• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yukarı (üst) Makineleşme ile tarım BSc (Onur)

Agriculture with Mechanisation (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım-İş BSc (Onur)

Agri-Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Olmayan) hayvan Davranışları ve Refahı-Klinik BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare (Non-Clinical) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Zararlı Yönetimi PgC / Igt / MSc / Mre

Integrated Pest Management PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Off-Highway) Otomotiv Mühendisliği / Igt / MSc PgC

Automotive Engineering (Off-Highway) PgC / PgD / MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Top-up: sıradan) kırsal Yönetim BSc

Countryside Management (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Emlak BSc (Onur)

Real Estate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Fizyoterapi BSc (Onur)

Veterinary Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (üst) BSc (Onur)

Engineering (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırpma Yönetimi ile tarım (üst) BSc (Onur)

Agriculture with Crop Management (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Geography and Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioveterinary Bilim Mscı

Bioveterinary Science MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Otoyoldan) Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering (Off Highway) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Orman Yönetimi PgC / Igt / MSc / Mre

Forestry Management PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (üst) hayvan Yönetimi, Sağlık ve Refah BSc (Onur)

Animal Management, Health and Welfare (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mobil Makine) Tarımsal Mühendislik PgC / Igt / MSc

Agricultural Engineering (Mobile Machinery) PgC / PgD / MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ziraat Mühendisliği BEng (Onur)

Agricultural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Top-up: sıradan) Ürün Yönetimi ile tarım BSc

Agriculture with Crop Management (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaban Hayatı Koruma ve Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Wildlife Conservation and Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekolojik Uygulamalar MSc / Igt

Ecological Applications MSc / PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırsal arazi ve Arazi Yönetimi MSc

Rural Estate and Land Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı Hayvan Bilimi ile tarım (üst) BSc (Onur)

Agriculture with Animal Science (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geviş Getiren Beslenme PgC / Igt / MSc / Mre

Ruminant Nutrition PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
FdSc Makineleşme ile tarım

Agriculture with Mechanisation FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma ve Orman Koruma PgC / Igt / MSc / Mre

Conservation and Forest Protection PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş FdSc ile tarım-Gıda Pazarlama

Agri-Food Marketing with Business FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım-İş (üst) BSc (Onur)

Agri-Business (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BSc ile gıda Üretimi (Onur)

Food Manufacture with Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Yönetimi ve Refah FdSc

Animal Management and Welfare FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Küçük Hayvan Rehabilitasyon BSc ile veteriner Hemşirelik

Veterinary Nursing with Small Animal Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Üst: sıradan) Makineleşme ile tarım BSc

Agriculture with Mechanisation (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ziraat Mühendisliği MEng (Onur)

Agricultural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hayvan Bilimi üzerine yüksek Lisans tarım (Onur)

Agriculture with Animal Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc sıradan tarım (yukarıda:)

Agriculture (top up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kırsal Mülkiyet Yönetimi BSc (Onur)

Rural Property Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kırsal Yönetimi (üst) BSc (Onur)

Countryside Management (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı veteriner Hemşirelik ve Uygulama Yönetimi (üst) BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Practice Management (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bitki Patolojisi PgC / Igt / MSc / Mre

Plant Pathology PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sıradan Yukarı Çiftlik İşletme Yönetimi ile tarım (üst:) BSc

Agriculture with Farm Business Management (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arazi ve Mülkiyet Yönetimi.

Land and Property Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Enerji PgC

Renewable Energy PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Teknolojisi ve Ürün Geliştirme BSc (Onur)

Food Technology and Product Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv (Otoban) Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering (Off Highway) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme BSc (Onur)ile gıda Teknolojisi

Food Technology with Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş BSc (Onur)ile tarım-Gıda Pazarlama

Agri-Food Marketing with Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım FdSc

Agriculture FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Üst: sıradan) Pazarlama İşletme Yönetimi BSc

Business Management with Marketing (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BSc (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sıradan İş Çalışmaları (üst) ile tarım-Gıda Pazarlama -: BSc

Agri-Food Marketing with Business Studies (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırsal arazi ve Arazi Yönetimi MProf

Rural Estate and Land Management MProf

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı (üst) BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Destek Mühendisliği BSc (Onur)

Product Support Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Top-up: sıradan) Hayvan Bilimi ile tarım BSc

Agriculture with Animal Science (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Mre Master

Master of Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırsal Yönetim FdSc

Countryside Management FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kırsal ve Çevresel Yönetim (Üst) BSc (Onur)

Countryside and Environmental Management (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entomoloji PgC / Igt / MSc / Mre

Entomology PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırsal ve Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Countryside and Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kırsal Yönetim BSc (Onur)

Countryside Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım Ekolojisi PgC / Igt / MSc / Mre

Agroecology PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım (üst) BSc (Onur)

Agriculture (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım BSc (Onur)

Agriculture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Yönetim BSc ile tarım Alanlarında

Agriculture with Crop Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Ürünleri PgC / Igt / MSc / Mre

Aquaculture PgC / PgD / MSc / MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(0 yılı) hayvan Yönetimi ve Refah FdSc

Animal Management and Welfare (with year 0) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(0 yılı) Pazarlama İşletme Yönetimi FdSc

Business Management with Marketing (with year 0) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioveterinary Bilimi BSc (Onur)

Bioveterinary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı (Klinik) BSc (Onur)

Animal Behaviour and Welfare (Clinical) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım (0 yıl) FdSc

Agriculture (with year 0) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kırsal İşletme ve Arazi Yönetimi BSc (Onur)

Rural Enterprise and Land Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çiftlik İşletme Yönetimi BSc ile tarım Alanlarında

Agriculture with Farm Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makineleşme ile tarım BSc (Onur)

Agriculture with Mechanisation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvansal Üretim Bilim Mscı

Animal Production Science MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Top-up: sıradan) hayvan Yönetimi, Sağlık ve Refah BSc

Animal Management, Health and Welfare (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entomoloji ile Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Entomology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş etüdü (üst) BSc (Onur)ile tarım-Gıda Pazarlama

Agri-Food Marketing with Business Studies (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvansal Üretim Bilimi BSc (Onur)

Animal Production Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Tarımsal İşletme Yönetimi ve Besin Zinciri Yönetimi PgC / Igt / MSc

International Agri-Business Management and Food Chain Management PgC / PgD / MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Top-up: sıradan) hayvan Davranışları ve Refahı BSc

Animal Behaviour and Welfare (top-up: ordinary) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Ekoloji.

Applied Ecology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc (Onur)Davranış Arkadaşı Hayvan ile veteriner Hemşirelik

Veterinary Nursing with Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama (üst) BSc (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Marketing (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(0 yılı) kırsal Yönetim FdSc

Countryside Management (with year 0) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ord kadar tarım-İş (üst:) BSc

Agri-Business (top-up:ord) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kümes Hayvanları Üretim PgC/Mre

Poultry Production PgC/MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl