• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yayın Diploma - Radyo

Diploma in Broadcasting - Radio

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ruh Sağlığı ve Özürlülük Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Mental Health and Disability Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Çocuk ve Gençlik Bakım ileri Diploma

Advanced Diploma in Child and Youth Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi diploması Teknisyeni

Diploma in Environmental Science Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beyin Hastalıkları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Brain Disorders Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Enerji Sistemleri Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sertifika Genel Sanat ve Bilim - Akademik Amaçlı İngilizce

Certificate in General Arts and Science - English for Academic Purposes

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İnşaat Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma - Ulaşım

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology - Transportation

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum ve Adalet Hizmetleri alanında Diploma

Diploma in Community and Justice Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Serbest Eczacılık Yardımcısı sertifika

Certificate in Community Pharmacy Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Yönetici

Diploma in Office Administration - Executive

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Diploma - Pazarlama

Diploma in Business - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kalite Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Yıkıcı Olmayan Değerlendirme (NDE)

Diploma in Quality Engineering Technician - Non Destructive Evaluation (NDE)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çağdaş Piyano)Uygulamalı Müzik ileri Diploma

Advanced Diploma in Applied Music (Contemporary Piano)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtici Güç Temelleri sertifika

Certificate in Motive Power Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayın ileri Diploma - Televizyon ve İletişim, Medya

Advanced Diploma in Broadcasting - Television and Communications Media

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Desteği Diploma

Diploma in Educational Support

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çağdaş Ses)Uygulamalı Müzik ileri Diploma

Advanced Diploma in Applied Music (Contemporary Voice)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eşzamanlı Bozuklukları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Concurrent Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Civil Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sağlık)Biyoteknoloji Diploma

Diploma in Biotechnology (Health)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eczacılık Teknisyeni Diploma

Diploma in Pharmacy Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Masaj Terapisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Massage Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - Muhasebe

Diploma in Business - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam ve Pazarlama İletişimi Yönetimi ileri Diploma

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık alanında Diploma, zindelik ve Fitnes

Diploma in Health, Wellness and Fitness

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Diploma - Mali Hizmetler

Diploma in Business - Financial Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diploma İmalat Mühendisliği Teknisyeni - Otomasyon (Endüstriyel Mekanik Millwright)

Diploma in Manufacturing Engineering Technician - Automation (Industrial Mechanic Millwright)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ileri Diploma - Pazarlama

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Hukuki

Diploma in Office Administration - Legal

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Analizi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sigorta diploması

Diploma in Insurance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Fotoğrafçılık diploması - Hala ve Hareket

Diploma in Creative Photography - Still and Motion

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans Belgesi Medya Uygulamaları İletişim

Graduate Certificate in Communications Media Practices

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Sağlık Hizmetleri

Diploma in Office Administration - Health Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Hizmet Çalışanı Diploma

Diploma in Social Service Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji Diploma

Diploma in Biotechnology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Sistemleri Teknisyeni Diploma - Ağ Sistemleri

Diploma in Computer Systems Technician - Network Systems

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Koruma Diploma, Güvenlik ve Soruşturma

Diploma in Protection, Security and Investigation

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kişisel Destek görevlisi sertifika

Certificate in Personal Support Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kaynak ve Üretim)Mekanik Teknikleri sertifikası

Certificate in Mechanical Techniques (Welding and Fabrication)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapist Yardımcısı ve Fizyoterapist Yardımcısı Diploma

Diploma in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ileri Diploma

Advanced Diploma in Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ön sertifika-Teknoloji

Certificate in Pre-Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel İş Yönetimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Global Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik ileri Diploma

Advanced Diploma in Journalism

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küçük işletmeler ve Girişimcilik sertifika

Certificate in Small Business and Entrepreneurship

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Güç

Diploma in Electrical Engineering Technician - Power

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paralegal Diploma

Diploma in Paralegal

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Grafik Tasarım ileri Diploma

Advanced Diploma in Graphic Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik Teknikleri sertifikası (Elektrik İzleme Sistemleri)

Certificate in Mechanical Techniques (Electrical Monitoring and Systems)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel İş Yönetimi yüksek lisans Belgesi - Aile şirketi

Graduate Certificate in Global Business Management - Family Enterprise

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rekreasyon Terapisi Diploma

Diploma in Recreation Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi ileri Diploma - Ağ Mühendisliği ve Güvenlik Analisti

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Network Engineering and Security Analyst

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büro Yönetimi sertifika - Genel

Certificate in Office Administration - General

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme diploması (Genel)

Diploma in Business (General)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Üniversite Transfer)Genel Sanatlarında sertifika ve Bilim

Certificate in General Arts and Science (College Transfer)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemlerinde Diploma Yazılım Destek Teknisyeni -

Diploma in Computer Systems Technician - Software Support

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Teknisyeni Diploma - Uçak Bakım

Diploma in Aviation Technician - Aircraft Maintenance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
3D Animasyon ileri Diploma

Advanced Diploma in Animation 3D

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında Diploma

Diploma in General Arts and Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat ve Tasarım Temelleri sertifikası

Certificate in Art and Design Foundations

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ileri Diploma - Muhasebe

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi ileri Diploma - Yazılım Geliştirme

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Software Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknikleri sertifikası

Certificate in Power Engineering Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl