• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Spor & Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sport & Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Özel Eğitim İhtiyacı ve Spor & Beden Eğitimi BA (Onur)

Special Educational Needs and Sport & Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojileri ve Psikoloji BSc (Onur)

Information Technology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm Yönetimi BA (Onur)

Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sektöründe yıl elektronik & Bilgisayar Mühendisliği () MEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering (with year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Felsefe & Etik BA (Onur)

English Literature and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Social Policy and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve Eğitim BA (Onur)

Accounting & Finance and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik ve Erken Çocukluk BA (Onur)

Childhood & Youth and Early Childhood BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Film & Görsel Kültür BA (Onur)

Criminology and Film & Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans ve Film & Görsel Kültür BA (Onur)

Dance and Film & Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı & Sahne Sanatları BA (Onur)

Creative & Performing Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Erken Çocukluk BA (Onur)

Criminology and Early Childhood BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans ve Eğitim BA (Onur)

Dance and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Bilgi Teknolojisi BA (Onur)

Education and Information Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve İngilizce BA (Onur)

Business Management and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (İngilizce) PGCE

Secondary Education (English) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Popüler Müzik BA (Onur)

Computer Science and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Bilimleri BA (Onur)

Business Management and Computer Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik ve Beslenme BA (Onur)

Childhood & Youth and Nutrition BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık & Mutluluk ve Beslenme BA (Onur)

Health & Wellbeing and Nutrition BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSc)Robotik Mühendisliği

Robotics Engineering (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Erken Çocukluk ve Tarih BA (Onur)

Early Childhood and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Early Childhood and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Coğrafya BA (Onur)

English Language and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Pazarlama BA (Onur)

English Language and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Eğitim BA (Onur)

Biology and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim ve Turizm BA (Onur)

Education and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Hukuk BA (Onur)

Education and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Görsel Kültür ve Pazarlama BA (Onur)

Film & Visual Culture and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan Teolojisi ve Sosyal Politika BA (Onur)

Christian Theology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Özel eğitime İhtiyaç duyan BA (Onur)

Business Management and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film, Medya ve Toplum MA

Film, Media and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Dili ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

English Language and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik & Bilgisayar Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitim BA (Onur)

Early Childhood and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Bilgi Teknolojisi BA (Onur)

Business Management and Information Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Matematik BA (Onur)

Education and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Tarih BA (Onur)

English Language and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik ve Bilgi Teknolojisi BA (Onur)

Childhood & Youth and Information Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Geography and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Yönetim MA

Business and Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma ve Drama BA (Onur)

Creative Writing and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Hukuk BA (Onur)

Early Childhood and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik ve Turizm BA (Onur)

Popular Music and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Görsel Kültür ve Siyaset BA (Onur)

Film & Visual Culture and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Matematik) PGCE

Secondary Education (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İncil Çalışmaları PGCert

Biblical Studies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Daha Sonrası Zorunlu Eğitim (Matematik) PGDE

Further and Post-Compulsory Education (Mathematics) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgi Teknolojisi ve Popüler Müzik BA (Onur)

Information Technology and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik ve İngilizce BA (Onur)

Childhood & Youth and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya & İletişim BA (Onur)

Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat & Tasarım Tarihi ve Drama BA (Onur)

Art & Design History and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Turizm BA (Onur)

Politics and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme MA

Human Resource Management and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Disiplinler arası Çalışmalar) erken Çocukluk MA

Early Childhood (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı ve Medya &İletişim BA (Onur)

English Literature and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve Bilgisayar Bilimi BA (Onur)

Accounting & Finance and Computer Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Disiplinler arası Çalışmalar) gelişim Psikolojisi MA

Developmental Psychology (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Drama ve Popüler Müzik BA (Onur)

Drama and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyolojisi ve Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Human Biology and Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Fen: Fizik) PGCE

Secondary Education (Science: Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ve Sosyoloji BA (Onur)

Politics and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji ve Çevre Yönetimi MSc

Ecology and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Yönetimi ve Erken Çocukluk BA (Onur)

Business Management and Early Childhood BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset &Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics & International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Psikoloji BSc (Onur)

Sport Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Tarih BA (Onur)

Creative Writing and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Psikoloji BA (Onur)

Early Childhood and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Disiplinler arası Çalışmalar) Özel Eğitim İhtiyacı MA

Special Educational Needs (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dans ve Felsefe & Etik BA (Onur)

Dance and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans ve Medya &İletişim BA (Onur)

Dance and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Eğitim BA sakatlık Çalışmaları

Disability Studies in Education ​ BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ve Sosyoloji BA (Onur)

Social Policy and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi (Mre)

Sport and Exercise Science (MRes)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik ve Felsefe & Etik BA (Onur)

Music and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Beden Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Physical Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe & Finans ve Psikoloji BA (Onur)

Accounting & Finance and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çocukluk & Gençlik ve Eğitim BA (Onur)

Childhood & Youth and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik ve Turizm BA (Onur)

Childhood & Youth and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(SKE) dil Konusu Bilgi Geliştirme Online Kurs

Language Subject Knowledge Enhancement (SKE) Online Course

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 200 saat
Hukuk ve Felsefe & Etik BA (Onur)

Law and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar Katolik Belgesi (CCRS)

Catholic Certificate in Religious Studies (CCRS)

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Popüler Müzik ve Psikoloji BA (Onur)

Popular Music and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Özel eğitime İhtiyacı BA (Onur)

Education and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan Teoloji ve Hukuk BA (Onur)

Christian Theology and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık & Refah ve Sosyal Politika BA (Onur)

Health & Wellbeing and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim Fransızca (Almanca) PGCE

Secondary Education (German with French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çocukluk & Gençlik ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Childhood & Youth and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve Medya &İletişim BA (Onur)

Accounting & Finance and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Turizm BA (Onur)

History and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Daha Sonrası Zorunlu Eğitim PGDE

Further and Post-Compulsory Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Film & Görsel Kültür ve Psikoloji BA (Onur)

Film & Visual Culture and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Çocukluk &Gençlik BA (Onur)

Biology and Childhood & Youth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans BA (Onur)

Accounting & Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama ve Sosyoloji BA (Onur)

Marketing and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojileri ve Medya & İletişim BA (Onur)

Information Technology and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Beslenme BA (Onur)

Business Management and Nutrition BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Felsefe & Etik BA (Onur)

Criminology and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İncil ve Pastoral Teoloji MA

Biblical and Pastoral Theology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Özel Eğitim İhtiyacı ve Turizm BA (Onur)

Special Educational Needs and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Human Biology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan Teoloji ve Tarih BA (Onur)

Christian Theology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Politika BA (Onur)

International Relations and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik ve Sosyoloji BA (Onur)

Popular Music and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik sektöründe (artı yıl), MEng (Onur)

Robotics (plus year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medya & İletişim ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Media & Communication and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Medya & İletişim BA (Onur)

Criminology and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Spor & Beden Eğitimi BA (Onur)

Business Management and Sport & Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik sektöründe (artı yıl) BEng (Onur)

Robotics (plus year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Coğrafya BA (Onur)

Education and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Sağlık & Mutluluk BA (Onur)

Biology and Health & Wellbeing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Psikoloji BA (Onur)

English Language and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Matematik BA (Onur)

Business Management and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Disiplinler arası Çalışmalar) Din Eğitimi MA

Religious Education (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Politika ve Turizm BA (Onur)

Social Policy and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Medya &İletişim BA (Onur)

Computer Science and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French with German) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji MA

Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat & Tasarım Tarihi ve Erken Çocukluk BA (Onur)

Art & Design History and Early Childhood BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Popüler Müzik BA (Onur)

Business Management and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Müzik BA (Onur)

History and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe & Finans ve Turizm BA (Onur)

Accounting & Finance and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Film & Görsel Kültür BA (Onur)

Drama and Film & Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Disiplinler arası Çalışmalar) Uluslararası Eğitim MA

International Education (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dram ve Tarih BA (Onur)

Drama and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat & Tasarım Tarihi ve Eğitim BA (Onur)

Art & Design History and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans ve Psikoloji BA (Onur)

Dance and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan İlahiyat ve Felsefe & Etik BA (Onur)

Christian Theology and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Accounting & Finance and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve İngilizce Dil BA (Onur)

Education and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sektöründe yıl matematik () BSc (Onur)

Mathematics (with year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk ve Siyaset BA (Onur)

Early Childhood and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans ve İngilizce BA (Onur)

Dance and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans ve Spor & Beden Eğitimi BA (Onur)

Dance and Sport & Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan Teoloji ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Christian Theology and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Kriminoloji BA (Onur)

Creative Writing and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan Teolojisi ve Medya &İletişim BA (Onur)

Christian Theology and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)muhasebe & Finans ve Uluslararası İlişkiler BA

Accounting & Finance and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan Teolojisi ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Christian Theology and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Education and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)sanat & Tasarım Tarihi ve İşletme Yönetimi BA

Art & Design History and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Matematik BSc (Onur)

Geography and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Medya & İletişim BA (Onur)

Early Childhood and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca (İspanyolca) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Spanish with French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim ve Müzik BA (Onur)

Education and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojileri ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Information Technology and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Sosyal Politika BA (Onur)

English Language and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Criminology and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe & Etik ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Philosophy & Ethics and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Disiplinler arası Çalışmalar) eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans

Education Leadership and Management (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Drama ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Drama and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Popüler Müzik BA (Onur)

Early Childhood and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat & Tasarım Tarihi ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Art & Design History and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık & Mutluluk ve Medya &İletişim BA (Onur)

Health & Wellbeing and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Özel Eğitim gerektiren BA (Onur)

Music and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Hukuk BA (Onur)

English Language and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Film & Görsel Kültür BA (Onur)

English Literature and Film & Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (endüstride yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe & Finans ve Bilgi Teknolojisi BA (Onur)

Accounting & Finance and Information Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Sosyoloji BA (Onur)

Geography and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Uygulama MA

Creative Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik ve Psikoloji BA (Onur)

Music and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve Sosyal Politika BA (Onur)

Nutrition and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Daha Sonrası Zorunlu Eğitim (İngilizce) PGDE

Further and Post-Compulsory Education (English) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Erken Çocukluk ve Sosyal Politika BA (Onur)

Early Childhood and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik ve Müzik BA (Onur)

Childhood & Youth and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)medya &İletişim ve Özel Eğitim İhtiyacı BA

Media & Communication and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji MA

Criminology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Dili ve Felsefe & Etik BA (Onur)

English Language and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Erken Çocukluk BA (Onur)

Drama and Early Childhood BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik ve Spor & Beden Eğitimi BA (Onur)

Childhood & Youth and Sport & Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat & Tasarım Tarihi ve Medya &İletişim BA (Onur)

Art & Design History and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya & İletişim ve Turizm BA (Onur)

Media & Communication and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Film & Görsel Kültür ve Popüler Müzik BA

Film & Visual Culture and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Felsefe & Etik BA (Onur)

Early Childhood and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Popüler Müzik BA (Onur)

English Language and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Spor & Beden Eğitimi BA (Onur)

Education and Sport & Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor & Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport & Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar ve Sosyal Politika BA (Onur)

Religious Studies and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Pazarlama BA (Onur)

Early Childhood and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Sosyal Politika BA (Onur)

Biology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Dans BA (Onur)

Biology and Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Medya &İletişim BA (Onur)

Law and Media & Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Görsel Kültür ve Tarih BA (Onur)

Film & Visual Culture and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Hukuk BA (Onur)

International Relations and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Tarih BA (Onur)

Education and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)siyaset ve Din Bilimleri BA

Politics and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uluslararası iş İdaresi MBA

Business Administration MBA (International)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Uluslararası İlişkiler ve Özel Eğitim İhtiyacı BA

International Relations and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan İlahiyat ve Eğitim BA (Onur)

Christian Theology and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Early Childhood and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Siyaset BA (Onur)

Geography and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Spor & Beden Eğitimi BA (Onur)

Law and Sport & Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Ders Geliştirme

Mathematics Enhancement Course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 hafta
Siyaset ve Popüler Müzik BA (Onur)

Politics and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Bilimleri ve BİLİŞİM teknolojileri) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Computer Science and ICT) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimleri ve Kriminoloji BA (Onur)

Computer Science and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Film & Görsel Kültür BA (Onur)

Business Management and Film & Visual Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Sosyoloji BA (Onur)

History and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji BA (Onur)

International Relations and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Business Management and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve Drama BA (Onur)

Accounting & Finance and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Popüler Müzik BA (Onur)

International Relations and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya & İletişim ve Popüler Müzik BA (Onur)

Media & Communication and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Biology and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Politika BA (Onur)

Music and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya & İletişim ve Müzik BA (Onur)

Media & Communication and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe & Etik ve Sosyoloji BA (Onur)

Philosophy & Ethics and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Sosyal Politika BA (Onur)

History and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Sosyal Politika BA (Onur)

English Literature and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Business Management and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Turizm BA (Onur)

Geography and Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hıristiyan Teoloji ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Christian Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Popüler Müzik BA (Onur)

Creative Writing and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Dans BA (Onur)

Creative Writing and Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanat ve Tasarım) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Art and Design) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim İspanyolca (Fransızca) PGCE

Secondary Education (French with Spanish) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık & Mutluluk ve Sosyoloji BA (Onur)

Health & Wellbeing and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birincil PGCE

Primary PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı ve Müzik BA (Onur)

English Literature and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya & İletişim ve Sosyoloji BA (Onur)

Media & Communication and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Popüler Müzik BA (Onur)

Music and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve İngilizce BA (Onur)

Accounting & Finance and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MA)performans

Performance (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Din Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Religious Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Sociology and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve Matematik BA (Onur)

Accounting & Finance and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (İspanyolca) PGCE

Secondary Education (Spanish) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Education and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Coğrafya BSc (Onur)

Biology and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

English Literature and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Almanca) PGCE

Secondary Education (German) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sektöründe yıl elektronik & Bilgisayar Mühendisliği () BEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering (with year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Kimya) PGCE

Secondary Education (Chemistry) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Disiplinler arası Çalışmalar) özürlülük Araştırmaları MA

Disability Studies (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Erken Çocukluk ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Early Childhood and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Psychology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama BA (Onur)

Information Technology and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilim ve Eğitim BA (Onur)

Computer Science and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Psikoloji BSc (Onur)

Geography and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Psikoloji BA (Onur)

Law and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Geography and Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Görsel Kültür ve Hukuk BA (Onur)

Film & Visual Culture and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve Küratörlük MA/PG Cert

Art History and Curating MA/PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hıristiyan Teoloji ve Psikoloji BA (Onur)

Christian Theology and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Görsel Kültür ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Film & Visual Culture and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Finans ve Erken Çocukluk BA (Onur)

Accounting & Finance and Early Childhood BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Disiplinler arası Çalışmalar) MA

Education (Interdisciplinary Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çocukluk & Gençlik ve Felsefe & Etik BA (Onur)

Childhood & Youth and Philosophy & Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar ve Sosyoloji BA (Onur)

Religious Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık & Mutluluk ve İnsan Biyolojisi BA (Onur)

Health & Wellbeing and Human Biology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik ve Sosyal Politika BA (Onur)

Popular Music and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik & Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe, Ahlak & Din BA (Onur)

Philosophy, Ethics & Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl