• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Astrofizik ve Çevre Bilimi BSc (Onur)

Astrophysics and Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziki Coğrafya Doktora

Physical Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim FoundationYear BSc ile coğrafya (Onur)

Geography with Science FoundationYear BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Business Management and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Güvenlik.

Global Security MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Mre, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans Belgesi

Social Science Research Methods MRes, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Psikoloji BSc (Onur)

History and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstihdam Politikası ve Eşitlik Mphil

Employment Policy and Equalities Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Siyaset BİZİ

US Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik Mphil

Music Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Nörobilim BSc (Onur)

Criminology and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Kimya ve Matematik BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Mphil

Psychology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Beşeri Coğrafya BA (Onur)

Business Management and Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Education and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ve Müzik Teknoloji BSc (Onur)

Astrophysics and Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve Fizik BSc (Onur)

Chemistry and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Vakfı Yıl LİSANS ile Siyaset ile hukuk (Onur)

Law with Politics with Social Science Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Hizmet Doktora

Social Work PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya BA (Onur)/BSc (Onur)

Geography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl sürecek olan işletme Yönetimi ve Ekonomi Alanlarında

Business Management and Economics with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Business Management and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Film Çalışmaları BA (Onur)

American Studies and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA (Onur) (Tek Onur) iktisat

Economics (Single Honours) with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Sosyoloji BA (Onur)

English Literature and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Medya ve Yönetim MA

Global Media and Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Sosyoloji BA (Onur)

Geography and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyoloji ve Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Human Biology and Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diplomatik Çalışmalar MA

Diplomatic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık ile fizik tedavi Vakfı Yılın BSc (Onur)

Physiotherapy with Health Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Uluslararası İş BA (Onur)

American Studies and International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. işletmelerin kuruluş Yıl pazarlama ve Yönetim BA

Marketing and Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve Sosyoloji BA (Onur)

Media and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mphil

Computer Science Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilimler ve Kriminoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans Diploması

Medical Engineering Design MSc, Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diplomatik Çalışmalar.

Diplomatic Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya ve Siyaset BA (Onur)

Geography and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MMath (Onur)

Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Coğrafya ve Matematik BSc (Onur)

Human Geography and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Jeoloji BSc (Onur)

Computer Science and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Eğitim BSc (Onur)

Biology and Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile insan Biyolojisi (Onur)

Human Biology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı ile Astrofizik Yıl BSc (Onur)

Astrophysics with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Edebiyat ve Film MA, yüksek lisans diploması, yüksek lisans belgesi

Contemporary Literature and Film MA, postgraduate diploma, postgraduate certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' çocuklar;Sağlık Vakfı Yıl BN ile Hemşireliği (Onur)

Children's Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendislik Mphil

Biomedical Engineering Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim EdD

Education EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Human Resource Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Mphil

Management Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ve Yönetim BA (Onur)

Marketing and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etik Mphil

Ethics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etik Doktora

Ethics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Politikası ve Yönetim Mphil

Health Policy and Governance Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. uluslararası İş ve Medya BA

International Business and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya ve Fizik BSc (Onur)

Human Geography and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans, Lisansüstü Diploma

Cell and Tissue Engineering MSc, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Çalışmaları ve Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Film Studies and Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Müzik BA (Onur)

Education and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik BSc (Onur)

Midwifery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Genetik Mphil

Genetics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Radyografi (Ortopedik) BSc (Onur)

Radiography (Diagnostic Imaging) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomühendislik ve Tedavi Mphil

Bioengineering and Therapeutics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA ile yönetim (Onur)

Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik Doktora

Genetics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebiyatlar MA

English Literatures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Çalışmaları Mphil

Cancer Studies Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya ve Fizik BSc (Onur)

Physical Geography and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Hukuk BA (Onur)

English Literature and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Bilgisayar) Mphil

Biomedical Engineering (Computational) Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Meslek Eğitimi: Akreditasyon ve Değerlendirme MHPE, Lisansüstü Diploma, Postgradua ...

Health Professions Education: Accreditation and Assessment MHPE, Postgraduate Diploma, Postgradua ...

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Çevre politikaları ve İklim Değişikliği.

Environmental Politics and Climate Change MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya ve Matematik BSc (Onur)

Chemistry and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Vakfı Yıllık lisans eğitimi (Onur)

Education with Social Science Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekolojik Bilim - Çevre Mphil

Ecological Science - Environment Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

American Studies and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Siyaset BA (Onur)

Law and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknoloji ve Nörobilim BSc (Onur)

Music Technology and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, İletişim ve Kültür Doktora

Media, Communications and Culture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmakoloji Doktora

Pharmacology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ile uluslararası İşletme Yönetimi Vakfı Yıl BA (Onur)

International Business Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Beşeri Bilimler hazırlık Yılı, lisans eğitimini İngiliz Edebiyatı

English Literature with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Chemistry and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Yaratıcı Uygulama BA (Onur)

Media, Culture and Creative Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı, lisans eğitimini İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazma (Onur)

English Literature and Creative Writing with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Astrophysics and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ile sosyal hizmet Vakfı Yıl BA (Onur)

Social Work with Health Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Mphil

Biology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Bilim Vakfı Yıl ile matematik BSc

Mathematics with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim MPhil

Biomedical Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık Mphil

Pharmacy Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Çalışmaları ve Yaratıcı Yazma BA (Onur)

Film Studies and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi Doktora

Physiotherapy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Mphil

English Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Profesyonel Araştırma Doktora Odaklanmış

Healthcare Professional Focused Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Felsefe BA (Onur)

Law and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Mphil

Mathematics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Pazarlama BA (Onur)

Accounting and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, İletişim ve Kültür Mphil

Media, Communications and Culture Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji ve Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Geology and Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Chemistry and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nöroloji Mphil

Neurology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Gerontoloji Mphil

Social Gerontology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik, Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri Mphil

Biological, Biomedical and Life Sciences Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ve Kimya BSc (Onur)

Astrophysics and Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Mphil

Criminology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. işletmelerin kuruluş Yıl muhasebe ve İş Yönetimi BA

Accounting and Business Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Nursing (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Felsefe BA (Onur)

English Literature and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Politikası ve yönetimi Doktora

Health Policy and Governance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans, Lisansüstü Diploma

Biomedical Engineering MSc, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya Doktora

Human Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA muhasebe ve Finans (Onur)

Accounting and Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Bilim Doktora

Clinical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve Nörobilim BSc (Onur)

Chemistry and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Matematik BSc (Onur)

Education and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilimler ve Hukuk BSc (Onur)

Forensic Science and Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)Biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Graduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Environmental Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Fizik BSc (Onur)

Education and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computer Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Müzik BSc (Onur)

Computer Science and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ve Beşeri Coğrafya BSc (Onur)

Astrophysics and Human Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik, Epigenetik ve Epidemiyoloji Doktora

Genetics, Epigenetics, and Epidemiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık eczane kuruluş Yılı MPharm (Onur)

Pharmacy with Health Foundation Year MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe, Finans ve Uluslararası İş BA (Onur)

Accounting, Finance and International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Müzik BA (Onur)

Law and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı BA ile müzik Teknolojisi (Onur)

Music Technology with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Uluslararası İş BA (Onur)

Economics and International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik Doktora

Astrophysics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Bilim Vakfı Yıl BSc ile fiziki Coğrafya

Physical Geography with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Biochemistry and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Bilim Mphil

Clinical Science Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilimler ve Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Biyokimya Mphil

Clinical Biochemistry Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler.

International Relations MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık MPharm (Onur)

Pharmacy MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Industrial Relations and Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim ve Sosyoloji BA (Onur)

Education and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya Doktora

Medicinal Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Computer Science and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik, Epigenetik ve Epidemiyoloji Mphil

Genetics, Epigenetics, and Epidemiology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası Doktora

Public Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans

Child Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Kimya ve Jeoloji BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilimler ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Forensic Science and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Müzik Teknolojisi BSc (Onur)

Computer Science and Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İltihap, Enfeksiyon ve İmmünoloji Doktora

Inflammation, Infection and Immunology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Siyaset BA (Onur)

American Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Geography and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Felsefe BA (Onur)

Economics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Doktora İstatistikler

Medical Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile sinirbilim (Onur)

Neuroscience with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Mphil

Philosophy Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya ve Biyoloji BSc (Onur)

Biochemistry and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Business and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Mphil

Social Policy Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya ve Siyaset BA (Onur)

Human Geography and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teşhis bilimi Doktora

Diagnostic science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Medya BA (Onur)

English Literature and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler Vakfı Yıl BA (Onur)ile medya, Kültür ve Yaratıcı Uygulama

Media, Culture and Creative Practice with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ve Tıbbi Kimya BSc (Onur)

Astrophysics and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik BA (Onur)/BSc (Onur)

Environment and Sustainability BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları Doktora

American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Film Çalışmaları BA (Onur)

English Literature and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücre ve Doku Mühendisliği Mphil

Cell and Tissue Engineering Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi ve Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Science and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücre ve Doku Mühendisliği Doktora

Cell and Tissue Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim BA (Onur)

Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Mphil

Nursing Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Beşeri Coğrafya BSc (Onur)

Biology and Human Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl ile Maliye BA (Onur)

Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görüntüleme Doktora

Imaging PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile Jeoloji BSc (Onur)

Geology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Sanatlar MLibArts

Liberal Arts MLibArts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile rehabilitasyon Bilimi (Onur)

Rehabilitation Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Mphil

History Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Fizik BSc (Onur)

Geography and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nöroloji Doktora

Neurology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi ve Tıbbi Kimya BSc (Onur)

Environmental Science and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Human Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Jeoloji BSc (Onur)

Biology and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile Danışmanlık ile psikoloji (Onur)

Psychology with Counselling with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi (Ara seviyelerinden) MA

Medical Education (Intercalated) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilimler ve Fizik BSc (Onur)

Forensic Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN ile ruh Sağlığı Hemşireliği (Onur)

Mental Health Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA ile ekonomi ve Finans (Onur)

Economics and Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim hazırlık Yılı ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Mphil

Law Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeoloji ve Fizik BSc (Onur)

Geology and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Felsefe BA (Onur)

Criminology and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset MA

Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Küresel Medya ve Kültür MA, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Global Media and Culture MA, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı, lisans eğitimini İngilizce ve Amerikan Edebiyatı (Onur)

English and American Literature with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Astrofizik BSc (Onur)

Accounting and Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Pazarlama BA (Onur)

Economics and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Sosyal Bilim Vakfı Yıl BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Social Science Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre politikaları ve İklim Değişikliği MA

Environmental Politics and Climate Change MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Biyokimya Doktora

Clinical Biochemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İltihap, Enfeksiyon ve İmmünoloji Mphil

Inflammation, Infection and Immunology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA (Onur)ile iş Yönetimi ve Finans

Business Management and Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstrisi için analitik Bilim MSc

Analytical Science for Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Müzik BA (Onur)

English Literature and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişsel Psikoloji Yüksek Lisans

Cognitive Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Felsefe BSc (Onur)

Mathematics and Philosophy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Psychology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Vakfı Yıl sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Social Science Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç MB Salya

Medicine MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile adli Bilimler ve Kriminoloji (Onur)

Forensic Science and Criminology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Müzik BSc (Onur)

Mathematics and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji BSc (Onur)

Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Maliye BA (Onur)

Economics and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Korumak Yetişkin (Hukuk, Politika ve Uygulama) Yüksek Lisans, Doktora Diploması, yüksek lisans Belgesi

Safeguarding Adults (Law, Policy and Practice) MA, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Literature and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Etiği ve Palyatif Bakım MA, Yüksek Lisans Diploması

Medical Ethics and Palliative Care MA, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Psikoloji BSc (Onur)

Business Management and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstihdam Politikası ve Eşitlik Doktora

Employment Policy and Equalities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğa Bilimleri Mscı (Onur)

Natural Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Düzeyde ve Vektör Biyoloji yüksek lisans, yüksek lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Molecular Parasitology and Vector Biology MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Beşeri Bilimler hazırlık Yılı BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti MA, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Criminology and Criminal Justice MA, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Bilim Doktora

Biomedical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomühendislik ve Therapeutics Doktora

Bioengineering and Therapeutics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya ve Biyoloji BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı ile tarih BA (Onur)

History with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziki Coğrafya Mphil

Physical Geography Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Refah BSc (Onur)

Health and Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Jeoloji BSc (Onur)

Geography and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Astrophysics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Dönüşüm Derecesi) Hemşirelik Çalışmaları BSc

Nursing Studies (Conversion Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekolojik Bilim - Sürdürülebilirlik Doktora

Ecological Science - Sustainability PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji BSc (Onur)

Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Kriminoloji BA (Onur)

Business Management and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Film Çalışmaları BSc (Onur)

Computer Science and Film Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Tarih BA (Onur)

Education and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Environmental Science and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya MPhil

Biochemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Coğrafya Mphil

Human Geography Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Vakfı Yıl kimya ile BSc (Onur)

Chemistry with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim Mphil

Neuroscience Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Çevre Bilimi BSc (Onur)

Biology and Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim kuruluş Yılı ile adli ve Analitik Araştırma Mscı

Forensic and Analytical Investigation with Science Foundation Year MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Biyolojisi ve Tıbbi Kimya BSc (Onur)

Human Biology and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Kimya ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları, Küreselleşme ve Adalet MA, Yüksek Lisans Diploması

Human Rights, Globalisation and Justice MA, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeoloji ve Beşeri Coğrafya BSc (Onur)

Geology and Human Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Biology and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Vakfı Yıllık LİSANS (Onur)Kriminoloji ile hukuk

Law with Criminology with Social Science Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz ve Amerikan Edebiyatı BA (Onur)

English and American Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma, İngilizce Mphil

Creative Writing, English Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl