• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sporun Gelişimi lisans

Bachelor of Sport Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve Diyet lisans

Bachelor of Nutrition and Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik lisans

Bachelor of Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşin Psikolojik Bilim/Lisans

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sanatlar alanında yüksek lisans

Master of Arts in Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Finansal Planlama yüksek lisans Belgesi (212)

Graduate Certificate in Financial Planning (3332)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Stratejik İletişim yüksek lisans Belgesi ve Medya

Graduate Certificate in Strategic Communication and Media

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Elektronik ve Spor Mühendisliği Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği/Master

Master of Electronic and Computer Engineering/Master of Electronic and Sport Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Kalkınma Master

Master of Global Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora

Doctor of Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-4 yıl
Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Master of Organisational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Araştırma Çalışmaları lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Research Studies in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar Araştırma lisansüstü Diploma Çalışmaları

Graduate Diploma of Visual Arts Research Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmakoloji ve Toksikoloji lisans

Bachelor of Pharmacology and Toxicology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim Egzersiz lisans/Lisans

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Sanatlar yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Yaratıcı ve İnteraktif Medya alanında Lisans/

Bachelor of Creative and Interactive Media/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı ve İnteraktif Medya lisans

Bachelor of Creative and Interactive Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyunculuk lisans

Bachelor of Acting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Aviation Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Diş protez Teknolojisi lisans/Lisans Protez

Bachelor of Dental Technology/Bachelor of Dental Prosthetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların lisans Çevre Bilimi/Lisans

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Lisans (Onur)

Bachelor of Business (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Endüstriyel Tasarım lisans

Bachelor of Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Music Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Entegre Su Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Integrated Water Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of International Tourism and Hospitality Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Sanatlar Master

Master of Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim ve Profesyonel Çalışmaları Araştırma yüksek lisans

Master of Education and Professional Studies Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hizmetleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Services

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Finans Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Communication

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Doktora)Örgütsel Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Organisational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet lisans

Bachelor of Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Arts Research Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Research Studies in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BUHAR Eğitimde lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in STEAM Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Çevrede Araştırma Çalışmaları lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Research Studies in Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Endüstriyel Tasarım (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans

Master of Educational Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Fotoğrafçılık lisans/Lisans

Bachelor of Photography/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Bilim Ticaret bekarlığa veda/Bachelor

Bachelor of Commerce/Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans

Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol yüksek lisans

Master of Infection Prevention and Control

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 1-1, 5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
Birincil Annelik Bakım Master

Master of Primary Maternity Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 1-1, 5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
Eğitim ve Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Training and Development

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İnsan ana Hizmetler

Master of Human Services

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1-1,5 yıl tam zamanlı
Tasarım Araştırma Master

Master of Design Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Lisans

Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti ve İnsan Hizmetleri Lisans/Lisans

Bachelor of Human Services/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otizm Araştırmaları Master

Master of Autism Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Ana Pazarlama/Master Uluslararası Turizm ve Otelcilik

Master of Marketing/Master of International Tourism and Hospitality Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim şehir ve Çevre Planlama/Lisans

Bachelor of Urban and Environmental Planning/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Özel İhtiyaçları olan ana ve Müdahale Eğitimi

Master of Special Needs and Intervention Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Havacılık (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Aviation

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl tam zamanlı eşdeğer 4 yıllık teklif
Deniz lisans Bilim

Bachelor of Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi Master Gelişmiş

Master of Engineering Project Management Advanced

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Egzersiz Bilimi lisans

Bachelor of Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların lisans Psikolojik Bilim Lisans/

Bachelor of Laws/Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Gelişmiş Sağlık Hizmetleri Yönetimi Master

Master of Advanced Health Services Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Yasaların Çevre Bilimi/Lisans (Onur)

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Laws (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Hükümet ve Uluslararası İlişkiler lisans

Bachelor of Government and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Kriminoloji Kanunlar lisans (Onur)/Lisans ve Ceza Adaleti

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Profesyonel Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Hükümet ve Uluslararası İlişkiler (Onur) Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of Government and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Politika Analizi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Policy Analysis

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Havacılık Yönetimi lisans

Bachelor of Aviation Management

Lisans
Zaman eşdeğeri 3 yıl tam Zamanı - 2 yıl VEYA 1.5 yıl tam (Profesyonel Giriş) zaman sunulan
Sağlık Bilişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Health Informatics

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Küresel Halk Sağlığı Master

Master of Global Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Law Research Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Master

Master of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
İletişim ve Gazetecilik lisans

Bachelor of Communication and Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diş Protez lisans

Bachelor of Dental Prosthetics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)lisans Gelişmiş

Bachelor of Science Advanced (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama Master

Master of Advanced Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Bilgi Sistemleri Master ve Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Master of Information Systems and Information Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Sanat Araştırmaları Master

Master of Arts Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Liderlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Clinical Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Profesyonel Hukuk Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Legal Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
İletişim lisans

Bachelor of Communication

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Dil ve Dilbilim lisans

Bachelor of Languages and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1-1,5 yıl tam zamanlı
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Kirlilik Kontrolü

Master of Environmental Engineering and Pollution Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Çevre Bilimi/Lisans

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnteraktif Medya yüksek lisans

Master of Interactive Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Diş Sağlığı lisans

Bachelor of Dental Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Farmakoloji ve Toksikoloji lisans/Lisans

Bachelor of Pharmacology and Toxicology/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme yüksek lisans/Master

Master of International Business/Master of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans

Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Laws/Bachelor of Government and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Lisans Danışmanlık

Bachelor of Counselling

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Planlama yüksek lisans (5665)

Master of Financial Planning (5665)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl tam zamanlı
(Doktora)Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotoğrafçılık lisans

Bachelor of Photography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretmenliği ana

Master of Primary Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl tam zamanlı eşdeğer 1,5 yıl sunulan
Lisans eğitimi

Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ankara (Onur) Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Görsel Sanatlar doktor

Doctor of Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Yasaların lisans (Onur)

Bachelor of Laws (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans

Bachelor of Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Ekran Medya Üretimi lisans

Bachelor of Film and Screen Media Production

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Fizyoloji lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Clinical Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret Bilgi Teknolojisi lisans/Lisans

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim İlköğretim lisans

Bachelor of Education in Primary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı eşdeğer 3.5 yıl sunulan
Klinik Diş Hekimliği doktora

Doctor of Clinical Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği/Master

Master of Electronic and Computer Engineering/Master of Electronic and Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Halk Sağlığı Master

Master of International Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Criminology and Criminal Justice

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Müzik Çalışmaları yüksek lisans

Master of Music Studies

Yüksek Lisans
Gelişmiş ayakta ile tam Zamanı - -zaman; 1 yıl tam 1.5 yıl tam zamanlı
Uluslararası işletmecilik Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel ve Çevresel Planlama yüksek lisans

Master of Urban and Environmental Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Diş Hekimliği Master

Master of Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Electronic and Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Eczacılık Master

Master of Pharmacy

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri 3 yıl tam Zamanı - 2 yıl sunulan
Müzik Teknolojisi lisans

Bachelor of Music Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Konuşma Patoloji Master

Master of Speech Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hükümet ve Uluslararası İlişkiler lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Government and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Araştırma lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Health Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Laboratuar lisans eğitimi

Bachelor of Medical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İntihar Önleme Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Suicide Prevention Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Yüksek lisans

Master of Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bilgi Teknolojisi lisans/Lisans

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Bilim (Onur) Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Bilgi Kriminoloji lisans ve Ceza Adaleti/Lisans Teknoloji

Bachelor of Criminology and Criminal Justice/Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Eğitim Ortaöğretim lisans

Bachelor of Education in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı eşdeğer 3.5 yıl sunulan
Bilgi lisans/Lisans Teknoloji

Bachelor of Science/Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Diş Hekimliği yüksek lisans

Master of Clinical Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezuniyet Belgesi, Yaratıcı ve Profesyonel Yazma

Graduate Certificate in Creative and Professional Writing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Tasarım lisans

Bachelor of Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet Adli Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Forensic Science/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

Lisans
Eşdeğer 4.5 yıl FT tam Zamanı - 8 4 yılı aşkın FT yılda PT sunulan
Avustralya Göç Hukuk Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Australian Migration Law and Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
İş Egzersiz lisans/Lisans

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
İşletme lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Paramedicine lisans

Bachelor of Paramedicine

Lisans
Zaman eşdeğeri 3 yıl tam Zamanı - 2.5 yıl sunulan
Popüler Müzik lisans

Bachelor of Popular Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Animasyon lisans

Bachelor of Animation

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Lisans/

Bachelor of Laws/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Sanat (Onur) Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti Kanunlar lisans/Lisans

Bachelor of Laws/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Özel Eğitim alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Special Needs Education

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Fizyoterapi lisans

Bachelor of Physiotherapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Master

Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Diş Teknolojisi lisans

Bachelor of Dental Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Teknolojisi lisans

Bachelor of Engineering Technology in Electronic and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik Liderlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Safety Leadership

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İş Tasarım lisans/Lisans

Bachelor of Design/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel ve Çevresel Planlama lisans (Onur)

Bachelor of Urban and Environmental Planning (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Kanunlar lisans (Onur)/Lisans Çalışmaları

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Acil Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Emergency Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı
İş Gazetecilik lisans/Lisans

Bachelor of Journalism/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Ruh Sağlığı alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Forensic Mental Health

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Eczacılık lisans

Bachelor of Pharmacy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Lisans/

Bachelor of Laws/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Eğitim doktor

Doctor of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme lisans

Bachelor of International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans Teknoloji

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Spor Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Electronic and Sport Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Klinik Psikoloji yüksek lisans

Master of Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl tam zamanlı
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojileri Araştırma Çalışmaları lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Research Studies in Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme (Onur) Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Çocuk. çocuk ve Aile Çalışmaları

Bachelor of Child and Family Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Bilimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Exercise Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Aviation Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Yasaların lisans Asya Çalışmaları Lisans/

Bachelor of Laws/Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendislik Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Research Studies in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan lisans Hizmetleri

Bachelor of Human Services

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel ve Çevresel Planlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Urban and Environmental Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Çevre Bilimi (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans/Master

Master of Civil Engineering/Master of Engineering Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Master of International Law

Yüksek Lisans
12 ders saati üzerinden Online/Uzaktan - Part-time
İkincil Öğretim yüksek lisans

Master of Secondary Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet Master

Master of Criminology and Criminal Justice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Master

Master of Communication

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Diğer Diller için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans Belgesi Hoparlörler

Graduate Certificate in Teaching of English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Uluslararası Turizm ve Otelcilik lisans/Lisans

Bachelor of International Tourism and Hotel Management/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Health Services Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Master

Master of Health Services Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Çalışma İlişkileri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Employment Relations

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Yüksek lisans

Master of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halkla İlişkiler lisans ve İletişim

Bachelor of Public Relations and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Araştırmaları Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kompozisyon Müzik lisans

Bachelor of Music in Composition

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekran Üretim Master

Master of Screen Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans Pazarlama/Master

Master of Marketing/Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Akıllı Dijital lisans Teknolojileri

Bachelor of Intelligent Digital Technologies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kritik Bakım Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Critical Care Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı
Finansal Planlama yüksek lisans (880)

Master of Financial Planning (5686)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Eğitim ve Geliştirme Master

Master of Training and Development

Yüksek Lisans
2 yıl içinde üç aylık dönem başına tam Zamanlı - 2 Ders
İş Master

Master of Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğretimde lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Higher Education

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Fizyoterapi yüksek lisans

Master of Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans

Master of Professional Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Master

Master of Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Tıbbi Araştırma yüksek lisans

Master of Medical Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Profesyonel Öğrenme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Learning

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İş Araştırma Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Research Studies in Business

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı
Adli Bilim lisans

Bachelor of Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi Master

Master of Engineering Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
Avustralya Göç Hukuk Master ve Uygulama

Master of Australian Migration Law and Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Pazarlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ticaret Kanunları lisans/Lisans

Bachelor of Laws/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
İnteraktif Medya yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Interactive Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Asya Hükümeti lisans ve Uluslararası İlişkiler/Lisans Çalışmaları

Bachelor of Government and International Relations/Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akut Bakım Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Acute Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Suicidology Master

Master of Suicidology

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2-3 yıl part-
Çevre Master

Master of Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Adli Ruh Sağlığı yüksek lisans

Master of Forensic Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı, 2.5 yıl part-time
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Infection Prevention and Control

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Müzik lisans

Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık lisans

Bachelor of Aviation

Lisans
Zaman eşdeğeri 3 yıl tam Zamanı - 2 yıl sunulan
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Medical Science

Lisans
Zaman eşdeğeri 3 yıl tam Zamanı - 2 yıl sunulan
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vaka Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Case Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş İyi lisans Sanat/Lisans

Bachelor of Fine Art/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pediatrik Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Paediatric Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilim (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans İnsan Kaynakları Yönetimi/Master

Master of Human Resource Management/Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Halkla İlişkiler ve İletişim lisans/Lisans

Bachelor of Public Relations and Communication/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik yüksek lisans

Bachelor of International Tourism and Hotel Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmakoloji ve Toksikoloji lisans/Lisans Yasaları

Bachelor of Pharmacology and Toxicology/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Birincil Loğusa Bakımı lisansüstü Sertifikası

Graduate Certificate in Primary Maternity Care

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-