• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eczacılık doktor (Araştırma)

Doctor of Pharmacy (Research)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl tam zamanlı
Tropikal Veteriner Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Tropical Veterinary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Siyaset Bölümünden lisans ve Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Arts Majoring in Politics and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Biliminin usta

Master of Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ortak Derece)İşletme lisans - Lisans

Bachelor of Arts - Bachelor of Business (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su ürünleri yüksek lisans Bilim Ve Teknoloji (Profesyonel)

Master of Science in Aquaculture Science and Technology (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ortak Derece)Psikolojik Bilim Spor ve Egzersiz Bilimi lisans - Lisans

Bachelor of Sport and Exercise Science - Bachelor of Psychological Science (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Kimya Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ortak Derece)Yasaların lisans - Lisans

Bachelor of Science - Bachelor of Laws (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Cerrahi Tıp lisans, Lisans

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Tropikal Biyoloji ve Korunması, yüksek lisans (Profesyonel)

Master of Science in Tropical Biology and Conservation (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans (Profesyonel)

Master of Science in Environmental Management (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler ve Hücre Biyolojisi İleri lisans

Bachelor of Advanced Science in Molecular and Cell Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Beşeri Coğrafya Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Human Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Tropikal Biyoloji ve Koruma Bölümünden

Master of Science Majoring in Tropical Biology and Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Rehabilitasyon yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Rehabilitation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
İşletme lisans İktisat Bölümünden

Bachelor of Business Majoring in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Pharmaceutical Public Health

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Eğitim Felsefesi doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tropikal Hayvan Bilimi yüksek lisans

Master of Tropical Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 24 ay parçası-
Sağlık Mesleki Eğitim mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Health Professional Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
Spor çocuk ve Egzersiz Bilimi

Bachelor of Sport and Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA - (Ortak Derece Çatışma Yönetimi ve Çözüm İşletme yüksek lisans - Master ...

MBA - Master of Business Administration - Master of Conflict Management and Resolution (Joint Deg ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans edebiyat okumak

Bachelor of Arts Majoring in English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya bilimde Gelişmiş lisans

Bachelor of Advanced Science in Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanat lisans ve Medya, Müzik, Ses ve Hareketli Görüntü Okuyor

Bachelor of Creative Arts and Media Majoring in Music, Sound and Moving Image

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rehberlik yüksek lisans ve Danışmanlık

Master of Guidance and Counselling

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Kırsal ve Uzaktan Tıp Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Rural and Remote Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
Sağlık Master Mesleki Eğitim

Master of Health Professional Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Kimya Gelişmiş lisans

Bachelor of Advanced Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğrenim diploması İş Çalışmaları Bölümünden

Diploma of Higher Education Majoring in Business Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojisi Gelişmiş lisans

Bachelor of Advanced Science in Marine Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel olarak Diploma Yüksek Öğrenim Okuyor Çalışmalar

Diploma of Higher Education Majoring in General Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma Patolojisi lisans

Bachelor of Speech Pathology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Bölümünden Sosyal Bilimler usta-Pasifik Yönetim ve Geliştirme

Master of Social Science Majoring in Asia-Pacific Governance and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik Lisans Diploması

Graduate Diploma of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Toprak Bilimi Bilim Master (Profesyonel)

Master of Science in Environmental Earth Science (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mühendislik ve İlgili Teknolojiler Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering and Related Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çatışma Yönetimi ve Çözümü yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Conflict Management and Resolution

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Tropikal Veteriner yüksek lisans

Master of Tropical Veterinary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Felsefe yüksek lisans (Bilgi Teknolojisi)

Master of Philosophy (Information Technology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Master İş Bilişim uzmanı

Master of Information Technology Majoring in Business Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Kriminoloji uzmanı

Bachelor of Arts Majoring in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Doğal Kaynak Yönetimi Okuyor

Master of Science Majoring in Natural Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çevresel yer Bilimleri yüksek lisans Okuyor

Master of Science Majoring in Environmental Earth Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek lisans Su Ürünleri Bilim ve Teknoloji alanında Uzmanlaşarak

Master of Science Majoring in Aquaculture Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Kırsal ve Uzaktan Tıp yüksek lisans

Master of Rural and Remote Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Bilgi Teknolojisi Master Bilişim uzmanı ve Ağ

Master of Information Technology Majoring in Computing and Networking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Ticaret Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Management and Commerce

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Electrical and Electronic Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tropik Ortamlar ve Toplumlar)Araştırma Yöntemleri lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Research Methods (Tropical Environments and Societies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilgi Teknolojileri Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Master - MBA - İşletme yüksek lisans (Ortak Derece)

Master of Information Technology - MBA - Master of Business Administration (Joint Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretme ve Öğrenme Master (Birincil)

Master of Teaching and Learning (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarım, Çevre ve İlgili Çalışmalar Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Agriculture, Environmental and Related Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Seyahat Tıp Fakültesi mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Travel Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay tam zamanlı
Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Korunan Alan Yönetimi Okuyor

Master of Science Majoring in Protected Area Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Elektronik Sistemleri Bölümünden (Onur) Mühendislik programları ve İnternet Şeyler

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Electronic Systems and Internet of Things

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Master (Toplum ve Kültür)

Master of Philosophy (Society and Culture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Yönetim, İşletme ve Toplum Okuyor

Bachelor of Business Majoring in Governance, Business and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tropik Sağlık ve Tıp)Araştırma Yöntemleri lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Ekonomi

Master of Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji yüksek lisans (Klinik)

Master of Psychology (Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek Öğrenim diploması Sağlık Bölümünden

Diploma of Higher Education Majoring in Health

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ana Liderlik ve Yönetim uzmanı

Master of Education Majoring in Leadership and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Bilgi Teknolojisi Lisans (Ortak Derece)

Bachelor of Engineering (Honours) - Bachelor of Information Technology (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ortak Derece)Psikolojik Bilim lisans - Lisans

Bachelor of Business - Bachelor of Psychological Science (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kariyer Geliştirme lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Career Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
Psikoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çatışma Yönetimi ve Çözümü yüksek lisans

Master of Conflict Management and Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tropikal Hayvan Bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Tropical Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur) Mühendisliği Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümünden

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tropikal Veteriner Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Tropical Veterinary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Su Ürünleri Bilim Ve Teknoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Aquaculture Science and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master Planlama ve Kentsel Tasarım

Master of Planning and Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek Öğrenim Diploma Bilgi Teknolojisi Okuyor

Diploma of Higher Education Majoring in Information Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zooloji ve Ekoloji Gelişmiş lisans

Bachelor of Advanced Science in Zoology and Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Diploması ve Tropikal Tıp

Graduate Diploma of Public Health and Tropical Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretme ve Öğrenme Master (İkincil)

Master of Teaching and Learning (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Yapı Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture and Building

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Sanat lisans ve Medya Fotoğrafçılık Okuyor

Bachelor of Creative Arts and Media Majoring in Photography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Planlama lisans

Bachelor of Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tropik Sağlık ve Tıp)Araştırma Yöntemleri lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Fizyoterapi lisans

Bachelor of Physiotherapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp doktoru (Araştırma)

Doctor of Medicine (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji doktor (Klinik Psikoloji)

Doctor of Psychology (Clinical Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Master (Doğal ve Fiziksel Bilimler)

Master of Philosophy (Natural and Physical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (Tarım, Çevre ve İlgili Çalışmalar)

Master of Philosophy (Agriculture, Environmental and Related Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Zooloji ve Ekoloji Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Zoology and Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Gelişmiş lisans

Bachelor of Advanced Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulama Geliştirme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Development Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afet Sağlık yüksek lisans Belgesi ve İnsani Yardım

Graduate Certificate of Disaster Health and Humanitarian Assistance

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 12 ay parçası-
Halk Sağlığı doktora (Araştırma)

Doctor of Public Health (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğrenim diploması Toplum ve Kültür alanında Uzmanlaşarak

Diploma of Higher Education Majoring in Society and Culture

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Uygulama lisans

Bachelor of Environmental Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İş Zekası ve Bilgi Sistemleri uzmanı

Bachelor of Business Majoring in Business Intelligence and Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Muhasebe Bölümünden

Bachelor of Business Majoring in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Su Ürünleri Bilimi ve Yönetimi Okuyor

Master of Science Majoring in Fisheries Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İlaç Halk Sağlığı Master

Master of Pharmaceutical Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Halk Sağlığı Master ve Tropikal Tıp

Master of Public Health and Tropical Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıbbi ve Moleküler Bilimler Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Medical and Molecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Spor ve Etkinlik Yönetimi Okuyor

Bachelor of Business Majoring in Sports and Events Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of International Tourism and Hospitality Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Lisans Uluslararası İşletme Okuyor

Bachelor of Business Majoring in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim lisans (Erken Çocukluk Eğitimi)

Bachelor of Education (Early Childhood Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İnsan Hizmetleri Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Human Services

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kırsal Kültürlü Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Rural Generalist Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
Jeoloji yüksek lisans (Profesyonel)

Master of Science in Geology (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Lisans Diploması

Graduate Diploma of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay tam zamanlı
İşletme master'ı (Ortak Derece)Profesyonel Muhasebe Master - MBA -

Master of Professional Accounting - MBA - Master of Business Administration (Joint Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Pazarlama Bölümünden

Bachelor of Business Majoring in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans (Mühendislik ve İlgili Teknolojiler)

Master of Philosophy (Engineering and Related Technologies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Master (Yönetim ve Ticaret)

Master of Philosophy (Management and Commerce)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Master İnteraktif Teknolojileri ve Oyun Tasarımı Bölümünden

Master of Information Technology Majoring in Interactive Technologies and Games Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ortak Derece)İşletme Kamu Sağlığı yüksek lisans - MBA - Master

Master of Public Health - MBA - Master of Business Administration (Joint Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans (İkincil)

Bachelor of Education (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (Birincil)

Bachelor of Education (Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ana Küresel Okuyor

Master of Education Majoring in Global Contexts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Felsefe Master (Tıbbi ve Moleküler Bilimler)

Master of Philosophy (Medical and Molecular Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizikte İleri düzey lisans eğitimi

Bachelor of Advanced Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Finansal Yönetim uzmanı

Bachelor of Business Majoring in Financial Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Arkeoloji Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik Bölümünden Sanatları Yazılı lisans ve

Bachelor of Arts Majoring in Multimedia Journalism and Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Lisans Diploması Muhasebe

Graduate Diploma of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geliştirme Uygulama ustası

Master of Development Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans ve Çevre Bilimleri

Bachelor of Business and Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Psikoloji Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Psychology Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Advanced Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Liderlik)

MBA - Master of Business Administration (Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ortak Derece)Yasaların lisans - Lisans

Bachelor of Business - Bachelor of Laws (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ortak Derece)Yasaların lisans - Lisans

Bachelor of Arts - Bachelor of Laws (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yaratıcı Sanat lisans ve Medya Sanatları Bölümünden

Bachelor of Creative Arts and Media Majoring in Media Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Mesleki Yeterlilik)

Master of Social Work (Professional Qualifying)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Cerrahisi lisans

Bachelor of Dental Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümünden

Bachelor of Business Majoring in Hospitality and Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme lisans eğitimimi tamamladıktan

Bachelor of Business Majoring in Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Data Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 - 32 Ay part-time
Deniz lisans Bilim

Bachelor of Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner lisans eğitimi

Bachelor of Veterinary Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehabilitasyon usta

Master of Rehabilitation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
(Ortak Derece)Bilim lisans - Lisans

Bachelor of Arts - Bachelor of Science (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Sosyoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans eğitimi

Bachelor of Nursing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim doktor (Araştırma)

Doctor of Education (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geliştirme Uygulama lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Development Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (Sağlık)

Master of Philosophy (Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Yüksek Lisans (Eğitim)

Master of Philosophy (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim ana Sürdürülebilirlik Okuyor

Master of Education Majoring in Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans yer Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (Yaratıcı Sanat)

Master of Philosophy (Creative Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Fizik uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Tarih Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Data Science

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Tropikal Tıp ve Hijyen lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Tropical Medicine and Hygiene

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Sanat lisans ve Medya Tasarım Bölümünden

Bachelor of Creative Arts and Media Majoring in Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Gelişmiş Bilim Su Ürünleri Bilim Ve Teknoloji

Bachelor of Advanced Science in Aquaculture Science and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş dünyasında Yüksek Eğitim diploması

Diploma of Higher Education in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Modern Diller Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Kimya Mühendisliği Bölümünden

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji lisans

Bachelor of Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rehabilitasyon Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Rehabilitation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
(Onur) Mühendisliği Lisans Makine Mühendisliği Bölümünden

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Meslek Eğitiminde Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health Professional Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
Doğal ve Fiziksel Bilimler Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Natural and Physical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğrenim diploması Bilimi Okuyor

Diploma of Higher Education Majoring in Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Master Administrator Uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi Yüksek Lisans - MBA ...

Master of International Tourism and Hospitality Management - MBA - Master of Business Administrat ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Moleküler ve Hücre Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Molecular and Cell Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Deniz Biyolojisi yüksek lisans (Profesyonel)

Master of Science in Marine Biology (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans Deniz Biyolojisi bölümünde

Master of Science Majoring in Marine Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl