• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Ekolojik Bilim - Sürdürülebilirlik Doktora

Ecological Science - Sustainability PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası ticaret ve Pazarlama BA (Onur)

International Business and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Profesyonel Uygulama (Eczacılık) Yüksek Lisans, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Belgesi

Advanced Professional Practice (Pharmacy) MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Ekolojik Bilim - Sürdürülebilirlik Mphil

Ecological Science - Sustainability Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Danışmanlık ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Matematik BSc (Onur)

Accounting and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Radyografi (Ortopedik) BSc (Onur)

Radiography (Diagnostic Imaging) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Fizik BSc (Onur)

Accounting and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Pazarlama BA (Onur)

Accounting and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile adli Bilimler ve Kriminoloji (Onur)

Forensic Science and Criminology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Etiği ve Palyatif Bakım MA, Yüksek Lisans Diploması

Medical Ethics and Palliative Care MA, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Siyaset BA (Onur)

Law and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA ile yönetim (Onur)

Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Sosyal ve Siyasi Psikoloji yüksek lisans

Applied Social and Political Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile Jeoloji BSc (Onur)

Geology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA ile muhasebe (Onur)

Accounting with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Tıbbi Kimya ile MChem

Chemistry with Medicinal Chemistry MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Education and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Mathematics and Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim Doktora

Biomedical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya Doktora

Medicinal Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Finans BA (Onur)

Business Management and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nöroloji DM

Neurology DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Psikoloji BSc (Onur)

History and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomühendislik ve Therapeutics Doktora

Bioengineering and Therapeutics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Mphil

History Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Felsefe BSc (Onur)

Mathematics and Philosophy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ile uluslararası İşletme Yönetimi Vakfı Yıl BA (Onur)

International Business Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık MPharm (Onur)

Pharmacy MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Bilim Doktora

Clinical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi Mphil

Physiotherapy Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computer Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Business Management and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Medya BA (Onur)

Film Studies and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknoloji ve Nörobilim BSc (Onur)

Music Technology and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim kuruluş Yılı ile adli ve Analitik Araştırma Mscı

Forensic and Analytical Investigation with Science Foundation Year MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA ile İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Human Resource Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)BSc Yıl Sağlık Vakfı ile sağlık ve Refah

Health and Wellbeing with Health Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı ile Astrofizik Yıl BSc (Onur)

Astrophysics with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve Sosyoloji BA (Onur)

Media and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası İş BA (Onur)

Human Resource Management and International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Müzik BSc (Onur)

Mathematics and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Human Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe, Finans ve Uluslararası İş BA (Onur)

Accounting, Finance and International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası Doktora

Public Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Beşeri Bilimler hazırlık Yılı, lisans eğitimini İngiliz Edebiyatı

English Literature with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik BA (Onur)

Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Doktora

Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Yaratıcı Uygulama BA (Onur)

Media, Culture and Creative Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Anatomik Bilimler) Tıp Bilimleri MMedSci

Medical Science (Anatomical Sciences) MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Jeoloji BSc (Onur)

Biology and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Business and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etik Doktora

Ethics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları, Küreselleşme ve Adalet MA, Yüksek Lisans Diploması

Human Rights, Globalisation and Justice MA, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik MA

Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Computer Science and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik, Epigenetik ve Epidemiyoloji Mphil

Genetics, Epigenetics, and Epidemiology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi Mscı (Onur)

Physiotherapy MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA ile pazarlama (Onur)

Marketing with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Film Çalışmaları BA (Onur)

American Studies and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Sosyoloji BA (Onur)

Geography and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dal Mphil

Parasitology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN ile ruh Sağlığı Hemşireliği (Onur)

Mental Health Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA muhasebe ve Finans (Onur)

Accounting and Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nöroloji Mphil

Neurology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Profesyonel Araştırma Mphil Odaklı

Healthcare Professional Focused Research Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Korumak Yetişkin (Hukuk, Politika ve Uygulama) Yüksek Lisans, Doktora Diploması, yüksek lisans Belgesi

Safeguarding Adults (Law, Policy and Practice) MA, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Environmental Science and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Beşeri Coğrafya BSc (Onur)

Biology and Human Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Medya BA (Onur)

Business Management and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile Danışmanlık ile psikoloji (Onur)

Psychology with Counselling with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

American Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile sinirbilim (Onur)

Neuroscience with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji ve Fizik BSc (Onur)

Geology and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimleri ve Beşeri Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Science and Human Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Medya ve Kültür MA, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Global Media and Culture MA, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Kimya ve Biyoloji BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Mphil

Politics and International Relations Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli ve Analitik Araştırma Mscı (Onur)

Forensic and Analytical Investigation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Medya BA (Onur)

Marketing and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tanı bilim Mphil

Diagnostic science Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Biyokimya Mphil

Clinical Biochemistry Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Beşeri Coğrafya BA (Onur)

Business Management and Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistikler Mphil

Statistics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Coğrafya BA (Onur)

Business Management and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık eczane kuruluş Yılı MPharm (Onur)

Pharmacy with Health Foundation Year MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Amerikan Çalışmaları Doktora

American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Geology and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik Mphil

Biomedical Engineering Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Eğitim BSc (Onur)

Biology and Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Metabolizması Doktora

Human Metabolism PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Chemistry and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim EdD

Education EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik, Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri Doktora

Biological, Biomedical and Life Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Mphil

Psychology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile fizik BSc (Onur)

Physics with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entomoloji Doktora

Entomology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya BA (Onur)/BSc (Onur)

Geography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Sosyoloji BA (Onur)

English Literature and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc ile rehabilitasyon Bilimi (Onur)

Rehabilitation Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji Mphil

Biology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya ve Matematik BSc (Onur)

Human Geography and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Jeoloji BSc (Onur)

Geography and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dal Doktora

Parasitology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim BA (Onur)

Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Felsefe BA (Onur)

Criminology and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA (Onur)ile iş Yönetimi ve Finans

Business Management and Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl ile Maliye BA (Onur)

Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser Çalışmaları Mphil

Cancer Studies Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tam zamanlı) DANIŞMANLIK ve Psikoterapi yüksek lisans

Counselling and Psychotherapy (Full time) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astrofizik ve Kimya BSc (Onur)

Astrophysics and Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)Biyomedikal Bilim

Biomedical Science (Graduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Mphil

Music Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. işletmelerin kuruluş Yıl muhasebe ve İş Yönetimi BA

Accounting and Business Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç MB Salya

Medicine MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Beşeri Coğrafya ve Sosyoloji BA (Onur)

Human Geography and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teşhis bilimi Doktora

Diagnostic science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma ortamı ve Sürdürülebilirlik Yerleştirme Yıl BSc (Onur)

Environment and Sustainability with Work Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilimler ve Fizik BSc (Onur)

Forensic Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Doktora

Nursing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Ekonomi BA (Onur)

Business Management and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Müzik BA (Onur)

Education and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji BSc (Onur)

Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanser Çalışmaları Doktora

Cancer Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Biyokimya Doktora

Clinical Biochemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans Diploması

Medical Engineering Design MSc, Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
International Foundation Lisans Programı BA (Onur)/BSc (Onur)

International Foundation Degree Programme BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilim Vakfı Yıl BSc ile çevre ve Sürdürülebilirlik (Onur)

Environment and Sustainability with Social Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş MA

International Business MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Felsefe BA (Onur)

Law and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişsel Psikoloji Yüksek Lisans

Cognitive Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim Mphil

Neuroscience Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Bilim Vakfı Yıl ile matematik BSc

Mathematics with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Bilimler.

Humanities MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık Doktora

Pharmacy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Business Management and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji Bilimi - Çevre Doktora

Ecological Science - Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilim Vakfı Yıl BA ile siyaset (Onur)

Politics with Social Science Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Jeoloji BSc (Onur)

Computer Science and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Kan Bilimi Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans Belgesi

Biomedical Blood Science MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyolojisi ve İnsan Coğrafya BSc (Onur)

Human Biology and Human Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya ve Biyoloji BSc (Onur)

Biochemistry and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Nörobilim BSc (Onur)

Criminology and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Astrophysics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğa Bilimleri Mscı (Onur)

Natural Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma, İngilizce Doktora

Creative Writing, English PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görüntüleme Mphil

Imaging Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya ve Jeoloji BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler.

International Relations MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat ve Tarih BA (Onur)

Economics and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Music Technology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans, Lisansüstü Diploma

Biomedical Engineering MSc, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Biyolojisi ve Tıbbi Kimya BSc (Onur)

Human Biology and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Felsefe BA (Onur)

International Relations and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA ile ekonomi ve Finans (Onur)

Economics and Finance with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Literature and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Müzik BSc (Onur)

Computer Science and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ve Müzik Teknoloji BSc (Onur)

Astrophysics and Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans Belgesi

Advanced Computer Science MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Psikoloji BSc (Onur)

Business Management and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı, lisans eğitimini İngilizce ve Amerikan Edebiyatı (Onur)

English and American Literature with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Beşeri Bilimler hazırlık Yılı BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi ve Tıbbi Kimya BSc (Onur)

Environmental Science and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı BA Media (Onur)

Media with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Film Çalışmaları BSc (Onur)

Computer Science and Film Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim hazırlık Yılı ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Pazarlama BA (Onur)

Economics and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Chemistry and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim Doktora

Neuroscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ile sosyal hizmet Vakfı Yıl BA (Onur)

Social Work with Health Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Doktora

Politics and International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Güvenlik.

Global Security MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya ve Matematik BSc (Onur)

Chemistry and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Matematik BSc (Onur)

Biology and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Çevre Bilimi BSc (Onur)

Biology and Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Düzeyde ve Vektör Biyoloji yüksek lisans, yüksek lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Molecular Parasitology and Vector Biology MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Uluslararası İş BA (Onur)

American Studies and International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik Mphil

Genetics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Nursing (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MA Siyaset BİZİ

US Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim Vakfı Yıl BSc ile adli Bilim (Onur)

Forensic Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Psikoloji BSc (Onur)

Human Resource Management and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya ve Sosyoloji BSc (Onur)

Physical Geography and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı ile tarih BA (Onur)

History with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MChem

Chemistry MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik, Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri Mphil

Biological, Biomedical and Life Sciences Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji Mphil

Criminology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Accounting and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Refah BSc (Onur)

Health and Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Tarih BA (Onur)

Education and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Bilim Vakfı Yıl BSc ile tıbbi Kimya

Medicinal Chemistry with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Medya BA (Onur)

English Literature and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstihdam Politikası ve Eşitlik Mphil

Employment Policy and Equalities Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Tarih BA (Onur)

Geography and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik BA (Onur)/BSc (Onur)

Environment and Sustainability BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Psychology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Profesyonel Araştırma Doktora Odaklanmış

Healthcare Professional Focused Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Gerontoloji Doktora

Social Gerontology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Beşeri Bilimler hazırlık Yılı BA ile Amerikan Çalışmaları

American Studies with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı Yıl ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İltihap, Enfeksiyon ve İmmünoloji Mphil

Inflammation, Infection and Immunology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletmelerin kuruluş Yıl BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Fizik BSc (Onur)

Chemistry and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilim Vakfı Yıl LİSANS ile Siyaset ile hukuk (Onur)

Law with Politics with Social Science Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Doktora İstatistikler

Medical Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Kriminoloji BA (Onur)

Business Management and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Felsefe BA (Onur)

Education and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya BA (Onur)

Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları MPhil

American Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık Mphil

Pharmacy Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Kimya ve Fizik BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Felsefe BA (Onur)

English Literature and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Hemşirelik) PgDip

Specialist Community Nursing (District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji BA (Onur)

International Relations and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Sosyoloji BA (Onur)

Education and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Mphil

Social Policy Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Politikası ve yönetimi Doktora

Health Policy and Governance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknoloji ve Fizik BSc (Onur)

Music Technology and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İltihap, Enfeksiyon ve İmmünoloji Doktora

Inflammation, Infection and Immunology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilimler ve İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Forensic Science and Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Eğitimi (Ara seviyelerinden) MA

Medical Education (Intercalated) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Bilgisayar) Mphil

Biomedical Engineering (Computational) Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MA

Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi ve Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Science and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Vakfı Yıl Astrofizik üzerine yüksek Lisans ile fizik (Onur)

Physics with Astrophysics with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Environmental Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya ve Nörobilim BSc (Onur)

Medicinal Chemistry and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Mphil

Law Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre politikaları ve İklim Değişikliği MA

Environmental Politics and Climate Change MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyokimya ve Kimya BSc (Onur)

Biochemistry and Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya ve Fizik BSc (Onur)

Human Geography and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

History and Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Biyomedikal Mühendisliği (Sayısal), Doktora

Biomedical Engineering (Computational) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Mphil

Nursing Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Psikoloji BSc (Onur)

Philosophy and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nöroloji Doktora

Neurology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etik Mphil

Ethics Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya ve Çevre Bilimi BSc (Onur)

Chemistry and Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mphil

Chemistry Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji Mphil

Sociology Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziki Coğrafya Mphil

Physical Geography Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilimler ve Hukuk BSc (Onur)

Forensic Science and Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler hazırlık Yılı BA ile müzik Teknolojisi (Onur)

Music Technology with Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Güvenlik MA

Global Security MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans

Child Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Sosyal Bilim Vakfı Yıl BA ile Liberal Sanatlar

Liberal Arts with Social Science Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Nörobilim BSc (Onur)

Computer Science and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. işletmelerin kuruluş Yıl pazarlama ve Yönetim BA

Marketing and Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Müzik BA (Onur)

English Literature and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl