• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma BA (Onur)

Youth Work and Community Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Festivaller Yönetimi ve Drama Çalışmaları BA (Onur)

Arts and Festivals Management and Drama Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
FdA Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi FdA

FdA Sports Coaching and Physical Education FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık ve toplumsal Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans/PgDip/PgCert

Health and Community Development Studies MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kontur Moda İletişim BA (Onur)

Contour Fashion Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum BSc sağlık ve Refah (Onur)

Health and Wellbeing in Society BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Tarih BA (Onur)

English and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akıllı Sistemler BSc (Onur)

Intelligent Systems BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MA ile moda Yönetimi

Fashion Management with Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Tarihi ve Kültürü MA

Sport History and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Ekonomi BA (Onur)

Accounting and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master of Business MBA Sürdürülebilir İş

Master of Business MBA Sustainable Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(Fast-track) muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance (fast-track) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Küresel Liderlik ve Yönetim BSc (Onur) BSc

Global Leadership and Management BSc (Hons) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Sanatlar MA

Digital Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Polislik Çalışmaları BA ile cezai Soruşturma 14.

Criminal Investigations with Policing Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik, Teknoloji ve Performans BA (Onur)

Music, Technology and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Zekası Sistemleri ve Veri MSc/PG Daldırma/PG Cert Madencilik

Business Intelligence Systems and Data Mining MSc/PG Dip/PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürlerarası İş İletişimi Yüksek Lisans

Intercultural Business Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans/PgDip/PgCert

Health Psychology MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sahne ve Ekran BA için oyunculuk (Onur)

Acting for Stage and Screen BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Tasarım MA

Interior Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ürün ve Mobilya Tasarımı BA (Onur)

Product and Furniture Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Ceza Adalet LİSANS (Onur)

Law and Criminal Justice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Kanunu ve Uygulama LLM

Employment Law and Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Hukuk, İnsan Hakları ve Sosyal Adalet LİSANS (Onur)

Law, Human Rights and Social Justice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi ve İletişim Teknolojisi BSc (Onur)

Information and Communication Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş ve Finans MSc

International Business and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Festivaller Yönetimi BA (Onur)

Arts and Festivals Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor MSc İşletme Yönetimi

Business Management in Sport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14 Mandarin Çince BA ile medya ve İletişim

Media and Communication with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Motorsporları MA iş

Business of Motorsport MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Medya BA (Onur)

English and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma MSc/PgDip/PgCert

Energy and Sustainable Development MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sahne Sanatları BA (Onur)

Performing Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konut Çalışmaları PGCert

Housing Studies PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Odyoloji) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business Management and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğraf ve Video BA (Onur)

Photography and Video BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve İngilizce Dil BA (Onur)

Creative Writing and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma Çalışmaları MA

Youth and Community Development Studies MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tasarım Yenilik MA

Design Innovation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Vakfı BA (Onur)

Media Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik İyi MSc/PgDip/PgCert Olmak

Psychological Well-Being MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Mandarin BA ile eğitim Çalışmaları

Education Studies with Mandarin BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Ekonomi BA (Onur)

Law and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma MA

Youth Work and Community Development MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Mimarlık ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Architecture and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırmacı Gazetecilik MA

Investigative Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Drama Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Drama Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fransız BA ile eğitim Çalışmaları

Education Studies with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Eczacılık PGCert

Clinical Pharmacy PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Klinik Eczacılık PGDip

Clinical Pharmacy PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

International Business and Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Adli Muhasebe MSc

Forensic Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Hukuk BA (Onur)

Business Management and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Yönetimi ve Girişimcilik MA

Design Management and Entrepreneurship MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku LLM

International Human Rights Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Dijital Tasarım MA

Digital Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Pazarlama BA ile moda Satın

Fashion Buying with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ekonomisi ve Risk Yönetimi MSc

Business Economics and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Reklam ve Pazarlama İletişim BA (Onur)

Advertising and Marketing Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MSc/PgDip/PgCert

Mechanical Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Mimarlık (Mesleki Deneyim ve Kalkınma Kaydı, PEDR) Mesleki Gelişim Diploma

Architecture (Professional Experience and Development Record, PEDR) Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
İlaç ve Kozmetik Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical and Cosmetic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Kalite Tasarım tarafından MSc/PgDip/PgCert

Pharmaceutical Quality by Design MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tekstil Tasarımı BA (Onur)

Fashion Textile Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Hukuku LLM

Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım (Resim) BA (Onur)

Graphic Design (Illustration) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Gazetecilik BA (Onur)

International Relations and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. hazır Giyim Teknolojisi BA ile moda Satın

Fashion Buying with Garment Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayarlar İş için BSc (Onur)

Computing for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Medya BA (Onur)

English Language and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Psikolojisi BA (Onur)ile Çalışmalar

Education Studies with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Creative Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi BMedSc (Onur)

Medical Science BMedSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş ve Girişimcilik yüksek lisans

International Business and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
İngiliz Dili ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Language and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip/PgCert

Electronic Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları MSc

Physician Associate Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk ve Toplum Sağlığı (Üst) BSc (Onur)

Public and Community Health (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kontur Moda BA (Onur)

Contour Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Hukuku LLM

Sports Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
14. Fransız BA ile medya ve İletişim

Media and Communication with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma Çalışmaları PGDip

Youth and Community Development Studies PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma PGDip

Youth Work and Community Development PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar MSc/PgDip/PgCert

Computing MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Onur) (Entegre Yüksek Lisans) Mekatronik MEng

Mechatronics (Integrated Masters) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akıllı Sistemler MCompu (Onur)

Intelligent Systems MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Pazarlama BA (Onur)ile Satın

Fashion Buying with Merchandising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Gazetecilik BA (Onur)

Creative Writing and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ekonomi ve İş analizi yüksek lisans

Business Economics and Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil ve konuşma Terapisi BSc (Onur)

Speech and Language Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Stratejik ve Dijital Pazarlama MSc

Strategic and Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım MA

Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) Topluluklar ve Gençlerin BA ile çalışmak 14.

Work with Communities and Young People (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset MA

Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Diplomasi ve Dünya Düzeni MA

Diplomacy and World Order MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayın Gazetecilik BA (Onur)

Broadcast Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Education Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Festivaller Yönetim ve Dans BA (Onur)

Arts and Festivals Management and Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji Mühendisliği BEng BEng (Onur)

Energy Engineering BEng BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PgDip

Specialist Community Public Health Nursing PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Mandarin çincesi ile tarih BA (Onur)

History with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme master'ı (Genel)

Master of Business Administration (Global)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Mandarin Çince, İngilizce BA (Onur)

English with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik MSc/PG Daldırma/PG Cert

Cyber Security MSc/PG Dip/PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Oyunculuk BA (Onur)

Professional Acting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Business Economics and International Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Gazetecilik BA (Onur)

English and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Uygulama MA/PgDip/PgCert

Education Practice MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız BA ile Tarihi 14.

History with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Öğretmenliği MA

English Language Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Ekonomisi ve Pazarlama MSc

Business Economics and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Küresel Finans ve Yatırım MSc

Global Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Entegre Yüksek Lisans) Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Integrated Masters) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ses ve Kayıt Teknolojisi BSc (Onur)

Audio and Recording Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik BEng (Onur)

Mechatronics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Programlama Bilgisayar Oyunları BSc (Onur)

Computer Games Programming BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip/PgCert

Software Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Ticaret ve Pazarlama BA (Onur)

Business and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor yönetimi, Hukuk ve Beşeri Bilimler MA

Management, Law and Humanities of Sport MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reklam ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans

Advertising and Public Relations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Pazarlama ve İş BA (Onur)

International Marketing and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik MSc/PgDip/PgCert

Mechatronics MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İşletme Bilgi Sistemleri BSc (Onur)

Business Information Systems BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mandarin Çince, İngilizce BA (Onur)

English Language with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Film yapım MA

International Film Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Gazetecilik BA (Onur)

History and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Endüstriler MSc İşletme Yönetimi

Business Management in the Creative Industries MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Biyomedikal Bilim MSc/PgDip/PgCert

Advanced Biomedical Science MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Accounting and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Toplum Refah ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Health and Wellbeing in Society BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akıllı Sistemler MSc/PgDip/PgCert

Intelligent Systems MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası İş ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk MSc

International Business and Corporate Social Responsibility MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Çevre Hukuku ve Uygulama LLM

Environmental Law and Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Klinik Eczacılık Yüksek Lisans

Clinical Pharmacy MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 ay
GOOGLE Kaydedilebilir SPQ MSC (Uzman Hemşirelik) hemşirelik

Nursing (Specialist District Nursing) with NMC Recordable SPQ MSC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik ve Siyaset BA (Onur)

Journalism and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avukatlar için İşletme MBA yüksek lisans

Master of Business Administration MBA for Lawyers

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda İletişim ve tasarım BA (Onur)

Fashion Communication and Styling BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Adli ve Güvenlik MSc/PgDip/PgCert mesleki Uygulama

Professional Practice in Digital Forensics and Security MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Tasarım MA

Product Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce MA

English MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi ve Ekonomi BA (Onur)

Business Management and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Mandarin Çince BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Hukuk ve Etik yüksek lisans

Medical Law and Ethics LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Siber Teknoloji MSc

Cyber Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Yenilik MSc

Design Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Business Economics and Business Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi PGDip

Human Resource Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Information Systems Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Eczacılık (4 yıl) MPharm (Onur)

Pharmacy (4 years) MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzikal Tiyatro performans BA (Onur)

Performance in Musical Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tekstil Tasarım, Teknoloji ve Yenilik MSc

Textile Design, Technology and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji BA (Onur)kriminoloji

Criminology with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım MA

Architectural Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. iş Girişimcilik ve Yenilik BA

Business Entrepreneurship and Innovation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar BSc vakıf Yıl (Onur)

Foundation Year in Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik Tasarım (İnteraktif) BA (Onur)

Graphic Design (Interactive) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız BA ile İngilizce (Onur)

English Language with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknoloji BSc (Onur)

Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Medya BA (Onur)

Journalism and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda ve Tekstil MA

Fashion and Textiles MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi ve Finans BA (Onur)

Business Management and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik, Sağlık ve toplumsal Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans

Youth Work, Health and Community Development Studies MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kamu Yönetimi ve Yönetim BA (Onur)

Public Administration and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bağımsız Çalışma : Leicester Medya Okulu MA/MSc/PgDip/PgCert

Independent Study : Leicester Media School MA/MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası İlişkiler ve ekonomi BA (Onur)

Economics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yıl Sıfır BSc (Onur)

Engineering Year Zero BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl