• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Muhasebe ve Pazarlama yüksek lisans

Master of Accounting and Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil Öğretiminde lisansüstü Diploma

Graduate Diploma in Language Teaching

Yüksek Lisans
Zaman 2-3 yıl (bölüm okudu olmalıdır) Online/Uzaktan - 1 yıl-
Lisans Hukuk ve Toplum Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Su Kaynakları Yönetimi)Bilim alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Science (Water Resources Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lisans Uygulamalı Dilbilim Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Applied Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) (Deniz Biyolojisi ve su ürünleri)

Bachelor of Science (Honours) (Marine Biology and Aquaculture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Onur)

Bachelor of Information Technology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat lisans

Bachelor of Theology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Paramedik yüksek lisans

Master of Paramedic Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Nursing (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi lisans

Bachelor of Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Master of Business (Human Resource Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Online)

Bachelor of Business (Online)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Psikoloji)Davranış Bilimi lisans

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler Yüksek Başarı için (Gelişmiş Program Bölümünden lisans)

Bachelor of Arts Majoring in International Relations (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmekte olan Ülkelerde Temel Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Primary Health Care in Developing Countries

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yüksek Başarı için İngilizce Bölümünden lisans (Gelişmiş Program)

Bachelor of Arts Majoring in English (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (Muhasebe)

Bachelor of Commerce (Accounting)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma İkinci Dil olarak İngilizce Öğretme (TESOL)

Graduate Diploma in Teaching English as a Second Language (TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ana (Uluslararası Bakalorya)

Master of Education (International Baccalaureate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl - Temel seviye giriş
Deniz Arkeoloji alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Maritime Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezun Palyatif Bakım Yaşlı Bakımı alanında Diploma

Graduate Diploma in Palliative Care in Aged Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bitki Biyoloji Bilimi Bölümünden lisans

Bachelor of Science Majoring in Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Kimya)

Master of Science (Chemistry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Kostüm Tasarımı) Yaratıcı Sanat lisans (VETERİNER yolu)

Bachelor of Creative Arts (Costume Design) (VET pathway)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans Yaratıcı Yazarlık Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uluslararası Sağlık)Küresel Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Global Health Care (International Health Care)

Yüksek Lisans
Zaman sadece bir parçası Online/Uzaktan - 1 yıl ( -)
(Moleküler Biyobilim)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Molecular Bioscience)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Iş lisans (Yönetim)

Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Simülasyon ve Ciddi Oyunlar) (Onur)

Bachelor of Computer Science (Simulation and Serious Games) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Ekran ve Medya Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Screen and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik ana (Temel Sağlık Hizmeti)

Master of Nursing (Primary Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Yaratıcı Yazarlık), Yaratıcı Sanat lisans

Bachelor of Creative Arts (Creative Writing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Davranış Bilimi lisans (Onur) (Hayvan)

Bachelor of Science (Honours) (Animal Behaviour)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans giriş)Yasaların lisans ve Yasal Uygulama

Bachelor of Laws and Legal Practice (Graduate entry)

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 3 - 3,5
Felsefe Yüksek Başarı için (Gelişmiş Program Bölümünden lisans)

Bachelor of Arts Majoring in Philosophy (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanat lisans (Drama)

Bachelor of Creative Arts (Drama)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Palyatif Bakım ustası

Master of Palliative Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Öğretim Master (Özel Eğitim)

Master of Teaching (Special Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek Başarı için Fransızca (Gelişmiş Program)Bölümünden lisans

Bachelor of Arts Majoring in French (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ana ve Diyet

Master of Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji yüksek lisans (Klinik)

Master of Psychology (Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Gerontoloji alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Applied Gerontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Iş lisans (Uluslararası İşletme)

Bachelor of Business (International Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe doktor (Klinik Psikoloji)

Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Fizik uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel lisans Eğitimi 7 (Birincil R) / Lisans

Bachelor of Education (Primary R-7) / Bachelor of General Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Özel Eğitim)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Education (Special Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mühendislik lisans eğitimi

Bachelor of Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Education (International Baccalaureate Middle Years Program)

Yüksek Lisans
Zaman sadece Online/Uzaktan - 12 ay (parçası)
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Önde gelen Kalite ve Güvenlik) (Genel Sağlık) Hemşirelik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (Leading Quality and Safety)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim lisans (Onur) (deniz ve Okyanuslar)

Bachelor of Science (Honours) (Coasts and Oceans)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

Master of International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik lisans (Elektronik) (Onur)

Bachelor of Engineering (Electronics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans yüksek lisans

Master of Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Muhasebe / Finans)Ticaret lisans

Bachelor of Commerce (Accounting / Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ekran)Yaratıcı Sanat lisans

Bachelor of Creative Arts (Screen)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mühendisliği (Onur)

Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kadın')yüksek lisans;Çalışmaları

Master of Arts (Women's Studies)

Yüksek Lisans
Önceki akademik deneyimine bağlı olarak tam Zamanlı - 1 - 2 yıl ()
Arkeoloji alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Özel Eğitim)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Education (Gifted Education)

Yüksek Lisans
Zaman sadece Online/Uzaktan - 12 ay (parçası)
Lisans (Gelişmiş Liderlik)

Bachelor of Business (Advanced Leadership)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kronik hastalık Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Chronic Condition Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kalkınma Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Development Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Öğretim lisans / Master (İkincil)

Bachelor of Science / Master of Teaching (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ebelik yüksek lisans

Master of Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Bilgisayar Bilimi)yüksek lisans

Master of Science (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilişsel Davranış Terapisi yüksek lisans

Master of Cognitive Behaviour Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Önde gelen Kalite ve Güvenlik)Küresel Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Global Health Care (Leading Quality and Safety)

Yüksek Lisans
Zaman sadece bir parçası Online/Uzaktan - 1 yıl ( -)
Teolojik Çalışmalar Master

Master of Theological Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Rehabilitasyon yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Clinical Rehabilitation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lisans Eğitimi (Erken Çocukluk) / Edebiyat Fakültesi mezunu

Bachelor of Education (Early Childhood) / Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dijital Medya)Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology (Digital Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kadınlar' Bölümünden lisans;Çalışmaları s

Bachelor of Arts Majoring in Women's Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Mathematical Sciences (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
7 Öğretim Master (Birincil R)

Master of Teaching (Primary R - 7)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Avustralya Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Australian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Engelli çocuk ve Gelişim Eğitimi

Bachelor of Disability and Developmental Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Kimya Bilimleri)

Bachelor of Science (Chemical Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Ecology and Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Yönetimi Master (Politika)

Master of Public Administration (Policy)

Yüksek Lisans
Önceki akademik deneyimine bağlı olarak tam Zamanlı - 1 - 2 yıl ()
Lisans Sosyoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık İdaresi yüksek lisans

Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Psikolojik Çalışmaların lisans (Lisansüstü giriş)

Bachelor of Psychological Studies (Graduate entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Nanoteknoloji)

Bachelor of Science (Nanotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Başarı için Görsel Sanatlar Bölümünden lisans (Gelişmiş Program)

Bachelor of Arts Majoring in Visual Arts (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Başarı için Uygulamalı Dilbilim bölümünde lisans (Gelişmiş Program)

Bachelor of Arts Majoring in Applied Linguistics (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim lisans (Birincil R - 7) / Edebiyat Fakültesi mezunu

Bachelor of Education (Primary R - 7) / Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Miras Yönetimi Master (Temel seviye giriş)

Master of Archaeology and Heritage Management (Basic level entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) (Biyoteknoloji)

Bachelor of Science (Honours) (Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (Onur) (Deniz Biyolojisi)

Bachelor of Science (Honours) (Marine Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Pazarlama)

Master of Business (Marketing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek Başarı için Modern Yunan Bölümünden lisans (Gelişmiş Program)

Bachelor of Arts Majoring in Modern Greek (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Sağlık usta

Master of Environmental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Deniz Biyolojisi ve su ürünleri)

Bachelor of Science (Marine Biology and Aquaculture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanat lisans (Dijital Medya)

Bachelor of Creative Arts (Digital Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Yüksek Başarı için (Gelişmiş Program)Sosyoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Sociology (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Enerji ve İleri Malzeme)

Bachelor of Science (Energy and Advanced Materials)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi yüksek lisans

Master of Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) (Moleküler Biyobilim)

Bachelor of Science (Honours) (Molecular Bioscience)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Başarı için Ekran Bölümünden Sanat ve Medya lisans (Gelişmiş Program)

Bachelor of Arts Majoring in Screen and Media (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans ve Teknoloji Yenilik

Bachelor of Design and Technology Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Uluslararası Sağlık)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (International Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yeraltı suyu Hidroloji)Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Science (Groundwater Hydrology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sağlık Eğitimi lisans (İkincil) / Lisans Bilimler

Bachelor of Education (Secondary) / Bachelor of Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Su Ürünleri)Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Science (Aquaculture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Turizm Stream)Turizm Master

Master of Tourism (Tourism Stream)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilişsel Psikoloji ve Eğitim Pratik)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Education (Cognitive Psychology and Educational Practice)

Yüksek Lisans
Zaman sadece Online/Uzaktan - 12 ay (parçası)
Lisans Kriminoloji uzmanı

Bachelor of Arts Majoring in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilim Master (Yazılım)

Master of Engineering Science (Software)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Ders ve Araştırma)

Master of Nursing (Coursework and Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Klinik Eğitim Master

Master of Clinical Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
Yenilik ve Yüksek Başarı için Kurumsal (Gelişmiş Program Bölümünden lisans)

Bachelor of Arts Majoring in Innovation and Enterprise (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Denizcilik) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Maritime) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kadınlar' Bölümünden lisans;Çalışmaları (Gelişmiş Program Yüksek Başarı)

Bachelor of Arts Majoring in Women's Studies (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve Diyet lisans

Bachelor of Nutrition and Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma Patoloji Master

Master of Speech Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Hidroloji)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Hydrology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasaların lisans ve Yasal Uygulama (Onur)

Bachelor of Laws and Legal Practice (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Başarı için Avustralya Çalışmaları Bölümünden lisans (Gelişmiş Program)

Bachelor of Arts Majoring in Australian Studies (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretmenliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Language Teaching

Yüksek Lisans
1 yıl Online/Uzaktan - (bölüm okudu olmalıdır) 6 ay
Mühendislik Master (Biyomedikal)

Master of Engineering (Biomedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Siyaset Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Politics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Arkeolojisi yüksek lisans

Master of Maritime Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sakatlık lisans Eğitimi (birinci R - 7 ve Özel Eğitim) / Lisans Çalışmaları

Bachelor of Education (Primary R - 7 and Special Education) / Bachelor of Disability Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Yüksek Başarı için (Gelişmiş Program)Bölümünden lisans

Bachelor of Arts Majoring in Psychology (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Biyoteknoloji)

Bachelor of Science (Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Sağlık İdaresi)

Master of Science (Health Administration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Deniz Biyolojisi)

Bachelor of Science (Marine Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Felsefe bölümünde

Bachelor of Arts Majoring in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Su Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Aquatic Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Su Ürünleri)

Master of Science (Aquaculture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Lisans Kriminoloji Yüksek Başarı için (Gelişmiş Program Okuyor)

Bachelor of Arts Majoring in Criminology (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ana (Bilişsel Psikoloji ve Eğitim Pratik)

Master of Education (Cognitive Psychology and Educational Practice)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl - Temel Giriş Seviyesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Geographical Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Eğitim ana (Dil Eğitimi)

Master of Education (Languages Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) (Enerji ve İleri Malzeme)

Bachelor of Science (Honours) (Energy and Advanced Materials)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Turizmin lisans

Bachelor of International Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Adli ve Analitik Bilim)

Bachelor of Science (Forensic and Analytical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Afet Sağlık alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Disaster Health Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Master

Master of Geospatial Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ağ ve Siber güvenlik Sistemleri) Bilgi Teknolojisi lisans (Onur)

Bachelor of Information Technology (Network and Cybersecurity Systems) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Research Methods

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlığı geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Health Promotion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(İkinci Dil olarak İngilizce Öğretmenliği)yüksek lisans

Master of Arts (Teaching English as a Second Language)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilim Master (İç)

Master of Engineering Science (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mezun Dijital Üretimde Eğlence Tasarım için Diploma

Graduate Diploma in Digital Production for Entertainment Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans (Fizik)

Master of Science (Physics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Dijital Sağlık Sistemleri) (Onur)

Bachelor of Information Technology (Digital Health Systems) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Mekanik)

Master of Engineering Science (Mechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çevre Bilimi)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Environmental Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Simülasyon ve Ciddi Oyunlar)

Bachelor of Computer Science (Simulation and Serious Games)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlıklı Yaşlanma lisans

Bachelor of Healthy Ageing

Lisans
Online/Uzaktan - zamanlı veya 2 yıl tam 3 yıl tam zamanlı hızlandırılmış
Nanoteknoloji alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Turizm Stream)Turizm alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Tourism (Tourism Stream)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Başarı için Bilim lisans (Onur) - Geliştirilmiş Program

Bachelor of Science (Honours) - Enhanced Program for High Achievers

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Başarı için Endonezya (Gelişmiş Program)Bölümünden lisans

Bachelor of Arts Majoring in Indonesian (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Biyomedikal) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Biomedical) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afet Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Disaster Health Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
(Yeraltı suyu Hidroloji)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Science (Groundwater Hydrology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Spor, Sağlık ve Fiziksel Aktivite lisans

Bachelor of Sport, Health and Physical Activity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Maliye)

Master of Business (Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevresel Jeoloji lisans eğitimimi tamamladıktan

Bachelor of Science Majoring in Environmental Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) (Adli ve Analitik Bilim)

Bachelor of Science (Honours) (Forensic and Analytical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Public Sector Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uygulamalı Gerontoloji Master

Master of Applied Gerontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilim lisans (Onur) (Biyoçeşitlilik ve Koruma)

Bachelor of Science (Honours) (Biodiversity and Conservation)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Yenilik ve Kurumsal)

Bachelor of Business (Innovation and Enterprise)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Sağlık Uygulama Sağlık Bilimleri lisans / Lisansüstü Diploma

Bachelor of Health Sciences / Graduate Diploma in Environmental Health Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (Matematik)

Master of Science (Mathematics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Önceki akademik deneyimine bağlı olarak tam Zamanlı - 1 - 2 yıl ()
Özürlü Politikasının ana ve Uygulama

Master of Disability Policy and Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji Araştırmaları usta

Master of Biotechnology Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlahiyat alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Theological Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan lisans Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bachelor of Applied Geographical Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Endonezya Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Indonesian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi alanında lisans eğitimimi tamamladıktan

Bachelor of Science Majoring in Environmental Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) (Çevre Bilimleri)

Bachelor of Science (Honours) (Environmental Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasette Yüksek Başarı için (Gelişmiş Program)Bölümünden lisans

Bachelor of Arts Majoring in Politics (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların ana (Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler)

Master of Laws (International Law and International Relations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
Arkeoloji ve Miras Yönetimi Master (İleri Seviye giriş)

Master of Archaeology and Heritage Management (Advanced level entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Akut Bakım)

Master of Nursing (Acute Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Örgütsel Öğrenme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Organisational Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Cinsiyet ve Kalkınma alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Gender and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık İdaresi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Elektrik Mühendisliği)

Master of Engineering Science (Electrical and Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (İkincil) Eğitim lisans / Lisans

Bachelor of Education (Secondary) / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Su Kaynakları Yönetimi)Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Science (Water Resources Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişsel Davranış Terapisi alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Cognitive Behaviour Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik lisans Fen Bilimleri

Bachelor of Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans

Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Psikoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekran yüksek lisans Belgesi ve Medya Üretimi

Graduate Certificate in Screen and Media Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Öğretim Diller lisans / Master (İkincil)

Bachelor of Languages / Master of Teaching (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yazılım) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Software) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Odyoloji yüksek lisans

Master of Audiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Coğrafya ve Çevre Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Geography and Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Sosyal Çalışma Giriş Nitelikli)

Master of Social Work (Qualified Social Work Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik ana (İç)

Master of Engineering (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Bilişsel Bilim Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Cognitive Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim lisans ve Profesyonel Yazma

Bachelor of Communication and Professional Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mühendisliği (Robotik) Mühendisliği Lisans (Onur) / yüksek lisans (Elektronik)

Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours) / Master of Engineering (Electronics)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ticaret lisans (İşletme Ekonomisi)

Bachelor of Commerce (Business Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilim Master (Malzeme)

Master of Engineering Science (Materials)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master (Yüksek Öğretim)

Master of Education (Higher Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans (Uluslararası Kalkınma)

Master of Arts (International Development)

Yüksek Lisans
Önceki akademik deneyimine bağlı olarak tam Zamanlı - 6 ay - 1,5 yıl ()
Arkeoloji ve Miras Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Archaeology and Heritage Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Master (Su Kaynakları Yönetimi)

Master of Science (Water Resources Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğlence Tasarım için Dijital Üretim alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Digital Production for Entertainment Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Temel Sağlık Hizmetleri)Hemşirelik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing (Primary Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilgisayar ve Ağ Sistemleri) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Computer and Network Systems) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Fransızca Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in French

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Başarı için Hukuk ve Toplum Bölümünden lisans (Gelişmiş Program)

Bachelor of Arts Majoring in Law and Society (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Coğrafya)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Geography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilim lisans (Onur) (Nanoteknoloji)

Bachelor of Science (Honours) (Nanotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Görsel Sanatlar Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaşlı Bakım Palyatif Bakım ustası

Master of Palliative Care in Aged Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Master of Business (Uluslararası İşletme)

Master of Business (International Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji lisans

Bachelor of Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (Maliye)

Bachelor of Commerce (Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Engelli Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Disability Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Moda) Yaratıcı Sanat lisans (VETERİNER yolu)

Bachelor of Creative Arts (Fashion) (VET pathway)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek Başarı için İspanyolca (Gelişmiş Program Bölümünden lisans)

Bachelor of Arts Majoring in Spanish (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil (İkincil) Eğitim lisans / Lisans

Bachelor of Education (Secondary) / Bachelor of Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Gerontoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Applied Gerontology

Yüksek Lisans
Zaman sadece bir parçası Online/Uzaktan - 1 yıl ( -)
Mühendislik bilimlerinde lisansüstü Diploma

Graduate Diploma in Engineering Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Yüksek Achie için Çevresel Çalışmalar (Gelişmiş Program Bölümünden lisans ...

Bachelor of Arts Majoring in Geography and Environmental Studies (Enhanced Program for High Achie ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ana (Özel Eğitim)

Master of Education (Gifted Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl - Temel Giriş Seviyesi
Bilgi Teknolojisi lisans (Dijital Medya) (Onur)

Bachelor of Information Technology (Digital Media) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Hukuk Bölümü mezunu ve Toplum

Bachelor of Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Mikrobiyoloji uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Tarih Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Beslenmesi lisans

Bachelor of Human Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Eğitim ana (Özel Eğitim)

Master of Education (Special Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl - Temel seviye giriş
Palyatif Bakım yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Palliative Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Yenilik ve İşletme Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Innovation and Enterprise

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş Liderlik)Ticaret lisans

Bachelor of Commerce (Advanced Leadership)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 3 - 3,5
Klinik Eğitim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Clinical Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Diller lisans

Bachelor of Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişsel Davranış Terapisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Cognitive Behaviour Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Kriminoloji lisans

Bachelor of Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Drama Yüksek Başarı için (Gelişmiş Program Okuyor)

Bachelor of Arts Majoring in Drama (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Erken Çocukluk)Öğretim lisans / Master

Bachelor of Arts / Master of Teaching (Early Childhood)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ebelik lisans (Ön Kayıt)

Bachelor of Midwifery (Pre-Registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Eğitimi (Liderlik ve Yönetim)

Master of Education (Leadership and Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl - Temel seviye giriş
Yüksek Başarı için İtalyanca (Gelişmiş Program Bölümünden lisans)

Bachelor of Arts Majoring in Italian (Enhanced Program for High Achievers)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Lisans (Onur) (Kimyasal Bilimler) / Ana (Malzeme)

Bachelor of Science (Honours) (Chemical Sciences) / Master of Engineering (Materials)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelik yüksek lisans (Öğrenme ve Öğretme)

Master of Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek lisans (Yeraltı Hidroloji)

Master of Science (Groundwater Hydrology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Su Ürünleri)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Science (Aquaculture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Palyatif Bakım alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Palliative Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans (Post-kayıt)

Bachelor of Nursing (Post-registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Hidroloji ve Su Kaynakları Yönetimi Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Environmental Hydrology and Water Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil Çalışmaları yüksek lisans

Master of Language Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Sağlık yüksek lisans Belgesi (Öğrenme ve Öğretme)

Graduate Certificate in Global Health Care (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Zaman sadece bir parçası Online/Uzaktan - 1 yıl ( -)
Mühendisliği Mühendislik lisans (Biyomedikal) (Onur) / Ana (Biyomedikal)

Bachelor of Engineering (Biomedical) (Honours) / Master of Engineering (Biomedical)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Iş lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Bachelor of Business (Human Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş usta

Master of Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Öğrenme ve Öğretme)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma Patolojisi lisans

Bachelor of Speech Pathology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Elektrik) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Electrical) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nanoteknoloji yüksek lisans

Master of Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paramedik lisans eğitimi

Bachelor of Paramedic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Eğitim Master (Araştırma)

Master of Clinical Education (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Öğretim lisans / Master (Birincil R-7)

Bachelor of Arts / Master of Teaching (Primary R-7)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öğretim yüksek lisans (Erken Çocukluk)

Master of Teaching (Early Childhood)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Rehabilitasyon alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Clinical Rehabilitation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Özel Eğitim Eğitim lisans (İkincil) / Lisans

Bachelor of Education (Secondary) / Bachelor of Special Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Robotik) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim Master (Biyomedikal)

Master of Engineering Science (Biomedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoteknoloji alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasaların lisans ve Yasal Uygulama

Bachelor of Laws and Legal Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Geographical Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Okyanus ve İklim Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Ocean and Climate Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl