• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(MPhil) Felsefe, Tarih ve Arkeoloji yüksek lisans

Master of Philosophy (MPhil) in History and Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Koruma Biyolojisi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Conservation Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Information Technology with a specialisation in Management

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Dijital Tasarım bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Digital Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Hukuku ve Yönetimi önemli Yasaların lisans

Bachelor of Laws with a major in Environmental Law and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İletişim Uluslararası İlişkiler Master derecesi yüksek lisans

Master of International Communication with the degree of Master of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Yönetimi Doktora) (Dicle Enstitü)

Doctor of Philosophy (PhD) (Macquarie Graduate School of Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Planlama lisans

Bachelor of Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Global Business Fransız ve Frankofon Çalışmaları bölümünden lisans

Bachelor of Global Business with a major in French and Francophone Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bir uzmanlaşma ile Profesyonel Uygulamada Gelişmiş) Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting (Advanced) with a specialisation in Professional Practice

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1.5 yıl 2.5 yıl verilen
Matematik Bilimleri ve İstatistik Araştırma Master

Master of Research in Mathematical Sciences and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans Dilbilim

Bachelor of Arts with a major in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Beşeri Bilimler bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Environmental Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşitme Eğitimi alanında uzmanlaşma ile Engelli Çalışmaları yüksek lisans: Sağır ve Sabit

Master of Disability Studies with a specialisation in Education: Deaf and Hard of Hearing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Nöropsikoloji Master

Master of Clinical Neuropsychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Adalet önemli Yasaların lisans

Bachelor of Laws with a major in Social Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Biyoloji Yenilik bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Science with a specialisation in Biology Innovation

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Bankacılık ve Finans yüksek lisans

Master of Banking and Finance

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Yazılım teknolojisinde bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Software Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Bilimleri alanında Lisans derecesi ile lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts - Psychology with the degree of Bachelor of Human Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Master İstatistikler

Master of Applied Statistics

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Kamu Politikası bir Binbaşı ile lisans, Hukuk ve Yönetim

Bachelor of Arts with a major in Public Policy, Law and Governance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Girişimcilik yüksek lisans

Master of Social Entrepreneurship

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1,5 yıl - 2 yıl verilen
Ticaret Lisans derecesi (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with the degree of Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Biotechnology

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Bir uzmanlaşma ile Uluslararası Kalkınma Planlama yüksek lisans

Master of Planning with a specialisation in International Development

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Lisans derecesi ile lisans

Bachelor of Arts with the degree of Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler Siyaset bölümünden lisans

Bachelor of Social Science with a major in Politics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Yunan Çalışmaları önemli bir Küresel İş lisans

Bachelor of Global Business with a major in Modern Greek Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret İş Bilgi Sistemleri bölümünden lisans

Bachelor of Commerce with a major in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Akışı ile Mühendisliği Lisans (Onur) Mühendislik

Bachelor of Engineering (Honours) with a Stream in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık Teorisi önemli olan İnsan Bilimleri lisans ve İlkeleri

Bachelor of Human Sciences with a major in Counselling Theory and Principles

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile Bilim lisans Bilişim

Bachelor of Science with a major in Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik diploması

Diploma of Engineering

Mesleki
Tam Zamanlı - 5 dönem
Ticaret Lisans derecesi ile lisans İşletme - Profesyonel Accoun ...

Bachelor of Business Administration with the degree of Bachelor of Commerce - Professional Accoun ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların Çevre Hukuku uzmanlık yüksek lisans

Master of Laws with a specialisation in Environmental Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Teknoloji ve Hukuk bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Media, Technology and the Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika ustası ve Uygulamalı Sosyal Araştırma

Master of Policy and Applied Social Research

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Çevre lisans Belgesi

Graduate Certificate of Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sağlık (Doktora) doktora Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans derecesi ile Siyaset yüksek lisans ve Kamu Politikası

Master of Politics and Public Policy with the degree of Master of Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Çince eğitimi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Chinese Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Olmayan bir Binbaşı ile lisans - Kurgu Yazma

Bachelor of Arts with a major in Journalism and Non - Fiction Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ankara Finans alanında uzmanlaşma ile bir Master

Master of Commerce with a specialisation in Finance

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
İtalyan Çalışmalarda bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik bölümünden lisans

Bachelor of Science with a major in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Kimya ve Biyomoleküler Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical and Biomolecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bilgi Sistemleri bir Binbaşı ile İşletme lisans Liderlik ve Ticaret

Bachelor of Business Leadership and Commerce with a major in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (Birincil)

Bachelor of Education (Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Zeka Master

Master of Intelligence

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Gelişmiş Cerrahi ana

Master of Advanced Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk (MPhil) Felsefe Master ve Yasal Çalışmalar

Master of Philosophy (MPhil) in Law and Legal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çince bir Binbaşı ile lisans - İngilizce Çeviri

Bachelor of Arts with a major in Chinese - English Translation and Interpreting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Spanish and Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim lisans (İkincil)

Bachelor of Education (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yabancı Dil olarak İngilizce bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in English as a Foreign Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişsel ve Beyin Bilimleri bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Cognitive and Brain Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital lisans

Bachelor of Digital Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerli Çalışmalar önemli bir Sosyal Bilim lisansı

Bachelor of Social Science with a major in Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilim Kimyasal ve Biyomoleküler Bilimler alanında Uzmanlaşma ile lisans

Bachelor of Advanced Science with a Specialisation in Chemical and Biomolecular Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Sosyal Adalet bölümünden lisans

Bachelor of Social Science with a major in Social Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat sektörlerinde bir Binbaşı ile lisans ve Yönetimi

Bachelor of Arts with a major in Arts Industries and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji ve İş usta

Master of Biotechnology and Business

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Uluslararası İletişim bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in International Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji önemli bir Arkeoloji lisans

Bachelor of Archaeology with a major in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilgi Sistemleri bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik Araştırmaları konusunda lisansüstü Diploma ve Kriminoloji

Graduate Diploma of Security Studies and Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl
Klinik Odyoloji yüksek lisans

Master of Clinical Audiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik bir Akım ile Mühendisliği Lisans (Onur) Mühendislik

Bachelor of Engineering (Honours) with a Stream in Electronics Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş lisans bir Uzmanlaşma ile Jeoloji Bilimi

Bachelor of Advanced Science with a Specialisation in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret İş Yönetimi ve Örgüt içinde bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Commerce with a specialisation in Business Management and Organisations

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Profesyonel Psikoloji yüksek lisans

Master of Professional Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretim lisans (Erken Çocukluk Eğitimi)

Bachelor of Teaching (Early Childhood Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunlar Lisans derecesi ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Tarihin önemli bir Arkeoloji lisans

Bachelor of Archaeology with a major in Modern History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası önemli Yasaların lisans, Hukuk ve Yönetim

Bachelor of Laws with a major in Public Policy, Law and Governance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Finans Master (Gelişmiş)

Master of Applied Finance (Advanced)

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1,5 yıl - 2 yıl verilen
Medya Çalışmaları bölümünden Medya lisans

Bachelor of Media with a major in Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil) Felsefe İnsan toplumunda usta

Master of Philosophy (MPhil) in Human Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi - Psikoloji

Bachelor of Science - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca ve Latin Amerika Çalışmaları alanında önemli Küresel İş lisans

Bachelor of Global Business with a major in Spanish and Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Araştırmaları yüksek lisans Hukuki Araştırmalar

Master of Research in Law and Legal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yerli Çalışmalarda bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Lisans derecesi (Onur) Psikoloji lisans Bilimler

Bachelor of Psychology (Honours) with the degree of Bachelor of Human Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kanunlar Lisans derecesi ile Çevre lisans

Bachelor of Environment with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Konferansın ana Çeviri

Master of Conference Interpreting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel İş Çin Çalışmalarda bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Global Business with a major in Chinese Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of International Relations

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Cerrahi usta

Master of Surgery

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Siber Güvenlik bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Cyber Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politik Ekonomi ve Sosyal Politika önemli bir Sosyal Bilim lisansı

Bachelor of Social Science with a major in Political Economy and Social Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Kamu Politikası Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Politics and Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ekonomi alanında Lisans derecesi ile Uygulanan Maliye lisans

Bachelor of Applied Finance with the degree of Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Lisans derecesi ile Ticaret lisans (Onur)

Bachelor of Commerce with the degree of Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Web Tasarım ve Geliştirme bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Web Design and Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Juris Kurumsal ve Ticari Hukuk alanında uzmanlaşma ile Doktor

Juris Doctor with a specialisation in Corporate and Commercial Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geliştirme Çalışmaları ve Küresel Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Development Studies and Global Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Erişilebilir İletişim ana

Master of Accessible Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Çalışmaları (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların Uluslararası Hukuk alanında uzmanlaşma ile bir Master

Master of Laws with a specialisation in International Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Tasarım ve Geliştirme bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Web Design and Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası önemli bir Sosyal Bilimler yüksek lisans, Hukuk ve Yönetim

Bachelor of Social Science with a major in Public Policy, Law and Governance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunlar Lisans derecesi ile lisans Güvenlik Çalışmaları

Bachelor of Security Studies with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Karar Bilimi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Decision Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Analytics

Bachelor of Business Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanatlar (MPhil) Felsefe Master, İletişim ve Kültür

Master of Philosophy (MPhil) in Creative arts, Communication and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekran Pratikte bir büyük Medya lisans ve Üretim

Bachelor of Media with a major in Screen Practice and Production

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik önemli bir Bilim lisans

Bachelor of Science with a major in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astronomide bir Binbaşı ile Bilim lisans ve Astrofizik

Bachelor of Science with a major in Astronomy and Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rus Çalışmalarda bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in Russian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekansal Bilgi Bilimi önemli bir Çevre lisans

Bachelor of Environment with a major in Spatial Information Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeofizik bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünden lisans

Bachelor of Social Science with a major in Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler bölümünden lisans ve Sosyal Medya

Bachelor of Arts with a major in Public Relations and Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilimler bölümünden lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Felsefe Master (MPhil) ve Biyomoleküler Bilimler

Master of Philosophy (MPhil) in Chemical and Biomolecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya önemli bir Medya lisans

Bachelor of Media with a major in Public Relations and Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Felsefe Master (MPhil) Bilimler

Master of Philosophy (MPhil) in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanunlar Lisans derecesi ile Medya lisans

Bachelor of Media with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yazılı ve sözlü Çeviri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Translating and Interpreting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl
Konuşma bekar, İşitme ve Dil Bilimleri

Bachelor of Speech, Hearing and Language Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik bir Binbaşı ile İşletme lisans Liderlik ve Ticaret

Bachelor of Business Leadership and Commerce with a major in Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Lisans derecesi ile lisans

Bachelor of Arts with the degree of Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunlar Lisans derecesi ile Ticaret lisans Profesyonel Muhasebe

Bachelor of Commerce - Professional Accounting with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Etkileşim ve Oyunlar bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Interactivity and Games

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Organ yüksek lisans

Master of Radiopharmaceutical Science

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Matematik Bilimleri (Doktora) doktora ve İstatistikler

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical Sciences and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Arkeoloji Araştırma Master

Master of Research in History and Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bir uzmanlaşma ile Mühendislik usta Mühendislik Telekomünikasyon

Master of Engineering with a specialisation in Telecommunications Engineering

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Koruma Biyolojisi yüksek lisans

Master of Conservation Biology

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Ulaşılabilecek bir uzmanlaşma ile Bilgi Teknolojisi Master ve Siber Güvenlik

Master of Information Technology with a specialisation in Internetworking and Cyber Security

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Bilim Kimya ve Biyomoleküler Bilimler Yenilik bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Science with a specialisation in Chemical and Biomolecular Sciences Innovation

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Elektrik Mühendisliği Akışı ile Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Honours) with a Stream in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunlar Lisans derecesi ile lisans

Bachelor of Arts with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Aktüerya Çalışmaları alanında Lisans derecesi ile Uygulanan Maliye lisans

Bachelor of Applied Finance with the degree of Bachelor of Actuarial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji önemli bir Sosyal Bilim lisansı

Bachelor of Social Science with a major in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans

Bachelor of Social Science with a major in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Electronics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp usta

Master of Medicine

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Uluslararası Hukuk alanında önemli Yasaların lisans ve Küresel Yönetişim

Bachelor of Laws with a major in International Law and Global Governance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ana ve Kamu Politikası

Master of Politics and Public Policy

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma lisans

Bachelor of Biodiversity and Conservation

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in German Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Frankofon Çalışmaları bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in French and Francophone Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil) Felsefe Master Eğitim Çalışmaları

Master of Philosophy (MPhil) in Educational Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Lisans Diploması

Graduate Diploma of Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans Bilişim

Bachelor of Arts with a major in Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Management

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl verilen
Pazarlama bölümünden lisans Liderlik ve Ticaret

Bachelor of Business Leadership and Commerce with a major in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Early Childhood

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uluslararası İş Binbaşı ile İşletme lisans Liderlik ve Ticaret

Bachelor of Business Leadership and Commerce with a major in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekansal Bilgi Bilimi bölümünden lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Spatial Information Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Çevre Bilimleri Yenilik bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Science with a specialisation in Environmental Sciences Innovation

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Çevre Bilimleri (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Palaeobiology bir Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a major in Palaeobiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eskiçağ Tarihinin ana

Master of Ancient History

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Ticaret Lisans derecesi ile lisans - Psikoloji

Bachelor of Commerce with the degree of Bachelor of Arts - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafyada bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunlar Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Laws

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl
Lisans Güvenlik Çalışmaları alanında Lisans derecesi ile Analytics

Bachelor of Business Analytics with the degree of Bachelor of Security Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilim Yazılım Teknoloji alanında Uzmanlaşma ile lisans

Bachelor of Advanced Science with a Specialisation in Software Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Felsefesi yüksek lisans (Dicle Enstitü)

Master of Philosophy (Macquarie Graduate School of Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Biyoloji önemli Arkeoloji lisans

Bachelor of Archaeology with a major in Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı önemli bir İnsan Bilimleri lisans: Politika ve Promosyon

Bachelor of Human Sciences with a major in Public Health: Policy and Promotion

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitimde bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanatlar Araştırma Master, İletişim ve Kültür

Master of Research in Creative arts, Communication and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Hareketi önemli bir İnsan Bilimleri lisans

Bachelor of Human Sciences with a major in Human Movement

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel İş Rus Çalışmalarda bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Global Business with a major in Russian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeryüzünde Araştırma eğitimi

Master of Research in Earth sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Politics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik lisans eğitimi

Bachelor of Clinical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MPhil) Felsefe şehir ve Bölge Planlama yüksek lisans

Master of Philosophy (MPhil) in Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antik Tarih bölümünden lisans - Mısır ve Yakın Doğu

Bachelor of Arts with a major in Ancient History - Egypt and Near East

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aktüerya Çalışmaları lisans

Bachelor of Actuarial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Cyber Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Bilgi Teknoloji Yenilik bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Science with a specialisation in Information Technology Innovation

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Halk Sağlığı Çapraz Disiplin Çalışmalarında bir Uzmanlaşma ile bir Master

Master of Public Health with a Specialisation in Cross Disciplinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanunlar Lisans derecesi ile Sosyal Bilimler lisans diploması

Bachelor of Social Science with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küresel İş Hırvat Çalışmalarda bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Global Business with a major in Croatian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Bilimleri İletişim Bozuklukları bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Human Sciences with a major in Communication Disorders

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarihin önemli bir Arkeoloji lisans - Yunanistan, Roma ve Geç Antik

Bachelor of Archaeology with a major in Ancient History - Greece, Rome and Late Antiquity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yoğun Program

Intensive Program

Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
Çevre Toprak Bilimi önemli bir Çevre lisans

Bachelor of Environment with a major in Environmental Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Uluslararası Uygulamada bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Accounting with a specialisation in International Practice

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Dünya Felsefe Master (MPhil) Bilimler

Master of Philosophy (MPhil) in Earth sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Fizyoterapi doktor

Doctor of Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Tarih ve Arkeoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in History and Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Uluslararası İlişkiler Master derecesi yüksek lisans

Master of International Business with the degree of Master of International Relations

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 2 yıl - 2.5 yıl verilen
Mekansal Bilgi Bilimi bölümünden lisans

Bachelor of Science with a major in Spatial Information Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geliştirme Çalışmalarında önemli bir Sosyal lisans eğitimi ve Kültür Değişim

Bachelor of Social Science with a major in Development Studies and Culture Change

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekansal Bilgi Bilimi önemli olan Arkeoloji lisans

Bachelor of Archaeology with a major in Spatial Information Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ankara İnsan Kaynakları Yönetimi bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Commerce with a specialisation in Human Resource Management

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans derecesi ile Çeviri yüksek lisans ve Çeviri Çalışmaları ...

Master of Translation and Interpreting Studies with the degree of Master of Applied Linguistics a ...

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 2 yıl - 3 yıl verilmiş
Geliştirme Çalışmaları Geliştirme Çalışmalarında bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Development Studies with a specialisation in Development Studies

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Bilgisayar bölümünden lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret Uluslararası Ticaret bölümünden lisans

Bachelor of Commerce with a major in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Ekonomi

Master of Economics

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Ekran Pratikte bir Binbaşı ile lisans ve Üretim

Bachelor of Arts with a major in Screen Practice and Production

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik bölümünden lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret Lisans derecesi ile Uygulanan Maliye lisans Profesyonel Muhasebe

Bachelor of Applied Finance with the degree of Bachelor of Commerce - Professional Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel İşletme Yabancı Dil olarak İngilizce bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Global Business with a major in English as a Foreign Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve Dilbilim (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Languages and Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karar Bilim bir Binbaşı ile İşletme lisans Liderlik ve Ticaret

Bachelor of Business Leadership and Commerce with a major in Decision Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri yüksek lisans ve Yorumlama Çalışmaları.

Master of Translation and Interpreting Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Birincil)Eğitim alanında Lisans Derecesi ile lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts - Psychology with the Degree of Bachelor of Education (Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İletişim yüksek lisans

Master of International Communication

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Psikolojik Bilim bir Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a major in Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Fen Bilimleri Yenilik bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Science with a specialisation in Earth and Planetary Sciences Innovation

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Geliştirme Çalışmalarının Genel Sağlık içinde bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Development Studies with a specialisation in Global Health

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Gelişmiş Bilim Astronomi ve Astrofizik alanında Uzmanlaşma ile lisans

Bachelor of Advanced Science with a Specialisation in Astronomy and Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kamu Diplomasisi usta

Master of International Public Diplomacy

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Ekranda bir Binbaşı ile lisans, Ses, Performans

Bachelor of Arts with a major in Screen, Sound, Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil) Felsefe Master Mühendisliği

Master of Philosophy (MPhil) in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel İş Japon Çalışmalarında bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Global Business with a major in Japanese Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş lisans bir Uzmanlaşma ile Jeofizik Bilim

Bachelor of Advanced Science with a Specialisation in Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konuşma ustası ve Dil Patolojisi

Master of Speech and Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil bölümünden lisans ve Profesyonel İletişim

Bachelor of Arts with a major in Language and Professional Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları bölümünden lisans Liderlik ve Ticaret

Bachelor of Business Leadership and Commerce with a major in Human Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (MPhil) Felsefe Master ve Astronomi

Master of Philosophy (MPhil) in Physics and Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Toplumda bir Binbaşı ile lisans ve Kültür

Bachelor of Arts with a major in Society and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans Belgesi ve Kriminoloji

Graduate Certificate of Security Studies and Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Beşeri Coğrafya bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Human Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Liderliği Okul Eğitimi alanında Uzmanlaşma ile bir Master

Master of Educational Leadership with a Specialisation in School Education

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Veri Bilimi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Binbaşı ile lisans eğitimi ve İş Analizi

Bachelor of Science with a major in Information Systems and Business Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyolojisi bir Binbaşı ile Bilim lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karar Bilim bir Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a major in Decision Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politikası Yüksek Lisans derecesi ile Siyaset yüksek lisans ve Kamu Politikası ve Sosyal Araştırma Uygulamalı

Master of Politics and Public Policy with the degree of Master of Policy and Applied Social Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Laboratuvar Kalite Analizi ve Yönetimi lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Laboratory Quality Analysis and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl
Muhasebe CPA Programında bir uzmanlaşma ile bir Master

Master of Accounting with a specialisation in CPA Program

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Ticaret Ekonomi bölümünden lisans

Bachelor of Commerce with a major in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş lisans bir Uzmanlaşma ile Biyoloji Bilim

Bachelor of Advanced Science with a Specialisation in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İşletme

Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Uygulamada bir Uzmanlaşma ile Kamu Sağlık usta

Master of Public Health with a Specialisation in Professional Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hırvat Çalışmalarda bir Binbaşı ile Sanatlar lisans

Bachelor of Arts with a major in Croatian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji önemli bir Sosyal Bilim lisansı

Bachelor of Social Science with a major in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler Çevre Beşeri Bilimler bölümünden lisans

Bachelor of Social Science with a major in Environmental Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bilgi Sistemleri bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Kanunlar Lisans derecesi ile lisans

Bachelor of Information Technology with the degree of Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Management

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 0.25 yıl 5 yıl verilmiş
Biyoloji önemli bir Çevre lisans

Bachelor of Environment with a major in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Lisans derecesi ile lisans

Bachelor of Business Administration with the degree of Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber ana uzmanlık ile Siber Güvenlik Analizi Güvenlik

Master of Cyber Security with a specialisation in Cyber Security Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Laboratuvar Kalite Analizi ve Yönetimi Master

Master of Laboratory Quality Analysis and Management

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Politika ustası ve Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans derecesi ile Sosyal Araştırma Uygulamalı

Master of Policy and Applied Social Research with the degree of Master of Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Sağlık Araştırma eğitimi

Master of Research in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ankara Pazarlama bölümünden lisans

Bachelor of Commerce with a major in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel bir uzmanlaşma ile Planlama Master Planlama

Master of Planning with a specialisation in Environmental Planning

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
(Bir uzmanlaşma ile Uluslararası Uygulamada Gelişmiş) Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting (Advanced) with a specialisation in International Practice

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1.5 yıl 2.5 yıl verilen
Çevresel yer Bilimleri bölümünden lisans

Bachelor of Science with a major in Environmental Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Araştırmaları Master ve Ameliyat

Master of Research in Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Çeviri yüksek lisans ve Yorumlama Çalışmaları.

Master of Advanced Translation and Interpreting Studies

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Bilişsel ve Beyin Bilimleri bölümünden lisans

Bachelor of Science with a major in Cognitive and Brain Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi (MPhil)) Felsefe yüksek lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Master of Philosophy (MPhil)) in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya Çalışmaları bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile Bilim lisans Kimyasal ve Biyomoleküler Bilimler

Bachelor of Science with a major in Chemical and Biomolecular Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği alanında uzmanlaşma ile Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering with a specialisation in Electronics Engineering

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Veri Bilimi bölümünden lisans

Bachelor of Science with a major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Gazetecilik ve Olmayan önemli bir Medya lisans - Kurgu Yazma

Bachelor of Media with a major in Journalism and Non - Fiction Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yüksek Lisans Diploması Psikoloji

Graduate Diploma of Business Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik bölümünden lisans

Bachelor of Science with a major in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eskiçağ Tarihi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Ancient History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Jeoloji bölümünden Arkeoloji lisans

Bachelor of Archaeology with a major in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Araştırma Master ve Astronomi

Master of Research in Physics and Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siber ana uzmanlık ile Siber Yönetişim ve Yönetimi Güvenlik

Master of Cyber Security with a specialisation in Cyber Governance and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Medya Master

Master of Media

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Güvenlik Master ve Stratejik Araştırmalar

Master of Security and Strategic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yaratıcı sanat (Doktora) doktora, İletişim ve Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in Creative arts, Communication and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Maliye Post Graduate Sertifika-MAppFin

Graduate Certificate of Applied Finance Post-MAppFin

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sosyal Bilimler İstatistik bölümünden lisans

Bachelor of Social Science with a major in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Uygulamada bir uzmanlaşma ile Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting with a specialisation in Professional Practice

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Pazarlama lisans ve Medya

Bachelor of Marketing and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Akışı ile Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Honours) with a Stream in Telecommunications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeryüzünde (Doktora) doktora Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Binbaşı ile Bilim lisans Elektronik

Bachelor of Science with a major in Electronics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0.5 yıl - 1 yıl
Kayropraktik yüksek lisans

Master of Chiropractic

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 2 yıl - 3 yıl verilmiş
Felsefe (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş lisans bir Uzmanlaşma ile Bilim Palaeobiology

Bachelor of Advanced Science with a Specialisation in Palaeobiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil) Felsefe Tıp ve Cerrahi ana

Master of Philosophy (MPhil) in Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik (Doktora) doktora Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar' Efendisi;Edebiyat s

Master of Children's Literature

Yüksek Lisans
TGK bağlı olarak 1.5 yıl verilen tam Zamanı - 1 yıl -
Öğretim Master (Beş Doğum Yıl)

Master of Teaching (Birth to Five Years)

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
İş Araştırma yüksek lisans

Master of Research in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Ticaret yüksek lisans ve Ticaret Hukuku

Master of International Trade and Commerce Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İklim Bilimi bölümünden lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Climate Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya bir Binbaşı ile Bilim lisans

Bachelor of Science with a major in Human Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Finans lisans

Bachelor of Applied Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl