültür MA, PGDip, PGCert

Gothic: Culture, Subculture, Counterculture MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı BA kriminoloji ve Sosyoloji (Onur)

Criminology and Sociology with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İncil Çalışmaları MA, PGDip, PGCert

Biblical Studies MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve hazırlık Yılı ile Tarih BA (Onur)

English Literature and History with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Tarih BA

Politics and International Relations and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel & Spor Eğitim ve Yaratıcı & Profesyonel Yazma BA (Onur)

Physical & Sport Education and Creative & Professional Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Ekran Medya ve Yaratıcı & Profesyonel Yazma BA (Onur)

Film & Screen Media and Creative & Professional Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim & Sosyal Bilimler ve Tarih BA (Onur)

Education & Social Science and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim Rota Tabanlı (İş) BA (Onur)

Primary Education (Work-Based Route) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi MSc, PGDip, PGCert

International Tourism Management MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim Fen PGCE

Secondary Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim Beden Eğitimi (PE) PGCE

Secondary Physical Education (PE) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı Yılın spor Rehabilitasyon BSc

Sport Rehabilitation with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim ve QTS MA ile Öğrenme

Teaching and Learning with QTS MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziksel & Spor Eğitim ve Spor Bilimi BSc (Onur)

Physical & Sport Education and Sport Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Katolik Okulu Liderlik: İlkeler & Uygulama MA

Catholic School Leadership: Principles & Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi ve Girişimcilik BA (Onur)

Business Management and Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yıl Vakfı ile iş Yönetimi ve Finans BA (Onur)

Business Management and Finance with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Vakfı Yıl ile BA (Onur)

History with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl lisans İşletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Etik uygulayıcıları, İlahiyat ve FdA Bakım

Practitioners in Healthcare Ethics, Theology and Care FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İkincil Din Eğitimi (RE) PGCE

Secondary Religious Education (RE) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Spor Bilimleri BA (Onur)/BSc (Onur)

Business Management and Sport Science BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi MSc, PGDip, PGCert

International Business Management MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor İletişim ve Pazarlama BA (Onur)

Sports Communications and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

English Literature and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Turizm BA (Onur)

Business Management and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güç ve Kondisyon Bilimi BSc (Onur)

Strength and Conditioning Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim & Sosyal Bilimler ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Education & Social Science and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Performans Futbol Koçluğu (Uzaktan Eğitim) MSc, PGDip, PGCert

Performance Football Coaching (Distance Learning) MSc, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İlahiyat, Din ve Ahlak BA (Onur)

Theology, Religion and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MFL) ikincil Modern Yabancı Diller PGCE

Secondary Modern Foreign Languages (MFL) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Londra Tiyatro MA, PGDip, PGCert

London Theatre MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve Beslenme BSc (Onur)

Health and Exercise Science and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Spor Gazetecilik MA, PGDip, PGCert

International Sports Journalism MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Business Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim & ELT MA, PGDip, PGCert

Applied Linguistics & ELT MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim: Lider Yenilik ve Değişim MA, PGDip, PGCert

Education: Leading Innovation and Change MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sağlık ve Egzersiz Bilimi ve İşletme Yönetimi BA (Onur)/BSc (Onur)

Health and Exercise Science and Business Management BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Coğrafya PGCE

Secondary Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Futbol Eğitim, Koçluk ve Geliştirme Vakfı Derecesi

Football Education, Coaching and Development Foundation Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hazırlık Yılı ile BA Yazma yaratıcı ve Profesyonel (Onur)

Creative and Professional Writing with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı & Profesyonel Yazma ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Creative & Professional Writing and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İlk Romanı) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (First Novel) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Film ve Ekran Medya BA (Onur)

English Literature and Film and Screen Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaçakçılığı, Göç ve Organize Suçla MA, PGCert, PGDip

Human Trafficking, Migration and Organised Crime MA, PGCert, PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme BSc (Onur)

Sport and Exercise Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim ve Pazarlama BA (Onur)

Communications and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı & Profesyonel Yazma BA (Onur)

English Literature and Creative & Professional Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl