• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Ekoloji ve Evrim MSc hesaplama Yöntemleri

Computational Methods in Ecology and Evolution MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi Eğitim MEd

Surgical Education MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Photonics.

Photonics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Mühendislik MEng ile malzeme (Onur)

Materials with Nuclear Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi İşlem (Yazılım Mühendisliği) MEng (Onur)

Computing (Software Engineering) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uygulamalı Matematik/Matematiksel Fizik üzerine yüksek Lisans matematik

Mathematics with Applied Mathematics/Mathematical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Petroleum Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik Tıp MSc

Genomic Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler ve Hücresel Arasında.

Molecular and Cellular Biosciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bulaşıcı Hastalıklar Mre biyomedikal Araştırma - Epidemiyoloji, Evrim ve Kontrol

Biomedical Research - Epidemiology, Evolution and Control of Infectious Diseases MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Araştırma - İnsan Vaccinology.

Clinical Research - Human Vaccinology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Biyolojisi Kanser Bilişim.

Cancer Biology - Cancer Informatics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarımsal bir Sonraki Nesil için bitki Kimyasal Biyoloji - çok Disiplinli Araştırma-Bilimler.

Plant Chemical Biology - Multidisciplinary Research for Next Generation Agri-Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zemin Mekaniği ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Soil Mechanics and Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Yurtdışında Mscı ile kimya (Onur)

Chemistry with Research Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Tıp) BS

Graduate Medicine MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İleri Moleküler Sentezi.

Advanced Molecular Synthesis MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim BSc için Alman biyoteknoloji (Onur)

Biotechnology with German for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computing Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik - Biyoistatistik Yüksek Lisans

Statistics - Biostatistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık, Akış ve Akışkan Yönetimi için gelişmiş Hesaplama Yöntemleri-Yapı Etkileşimi MSc

Advanced Computational Methods for Aeronautics, Flow Management and Fluid-Structure Interaction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Environmental Engineering and Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Yenilik Tasarım MA

Global Innovation Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medikal Robotik ve Görüntü Kılavuzluğunda Müdahale.

Medical Robotics and Image-Guided Intervention MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi işlem Yönetimi ve Finans MSc

Computing - Management and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Bilgi Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Information Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeni Tedavilere PgCert genler, İlaçlar ve Kök Hücre -

Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Petrol İstatistik Araştırma MSc

Petroleum Geoscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Malzeme Bilimi ve Mühendislik yüksek lisans

Advanced Materials Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Bitki ve Mikrobiyal Bilimler.

Molecular Plant and Microbial Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üreme ve Gelişim Biyolojisi PGCert

Reproductive and Developmental Biology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilgi işlem (Yönetim ve Finans) MEng (Onur)

Computing (Management and Finance) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MEng (Onur)

Materials Science and Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ölçekler Arasında Akışkanlar Dinamiği.

Fluid Dynamics Across Scales MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (Yapay Zeka) MEng (Onur)

Computing (Artificial Intelligence) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Kimya Mühendisliği MSc

Advanced Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Jinekoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans

Applied Biosciences and Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeoloji ve Jeofizik Mscı (Onur)

Geology and Geophysics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Hastalık Mre biyomedikal Araştırma - Microbiome

Biomedical Research - Microbiome in Health and Disease MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zemin Mekaniği ve Mühendislik Sismoloji MSc

Soil Mechanics and Engineering Seismology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Analog ve Dijital Entegre Devre Tasarımı MSc

Analogue and Digital Integrated Circuit Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Muhasebe yüksek lisans

Finance and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekoloji, Evrim ve Korunması.

Ecology, Evolution and Conservation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişim - Görsel Bilgisayar ve Robotik MSc

Computing - Visual Computing and Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomühendislik.

Bioengineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomateryal ve Doku Mühendisliği MEng (Onur)

Biomaterials and Tissue Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapılandırılmış Ürün Mühendisliği MSc ile ileri Kimya Mühendisliği

Advanced Chemical Engineering with Structured Product Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekoloji ve Evrim Mre hesaplama Yöntemleri

Computational Methods in Ecology and Evolution MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik & Yönetimi ile MEng Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electrical & Electronic Engineering with Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi Mscı bir Yıl kimya

Chemistry with a Year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Stratejik Pazarlama MSc

Strategic Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Nükleer Mühendislik Yüksek Lisans

Advanced Nuclear Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Taksonomi ve Biyolojik Çeşitlilik Evrim MSc

Taxonomy and Biodiversity Evolution MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim İletişimi MSc

Science Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi İşlem - Makine MSc Öğrenme

Computing - Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deneysel Sinirbilim.

Experimental Neuroscience MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Fizik ile kimya Mscı (Onur)

Chemistry with Molecular Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Optik ve Fotonik yüksek lisans

Optics and Photonics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi Mscı Tıbbi Kimya ile kimya ve bir Yıl (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry and a Year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik Araştırma - Öteleme Tıp.

Clinical Research - Translational Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Saf Matematik Yüksek Lisans

Pure Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Bilim BSc için Fransa ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with French for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji, Evrim ve Korunması MSc

Ecology, Evolution and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Applied Computational Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme teorisi ve Simülasyon yüksek lisans

Theory and Simulation of Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İklim Değişikliği, Yönetim ve Finans MSc

Climate Change, Management and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Risk Yönetimi ve Finans Mühendisliği Yüksek Lisans

Risk Management and Financial Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoenformatik ve Teorik Sistemleri Biyoloji yüksek lisans

Bioinformatics and Theoretical Systems Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Yıl ile matematik Yurtdışında Mscı (Onur)

Mathematics with a Year Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Araştırma - Anestezi, Ağrı kesici ve Yoğun Bakım.

Biomedical Research - Anaesthetics, Pain Medicine and Intensive Care MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Jinekoloji BSc (Onur)

Medical Biosciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Medya Üretimi MSc

Science Media Production MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Süreç sistem Mühendisliği MSc ile ileri Kimya Mühendisliği

Advanced Chemical Engineering with Process Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Yıl Jeoloji Yurtdışında Mscı (Onur)

Geology with a Year Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beton Yapılar MSc

Concrete Structures MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Kompozit MSc kompozit - Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Uygulama

Composites - The Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Havacılık Mühendisliği MSc

Advanced Aeronautical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Ultrason (Damar) MSc

Medical Ultrasound (Vascular) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Veri Analizleri MSc

Health Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Finans MSc

Mathematics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genomik Tıp PGDip

Genomic Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Science and Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zemin Mekaniği MSc

Soil Mechanics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Biyolojik ve Robotik MSc

Human and Biological Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik & Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Yenilik Tasarım Yüksek Lisans

Global Innovation Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekolojik Uygulamalar MSc

Ecological Applications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ulaştırma MSc

Transport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim yüksek lisans

Innovation, Entrepreneurship and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kontrol Sistemleri MSc

Control Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim BEng ile malzeme (Onur)

Materials with Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Saf Matematik) Matematik BSc (Onur)

Mathematics (Pure Mathematics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Mscı Fransızca ile kimya (Onur)

Chemistry with French for Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

International Health Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik, Optimizasyon ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics, Optimisation and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Yönetimi ile tıbbi Jinekoloji

Medical Biosciences with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hidroloji ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Hydrology and Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Cihaz Tasarım ve Girişimcilik.

Medical Device Design and Entrepreneurship MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Bilim BSc Almanya ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with German for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Plastik Elektronik Malzemeler.

Plastic Electronic Materials MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geleceğin Güç Şebekeleri MSc

Future Power Networks MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. bilgi işlem (Görsel Bilgisayar ve Robotik) MEng

Computing (Visual Computing and Robotics) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genler, İlaçlar ve Kök Hücre - yeni Tedavilere MSc

Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Mscı İspanyolca ile kimya (Onur)

Chemistry with Spanish for Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metaller ve Enerji Finans MSc

Metals and Energy Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik Mscı ile fizik (Onur)

Physics with Theoretical Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji MSc ile ileri Kimya Mühendisliği

Advanced Chemical Engineering with Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi Mscı Yurtdışında Araştırma ile kimya ve bir Yıl (Onur)

Chemistry with Research Abroad and a Year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim BSc için İspanyolca ile biyoteknoloji (Onur)

Biotechnology with Spanish for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim BSc için Fransız biyoteknoloji (Onur)

Biotechnology with French for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik Tasarım Mühendisliği MA

Innovation Design Engineering MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Mathematics and Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kontrollü Kuantum Dinamiği.

Controlled Quantum Dynamics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mscı (Onur)

Chemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim BSc için Almanca Biyokimya (Onur)

Biochemistry with German for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nanophotonics MSc ile fizik

Physics with Nanophotonics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Onur)Sanayi BSc bir Yıl ile kimya

Chemistry with Management with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoteknoloji BSc (Onur)

Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya ile kimya Mscı (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Araştırma - İnsan Beslenmesi.

Clinical Research - Human Nutrition MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Araştırma - Veri Bilim.

Biomedical Research - Data Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl İnşaat Mühendisliği Yurtdışında MEng

Civil Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Kardiyoloji MSc yenilikler

Innovations in Clinical Cardiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar MSc

Advanced Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Bilim ve Mühendislik.

Molecular Science and Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeofizik Mscı (Onur)

Geophysics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistemleri ve Sentetik Biyoloji.

Systems and Synthetic Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik Tıp PGCert

Genomic Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Bilişim - Yazılım Mühendisliği MSc

Computing - Software Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik & Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Enerji Kaynakları MSc

Sustainable Energy Futures MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Araştırma - Diyabet ve Obezite.

Clinical Research - Diabetes and Obesity MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapısal Çelik Tasarım Yüksek Lisans

Structural Steel Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik Kuramı ve Yöntemleri MSc

Statistics - Theory and Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim BSc için Fransızca Biyokimya (Onur)

Biochemistry with French for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hidroloji ve Su Kaynakları Yönetimi MSc

Hydrology and Water Resources Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Araştırma - Bakteriyel Enfeksiyon ve Ark.

Biomedical Research - Bacterial Pathogenesis and Infection MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Epidemiyoloji MSc

Epidemiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Bilim BSc için İspanyolca ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Spanish for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kardiyovasküler ve Solunum Sağlık MSc

Cardiovascular and Respiratory Healthcare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeofizik BSc (Onur)

Geophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar - Yapay Zeka MSc

Computing - Artificial Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
OTÇ

MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zemin Mekaniği ve Çevre Jeoteknik MSc

Soil Mechanics and Environmental Geotechnics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim BSc için İspanyolca ile Biyokimya (Onur)

Biochemistry with Spanish for Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyogörüntüleme Bilimler.

Bioimaging Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üreme ve Gelişim Biyolojisi yüksek lisans

Reproductive and Developmental Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans

Earthquake Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Mscı Alman ile kimya (Onur)

Chemistry with German for Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Neurotechnology.

Neurotechnology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Teknolojisi Yüksek Lisans

Environmental Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekosistem ve Çevresel Değişim.

Ecosystem and Environmental Change MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biosystematics.

Biosystematics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Sağlık Liderlik PgDip

Digital Health Leadership PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İstatistik - Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans

Statistics - Applied Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Araştırma - Solunum ve Kardiyovasküler Bilim.

Biomedical Research - Respiratory and Cardiovascular Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz, Kıyı ve Dahili Ortamlar için mühendislik Akışkanlar Mekaniği yüksek lisans

Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments Msc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öteleme Nörobilim Yüksek Lisans

Translational Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Kardiyoloji PgCert yenilikler

Innovations in Clinical Cardiology PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Biyomedikal Araştırma.

Biomedical Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapısal Moleküler Biyoloji.

Structural Molecular Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yatırım ve Varlık Yönetimi MSc

Investment and Wealth Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi BSc (Onur)

Ecology and Environmental Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeşil Kimya, Enerji ve Çevre.

Green Chemistry, Energy and the Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeni Nesil Biyolojik, Biomedica için kimya Biyoloji: çok Disiplinli Fiziksel Bilim adamları ...

Chemical Biology: Multidisciplinary Physical Scientists for Next Generation Biological, Biomedica ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Çalışma (Uluslararası Programı), MEng (Onur)

Computing (International Programme of Study) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Müzik Performans BSc (Onur)

Physics and Music Performance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Mscı (Onur)

Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl fizik Yurtdışında Mscı (Onur)

Physics with a Year Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekokardiyografi) Tıbbi Ultrason MSc

Medical Ultrasound (Echocardiography) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Matematiksel Hesaplama ile matematik BSc

Mathematics with Mathematical Computation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma Bilimi MSc

Conservation Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics for Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş için ekonomi ve Strateji MSc

Economics and Strategy for Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nano Malzemeler.

Nanomaterials MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Moleküler Genetik Yüksek Lisans

Human Molecular Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Biyolojisi.

Cancer Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl