• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Kilise Müziği Yüksek Lisans Programı, Vokal Müzik ve Koro

Master Programme in Church Music, Vocal Music and Choir

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Synchrotron Radyasyon, yüksek lisans Bilim Tabanlı

Master of Science in Synchrotron Radiation Based Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Teknolojisi Bilim Master ve Beslenme

Master of Science in Food Technology and Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa meselelerinde yüksek lisans

Master of Science in European Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziki Coğrafya lisans ve Ekosistem Analizi

Bachelor of Science in Physical Geography and Ecosystem Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik, Klavsen Yüksek Lisans Programı

Master Programme in Music, Harpsichord

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Master of Science Programme in International Development and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Licentiate Derece - Girişimcilik

Licentiate Degree in Business Administration - Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyotıp yılında Yüksek Lisans Programı

Master Programme in Biomedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat Tarihi, yüksek lisans, Ekonomik

Master of Science in Economic History, Economic

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rüzgar ve Su, Toprak ve Çevre Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Wind and Water, Earth and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilimler Bilim Dalı yüksek lisans - Beşeri Coğrafya

Master of Science Programme in Social Science - Human Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Economis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Licentiate Derece - Araştırma Politikası

Licentiate Degree in Business Administration - Research Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Sistemleri Bilim Master

Master of Science in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master ;Tıp biliminde Fizyoterapi Programı

Master's Programme in Medical Science - Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans MSc

MSc in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Yüksek Lisans Programı, Senfoni Orkestrası Enstrüman

Master Programme in Music, Symphony Orchestra Instrument

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Edebiyat yüksek lisans - Kültür - Medya, Rus Edebiyatı

Master of Arts in Literature - Culture - Media, Russian Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müziği, Yorumu Diploma Yüksek Lisans Programı

Master Programme in Music, Interpretation Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda Mühendisliği Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk Sosyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sociology of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematiksel İstatistik yüksek lisans

Master of Science in Mathematical Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Refah Politikaları, yüksek lisans ve Yönetimi

Master of Science in Welfare Policies and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Biyoloji yüksek lisans, Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji

Master of Science in Molecular Biology, Molecular Genetics and Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik Bilim Master, Biyolojik Fizik ve Hesaplamalı Biyoloji

Master of Science in Physics, Biological Physics and Computational Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji yüksek lisans, Hayvan Ekolojisi

Master of Science in Biology, Animal Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Yönetimi alanında yüksek lisans, Bilgi ve Değişim

Master of Science in Managing People, Knowledge and Change

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Edebiyat yüksek lisans - Kültür - Medya, İspanyol Edebiyatı

Master of Arts in Literature - Culture - Media, Spanish Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeoloji Yüksek Lisans Programı

Master Programme in Geomatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Edebiyat yüksek lisans - Kültür - Medya, İngiliz Edebiyatı

Master of Arts in Literature - Culture - Media, English Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Ekolojisi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Human Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimler yüksek lisans - Medya ve İletişim Çalışmaları

Master of Science in Social Science - Media and Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Yüksek Lisans Programı, Kompozisyon

Master Programme in Music, Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme doktora - Pazarlama

PhD in Business Administration - Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik Büyüme, yüksek lisans, Nüfus ve Kalkınma

Master of Science in Economic Growth, Population and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil Sanatları Master ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan

Master of Arts in Language and Linguistics, Modern Greek

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa Dini Kökleri yüksek lisans

Master of Arts in Religious Roots of Europe

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Master ;Tıp biliminde Programı s - Konuşma ve Dil Patolojisi

Master's Programme in Medical Science - Speech and Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yasaların Master

Master of Laws in International Human Rights Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master Tıp Bilimi - Yaşlanma ve Sağlık Programı

Master's Programme in Medical Science - Ageing and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Çalışmaları yüksek lisans

Master of Science in Global Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sürdürülebilir Proses Mühendisliği ve Üretim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sustainable Process Engineering and Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil Sanatları Master ve Dilbilim, Bilişsel Göstergebilim

Master of Arts in Language and Linguistics, Cognitive Semiotics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Stratejik Yönetim, yüksek lisans

Master of Science in International Strategic Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik, Gitar Yüksek Lisans Programı

Master Programme in Music, Guitar

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik Bilim Master, Parçacık Fiziği

Master of Science in Physics, Particle Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans

Master of Science in International Marketing and Brand Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik Bilim Master, Teorik Fizik

Master of Science in Physics, Theoretical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Construction Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa ve Uluslararası Vergi Hukuku yüksek lisans

Master of Science in European and International Tax Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik, Müzik alanında lisans - Performans programı

Bachelor in Music - Performance Programmes in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lazer Fiziği ve Optik Licentiate Derece

Licentiate Degree in Laser Physics and Optics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil Sanatları Master ve Dilbilim, Genel Dilbilim

Master of Arts in Language and Linguistics, General Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik alanında yüksek lisans, Malzeme Bilimi

Master of Science in Physics, Materials science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Rüzgar Doktora ve Su, Toprak ve Çevre

PhD - Doctor of Philosophy in Wind and Water, Earth and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil Sanatları Master ve Edebiyatı, Arapça/Semitik Diller

Master of Arts in Language and Linguistics, Arabic/Semitic Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Licentiate Mezunu - Muhasebe

Licentiate Degree in Business Administration - Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilimler, İnsan Ekoloji Bilim Dalı, yüksek lisans - Kültür, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Master of Science Programme in Social Science, Human Ecology - Culture, Power and Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme doktora - Araştırma Politikası

PhD in Business Administration - Research Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master ;Tıp Bilimi, Hemşirelik Program

Master's Programme in Medical Science - Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım Güzel Sanatlar Master - Endüstriyel Tasarım

Master of Fine Arts in Design - Industrial Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomik Tarihinin Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Economic History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans Avrupa Çalışmaları Programı

Master of Arts Programme in European Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat Tarihi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Economic History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebiyat yüksek lisans - Kültür - Medya, Fransız Edebiyatı

Master of Arts in Literature - Culture - Media, French Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya, İskandinav Çalışmalar Edebiyatında yüksek lisans - Kültür -

Master of Arts in Literature - Culture - Media, Scandinavian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Biyoloji yüksek lisans, Tıbbi Biyoloji

Master of Science in Molecular Biology, Medical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master ;Tıp biliminde - Üreme, Doğum ve Cinsel Sağlık Programı

Master's Programme in Medical Science - Reproductive, Perinatal and Sexual Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Eğitimi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Music Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Licentiate Derece Stratejik Yönetim

Licentiate Degree in Business Administration - Strategic Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Kültürel Analiz yüksek lisans

Master of Arts in Applied Cultural Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans Uluslararası Ekonomi Çin odaklanarak

Master of Science in International Economics with a Focus on China

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Dönüşüm Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Energy Conversion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Enerji Dönüşümü Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Energy Conversion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Social Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kilise Müziği Yüksek Lisans Programı Organ ve Klavye

Master Programme in Church Music, Organ and Keyboard

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil Sanatları Master ve Dilbilim, İsveç/İskandinav Dilleri

Master of Arts in Language and Linguistics, Swedish/Scandinavian Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gömülü Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Embedded Electronics Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hizmet Yönetimi Bilim Dalı yüksek lisans - Perakende

Master of Science Programme in Service Management - Retail

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil Sanatları Master ve Edebiyatı, İngilizce

Master of Arts in Language and Linguistics, English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik, Kaydedici Yüksek Lisans Programı

Master Programme in Music, Recorder

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Science in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orta Doğu Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre bilimlerinde yüksek lisans ve Sürdürülebilirlik Bilimi

Master of Science in Environmental Studies and Sustainability Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Yüksek Lisans Programı, Caz Doğaçlama

Master Programme in Music, Jazz Improvisation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeoloji, Dördüncül Jeoloji yüksek lisans

MSc in Geology, Quaternary Geology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik ve Yenilik yüksek lisans

MSc in Entrepreneurship and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Science in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Yüksek Lisans Programı, Kompozisyon Diploması

Master Programme in Music, Composition Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Licentiate Sistemleri Mühendisliğinde Uygulamalı Lisans ve Matematik

Licentiate Degree in Systems Engineering and Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Biyoloji yüksek lisans, Genel

Master of Science in Molecular Biology, General

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme doktora - Kurumsal Finans

PhD in Business Administration - Corporate Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil Sanatları Master ve Edebiyatı, İtalyanca

Master of Arts in Language and Linguistics, Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Licentiate Diploma - Pazarlama

Licentiate Degree in Business Administration - Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal hizmet Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi ve Politikası Yüksek Lisans

Master of Science in Environmental Management and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat yüksek lisans

MSc in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Kültür Sanatları Master

Master of Arts in Visual Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Cinsiyet Sosyal Bilimler yüksek lisans

Master of Science in Social Studies of Gender

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Organizasyon, yüksek lisans Moleküler Madde

Master of Science in Organizing Molecular Matter

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hizmet Yönetimi Bilim Dalı yüksek lisans - Tedarik Zinciri Yönetimi

Master of Science Programme in Service Management - Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master ;Tıp Biliminin Mesleki Terapi Programı

Master's Programme in Medical Science - Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik Bilim Master, Fotonik

Master of Science in Physics, Photonics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Servis Çalışmaları Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Service Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik ve Küresel Sürdürülebilir Kalkınma yüksek lisans

MSc in Innovation and Global Sustainable Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Edebiyat yüksek lisans - Kültür - Medya, Alman Edebiyatı

Master of Arts in Literature - Culture - Media, German Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Atmosfer Bilimleri Master ve Madde Döngüleri

Master of Science in Atmospheric Sciences and Biogeochemical Cycles

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nano-Bilimler içinde Licentiate Diploma ve Nanoengineering

Licentiate Degree in Nanoscience and Nanoengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Science in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik Bilim Master, nano-Bilimler

Master of Science in Physics, Nanoscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Biyoloji, yüksek lisans, Mikrobiyoloji

Master of Science in Molecular Biology, Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil ve Dilbilim alanında yüksek lisans, Çin

Master of Arts in Language and Linguistics, Chinese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Afet Risk Yönetimi ve İklim değişikliğine Uyum, yüksek lisans

Master of Science in Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Sosyal Bilimler Bilim Dalı yüksek lisans - Sosyoloji

Master of Science Programme in Social Science - Sociology of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Turizm Hizmet Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Master of Science Programme in Service Management - Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeoloji Bedrock Jeoloji yüksek lisans

MSc in Geology, Bedrock Geology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil Sanatları Master ve Edebiyatı, Yunanca

Master of Arts in Language and Linguistics, Greek

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kablosuz İletişim Yüksek Lisans Programı

MSc in Wireless Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilimler Bilim Dalı yüksek lisans - Psikoloji

Master of Science Programme in Social Science - Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Asya Çalışmaları yüksek lisans

Master of Science in Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - İletişim Felsefe Doktoru ve Medya

PhD - Doctor of Philosophy in Communication and Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik alanında yüksek lisans

Master of Science in Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Geliştirme Çalışmaları alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme doktora - Girişimcilik

PhD in Business Administration - Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil Sanatları Master ve Edebiyatı, Latin

Master of Arts in Language and Linguistics, Latin

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil Sanatları Master ve Edebiyatı, Fransızca

Master of Arts in Language and Linguistics, French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziksel Coğrafya, yüksek lisans ve Ekosistem Analizi

Master of Science in Physical Geography and Ecosystem Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Edebiyat yüksek lisans - Kültür - Medya, Genel Edebiyat

Master of Arts in Literature - Culture - Media, General Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme doktora - Organizasyon

PhD in Business Administration - Organisation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanatsal Araştırma Programı Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Artistic Research Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lazer Fiziği ve Optik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Laser Physics and Optics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil ve Dilbilim alanında yüksek lisans, Fonetik

Master of Arts in Language and Linguistics, Phonetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel Sanatlar Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Fine Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme lisans

Bachelor of Science in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji yüksek lisans, Bitki Bilimi

Master of Science in Biology, Plant Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri yüksek lisans

Master of Science in Geographical Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Protein Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Protein Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Antropoloji Bilim Dalı yüksek lisans

Master of Science programme in Social Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Licentiate Diploma - Kurumsal Finans

Licentiate Degree in Business Administration - Corporate Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master Tıp biliminde Odyoloji Programı

Master's Programme in Medical Science - Audiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Doktora Sistemleri Mühendislik ve Uygulamalı Matematik

PhD - Doctor of Philosophy in Systems Engineering and Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisans

MSc in Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji Bilim Master, Su Ekolojisi

Master of Science in Biology, Aquatic Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kalkınma Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Master of Science Programme in Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Coğrafya Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Human Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji yüksek lisans, Genel

Master of Science in Biology, General

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji Bilim Master, Koruma Biyolojisi

Master of Science in Biology, Conservation Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(LL Avrupa İş Hukuku Yasalarının Master .M)

Master of Laws in European Business Law (LL.M)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Yüksek Lisans Programı, Vokal ve Drama Çalışmaları

Master Programme in Music, Vocal and Drama Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sürdürülebilir Kentsel Tasarım yüksek lisans

Master of Science in Sustainable Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kilise Müziği Yüksek Lisans Programı, Düzenleme ve Kompozisyon

Master Programme in Church Music, Arrangement and Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Felsefesi(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master

Master's Programme in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İstatistikler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl