• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer Forensics and Security (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. uluslararası Moda - Tasarım Uygulama (üst) BA

International Fashion - Design Practice (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma yüksek lisans

Environmental Management and Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kore'de eğitim) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
CİPD MSc/PgDip/PgCert ile Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

International Human Resource Management with CIPD MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz ve Spor Koçluk Çalışmaları MA

Exercise and Sport Coaching Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Spor BA (Onur)

Fashion Design and Technology - Sportswear BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih/Felsefe (temel Yıl) BA (Onur)

History/Philosophy (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih/Siyaset (Vakıf) BA (Onur)

History/Politics (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Alman BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışı çalışma BA ile Kurumsal/İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Business Enterprise/Human Resource Management with Overseas study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik tedavi doktor

Doctor of Psychological Therapies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS PGCE ile ikincil İngilizce

Secondary English with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme BA ile işletme/Pazarlama (Onur)

Business Enterprise/Marketing with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ortaöğretim Tarih PGCE

Secondary History with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Bilimi ve İnsan Fizyolojisi BSc (Onur)

Sport Science and Human Physiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler/Felsefe (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations/Philosophy (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik QTS BSc (Onur)ile Eğitim

Secondary Mathematics Education with QTS BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ortaöğretim Tarih (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary History with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yüksek lisans

Occupational Health Safety and Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Satın alma ve Pazarlama Yönetimi MA

Fashion Buying and Merchandising Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mandarin Çince (temel Yıl) ile dilbilim BA (Onur)

Linguistics with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalabalık Güvenliği ve Risk Analizi MSc

Crowd Safety and Risk Analysis MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Hukuk (yerleştirme ile) BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Law (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans

Educational Leadership and Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı (TESOL) ve Dilbilim () Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği BA ...

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) and Linguistics (with Foundation Year) BA ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme/Pazarlama BA (Onur)

Business Enterprise/Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile etik, Din ve Felsefe () BA (Onur)

Ethics, Religion and Philosophy (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil İşlem PGCE

Secondary Computing with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Yıl) TESOL/İspanyolca BA (Onur)

TESOL/Spanish (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
QTS ile ikincil Fizik PGCE

Secondary Physics with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe (Vakıf) BA (Onur)

Philosophy (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoterapi (Ön Kayıt) MSc

Physiotherapy (Pre Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 45 hafta
QTS ile ikincil Sosyal Bilimler PGCE

Secondary Social Science with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Psikoloji (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Psychology with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Teknolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Business Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Marka Yönetimi BA (Onur)

Advertising and Brand Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ürün ve Mobilya) tasarım MA

Design (Product and Furniture) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile Matematik (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Mathematics with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat (yurtdışı çalışma) Bankacılık BA (Onur)

Economics and Banking (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi (Sandviç) BSc (Onur)

Environmental Science (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Vakıf) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Foundation) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Entegre Sağlık ve Sosyal Bakım (Vakıf) BA (Onur)

Integrated Health and Social Care (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Felsefe BA (Onur)

International Relations / Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc/PgDip/PgCert

Sport and Exercise Medicine MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Tasarım (Tekstil Uygulama) MA

Design (Textile Practice) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmasötik Kimya MChem (Onur)

Pharmaceutical Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Genetiği MSc

Conservation Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Yıl) TESOL/Fransızca BA (Onur)

TESOL/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (yerleştirme ile) reklam ve Marka Yönetimi BA

Advertising and Brand Management (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Health and Social Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Finans (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Banking and Finance (Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
QTS ile eğitim Uzmanı aletle ikincil Müzik PGCE

Secondary Music with Specialist instrument Teaching with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Accounting and Finance (Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Yıl) İngilizce/Fransızca BA (Onur)

English/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Finans MSc/PgDip/PgCert

Banking and Finance MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (İç Tasarım) MFA

Design (Interior Design) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Vakıf) Dil ve konuşma Terapisi Lisans

Speech and Language Therapy (Foundation) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Yıl BA (Onur), Modern Standart Arapça ile İspanyolca

Spanish with Modern Standard Arabic (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe/Siyaset (Vakıf) BA (Onur)

Philosophy/Politics (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz ve Spor (Biyomekanik) MSc

Exercise and Sport (Biomechanics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca (temel Yıl) ile dilbilim BA (Onur)

Linguistics with German (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik, Din ve Felsefe BA (Onur)

Ethics, Religion and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya ve İletişim (Temel), BSc (Onur)

Digital Media and Communications (Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Mandarin Çince BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Biyoloji (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Biology with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi (Vakıf) BSc (Onur)

Environmental Science (Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kore'de eğitim) ekonomi BA (Onur)/BSc (Onur)

Economics (with overseas study) BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm Yönetimi (Vakıf) BA (Onur)

Tourism Management (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Küresel Online yüksek lisans

Master of Business Administration Global Online

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yurtdışı Çalışma BA ile işletme/Pazarlama (Onur)

Business Enterprise/Marketing with Overseas Study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stratejik MBA Sağlık ve Sosyal Bakım

MBA in Strategic Health and Social Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler/Fransızca (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lingusitics ve İngilizce Dil MA

Lingusitics and English Language MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Drama PGCE

Secondary Drama with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (İç Tasarım) MA

Design (Interior Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Vakıf) BEng (Hons)elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering (Foundation) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), İtalyanca (temel Yıl) BA ile dilbilim

Linguistics with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama (İletişim) MSc

Marketing (Communications) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Teknolojisi (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Business Technology (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Marketing Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mandarin çincesi ile Fransızca (temel Yıl) BA (Onur)

French with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Stratejik İşletme Yönetimi (CİMA) MSc

Strategic Business Management (CIMA) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Moda Satın alma ve Pazarlama BA (Onur)

Fashion Buying and Merchandising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme) BA (Onur)

Accounting and Finance (Placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Şehircilik MA

Architecture and Urbanism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Uygulamada ruhsal Sağlığı yüksek lisans

Psychological Wellbeing in Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve İletişim BSc (Onur)

Digital Media and Communications BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Moda İş uygulamaları (üst) BA

International Fashion - Business Practice (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme BA ile iktisat/Uluslararası İşletme (Onur)

Economics/International Business with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi ve Veri Yönetimi MSc

Information and Data Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Psikoloji PGCE

Secondary Psychology with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Ziyaret ve Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting and School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), İtalyanca (temel Yıl) BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışı çalışma) spor Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Sports Marketing Management (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Müzik (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Music with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Sosyal Bilimler (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Social Science with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Mandarin Çince BA ile dilbilim

Linguistics with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi PgDip/MSc

Project Management PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile İlköğretim PGCE

Primary Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih/Uluslararası İlişkiler (temel Yıl) BA (Onur)

History/International Relations (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor, Fiziksel Aktivite ve Sağlık BSc (Onur)

Sport, Physical Activity and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Dini Eğitim (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Religious Education with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Moda Tasarımı ve Teknolojisi (Vakıf) BA (Onur)

Fashion Design and Technology (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Psikoloji) egzersiz ve Spor MSc

Exercise and Sport (Psychology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Spor ve Eğlence Tarih) egzersiz ve Spor yüksek lisans

Exercise and Sport (Sport and Leisure History) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Grafik Tasarım ve Sanat yönetmenliği) tasarım MA

Design (Graphic Design and Art Direction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler/İspanyolca (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations/Spanish (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Coğrafya PGCE

Secondary Geography with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme BA ile Kurumsal/İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Business Enterprise/Human Resource Management with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım (Tekstil Uygulama) MFA

Design (Textile Practice) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mandarin Çince ile İspanyolca (temel Yıl) BA (Onur)

Spanish with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İkincil Tasarım ve Teknoloji PGCE

Secondary Design and Technology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Müzik PGCE

Secondary Music with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile Matematik ile ortaöğretim Fizik PGCE

Secondary Physics with Mathematics with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Mühendislik için kontrol ve Gereçleri MSc

Control and Instrumentation for Nuclear Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Modern Yabancı Diller PGCE

Secondary Modern Foreign Languages with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Standart Arapça BA ile multimedya Gazetecilik (Onur)

Multimedia Journalism with Modern Standard Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmasötik Kimya BSc (Onur)

Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Business Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Japonca (temel Yıl) BA ile Fransız

French with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
QTS ile ikincil Kimya PGCE

Secondary Chemistry with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TEZ) doktora - Sağlık, Psikoloji ve Sosyal Bakım

PhD (BY DISSERTATION) - Health, Psychology and Social Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Biyoloji PGCE

Secondary Biology with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ortaöğretim Fizik (Okula Doğrudan) PGCE

Secondary Physics with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve İş MSc

Finance and Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Amerikan Edebiyatı (Vakıf) BA (Onur)

English and American Literature (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl BA (Onur), Modern Standart Arapça ile İngilizce

English with Modern Standard Arabic (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl