• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Kompozit malzemeler hasar tespiti için entegre bir yaklaşım, Doktora

An integrated approach for damage identification in composite materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi ve Farmasötik Kimya MChem (Onur)

Medicinal and Pharmaceutical Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yüksek enlem toz Multi-ölçekli uzaktan algılama Doktora

Multi-scale remote sensing of high latitude dust PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Klinik Uygulamalar için Korneal Doku Üretimi için kurulması Süreci kontrol Doktora

Establishing Process control for Manufacturing Corneal Tissues for Clinical Applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hızlı değişen yüksek Kutup ortamı Doktora Fjord kar suyu ve tortu teslimat

Fjord meltwater and sediment delivery in a fast changing high Arctic environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Mscı (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sarsıntı yaşanmış Deneyim Spor Doktora Yaralanmalar

The Lived Experience of Concussion Injuries in Sport PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makineleri Mühendisliği BEng (Onur)

Biomaterials Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Makineleri Mühendisliği MEng

Biomaterials Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olmayan onarım ve Rehabilitasyon, karşılanmamış klinik ihtiyaçlarıyla-kırıklar Doktora

Addressing unmet clinical needs in the repair and rehabilitation of non-union fractures PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Bilimi ve Tıbbi Kimya yüksek lisans/Diploma/Sertifika

Pharmaceutical Science and Medicinal Chemistry MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik Mscı (Onur)

Computer Science and Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Yenilik MA

Design Innovation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İyi bir sağlık yetiştirilmesi: işyeri toplumların sosyal kapasite Doktora

Cultivating good health: the social capacity of workplace communities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Simbiyotik Montaj Sistemleri Doktora karşı Siber Tabanlı ajan-Fiziksel-Cihazlar

Agent Based Cyber-Physical-Devices towards Symbiotic Assembly Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya ve Toplum MA

Digital Media and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Yenilenebilir Enerji Sistemleri Teknolojisi MSc

Renewable Energy Systems Technology (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı BEng ile kimya Mühendisliği (Onur)

Chemical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MEng (Onur)

Materials Science and Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile insan Biyolojisi (Onur)

Human Biology with an International Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kırsal off-grid topluluklar için sürdürülebilir enerji çözümleri Doktora

Sustainable energy solutions for rural off-grid communities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber ve Büyük Veri MSc

Cybersecurity and Big Data MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf, bir Yıl iktisat (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)

Economics with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enerji Talebi Çalışmaları) Yapılı Çevre.

Built Environment (Energy Demand Studies) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama MSc

Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İNGİLTERE'DE Fırtına Dalgalanma Riski felaket Modelleme Doktora

Catastrophe Modelling of UK Storm Surge Risk PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Ulaşımda insan faktörü MSc

Human Factors in Transport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek boyutlu tepkiler fraktal yapılar Doktora

Fractal structures in high-dimensional reactions PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dispersionless sınırları çok boyutlu entegre sistemleri: deformasyon Doktora

Multidimensional integrable systems: deformations of dispersionless limits PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Spor Bilimleri BA (Onur)

English and Sport Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
International Foundation bir Yıl Mühendisliği BEng (Onur)

Manufacturing Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MPhil

Chemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal bilimlerde Araştırma (İşletme ve Yönetim Bilimleri) yüksek lisans

Social Science Research (Business and Management Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl, BEng Mühendislik malzemeleri (Onur)

Materials Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
3-D Veri Yakalama ve İzleme HS2 Hizmet Tren Görüntüleri EngD kullanarak

3-D Data Capture and Monitoring using HS2 Service Train Imagery EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Periyodik ve sürekli hareketleri sırasında uzun Optimal kontrol vadeli geri bildirim Doktora

Optimal control of long-term feedback during periodic and continuous movements PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İmalat Mühendisliği MEng (Onur)

Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü MSc/PGCE ile matematik

Mathematics with Qualified Teacher Status MSc/PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzemeler Doktora

Materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, BEng (Onur)

Electronic and Computer Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor, İş ve Liderlik MSc

Sport Business and Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağ Güvenlik Yazılımı Ağları Doktora Tanımlanan

Network Security in Software Defined Networks PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Medya ve Kültür Endüstrileri MA

Global Media and Cultural Industries MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile mühendislik Yönetimi (Onur)

Engineering Management with an International Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan kinematik değişkenlik ve performans deneyimin etkisi, eğim ve kulüp seçimi ...

The effect of experience, slope and club selection on human kinematic variability and performance ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toz yüksek enlemlerde flakslar: Ölçme ve sürücüler Doktora

Dust fluxes in the high latitudes: quantification and drivers PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Girişimcilik ve Yenilik.

Entrepreneurship and Innovation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi ile İnternet Teknolojileri yüksek lisans

Internet Technologies with Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Vakıf Yıl, BEng Biyomühendislik (Onur)

Bioengineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi BSc (Onur)

Sport Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Bilimleri MPhil

Mathematical Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kalp sağlığı diyet nitrat metabolizması ve rolünü etkileyen faktörler Doktora

Factors that influence dietary nitrate metabolism and its role in cardiovascular health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Katkı maddesi imalat ve seramik 3D baskı & yatırım için sinter döküm uygulama Doktora

Additive manufacturing and ceramic 3D printing & sintering for investment casting application PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl ile insan Biyolojisi (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)

Human Biology with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik, Elektrik ve Üretim Mühendisliği

Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koç Liderlik ve Koçluk arasındaki Bağlantıları Anlamak-Sporcu İlişkisi Doktora

On Understanding the Links between Coach Leadership and Coach-Athlete Relationship PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi (İTMB) Mscı (Onur)

Information Technology Management for Business (ITMB) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Mühendislik ve Tasarım Yönetimi BSc (Onur)

Architectural Engineering and Design Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Düzensiz katsayıları: çok zayıf çözümleri ve uygulamalar ile hiperbolik denklemler Doktora

Hyperbolic equations with irregular coefficients: very weak solutions and applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sualtı aracı navigasyon ve kontrol Doktora için bilgisayar görüşü ve derin öğrenme

Computer vision and deep learning for underwater vehicle navigation and control PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri 4.0 Doktora siber-İnsan Entegrasyonu

Cyber-Human Integration in Industry 4.0 PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sport, Coaching and Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kas-iskelet Spor Bilim ve Sağlık yüksek lisans

Musculoskeletal Sport Science and Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve Kültür Analizi MA

Media and Cultural Analysis MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Otomotiv ve havacılık uygulamaları için elmas yapıların lazer değişiklik Doktora

Laser modification of diamond structures for advanced automotive and aerospace applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile spor (Onur)

Sport with an International Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sel risk Doktora üzerine etkisini değerlendirmek-kanal örtüsü

Assessing the impact of in-channel vegetation on flood risk PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
(Porphyrazine) Bor Alt Q Distal Ağır Atom Etkisi-Band Doktora boyalar

Distal Heavy Atom Effects on the Q-Band of Boron Sub (porphyrazine) dyes PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
P bitki desenleri ve süreçleri haritalama (sUAS) küçük insansız uçak sistemleri; insansız hava ...

Small unmanned aircraft systems (sUAS; drones) for mapping vegetation patterns and processes on p ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
İş Analizi Yüksek Lisans Danışmanlık

Business Analytics Consulting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İskelet kas fibroblastlar rolü Doktora yaşlanma

The role of fibroblasts in skeletal muscle ageing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farklı kanser hücre tipleri metabolik akı haritaları tanımlamak için yeni 3D co-kültür modeli kullanarak ...

Using a novel 3D co-culture model to define metabolic flux maps of different cancer cell types in ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi ile ileri Kimya Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Advanced Chemical Engineering with Information Technology and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfın bir Yıl ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Spor Yönetimi BSc (Onur)

Geography and Sport Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tekstil: Yenilik ve Tasarım BA (Onur)

Textiles: Innovation and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Yönetimi Yüksek Lisans

Sport Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Yenilik MSc

Design Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz İlaç olarak MSc

Exercise as Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ile siyaset BA (Onur)

Politics with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğa Bilimleri Mscı (Onur)

Natural Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim ve Kültür Politikası MA

Communication and Cultural Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Yenilik.

Design Innovation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans

Entrepreneurship and Innovation Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Siyasal İletişim MA

Global Political Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tribo-Elektrikli ve Hibrid Elektrikli Araçların Motor Yatakları ve dinamiği Doktora

Tribo-dynamics of Bearings for Electric and Hybrid-Electric Vehicles’ Powertrains PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deri Ürünler için Yuvarlak bir Ekonomi kurma Doktora

Establishing a Circular Economy for Leather Products PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan Eğitim) su ve Çevre Yönetimi MSc

Water and Environmental Management (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 yıl
Düşük karbon merkezi ısıtma Doktora

Low carbon district heating PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Biyolojik Bilimler Mscı (Onur)

Biological Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil kuruluş Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset, Tarih ve Uluslararası İlişkiler MPhil

Politics, History and International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşyerinde giyilebilir teknoloji insan-robot etkileşimi Doktora etkinleştirmek için

Wearable technology in the workplace to enable human-robot interaction PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Doktora

Politics, History and International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, MEng (Onur)

Electronic and Computer Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş üretim süreçleri güç elektroniği heterojen entegrasyon Doktora etkinleştirmek için

Advanced manufacturing processes to enable the heterogeneous integration of power electronics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve İş Stratejisi MSc

Economics and Business Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mikroyapılı malzeme kırık problemler Doktora

Fracture problems in microstructured materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Değiştiren çocuklar' yöntemleri araştıran;Doktora davranışları yeme s

Investigating methods of altering children's eating behaviour PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diplomasi ve Uluslararası Yönetim.

Diplomacy and International Governance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Eğitimi ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Mathematics Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir Yıl psikoloji (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)

Psychology with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Yönetimi BSc (Onur)

Construction Engineering Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Acil durumlarda altyapı (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Infrastructure in Emergencies (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Londra ile enerji Talebi-Anadolu EPSRC CDT Doktora

Energy Demand with London-Loughborough EPSRC CDT PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans

Design Innovation Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji verimli özerk v dinamik optimizasyonu makine öğrenme ve bulut bilişim ...

Machine learning and cloud computing in the dynamic optimisation of energy efficient autonomous v ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri MPhil

Sport, Exercise and Health Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çok boyutlu homojen sistemler: geometri ve integrali Doktora

Multidimensional quasilinear systems: geometry and integrability PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Çalışmaları BA ile İngilizce (Onur)

English with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Roman Pasif Mikrodalga Aygıtlar Doktora

Novel Passive Microwave Devices PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
-Kumaş giyilebilir bilgisayarlar Doktora

On-fabric wearable computers PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl coğrafya BSc (Onur)

Geography with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası bir hazırlık Yılı ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with an International Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Teknolojiler.

Digital Technologies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Girişimci Tasarım Yönetimi MA

Entrepreneurial Design Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Trackbed ve Jeoteknik Varlıkların İnşaat Kalitesi yenilikler EngD

Innovations in Construction Quality of Trackbed and Geotechnical Assets EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Vakfı bir Yıl havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş X kullanarak İyon Potasyum-Piller ve Heterojen Kataliz anlayış-ray Characte ...

Understanding Potassium in Ion-Batteries and Heterogenous Catalysis using Advanced X-ray Characte ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Fizik MSc

Advanced Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık ve Otomotiv Mühendislik MPhil

Aeronautical and Automotive Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Otomotiv Malzemeleri BEng (Onur)

Automotive Materials BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve Yaratıcı Endüstriler MA

Media and Creative Industries MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Yaratıcı Medya Yüksek Lisans

Digital Creative Media MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Spin) termal ve manyetik etkileşimi simüle Doktora akımları

Simulating the interplay of thermal and magnetic (spin) currents PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QUANTİK: Benzersiz İzleme Bilgi için her Yerde Hızlı Erişim ve Bilgi Doktora

QUANTIK: Quick Ubiquitous Access to Unique Tracking Information and Knowledge PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)bir Vakıf Yıl Lisans Sosyal Bilimler

Social Sciences with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik, Mekatronik ve Kontrol Mühendisliği BEng (Onur)

Robotics, Mechatronics and Control Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Analitik ve İlaç Bilimi yüksek lisans/Diploma/Sertifika

Analytical and Pharmaceutical Science MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevik ve Esnek Sistemler için yürütülebilir Sistemleri Mimarileri Doktora

Executable Systems Architectures for Agile and Resilient Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tabanlı Model-Uygulama bir BİM merkezli Sanal Tren için Mühendislik Gereksinimleri Sistemleri ...

The Application of Model-Based Systems Engineering Requirements to a BIM-centric Virtual Railway ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve sosyal Bakım yüksek lisans/Diploma/Sertifika ergonomi

Ergonomics in Health and Community Care MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Golfçü biyomekanik Doktora ile golf ekipmanları inşaat bilgilendirilmesi

Informing golf equipment construction through golfer biomechanics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Yönetimi ve İş BSc (Onur)

Information Management and Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım ağ Güvenliği ve Azaltma Teknikleri Ağları Doktora Tanımlanan

Network Security and Mitigation Techniques in Software Defined Networks PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Doktora travmatik beyin hasarı

Traumatic brain injury in sport PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı kuruluşlarında İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans

Managing Innovation in Creative Organisations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finansal Yönetim BSc (Onur)

Accounting and Financial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Uluslararası İşletme yüksek lisans

Economics and International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mitraclip impl sonra kalp Sonlu Eleman modelleme vana deformasyon ve mitral yetersizliği ...

Finite element modelling of heart valve deformation and mitral regurgitation after mitraclip impl ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce BA ile Drama (Onur)

Drama with English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Teknoloji BSc (Onur)

Sports Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mega Spor Etkinlikleri ve sağlık tanıtım: 2018 Dünya Kupası ve 2020 Olimpiyat Oyunları Doktora

Mega Sports Events and health promotion: the 2018 World Cup and 2020 Olympic Games PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim için çevresel İzleme MSc

Environmental Monitoring for Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Muhasebe ve Finansal Yönetim BSc (Onur)

Mathematics and Accounting and Financial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sayı okul öncesi çocukların anlama: Bağlanma sayı sembolleri ve miktar bilgileri Doktora

Preschool children’s understanding of number: Connecting number symbols and quantity information PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik ve Matematik BSc (Onur)

Physics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uluslararası Vakfı Yıllık bir Lisans ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with an International Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) su ve Atık Mühendisliği MSc

Water and Waste Engineering (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
İnsan yaşlanma Doktora belirlenmesi için biyolojik hesaplamalı yaklaşımlar ve tedavi

Computational approaches to identifying biomarkers and therapeutics for human aging PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik Demiryolu için döngü içinde donanım Araç Geliştirme Doktora

Hardware in the loop for Mechatronic Rail Vehicle Development PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı ile otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vücut yıpranmış elektronik sistemleri için yüksek Veri Hızı iletişim bağlantılarının Doktora

High data-rate communications interconnects for body-worn electronic systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım MPhil

Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hızlı aktif güç enjeksiyon, düşük ataletli sistem Frekans tepkisi geliştirmek için koordinasyon ...

Coordination of fast active power injections to improve system frequency response in low inertia ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı bir BSc ile Biyokimya (Onur)

Biochemistry with an International Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Internet Bilgisayar ve Ağ Güvenliği yüksek lisans

Internet Computing and Network Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fen Bilimleri Fakültesi doktora studentships, Marmara Üniversitesi Doktora

PhD studentships in the School of Science, Loughborough University PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Bilimleri BSc (Onur)

Management Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diplomasi, Devlet ve Dış Politika yüksek lisans

Diplomacy, Statecraft and Foreign Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
AI/makine eylem, olay algılama ve footb için algoritma ve yazılım geliştirme tabanlı öğrenme ...

AI/machine learning based algorithm and software development for action event detection and footb ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik alan işleme Doktora destekli

Electric field assisted machining PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ürün Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Product Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka BSc (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Product Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzemelerin fizik MSc

Physics of Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA ile İngilizce (Onur)

English with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi işlem ve Yönetim Mscı (Onur)

Computing and Management MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans

Integrated Industrial Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güç Elektroniği Entegrasyonu için yeni Fonksiyonel Ara Katmanların geliştirme Doktora

Development of Novel Functional Intermediate Layers for Power Electronics Integration PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi (İTMB) BSc (Onur)

Information Technology Management for Business (ITMB) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çok Kristalli ince film pho tane sınırları mikroyapı ve elektriksel özelliklerini ...

The microstructure and electrical properties of grain boundaries in polycrystalline thin film pho ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı ile kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uluslararası Vakıf Yıl Lisans matematik

Mathematics with an International Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş ışın 5G iletişim için anten dizileri direksiyon Doktora

Advanced beam steering antenna arrays for 5G communications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Polimer Bilim ve Teknolojisi yüksek lisans/Diploma/Sertifika

Polymer Science and Technology MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PV Sistemleri Doktora Çıkış Operasyonel Ortamda Kısa Zaman Değişimleri Etkisi

The Impact of Short Timescale Variations in Operational Environment on the Output of PV Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Hidrolojik Yüksekliği Tahmin etmek için Büyük Veri bir Yaklaşım, Doktora

A Big Data Approach to Forecasting Global Hydrological Extremes PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Akıllı protez alt ekstremite Doktora gelişiminde performans yönleri

Performance aspects in the development of the smart prosthetic lower limb PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Eğitim Merkezi MPhil

Mathematics Education Centre MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bir Vakıf Yıl Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Science and Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ile siyaset BA (Onur)

Politics with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocukluk Obezite Adresleme Doktora Okullar ve Beden Eğitimi Rolü

The Role of Schools and Physical Education in Addressing Childhood Obesity PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa' Master;Yenilenebilir Enerji yüksek lisans s

European Master's in Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Vakfın bir Yıl ile Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ergonomi ve İnsan faktörü yüksek lisans/Diploma/Sertifika

Ergonomics and Human Factors MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora metal alaşımları malzeme istikrarsızlık: Ölçme ve tahmin

Material instability in metal alloys: quantification and prediction PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım ve Görselleştirme MA

Graphic Design and Visualisation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimler Doktora

Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Uluslararası bir hazırlık Yılı BEng ile Biyomühendislik

Bioengineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ile siyaset BA (Onur)

Politics with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Malzemeleri MEng (Onur)

Automotive Materials MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Fizik MPhys

Engineering Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik Eğitimi Doktora

Mathematics Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ultra-Yoğun Ağlar için büyük İşbirliği Doktora

Massive Cooperation for Ultra-Dense Networks PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Giyilebilir elektronik için işlemeli taban düzlemi Doktora

Embroidered ground plane for wearable electronics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Desen Dil varyasyonları Doktora

Variations of Pattern Languages PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sentetik eylemsizlik kontrolü için dinamik yük yönetimi Doktora

Dynamic load management for synthetic inertia control PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans

Telecommunications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birden çok arabirimi ile tabakalı akar doğrusal olmayan iç dalgalar Doktora

Nonlinear internal waves in stratified flows with multiple interfaces PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otonom sistemler içinde rasyonel etkileşim Doktora

Rational interaction in autonomous systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geliştirilmesi Mühendislik Uygulamaları için Artırılmış Gerçeklik Mekansal Haritalama Doğruluğu Doktora

Improving the Spatial Mapping Accuracy of Augmented Reality for Engineering Applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Transfer Operatörü Teknikleri Doktora ile Dinamik Sistemler için nadir Olaylar

Rare Events for Dynamical Systems via Transfer Operator Techniques PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel İletişim ve Geliştirme MA

Global Communication and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gömülü işlevleri Doktora ile 3D Baskılı Kimyasal Reaktörler

3D Printed Chemical Reactors with embedded functionality PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf, bir Yıl spor (Elit Sporcu Yolu) BSc (Onur)

Sport with a Foundation Year (Elite Athlete Pathway) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel amaçlı Ağlarda zamanlama ve Veri Akışı Sorunları Doktora

Scheduling and Data Flow Problems in Special-purpose Networks PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Pazarlama MSc

Sport Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Karmaşık Sistemlerin sanal Doğrulama Doktora

Virtual Validation of Engineered Complex Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Automotive Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan postural kontrol duyusal keskinliği önemini ve duyusal eşikler Doktora

The importance of sensory acuity and sensory thresholds in human postural control PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi implant uygulamaları için katkı imalat Doktora

Additive manufacturing for medical implant applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalp sağlığı Doktora değişen adet döngüsü durum etkileri

The effects of altered menstrual cycle status on cardiovascular health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büyüme geriliği, kısa boy, kalp sağlığı Doktora

Stunting, short stature, and cardiovascular health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akıllı Yapıların melez Katkı İmalat Doktora

Hybrid Additive Manufacturing of Smart Structures PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Yönetim BSc (Onur)

Mathematics and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Altyapı dairesel ekonomi ilkeleri gömme EngD

Embedding circular economy principles into infrastructure EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Matematik MPhys

Physics and Mathematics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Derin öğrenme PhD karma SİMT/MİMD Hızlandırıcılar

Hybrid SIMT/MIMD accelerators for deep learning PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alaşımlar-yüksek performanslı porozite tasarım: İmalatı-mühendislik alaşımları Doktora

Alloys-by-design: Manufacture of high performing porosity-engineered alloys PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Vakfı bir Yıl ile Yönetim BSc (Onur)

Engineering Management with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor İş.

Sport Business MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi BSc (Onur)

Engineering Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İn vitro doku mühendisliği m kullanarak iskelet kas kullanmama atrofisi mekanizmaları anlamak ...

Understanding the mechanisms of skeletal muscle disuse atrophy using in vitro tissue engineered m ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İse meteorolojik değerlendirmesi için hafif geliştirme ve uygulama-eğim hesaplama modelleri ...

Development and application of mild-slope computational models for the assessment of meteorologic ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
AB spor politikası Doktora uygulanması

The implementation of EU sports policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Döküm için katkı maddesi imalat ve Balmumu 3D Baskı Uygulamaları Doktora

Additive manufacturing and Wax 3D Printing Applications for Investment Casting PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve Yaratıcı Endüstriler.

Media and Creative Industries MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Analitik Kimya Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika

Analytical Chemistry MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)bir Vakıf Yıl Lisans biyolojik Bilimler

Biological Sciences with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hidrojen için güç elektroniği Dönüştürücüleri LV Ağları Doktora Tabanlı

Power Electronic Converters for Hydrogen Based LV Networks PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme MSc

Sports and Exercise Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Heterojen Ağ Ortamlarında esnek Ağ İlkesi Zorlama Doktora

Resilient Network Policy Enforcement in Heterogeneous Network Environments PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Doktora sürdürülebilir etki için hizalama karar verme süreçleri

Aligning decision-making processes for sustainable impact in sport PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir Yıl fizik BSc (Onur)

Physics with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek entropi alaşım ince filmlerin depolanması ve özellikleri Doktora

Deposition and properties of thin films of high-entropy alloys PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Analitik ve machi birleştirerek Kristalli kompozit lazer simülasyon tabanlı işleme ...

Simulation of laser based processing of polycrystalline composites combining analytical and machi ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Araştırmaları (İletişim ve Medya) MSc

Social Science Research (Communication and Media) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kullanım ve verimlilik bilgisi Test Yeterlilik için motor Kaynak Optimizasyonu ve Geliştirme ...

Powertrain Resource Optimisation and Development for Utilisation and Competence in Testing (PRODU ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım ve Kültür MA

Design and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber kullanarak sektörün çevresel etkilerini otomatik değerlendirmesi-fiziksel sistemlerin Doktora

Automated assessment of the environmental impact of industry using cyber-physical systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Psikoloji BSc (Onur)

Sport and Exercise Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc

Electronic and Electrical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazlar Biyo için modüler Metabolik Mühendislik Tabanlı Kimyasallar Üretim PhD

Modular Metabolic Engineering for Bio-Based Commodity Chemicals Production from Gases PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl