• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Medya Temelleri sertifika

Certificate in Media Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında sertifika - Üniversite Profili

Certificate in General Arts and Science - College Profile

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Animasyonu yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Computer Animation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma - Tasarım ve Çizim

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology - Design and Drafting

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Electronics Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Efektler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Visual Effects

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknisyen/Teknoloji Diploma

Diploma in Architectural Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Soruşturma Diploma - Kamu ve Özel

Diploma in Investigation - Public and Private

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Mağazacılık Sanatları Diploma

Diploma in Visual Merchandising Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Hizmet Çalışanı Diploma - Gerontoloji

Diploma in Social Service Worker - Gerontology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimyasal Laboratuvar Teknisyeni Diploma

Diploma in Chemical Laboratory Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Polis Vakıflar Diploma

Diploma in Police Foundations

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans İşletme onur Bekar

Honours Bachelor of Business Administration in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Teknikleri sertifika - Tesisat

Certificate in Mechanical Techniques - Plumbing

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Programcısı Diploma

Diploma in Computer Programmer

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Cam Zanaat onur Lisans ve Tasarım

Honours Bachelor of Craft and Design in Glass

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Tiyatro ve Drama Çalışmaları

Bachelor of Theatre and Drama Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi ileri Diploma - Yazılım Geliştirme ve Ağ Mühendisliği

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Software Development and Network Engineering

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Güvenliği alanındaki Bilgi Uygulamalı Bilimler onur Bekar

Honours Bachelor of Applied Information Sciences in Information Systems Security

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam Diploma ve Pazarlama İletişimi Yönetimi

Diploma in Advertising and Marketing Communications - Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makyaj Medya ve Yaratıcı Sanatlar için Diploma

Diploma in Makeup for Media and Creative Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - İnsan Kaynakları

Diploma in Business Administration - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Desteği Diploma

Diploma in Educational Support

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kalite Güvence lisansüstü Sertifika Üretim ve Yönetimi

Graduate Certificate in Quality Assurance - Manufacturing and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Teknisyeni Diploma - Aracı Yapma

Diploma in Mechanical Technician - Tool Making

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paralegal Diploma

Diploma in Paralegal

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma Yoğun

Diploma in Early Childhood Education - Intensive

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zanaat ve Tasarımın onur Lisans (Seramik)

Honours Bachelor of Craft and Design (Ceramics)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Yaratık Animasyon yüksek lisans Belgesi – Teknik Yön

Graduate Certificate in Digital Creature Animation – Technical Direction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Denetim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Environmental Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynak sertifika ve İmalat Teknisyeni/Kaynak Teknikleri

Certificate in Welding and Fabrication Technician/Welding Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemlerinde Diploma Yazılım Mühendisliği Teknisyeni -

Diploma in Computer Systems Technician - Software Engineering

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Sağlık Hizmetleri

Diploma in Office Administration - Health Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Electrical Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Resimde onur Bekar

Honours Bachelor of Illustration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme diploması - Finans

Diploma in Business Administration - Finance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik yüksek lisans Belgesi - Yeni Medya

Graduate Certificate in Journalism - New Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Bilgisayar onur Bekar Mobil Bilgisayar Bilimi

Honours Bachelor of Applied Computer Science in Mobile Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Zanaat ödüller Lisans ve Tasarım Tekstil

Honours Bachelor of Craft and Design in Textiles

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Animasyon onur Bekar

Honours Bachelor of Animation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık Teknisyeni Diploma

Diploma in Pharmacy Technician

Mesleki
Online/Uzaktan - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygunluk Belgesi Temel Liderlik

Certificate in Fundamentals of Fitness Leadership

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sahne Sanatları sertifika - Hazırlık

Certificate in Performing Arts - Preparation

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma

Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektro-mekanik Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Electromechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teknoloji sertifika Temelleri

Certificate in Technology Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Teknik Üretim Sahne Sanatları Sektörü için Diploma

Advanced Diploma in Technical Production for the Performing Arts Industry

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Desteği Fast Track Diploma Yoğun

Diploma in Educational Support Fast Track - Intensive

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Yönetici

Diploma in Office Administration - Executive

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Teknisyeni Diploma

Diploma in Veterinary Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film ve Televizyon onur Bekar

Honours Bachelor of Film and Television

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Tasarımı onur Bekar

Honours Bachelor of Game Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik diploması

Diploma in Journalism

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Teknikleri sertifikası

Certificate in Electrical Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Web Tasarım yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Web Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme diploması - Muhasebe

Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tekniker/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik yüksek lisans Belgesi Sahne, Ekran ve İnteraktif Görsel Ortamlar (BÜYÜK)Uygulanan

Graduate Certificate in Music Applied to Stage, Screen and Interactive Visual Environments (MASSIVE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
İç Tasarım onur Bekar

Honours Bachelor of Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diploma Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri

Diploma in Information Technologies Support Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ileri Diploma - Finans

Advanced Diploma in Business Administration - Finance

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun Geliştirme yüksek lisans Belgesi – İleri Programlama

Graduate Certificate in Game Development – Advanced Programming

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Sanatlar lisans / Sheridan Sertifika, Kültür, Bilgi ve Teknoloji

Bachelor of Arts Degree / Sheridan Certificate in Communication, Culture, Information and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sanat ve Bilim-sertifika – Sağlık Profili

Certificate in General Arts and Science – Health Profile

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mobilya Zanaat onur Lisans ve Tasarım

Honours Bachelor of Craft and Design in Furniture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Özel Efektler Makyaj yüksek lisans Belgesi, Protez ve Aksesuarlar

Graduate Certificate in Advanced Special Effects Makeup, Prosthetics and Props

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum Çalışanı Diploma - Sosyal Yardım ve Kalkınma

Diploma in Community Worker - Outreach and Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Analizi ve Süreç Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Analysis and Process Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ileri Diploma - Muhasebe

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi İşletme onur Bekar

Honours Bachelor of Business Administration in Marketing Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sağlık Bilimleri onur Bekar Atletik Tedavisi

Honours Bachelor of Applied Health Sciences – Athletic Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Hizmet Çalışanı Diploma

Diploma in Social Service Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Reklam Hesap Yönetimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Advertising Account Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Marketing Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler yüksek lisans Belgesi - Kurumsal İletişim

Graduate Certificate in Public Relations - Corporate Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Diploma

Diploma in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocuk ve Gençlik Bakım ileri Diploma

Advanced Diploma in Child and Youth Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kaynağı İşletme onur Lisans Zinciri Yönetimi

Honours Bachelor of Business Administration in Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kaynak Diploma ve İmalat Teknisyeni/Kaynak Teknikleri

Diploma in Welding and Fabrication Technician/Welding Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Computer Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme onur Bekar

Honours Bachelor of Business Administration in Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Serbest Eczacılık Yardımcısı sertifika

Certificate in Community Pharmacy Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ileri Diploma Kimya Mühendisliği Teknolojisi

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - Environmental

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ileri Diploma - Pazarlama

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Bakımı sertifika

Certificate in Animal Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Teknikleri sertifika - takım ve kalıp Yapıcı

Certificate in Mechanical Techniques - Tool and Die Maker

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkileşimli Medya Yönetimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Interactive Media Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk Liderlik onur Bekar

Honours Bachelor of Early Childhood Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ileri Diploma - İnsan Kaynakları

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplumun onur Lisans Güvenlik

Honours Bachelor of Community Safety

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Diploma için Ön sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkileşim Tasarımı onur Bekar

Honours Bachelor of Interaction Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında Diploma - Üniversite Profili

Diploma in General Arts and Science - University Profile

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında sertifika - Üniversite Profili

Certificate in General Arts and Science - University Profile

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe İşletme onur Bekar

Honours Bachelor of Business Administration in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Diploma - Pazarlama

Diploma in Business Administration - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri onur Lisans – Kinezyoloji ve Sağlığı geliştirme

Honours Bachelor of Health Sciences – Kinesiology and Health Promotion

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diploma İç Dekorasyon

Diploma in Interior Decorating

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnternet İletişim Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Internet Communications Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji diploması - Tasarım ve Çizim

Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology - Design and Drafting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik onur Bekar Tiyatro Performansı

Honours Bachelor of Music Theatre Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel ve Yaratıcı Sanatlar alanında ileri Diploma

Advanced Diploma in Visual and Creative Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Tasarım Zanaat onur Lisans ve Tasarım

Honours Bachelor of Craft and Design in Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(ESL)İngilizce Dil eğitimini sertifika

Certificate in English Language Studies (ESL)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Seviye Tasarımı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Game Level Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Bilgisayar ve Ağ İletişimi lisans - İnternet Haberleşme Teknolojisi

Bachelor of Computing and Network Communications (Honours) - Internet Communications Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Elektro-mekanik Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam ileri Diploma ve Pazarlama İletişimi Yönetimi

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications - Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl