• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Felsefe ile antik Tarih BA (Onur)

Ancient History with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans Mühendisliği bir Yıl ile Sektöründe MSc

Computational Finance with a Year in Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Girişimcilik (Yıl) yönetim BSc (Onur)

Management with Entrepreneurship (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Arkeoloji ve Antik Tarih BA (Onur)

Classical Archaeology and Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Tanı ve Yönetimi MSc

Environmental Diagnosis and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BEng Müzik (Onur)Sanayi BEng bir Yıl ile Teknoloji

BEng in Music Technology with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) politika, Felsefe ve Ekonomi BA/BSc (Onur)

Politics, Philosophy and Economics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. yurtdışında bir yıl ile çeviri Çalışmaları ve Sanat Tarihi ve Görsel Kültür BA

Translation Studies and History of Art and Visual Culture with a year abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih MA

Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. İş BSc bir Yıl ile finans ve Matematik

Finance and Mathematics with a Year in Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe bir Yıl kriminoloji ve Psikoloji BSc

Criminology and Psychology with a Year in Industry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MEng Bilgisayar Sistemleri Şeyleri (İnternet) Mühendislik MEng (Onur)

MEng Computer Systems Engineering (Internet of Things) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film, Televizyon ve Dijital Üretim MA

Film, Television and Digital Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Felsefe MA

European Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BEng bir Yıl Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde bir Yıl (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri)--Sanayi BSc (Onur)

Computer Science (Distributed and Networked Systems) with a Year-in-Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Mscı bir Yıl ile mscı Ekonomi ve Kurumsal Finansman Alanlarında

MSci Economics and Corporate Finance with a Year in Business MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Philosophy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknoloji Alanlarında Sanayi MEng bir Yıl ile MEng

MEng in Music Technology with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi bir Yıl (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri)-Sektöründe-Mscı

Computer Science (Distributed and Networked Systems) with a Year-in-Industry MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Sanat Tarihi ve Görsel Kültür ve Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür BA

History of Art and Visual Culture and Comparative Literature and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Çeviri Çalışmaları BA (Onur)

Modern Languages and Translation Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

International Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Yapay Zeka) BSc (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kurumsal Sorumluluk yönetimi BSc (Onur)

Management with Corporate Responsibility BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş BSc bir Yıl ile Siyasi Çalışmalar ile ekonomi (Onur)

Economics with Political Studies with a Year in Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uluslararası Film BA ile Modern Diller

Modern Languages with International Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve bir yıl ile Görsel Kültür ile çeviri Çalışmaları yurtdışında BA (Onur)

Translation Studies with History of Art and Visual Culture with a year abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Felsefe BA (Onur)

Ancient History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Uluslararası İlişkiler BA ile Modern Diller

Modern Languages with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgi bir Yıl içinde Güvenlik)-Bilgisayar Bilimi Endüstri BSc

Computer Science (Information Security) with a Year-in-Industry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgi Yıl içinde Güvenlik)--bilgisayar Bilim Sanayi Mscı

Computer Science (Information Security) with Year-in-Industry MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Modern Diller, Tarih ve Görsel Kültür BA (Onur)

Modern Languages and History of Art and Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile çevresel Jeoloji (Onur)

Environmental Geology with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi BEng bir Yıl (Yaratıcı Teknolojileri) BEng Bilgisayar Sistemleri Mühendislik

BEng Computer Systems Engineering (Creative Technologies) with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine bir Yıl endüstride Öğrenme MSc

Machine Learning with a Year in Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MEng Bilgisayar Sistemleri (Yaratıcı Teknolojileri) Mühendislik MEng (Onur)

MEng Computer Systems Engineering (Creative Technologies) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş BSc bir Yıl ile muhasebe ve Finans (Onur)

Accounting and Finance with a Year in Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Uluslararası Film çeviri Çalışmaları BA (Onur)

Translation Studies with International Film with a Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Euromasters) MSc

Physics (Euromasters) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çağdaş Performans Uygulamaları MA

Contemporary Performance Practices MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BEng Bilgisayar Sistemleri Şeyleri (İnternet) Mühendisliği BEng (Onur)

BEng Computer Systems Engineering (Internet of Things) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BEng Bilgisayar Sistemleri (Yaratıcı Teknolojileri) Mühendislik BEng (Onur)

BEng Computer Systems Engineering (Creative Technologies) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilim ve Analytics MSc

Data Science and Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BSc bir Yıl ile ekonomi ve Yönetim (Onur)

Economics and Management with a Year in Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim MBA

International Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yapay bir Yıl ile Zeka)-Bilgisayar Bilimi-Sanayi BSc (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) with a Year-in-Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş iş ve Yönetim (Yıl) BSc (Onur)

Business and Management (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc Ekonomi ve Kurumsal Finans BSc (Onur)

BSc Economics and Corporate Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Felsefe BA (Onur)

Modern Languages and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Televizyon Endüstrisi MA

International Television Industries MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji, Gelişim ve Gelişim Bozuklukları BSc (Onur)

Psychology, Development and Development Disorders BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Yıl ile veri Bilim ve Analytics Sektöründe MSc

Data Science and Analytics with a Year in Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile (İnternet) MEng Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (Onur)

MEng Computer Systems Engineering (Internet of Things) with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri) Mscı

Computer Science (Distributed and Networked Systems) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

Economics, Politics and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Pazarlama ile yönetim (Yıl) BSc (Onur)

Management with Marketing (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
LİSANS Sosyoloji ile (Onur)Sanayi LİSANS bir Yıl Hukuk

LLB Law with Sociology with a Year in Industry LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Felsefesi MA

Political Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Felsefe MA

Modern Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Şifreleme için matematik ve İletişim MSc

Mathematics for Cryptography and Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeopolitik ve Güvenlik MSc

Geopolitics and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tüketim Kültürü ve Pazarlama MA

Consumption, Culture and Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş BSc yönetimi

Management with International Business BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi Mscı Yıl ile çevre istatistik araştırma (Onur)

Environmental Geoscience with Year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi (Yıl) BSc (Onur)

Management with Human Resources (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekonomi) İş BSc bir Yıl ile mali ve İşletme Ekonomisi (Onur)

Financial and Business Economics with a Year in Business BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma MSc Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering by Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş girişimcilik ve Yenilik Yılı MSc

Entrepreneurship and Innovation Year in Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Sanat Tarihi ve Görsel Kültür BA ile çeviri Çalışmaları

Translation Studies with History of Art and Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Yönetim BA (Onur)

Modern Languages and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi MSc

Accounting and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MEng Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi MEng bir Yıl ile Mühendislik

MEng Computer Systems Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ekonomi) İş BSc bir Yıl ile ekonomi (Onur)

Economics with a Year in Business BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil ve Tarih BA (Onur)

Modern Languages and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir yıl bilgi Güvenlik sektöründe MSc

Information Security with a year in industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Kurumsal Sorumluluk yönetim (Yıl) BSc (Onur)

Management with Corporate Responsibility (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik ve Yenilik yüksek lisans

Entrepreneurship and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji, Klinik ve Bilişsel Nörobilim BSc (Onur)

Psychology, Clinical and Cognitive Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Sanat ve Arkeoloji MA

Classical Art and Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mscı Ekonomi ve Kurumsal Finans Mscı (Onur)

MSci Economics and Corporate Finance MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Felsefe BA (Onur)

Politics and International Relations and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Uluslararası Çalışma Mscı Yıl çevre istatistik araştırma

Environmental Geoscience with a Year of International Study MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bir Yıl, Şeylerin Internet Sektöründe MSc

The Internet of Things with a Year in Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Yenilik BSc yönetimi (Onur)

Management with Digital Innovation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe (Yıl) yönetim BSc (Onur)

Management with Accounting (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş BSc bir Yıl ile BSc Ekonomi ve Kurumsal Finansman Alanlarında

BSc Economics and Corporate Finance with a Year in Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri) BSc (Onur)

Computer Science (Distributed and Networked Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Felsefe BA ile Modern Diller

Modern Languages with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
-Sanayi BSc (Onur)-bir Yıl ile Bilim bilgisayar

Computer Science with a Year-in-Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yazılım bir Yıl içinde Mühendislik)-Bilgisayar Bilimi-Sanayi BSc (Onur)

Computer Science (Software Engineering) with a Year-in-Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Uluslararası İşletme Yönetimi (Yıl) BSc (Onur)

Management with International Business (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yapay Zeka) Bilgisayar Bilimleri Mscı

Computer Science (Artificial Intelligence) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History, Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Modern Diller ve Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür BA

Modern Languages and Comparative Literature and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İş BSc bir Yıl ile lisans (Ekonomi) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

BSc (Econ) Economics and Econometrics with a Year in Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon MA üreten

Producing Film and Television MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve Görsel Kültür BA ile karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürleri (Onur)

Comparative Literature and Cultures with History of Art and Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Yıl dağıtılmış ve Ağ Sistemleri Sektöründe MSc

Distributed and Networked Systems with a Year in Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Şeylerin Internet MSc

The Internet of Things MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BEng Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi BEng bir Yıl ile Mühendislik

BEng Computer Systems Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Dijital İnovasyon ile yönetim (Yıl) BSc (Onur)

Management with Digital Innovation (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür ve Felsefe BA (Onur)

Comparative Literature and Culture and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile Jeoloji (Onur)

Geology with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Ruh Sağlığı BSc (Onur)

Psychology, Clinical Psychology and Mental Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
LİSANS Kriminoloji ile (Onur)Sanayi LİSANS bir Yıl Hukuk

LLB Law with Criminology with a Year in Industry LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanat Tarihi ve Görsel Kültür BA ile Modern Diller

Modern Languages with History of Art and Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurtdışında bir yıl ile çeviri Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür BA

Translation Studies and Comparative Literature and Culture with a year abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Televizyon ve Film için (geri) senaryo MA

Screenwriting for Television and Film (in Retreat) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Yenilik ve Analitik MSc

Digital Innovation and Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ile karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür BA (Onur)

Comparative Literature and Culture with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Seçimler, Kampanyalar ve Demokrasi MSc

Elections, Campaigns and Democracy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl