• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Masaj Terapisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Massage Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 5 dönem
İşletme ileri Diploma - İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişmiş Ayakta

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources Management Advanced Standing

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Büro Yönetimi Diploma - Yönetici

Diploma in Office Administration - Executive

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Paramedik Diploma

Diploma in Paramedic

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Dijital Görüntü Tasarımı sertifika

Certificate in Digital Image Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Su ürünleri yüksek lisans Belgesi Co-op

Graduate Certificate in Aquaculture Co-op

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mutfak Yönetim diploması

Diploma in Culinary Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Paralegal Diploma

Diploma in Paralegal

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
(Eski Güvenlik ve Risk Yönetimi)Koruma Diploma, Güvenlik ve Soruşturma

Diploma in Protection, Security and Investigation (Formerly Security and Risk Management)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sürdürülebilir Bina Tasarım ve İnşaat sertifika

Certificate in Sustainable Building Design and Construction

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Uygulanan Planlama yüksek lisans Belgesi - Çevre

Graduate Certificate in Applied Planning - Environmental

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Grafik Tasarım ileri Diploma - Görsel İletişim

Advanced Diploma in Graphic Design - Visual Communication

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Eski Otel ve Restoran Yönetimi Misafirperverliği Diploma

Diploma in Hospitality (Formerly Hotel and Restaurant Management)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Marangozluk Diploma ve Yenileme Teknikeri

Diploma in Carpentry and Renovation Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Gümrük Sınır Diploma Hizmetleri

Diploma in Customs Border Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Coğrafi Bilgi Sistemleri yüksek lisans Belgesi - Kartografik Uzman

Graduate Certificate in Geographic Information Systems - Cartographic Specialist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mücevher Temelleri sertifikası

Certificate in Jewellery Essentials

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Kentsel Ormancılık Teknisyen Diploma Co-op

Diploma in Urban Forestry Technician Co-op

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İşletme diploması - İnsan Kaynakları

Diploma in Business - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Çevre Teknisyeni Diploma - Gelişmiş Ayakta

Diploma in Environmental Technician - Advanced Standing

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ekolojik Restorasyon Onur Lisans Diploması. - Ortak Trent-Fleming Derece/Diploma

Diploma in Ecological Restoration Honours B.Sc. - Joint Trent-Fleming Degree/Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji ileri Diploma - Gelişmiş (eski Biyoteknoloji Teknoloji Uzmanı - Adli Tıp)

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (formerly Biotechnology Technologist - Forensics)

Mesleki
Tam Zamanlı - 5 dönem
Bağımsız Stüdyo Pratikte lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Independent Studio Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Sertifika Genel Sanat ve Bilim - Üniversite Transfer

Certificate in General Arts and Science - University Transfer

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
İşletme ileri Diploma - Muhasebe

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Kaynak Diploma ve İmalat Teknisyen

Diploma in Welding and Fabrication Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ekosistem Yönetimi Teknikeri Diploma

Diploma in Ecosystem Management Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Rekreasyon alanında Diploma ve Eğlence Hizmetleri

Diploma in Recreation and Leisure Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kentsel Ormancılık sertifika

Certificate in Urban Forestry

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
İşletme ileri Diploma - Pazarlama

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Pratik Hemşirelik Diploma

Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Coğrafi Bilgi Sistemleri yüksek lisans Belgesi - Uygulama Uzmanı

Graduate Certificate in Geographic Information Systems - Applications Specialist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Construction Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Sağlık yüksek lisans Belgesi, Güvenlik ve Çevresel Uygunluk (Opsiyonel Co-op)

Graduate Certificate in Health, Safety and Environmental Compliance (Optional Co-op)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Kaynakları Sondaj Teknikeri Diploma (Opsiyonel Co-op)

Diploma in Resources Drilling Technician (Optional Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
(Eski Turizm ve Seyahat)Gelişmiş Ayakta Turizmde Diploma - Küresel Seyahat -

Diploma in Tourism - Global Travel - Advanced Standing (Formerly Tourism and Travel)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Instrumentation and Control Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Doğa ve Macera Eğitimi Diploma

Diploma in Outdoor and Adventure Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Gelişim Hizmetleri İşçi Diploma

Diploma in Developmental Services Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Polis Vakıflar Diploma

Diploma in Police Foundations

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Çevre Görsel İletişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Environmental Visual Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Gelişmiş Polis Vakıf Diploma - Ayakta

Diploma in Police Foundations - Advanced Standing

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Muhasebe Diploma

Diploma in Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Electrical Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Mesleki Terapist Yardımcısı ve Fizyoterapist Yardımcısı Diploma

Diploma in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Dışavurumcu Sanatlar yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Expressive Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Diploma Görsel ve Yaratıcı Sanatlar alanında Diploma

Diploma in Visual and Creative Arts Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Küresel İş Yönetimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Global Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Hukuk Memuru olarak Diploma

Diploma in Law Clerk

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İşletme ileri Diploma - İnsan Kaynakları Yönetimi

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
İşletme ileri Diploma

Advanced Diploma in Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Elektrik Teknikleri sertifikası

Certificate in Electrical Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Ağır Ekipman Teknikleri sertifikası (Co-op)

Certificate in Heavy Equipment Techniques (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
(Eski Çocuk ve Gençlik Çalışanı)Çocuk ve Gençlik Bakım ileri Diploma

Advanced Diploma in Child and Youth Care (Formerly Child and Youth Worker)

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Sanatçı Demirci sertifika

Certificate in Artist Blacksmith

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Ağır Ekipman Operatörü sertifikası

Certificate in Heavy Equipment Operator

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Fotoğraf Sanatlarında sertifika

Certificate in Photo Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Ekosistem Yönetimi Teknolojisi ileri Diploma - Gelişmiş Ayakta

Advanced Diploma in Ecosystem Management Technology - Advanced Standing

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Diploma Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme

Diploma in Heating, Refrigeration and Air Conditioning

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Balık Diploma ve Yaban hayatı Teknikeri

Diploma in Fish and Wildlife Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Topluma Entegrasyonu Kooperatif Eğitim Yoluyla sertifika

Certificate in Community Integration Through Cooperative Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ağaçlar ve sertifika Co-op

Certificate in Arboriculture Co-op

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Orman Teknisyeni Diploma (Opsiyonel Co-op)

Diploma in Forestry Technician (Optional Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Entegre Tasarım diploması

Diploma in Integrated Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Çevre Teknisyeni Diploma (Opsiyonel Co-op)

Diploma in Environmental Technician (Optional Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kablosuz Bilgi lisansüstü Sertifika Ağ

Graduate Certificate in Wireless Information Networking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
(Eski Öğretim Görevlisi)Eğitim Desteği Diploma

Diploma in Educational Support (formerly Educational Assistant)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Spor Malzemeleri İş Diploma

Diploma in Sporting Goods Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 5 dönem
Sağlık Bilgi Yönetimi Diploma

Diploma in Health Information Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Gelişmiş Su Sistemleri, işletme yüksek lisans Belgesi ve Yönetimi Co-op

Graduate Certificate in Advanced Water Systems Operations and Management Co-op

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Genel olarak sertifika Sanat ve Bilim - Çevre ve Doğal Kaynak Araştırmaları Seçeneği

Certificate in General Arts and Science - Environmental and Natural Resource Studies Option

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Ön sertifika Hizmet İtfaiyeci Eğitim ve öğretim

Certificate in Pre-Service Firefighter Education and Training

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Balık ve Vahşi yaşam Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Fish and Wildlife Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Sen)adı Mutfak Becerileri sertifika: Şef Eğitim

Certificate in Culinary Skills (Formely Named: Chef Training)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Hareketli Görüntü Tasarımı sertifika

Certificate in Moving Image Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Ekosistem Yönetimi Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Ecosystem Management Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Mekanik Teknikleri sertifika - Tesisat

Certificate in Mechanical Techniques - Plumbing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Bilgisayar Güvenlik ve Soruşturma ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Security and Investigations

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Gelişmiş Diploma öncesi Sağlık Bilimleri Yol

Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Glassblowing sertifika

Certificate in Glassblowing

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Eczacılık Teknisyeni Diploma

Diploma in Pharmacy Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kaynak Teknikleri sertifika

Certificate in Welding Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Cultural Heritage Conservation and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Esnaf sertifika Temelleri

Certificate in Trades Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Seramik sertifikası

Certificate in Ceramics

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Fiber Sanatları sertifika

Certificate in Fibre Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Toplum ve Adalet Hizmetleri alanında Diploma

Diploma in Community and Justice Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İkinci Dil Bir Köprü Olarak İngilizce sertifika

Certificate in English As A Second Language Bridge

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Eski Turizm ve Seyahat)Turizm Alanında Diploma - Küresel Seyahat

Diploma in Tourism - Global Travel (formerly Tourism and Travel)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İş Diploma

Diploma in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Yeryüzünde Diploma Kaynakları Teknisyen Co-op

Diploma in Earth Resources Technician Co-op

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Yüksek lisans Müze Yönetiminde yol gösterici Belgesi ve

Graduate Certificate in Museum Management and Curatorship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Marangozluk sertifika ve Yenileme Teknikleri

Certificate in Carpentry and Renovation Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Eğitim Desteği Diploma - Gelişmiş Ayakta

Diploma in Educational Support - Advanced Standing

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Patlatma Teknikleri sertifikası

Certificate in Blasting Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Terapötik Rekreasyon yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Therapeutic Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Fitness ve Sağlığı geliştirme Diploma

Diploma in Fitness and Health Promotion

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sosyal Hizmet Çalışanı Diploma

Diploma in Social Service Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem