• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yapay Zeka PGCert

Artificial Intelligence PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Robot, Otonom ve İnteraktif Sistemleri BEng (Onur)

Robotics, Autonomous and Interactive Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransız BSc matematik

Mathematics with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Sürdürülebilir Kalkınma PGDip için Planlama

Marine Planning for Sustainable Development PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgi Teknolojisi Lisansüstü Sertifika

Information Technology Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur)Avustralya BSc bir Yıl ile kimya

Chemistry with a Year in Australia BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal MA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Enterprise MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik, Risk ve Güvenilirlik Mühendisliği MSc

Safety, Risk and Reliability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmasötik Kimya kimya ile BSc (Onur)

Chemistry with Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetme İş Performansı PGDip

Managing Business Performance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mayalama ve Damıtma PGCert

Brewing and Distilling PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uzmanlık ile Pazarlama MBA

MBA with Specialism in Marketing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 200 saat
Uluslararası Yönetim ve İş İletişimi yüksek lisans

International Management and Business Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda ve Tekstil Yönetimi MSc

Fashion and Textiles Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gömülü Sistemler PGCert

Embedded Systems PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Turizm ve kültürel Miras Yönetimi PGCert

Tourism and Heritage Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Hesaplamalı Kimya MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Computational Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz İşaret Dili (Sözlü, yazılı ve Uygulamalı Dil Çalışmaları) MA (Onur)

British Sign Language (Interpreting, Translating and Applied Language Studies) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Proje Yönetimi PGCert

Strategic Project Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yönetme İş Performansı PGCert

Managing Business Performance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ekonomi, Bankacılık ve Finans yüksek lisans

Economics, Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi, Bankacılık ve Finans PGDip

Economics, Banking and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Aktüeryal Bilim ve Yönetim MSc

Actuarial Science and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Yatırım Yönetimi PGCert

Investment Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(İletişim, Tüketicilik ve Sürdürülebilirlik) Moda etik MSc

Ethics in Fashion (Communication, Consumerism and Sustainability) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetme İş Performansı MSc

Managing Business Performance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Matematik PGCert

Financial Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Aktüerya Yönetimi PGDip

Actuarial Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Maliye PGDip

Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Robot Etkileşimi PGCert

Human Robot Interaction PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur)ekonomi ve İş Hukuku MA

Economics and Business Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans PGCert

International Accounting and Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
PGCert Çeviri

Interpreting PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Deniz Bilimleri PGCert

Marine Science PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
PGDip Çeviri

Translating PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematiksel Fizik BSc (Onur)

Mathematical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka PGDip

Artificial Intelligence PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematiksel Fizik MPhys

Mathematical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Petrol &kimya Mühendisliği, Gaz Teknolojisi MEng (Onur)

Chemical Engineering with Oil & Gas Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Diller & Çeviri: Fransızca/İspanyolca MA (Onur)

Applied Languages & Translating: French/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojileri (Yazılım Sistemleri) PGCert

Information Technology (Software Systems) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Petrol Mühendisliği PGCert

Petroleum Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Emlak ve Planlama PGDip

Real Estate and Planning PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Elektrik & Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moda ve Tekstil Yönetimi PGDip

Fashion and Textiles Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Avrupa Dil MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with a European Language MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Stratejisi, Liderlik ve Değişim PGCert

Business Strategy, Leadership and Change PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Operasyon Yönetimi PGCert

Operations Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yazılım Mühendisliği PGDip

Software Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematiksel Biyoloji, Ekoloji ve Tıp PGDip

Mathematical Biology, Ecology and Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kantitatif Finans ve Matematik PGDip

Quantitative Finance and Mathematics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(2 yıl) veri Bilimi yüksek lisans

Data Science (2 years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyokimya MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Biochemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veri Bilim PGCert

Data Science PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sürdürülebilirlik Mühendisliği MSc

Sustainability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Pazarlama & Perakende BA (Onur)

Fashion Marketing & Retailing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Tourism PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yatırım Yönetimi MSc

Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Psikolojisi PGCert

Business Psychology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Enerji PGDip

Energy PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
PGCert Çeviri

Translating PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lojistik MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Logistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Psikolojisi PGDip

Business Psychology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bütünleştirici Deniz Veriler Becerileri PGDip

Integrative Marine Data Skills PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Muhasebe ve Yönetimi PGDip

International Accounting and Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Finans ve Ekonomik Kalkınma yüksek lisans

International Finance and Economic Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan-Robot Etkileşim içinde bir uzmanlığa sahip Robotik, Otonom ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (with a specialism in Human-Robot Interaction) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Eğitim MEng Diploma ile Enerji Mühendisliği ile kimya Mühendisliği Alanlarında

Chemical Engineering with Energy Engineering with Diploma in Industrial Training MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(2 yıl) insan Robot Etkileşimi MSc

Human Robot Interaction (2 years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Proje Yönetimi PGDip

Construction Project Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Finans ve Kurumsal Sorumluluk PGDip

International Finance and Corporate Accountability PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yapısal ve temel Mühendisliği PGCert

Structural and Foundation Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Pazarlama Yönetimi PGDip

International Marketing Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Hesaplamalı Matematik PGCert

Computational Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Strateji ve Uluslararası Yönetim Muhasebe PGDip

Strategy and International Management Accounting PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Operasyon Yönetimi PGDip

Operations Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Operasyonel Mükemmellik PGDip için Altı Sigma yalın

Lean Six Sigma for Operational Excellence PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği PGCert

Renewable Energy Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Endüstriyel Eğitim BSc (Onur)matematik, İstatistik ve Aktüerya Bilimleri ve Diploma

Mathematical, Statistical and Actuarial Sciences and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deniz Sürdürülebilir Kalkınma için yüksek lisans Planlama

Marine Planning for Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama PGDip uluslararası Yönetim ve İş İletişimi

International Management and Business Communication with Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Yönetim ve İş İletişimi PGCert

International Management and Business Communication PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Business Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2 yıl) yapay Zeka MSc

Artificial Intelligence (2 years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Proje Yönetimi PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Project Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İş için çeviri PGDip

Translating for Business PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Deniz Robotik bir uzmanlığa Sahip Robotik, Özerk ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (With a specialism in Marine Robotics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş için Girişimcilik MSc ile Çeviri

Translating for Business with Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maliye PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kantitatif Finans ve Matematik PGCert

Quantitative Finance and Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Pazarlama PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Marketing PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Finans ve Kurumsal Sorumluluk PGCert

International Finance and Corporate Accountability PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Pazarlama MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yenilenebilir Enerji Geliştirme (KIRMIZI) PGDip

Renewable Energy Development (RED) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Tasarım, Miras ve Üretim) triko MA

Knitwear (Design, Heritage and Production) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulanan Petrol İstatistik Araştırma PGDip

Applied Petroleum Geoscience PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uygulamalı Matematik Bilimleri İklim Değişikliği Etkileri PGCert Modelleme

Applied Mathematical Sciences Climate Change Impacts Modelling PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Deniz Kaynak Geliştirme ve Koruma yüksek lisans

Marine Resource Development and Protection MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (Yazılım Mühendisliği) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi PGDip

Logistics and Supply Chain Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
14. Endüstriyel Eğitim MEng Diploma ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Diploma in Industrial Training MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rezervuar Değerlendirme ve Yönetimi MSc

Reservoir Evaluation and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Diller & Çeviri: Fransız/Alman MA (Onur)

Applied Languages & Translating: French/German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Eğitim BSc Bilgisayar Bilimi ve Diploması (Onur)

Computer Science and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gayrimenkul Yatırım ve Finans PGDip

Real Estate Investment and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Muhasebe ve Yönetim PGCert

International Accounting and Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Kentsel Planlama ve gayrimenkul Geliştirme BSc (Onur)

Urban Planning and Property Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robot, Otonom ve İnteraktif Sistemleri PGDip

Robotics, Autonomous and Interactive Systems PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fotonik ve Opto-elektronik Cihazlar MSc

Photonics and Optoelectronic Devices MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Güvenlik ve Risk Yönetimi MSc

Safety and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Veri Bilim PGDip

Data Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sürdürülebilirlik Yönetimi PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Sustainability Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
MA Fransızca ve Uygulamalı Dil Çalışmaları (Onur)

French and Applied Language Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Marketing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Petrol İstatistik Araştırma MSc

Applied Petroleum Geoscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Finans ve Ekonomik Kalkınma PGCert

International Finance and Economic Development PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ağ Güvenliği PGCert

Network Security PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lojistik ve Tedarik gemi ve Liman Operasyonları ile PGCert Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Shipping and Port Operations PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yazılım Mühendisliği PGCert

Software Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sürdürülebilir Kent Yönetimi PGDip

Sustainable Urban Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dijital Pazarlama PGDip uluslararası Pazarlama Yönetimi

International Marketing Management with Digital Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gayrimenkul Yönetimi ve Geliştirme yüksek lisans

Real Estate Management and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Su ve Çevre Yönetimi MSc

Water and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Kaynak Geliştirme ve Koruma PGCert

Marine Resource Development and Protection PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur) (İspanyol/İngiliz İşaret Dili) (Çeviri ve Tercüme) dil MA

Languages (Interpreting and Translating) (Spanish/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gayrimenkul Yatırım ve Finans yüksek lisans

Real Estate Investment and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Aktüeryal Bilim ve Yönetimi PGDip

Actuarial Science and Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İş Stratejisi, Liderlik ve Değişim MSc

Business Strategy, Leadership and Change MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi.

Advanced Computer Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapay Zeka Yüksek Lisans

Artificial Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve İş Hukuku MA (Onur)

Finance and Business Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik PGDip ile Çeviri

Translating with Entrepreneurship PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lojistik ve Tedarik İş Performansı PGDip Yönetim Zinciri

Logistics and Supply Chain Management with Business Performance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kentsel Strateji ve Tasarım yüksek lisans

Urban Strategies and Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Civil Engineering and Construction Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Bilimleri MSc

Marine Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Bilimleri PGDip

Applied Mathematical Sciences PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robot, Otonom ve İnteraktif Sistemleri MSc

Robotics, Autonomous and Interactive Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Yalın Altı Sigma MSc ile Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Lean Six Sigma MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım PGDip

Interior Architecture and Design PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İş ve Finans MA (Onur)

Business and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Güç ve Enerji BEng (Onur)

Electrical Power and Energy BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve İş Yönetimi yüksek lisans (Onur)

Economics and Business Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım MA

Interior Architecture and Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Yönetim MSc

International Accounting and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Mikrobiyoloji) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Microbiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Mekanik Mühendisliği PGDip

Advanced Mechanical Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Aktüerya Yüksek Lisans

Actuarial Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mobil İletişim PGCert

Mobile Communications PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Moda ve Tekstil Tasarımı MA

Fashion and Textiles Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Teknolojisi PGDip

Oil and Gas Technology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bütünleştirici Deniz Veriler Becerileri MSc

Integrative Marine Data Skills MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Emlak ve Planlama yüksek lisans

Real Estate and Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Human Resource Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uygulamalı Dil (Fransızca/İngiliz İşaret Dili) Tercüme MA (Onur)

Applied Languages and Translating (French/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik Mühendislik PGCert

Sustainability Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Uluslararası Çalışmalar ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with International Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lojistik PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Logistics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Konuşma ve Çoklu Etkileşim ile yapay Zeka MSc

Artificial Intelligence with Speech and Multimodal Interaction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Turizm MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Tourism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş için Girişimcilik PGCert ile Çeviri

Translating for Business with Entrepreneurship PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Güvenlik, Risk ve Güvenilirlik Mühendisliği PGCert

Safety, Risk and Reliability Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Yönetimi PGDip

Civil Engineering and Construction Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Deniz Bilimleri PGDip

Marine Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Pazarlama PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uygulanan Petrol İstatistik Araştırma PGCert

Applied Petroleum Geoscience PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
14. Uluslararası Çalışmalar MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with International Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Operasyon Yönetimi MA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Operations Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş için Girişimcilik PGDip ile Çeviri

Translating for Business with Entrepreneurship PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Enerji ve Ekonomi yüksek lisans

Energy and Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mayalama ve Damıtma PGDip

Brewing and Distilling PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik PGCert

Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yazılım Mühendisliği MEng (Onur)

Software Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Triko (Tasarım, Miras ve Üretim) PGDip

Knitwear (Design, Heritage and Production) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Staj bilgisayar (Veri Bilim) Bilim ve Diploma BSc

Computer Science (Data Science) and Diploma in Industrial Training BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bina Hizmetleri Mühendisliği PGCert

Building Services Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Yönetim) BSc (Onur)Bilgi Sistemleri

Information Systems (Management) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. ana dili MA olarak Almanca uluslararası İşletme Yönetimi ve Diller:

International Business Management and Languages: German as main language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Yapay Zeka) BSc (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng ortak Öğrenci

Associate Student in Chemical Engineering MEng

Lisans
6 yıl tam Zamanı - 4 -
Sürdürülebilirlik Yönetimi PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Sustainability Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Operasyon Yönetimi Yüksek Lisans

Operations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çince (2 Yıl) İngilizce Çeviri MSc

Chinese - English Translating (2 Years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bina Hizmetleri Mühendisliği PGDip

Building Services Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Aktüerya Bilimi BSc (Onur)

Actuarial Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bütünleştirici Deniz Veriler Becerileri PGCert

Integrative Marine Data Skills PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Onur)Maliye ve Endüstriyel Eğitim Lisans Diploması ile matematik

Mathematics with Finance and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Robot, Otonom ve İnteraktif Sistemleri MEng (Onur)

Robotics, Autonomous and Interactive Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
PGDip çeviri ve Tercüme

Interpreting and Translating PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Hesaplamalı Kimya ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Computational Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Biyolojik Çeşitlilik Ve Biyoteknoloji PGDip

Marine Biodiversity And Biotechnology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans Diploması

Information Technology Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgisayar ve Elektronik MEng (Onur)

Computing and Electronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Aktüerya PGDip

Actuarial Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Lojistik ve Tedarik İş Performansı MSc ile Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Business Performance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya Yönetimi PGCert

Actuarial Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Biyoloji, Ekoloji ve Tıp yüksek lisans

Mathematical Biology, Ecology and Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans MA (Onur)

Accountancy and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik PGDip

Financial Mathematics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yapı Mühendisliği MEng (Onur)

Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yapı Mühendisliği BEng (Onur)

Structural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MSc Çeviri

Interpreting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Çeviri ve Tercüme) dil: Almanca/İspanyolca MA (Onur)

Languages (Interpreting and Translating): German/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gömülü Sistemler PGDip

Embedded Systems PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmasötik Kimya MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Pharmaceutical Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Maliye PGCert

Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnsan Robot Etkileşimi MSc

Human Robot Interaction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri Yönetimi PGCert

Computer Systems Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Genel Denizcilik) İklim Değişikliği PGDip

Climate Change (Managing The Marine Environment) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ticari Yönetim ve Miktarı PGDip Ölçme

Commercial Management and Quantity Surveying PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Muhasebe ve Finans PGDip

International Accounting and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Petroleum Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robot Vizyon bir uzmanlığa Sahip Robotik, Otonom ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (With a specialism in Robot Vision) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Alman/İngiliz İşaret Dili) (Çeviri ve Tercüme) dil MA

Languages (Interpreting and Translating) (German/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzmanlık ile Finans alanında MBA

MBA with Specialism in Finance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 200 saat
Gelişmiş Mekanik Mühendisliği PGCert

Advanced Mechanical Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Moda Pazarlama PGDip

International Fashion Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Konuşma ve Çoklu Etkileşim PGDip ile yapay Zeka

Artificial Intelligence with Speech and Multimodal Interaction PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Diploma/Sertifika)Matematiksel Bilimler alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in the Mathematical Sciences (Diploma/Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ekonomi MA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşaret Dili Çeviri (EUMASLİ) PGCert

Sign Language Interpreting (EUMASLI) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uygulamalı Matematik Bilimleri Yüksek Lisans

Applied Mathematical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Yalın Altı Sigma PGDip Yönetim Zinciri

Logistics and Supply Chain Management with Lean Six Sigma PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Malzemeler ve nano-Bilimler MChem ile kimya

Chemistry with Materials and Nanoscience MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Stratejik Proje Yönetimi MSc

Strategic Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ağ Güvenliği PGDip

Network Security PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Muhasebe ve İş Hukuku MA (Onur)

Accountancy and Business Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotonik ve Opto-elektronik Cihazlar PGCert

Photonics and Optoelectronic Devices PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Stratejik Proje Yönetimi PGDip

Strategic Project Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yeşil ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ile lojistik MSc

Logistics with Green and Sustainable Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik ve Risk Yönetimi PGDip

Safety and Risk Management PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İş Stratejisi, Liderlik ve Değişim PGDip

Business Strategy, Leadership and Change PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mayalama ve Damıtma MSc

Brewing and Distilling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Finans MA (Onur)

Economics and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel Denizcilik) İklim Değişikliği MSc

Climate Change (Managing The Marine Environment) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Logistics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Moda İletişim BA (Onur)

Fashion Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İletişim, Tüketicilik ve Sürdürülebilirlik) Moda etik PGCert

Ethics in Fashion (Communication, Consumerism and Sustainability) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mühendislik Fizik MPhys

Engineering Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Pazarlama MSc uluslararası Pazarlama Yönetimi

International Marketing Management with Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda BA (Onur)

Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Fizik BSc (Onur)

Chemical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik Mühendislik PGDip

Sustainability Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Lojistik ve Tedarik gemi ve Liman Operasyonları ile MSc Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Shipping and Port Operations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Matematik PGDip

Computational Mathematics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Enerji ve Ekonomi PGCert

Energy and Economics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Bankacılık ve Finans PGCert

International Banking and Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Biyolojik (Hücre ve Moleküler Biyoloji) Bilimleri BSc (Onur)

Biological Sciences (Cell and Molecular Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Almanca ile matematik BSc

Mathematics with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilgi Yönetimi PGDip

Business Information Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mühendislik Fizik BSc (Onur)

Engineering Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Yenilenebilir Enerji PGDip

Marine Renewable Energy PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik, İstatistik ve Aktüerya Bilimleri BSc (Onur)

Mathematical, Statistical and Actuarial Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Tasarım (Üst) BA (Onur)

Interior Design (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Yabancı Diller (İspanyolca/İngiliz İşaret Dili) Tercüme MA (Onur)

Applied Languages and Translating (Spanish/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnsan Sağlığı) Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences (Human Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağ Güvenliği MSc

Network Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Strateji ve Uluslararası Yönetim Muhasebe PGCert

Strategy and International Management Accounting PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Moda ve Tekstil Yönetimi PGCert

Fashion and Textiles Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Enerji PGCert

Energy PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Kantitatif Finans ve Matematik yüksek lisans

Quantitative Finance and Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Bilimleri İklim Değişikliği Etkileri PGDip Modelleme

Applied Mathematical Sciences Climate Change Impacts Modelling PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik Yönetimi ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Sustainability Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genel Denizcilik) İklim Değişikliği PGCert

Climate Change (Managing The Marine Environment) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Human Resource Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama PGDip

Urban and Regional Planning PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Proje Yönetimi PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Project Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Coğrafya, Toplum ve Çevre MA (Onur)

Geography, Society and Environment MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl