• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Beslenme ve Sağlık BSc (Onur)

Nutrition and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Sanatlar Uygulama MA

Contemporary Arts Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Klinik Uygulama MSc

Advanced Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları PgCert

Peace and Conflict Studies PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
Yazılım Geliştirme MSc

Software Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilim MA

English Language Teaching and Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojileri Yönetimi MBA

Information Technology Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Ürün Tasarımı Yüksek Lisans

Industrial Product Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BSc (Onur)

Learning Disabilities Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Gazetecilik MA

Global Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik ve Kimyasal Bilimler BSc (Onur)

Biological and Chemical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Yönetimi MA

Design Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş için Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Information Technology for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Hizmetler HND

Financial Services HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Danışmanlık (Bütünleştirici Teori ve Pratik) HNC

Counselling (Integrative Theory and Practice) HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Uygulama PgCert

Clinical Practice PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme (Üst) BA (Onur)

International Business (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. beslenme Bilimi ve İnsan Beslenmesi BSc

Dietetics and Human Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mali Hizmetler BA (Onur)

Financial Services BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Pazarlama MA

Digital Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım ve Ulaştırma yüksek lisans

Design and Transport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ve Halkla İlişkiler HND

Marketing and Public Relations HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim, Kültür ve Medya MA

Communication, Culture and Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat ve Yapı Mühendisliği BEng (Onur)

Civil and Structural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi yönetimi Teknolojisi

Management of Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik Yüksek Lisans

Cyber Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi ve Liderlik HND

Business Management and Leadership HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adli Bilişim Yüksek Lisans

Forensic Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Analitik Kimya ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Analytical Chemistry and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Proje ve Maliyet Yönetimi MSc

Construction Project and Cost Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş BA dil (Onur)

Languages for International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Deneyim MSc ile biyomedikal Bilim

Biomedical Science with Professional Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Sağlık ve Sosyal Bakım HND

Health and Social Care HND

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital ve Teknoloji Çözümleri HND

Digital and Technology Solutions HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım Yılı (Foundation) Vakfı Sertifikası

Health and Social Care (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

International Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Pazarlama (Üst) BA (Onur)

Global Marketing (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Psikoloji BSc (Onur)

Criminal Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yukarı (Üst) uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality and Tourism Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans Uluslararası İşletme (Üst) BA (Onur)

Accounting and Finance for International Business (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Hukuk HND

Business and Law HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Afet Yönetimi BSc (Onur)

International Disaster Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları PgDip

Peace and Conflict Studies PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
Spor Yönetimi Yüksek Lisans

Sport Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknoloji BSc (Onur)

Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Moda Yönetimi MBA

International Fashion Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital ve Teknoloji Çözümleri BSc (Onur)

Digital and Technology Solutions BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal ve Terapötik Bahçe Bitkileri yüksek lisans

Social and Therapeutic Horticulture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyunları Teknoloji BSc (Onur)

Games Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi MSc

Accounting and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Güvenlik PgDip

Maritime Security PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Marka Yönetimi MA

Brand Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Mekanik (Üst) Mühendisliği BSc (Onur)

Applied Mechanical Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik ve Yönetim MSc

Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Girişimcilik MA

Global Entrepreneurship MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Muhasebe HNC

Professional Accounting HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı ve Toplum Çalışmaları BA (Onur)

Public Health and Community Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim ve Liderlik HNC

Management and Leadership HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Civil and Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Oil and Gas Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistem ve Kontrol yüksek lisans

Systems and Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans

Management Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk Gelişimi ve Öğrenme BA (Onur)

Early Childhood Development and Learning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Gelişimi ve (Temel Yıl) Öğrenme hazırlık Sertifikası

Early Childhood Development and Learning (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasa ve uygulamalar (Temel Yıl) hazırlık Sertifikası

Law and Practice (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim ve Liderlik BA (Onur)

Management and Leadership BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol, Gaz ve Enerji Yönetimi BSc (Onur)

Oil, Gas and Energy Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi Politikası ve Uluslararası Ticaret yüksek lisans

Economic Policy and International Trade MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Veri analizi Mscı

Mathematics and Data Analytics MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım HNC

Health and Social Care HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yılı (Foundation) Vakfı Sertifikası

Business (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik ve Kimyasal Bilimler HND

Biological and Chemical Sciences HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Finansal Hizmetler MBA

Global Financial Services MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Danışmanlık, Koçluk ve Mentorluk BA (Onur)

Counselling, Coaching and Mentoring BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama ve Halkla İlişkiler HNC

Marketing and Public Relations HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Hukuk HNC

Business and Law HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Deneyim sağlık Yönetimi MBA

Health Care Management with Professional Experience MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans BSc (Onur)

Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Disaster Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimler BSc (Onur)

Social Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Teknolojiler Yılı (Foundation) Vakfı Sertifikası

Digital Technologies (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans

Molecular Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Motorsporları Mühendisliği BEng (Onur)

Motorsport Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Liderlik BA (Onur)

Business Management and Leadership BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik Tasarım MA

Graphic Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim ve Liderlik HND

Management and Leadership HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama BA (Onur)

Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Beslenme MSc

Public Health Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Doğal Afetler BSc (Onur)

Geography and Natural Hazards BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA kadar küresel Pazarlama üst (Onur)

Global Marketing top up BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Yılı (Foundation) Vakfı Sertifikası

Engineering (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Business and Organisational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Global Health Care Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk LİSANS (Onur)

Law and Practice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Biological and Forensic Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA Uluslararası İş üst muhasebe ve Finans (Onur)

Accounting and Finance for International Business top up BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişim (Üst) BSc (Onur)

Informatics (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Jinekoloji BSc (Onur)

Human Biosciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Deneyim farmakoloji ve İlaç Keşfi MSc

Pharmacology and Drug Discovery with Professional Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
İngilizce İş için (Üst) BA (Onur)

English for Business (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kombine Mühendislik HNC

Combined Engineering HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Tasarım Mühendisliği MSc

Product Design Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Tasarım Danışmanlığı (Hızlandırılmış Rota) BA (Onur)

Digital Design Consultancy (Accelerated Route) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Reklam ve Pazarlama MA

Advertising and Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Yaşam Bilim Yılı (Foundation) Vakfı Sertifikası

Health and Life Science (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik BSc (Onur)

Cyber Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Deneyime sahip küresel Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Global Health Care Management with Professional Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

French and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Temel Eğitim ve Öğretim Çalışmaları HNC

Primary Education and Teaching Studies HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Muhasebe HND

Professional Accounting HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Moda Pazarlama Yüksek Lisans

International Fashion Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gençlik Koçluk bilim ve Geliştirme MSc

Science of Youth Coaching and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık, Eğitim ve Refah (hazırlık Yılı) hazırlık Sertifikası

Health, Education and Wellbeing (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kombine Mühendislik HND

Combined Engineering HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Moda Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

International Fashion Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Pazarlama BA (Onur)

Sport Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji BA (Onur)

Sociology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam ve Pazarlama BA (Onur)

Advertising and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akademik Gelişim PGCert Yazma

Academic Writing Development PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik HND

Cyber Security HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık (Bütünleştirici Teori ve Pratik) HND

Counselling (Integrative Theory and Practice) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Otomotiv Tasarım MA

Automotive Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans

Health Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk Gelişimi ve Öğrenme HNC

Early Childhood Development and Learning HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Hukuk BA (Onur)

Business and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İllüstrasyon ve Animasyon MA

Illustration and Animation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa İşletme Yönetimi BA (Onur)

European Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal ve Sağlık Liderlik ve Yönetim yüksek lisans

Social and Health Care Leadership and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi MBA

International Human Resource Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi HND

Computing Science HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Pazarlama (Üst) BA (Onur)

International Marketing (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metraj ve Ticari Yönetim BSc (Onur)

Quantity Surveying and Commercial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Global İşletme MBA

Global Business MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hızlandırılmış Rota) küresel İşletme Yönetimi BA (Onur)

Global Business Management (Accelerated Route) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Petrol, Gaz ve Enerji Hukuku LLM

Oil, Gas and Energy Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmakoloji ve İlaç Keşfi MSc

Pharmacology and Drug Discovery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Lojistik MSc

International Business Logistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Finans MSc

Global Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar ve Gençler'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children and Young People's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gömülü Mikroelektronik ve Kablosuz Sistemler yüksek lisans

Embedded Microelectronics and Wireless Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Psikoloji Doktora

Clinical Psychology Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etik Hack ve Siber BSc (Onur)

Ethical Hacking and Cybersecurity BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polislik BA (Onur)

Policing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençler bakımı Kanseri Genç Yetişkinler/

Caring for Teenagers/Young Adults with Cancer

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
MA resim

Painting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (hazırlık Yılı) hazırlık Sertifikası

Accounting and Finance (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Danışmanlık (Bütünleştirici Teori ve Pratik) BA (Onur)

Counselling (Integrative Theory and Practice) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Deneyim dolandırıcılık Soruşturma Yönetimi MSc

Fraud Investigation Management with Professional Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Diplomasi, Hukuk ve Küresel Değişim MA

Diplomacy, Law and Global Change MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe BA (Onur)

Accountancy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA uluslararası Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği üst (Onur)

International Hospitality and Tourism Management top up BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Manufacturing Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ürün Tasarım MDes

Product Design MDes

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
21. Yüzyıl Medya Uygulama MA

21st Century Media Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Yönetimi BSc (Onur)

Aviation Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Acil durum Planlama ve Yönetimi MSc

Emergency Planning and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans

Renewable Energy Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser olan Genç/Genç Yetişkin

The Developing Teenager/Young Adult with Cancer

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Uluslararası Ekonomi ve Ticaret BA (Onur)

International Economics and Trade BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi ve Liderlik HNC

Business Management and Leadership HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi ve Farmakolojik Bilimler BSc (Onur)

Medical and Pharmacological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Temel Eğitim ve Öğretim Çalışmaları HND

Primary Education and Teaching Studies HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans

Automotive Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Applied Sport and Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel İşletme Yönetimi BA (Onur)

Global Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Sistemleri Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi MSc

Engineering Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Öğretim İşletme Bölümü Uygulama Diploma

Operating Department Practice Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Moda Yönetimi & Pazarlama (Üst) BA (Onur)

International Fashion Management & Marketing (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Deneyimi ile biyoteknoloji MSc

Biotechnology with Professional Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Occupational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Online)genç ve Genç Yetişkin Kanser Bakım PGCert

Teenage and Young Adult Cancer Care PGCert (online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Mesleki Deneyim MSc ile Moleküler Biyoloji

Molecular Biology with Professional Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Uluslararası Pazarlama MSc

International Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya BA (Onur)

Digital Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans

Applied Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otomotiv Gazetecilik MA

Automotive Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Yaratıcı Yazma MA

Professional Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Veri analizi BSc (Onur)

Mathematics and Data Analytics BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşbirlikçi Tiyatro MA Yapma

Collaborative Theatre Making MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital ve Teknoloji Çözümleri HNC

Digital and Technology Solutions HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. medya Üretimi BA

Media Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Hukuk BA (Onur)

Criminology and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Terörizm, Uluslararası Suç ve Küresel Güvenlik MA

Terrorism, International Crime and Global Security MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Yönetimi MBA

Health Care Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim Yüksek Lisans

Biomedical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Güvenliği MA

Maritime Security MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Yukarı (Üst) uluslararası Olay ve Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

International Event and Hospitality Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik için dijital Teknoloji MSc

Digital Technology for Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üretim Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi yüksek lisans

Production Engineering and Operations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Ekonomisi Yüksek Lisans

International Business Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hukuk LİSANS (Onur)

International Law LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Gelişimi ve Öğrenme HND

Early Childhood Development and Learning HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar ve İllüstrasyon BA (Onur)

Fine Art and Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kurumsal ve Girişimcilik BA (Onur)

Enterprise and Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret ve Pazarlama BA (Onur)

Business and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi BA (Onur)

Sport Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi MA

Marketing Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Manuel Terapi MSc

Manual Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Güvenliği, denetim ve Kontrol BSc (Onur)

Food Safety, Inspection and Control BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda BA (Onur)

Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortam (Üst) BA (Onur)

Media (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik BA (Onur)

Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Deneyim ile iş ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Business and Organisational Psychology with Professional Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
İnşaat Mühendisliği BSc (Onur)

Civil Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği MEng

Environmental Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Finans ve Muhasebe BA (Onur)

International Finance and Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Bilgisayar BA (Onur)

Multimedia Computing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi MSc

International Events Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Çevre Teknolojisi yüksek lisans

Petroleum and Environmental Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı ve toplumsal Çalışmalar HND

Public Health and Community Studies HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Moda İş BA (Onur)

International Fashion Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Pazarlama MBA

International Marketing MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Ekonomi BA (Onur)

Financial Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afet Yönetimi ve Acil durum Planlama BSc (Onur)

Disaster Management and Emergency Planning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv ve Ulaşım Tasarım BA (Onur)

Automotive and Transport Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme BA (Onur)

Business Administration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Finans BA (Onur)

Business and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanun ve Uygulama HND

Law and Practice HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Hizmetler HNC

Financial Services HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BA kadar küresel İş üst (Onur)

Global Business top up BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Global Logistics Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi MSc

International Hospitality and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm ve Otelcilik HNC

Tourism and Hospitality Management HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans

Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Yönetimi

Oil and Gas Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Tasarım MA

Interior Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl