• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yetişkin Ruh Sağlığı PGDip

Adult Mental Health PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Siyasi Ekonomi BSc (Onur)

International Political Economy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapı Mühendisliği MEng (Onur)

Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA (Tam zamanlı)

MBA (Full-time)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çocuk Hemşirelik PGDip

Child Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İletişim ve Kalkınma MA

International Communications and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diplomasi ve Dış Politika MA

Diplomacy and Foreign Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Construction Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası kamu Hukuku LLM

Public International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Siyaset MA

International Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş (Profesyonel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

International Business (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Uygulama Hemşirelik PGDip

Advanced Practice Midwifery PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi, Finans ve Risk MSc

Project Management, Finance and Risk MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş (Yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

International Business (with Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Gazetecilik MA

International Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım PGDip gelişmiş Pratik

Advanced Practice in Health and Social Care PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji ve Çevre Teknoloji ve Ekonomi yüksek lisans

Energy and Environmental Technology and Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Ticaret ve Finans yüksek lisans

Mathematical Trading and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Criminology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazete Gazetecilik MA

Newspaper Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Global Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Emlak MSc

Real Estate MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi, Dijital İnovasyon ve Girişimcilik BSc (Onur)

Business Management, Digital Innovation and Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Bilim MSc

Information Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erasmus Mundus yüksek lisans: Gazetecilik, Medya ve Küreselleşme MA

Erasmus Mundus Masters: Journalism, Media and Globalisation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mali Gazetecilik MA

Financial Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Nükleer Santraller) İnşaat Mühendisliği Yapıları MSc

Civil Engineering Structures (Nuclear Power Plants) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapısal Mühendislik (mesleki yerleştirme ile) MEng (Onur)

Structural Engineering (with professional placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik, Sosyal ve Bilişsel Sinirbilim yüksek lisans

Clinical, Social and Cognitive Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Yasal Becerilerini LLM

Professional Legal Skills LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
International Foundation (Matematik) Hazırlık Sertifikası

International Foundation (Mathematics) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, İletişim ve Sosyoloji BSc (Onur)

Media, Communication and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve konuşma Terapisi yüksek lisans

Speech and Language Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Stratejisi ve Yenilik MSc

Marketing Strategy and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kütüphanecilik MA

Library Science MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Denizcilik işletmesi ve Yönetimi Yüksek Lisans

Maritime Operations and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Politika BSc (Onur)

International Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (Profesyonel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş BSc (Onur)

International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yetişkin ve Ruh Sağlığı Hemşireliği (ön kayıt)

Adult and Mental Health Nursing (pre-registration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik (mesleki yerleştirme ile) MEng (Onur)

Biomedical Engineering (with professional placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sivil Dava ve Uyuşmazlık çözümü yüksek lisans

Civil Litigation and Dispute Resolution LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hızlı Sigorta ve Risk Yönetimi-MSc parça

Insurance and Risk Management fast-track MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı MSc

Child and Adolescent Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya Bilimi BSc (Onur)

Actuarial Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Sistemleri Analiz ve Tasarım yüksek lisans

Business Systems Analysis and Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama Ders PGDip

Legal Practice Course PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik, Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği, Halk Sağlığı Yüksek Lisans Diploması

Public Health (District Nursing, Health Visiting or School Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Oyun Teknolojisi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Games Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans

Organisational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Vakfı (Gazetecilik) Vakfı Sertifikası

International Foundation (Journalism) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuk Hemşireliği (Yüksek Lisans Diploması) PGDip

Child Nursing (Postgraduate Diploma) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
İşletme Yönetimi (Profesyonel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Business Management (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kurgu Olmayan) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (Non-Fiction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aktüerya (temel yıl) BSc (Onur)

Actuarial Science (with Foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kantitatif Finans Yüksek Lisans

Quantitative Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Birliği Hukuku LLM

European Union Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yatırım Yönetimi MSc

Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama (Profesyonel Yerleştirme ile) ile iş BSc (Onur)

Business with Marketing (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Uluslararası Finans BSc (Onur)

Banking and International Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Vakfı (İktisat) Hazırlık Sertifikası

International Foundation (Economics) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji BSc (Onur)ile sosyoloji

Sociology with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (kuruluş Yılı dahil) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma ve Dil Bilimi BSc (Onur)

Speech and Language Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım MSc gelişmiş Pratik

Advanced Practice in Health and Social Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Profesyonel Yerleştirme ile) yatırım ve Finansal Risk Yönetimi BSc

Investment and Financial Risk Management (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Vakıf (Hukuk) Vakıf Belgesi

International Foundation (Law) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

International Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Sağlık yüksek lisans sağlık Psikoloji

Health Psychology with Psychology and Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hemşire Uygulayıcısı - Oftalmik MSc

Advanced Nurse Practitioner - Ophthalmic MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Enerji Kanun ve Yönetmelik LLM

International Energy Law and Regulation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Yerleştirme ile işletme Yönetimi, Dijital İnovasyon ve Girişimcilik () Lisans (H ...

Business Management, Digital Innovation and Entrepreneurship (with Professional Placement) BSc (H ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans (Profesyonel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Finance (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş yılı ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendislik () BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering and Biomedical Engineering (with Foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomisi / Uluslararası İşletme Ekonomisi Yüksek Lisans

Business Economics / International Business Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Matematik Yüksek Lisans

Financial Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yatırım ve Finansal Risk Yönetimi BSc (Onur)

Investment and Financial Risk Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Televizyon Gazeteciliği MA

Television Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Yenilik, Yaratıcılık ve Liderlik MSc

Innovation, Creativity and Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Hukuku LLM

Maritime Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Uluslararası Finans MSc

Banking and International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği (profesyonel yerleştirme ile) MEng (Onur)

Civil Engineering (with professional placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Finans BSc (Onur)

Mathematics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dergi Gazetecilik MA

Magazine Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Radyografi (Ortopedik) BSc (Onur)

Radiography (Diagnostic Imaging) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) gelişmiş Uygulama Sağlık ve Sosyal Bakım MSc

Advanced Practice in Health and Social Care (Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Danışmanlık Psikolojisi DPsych Doktora

Professional Doctorate in Counselling Psychology DPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bar Profesyonel Eğitim Kursu PGDip

Bar Professional Training Course PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Girişimcilik ile İnternet MSc

Internet of Things with Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Pratik Hemşirelik) Birinci Basamak Lisansüstü Diploma

Primary Care (Practice Nursing) Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Havacılık Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Aeronautical Engineering (with Foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Uygulama Sağlık ve Sosyal Bakım (Hemşirelik) PGDip

Advanced Practice in Health and Social Care (Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İş ve Yönetim) uluslararası Vakfı Vakfı Sertifikası

International Foundation (Business and Management) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Tasarım

Human-Computer Interaction Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Muhasebe ve Finans (temel yıl) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with Foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği (Yüksek Lisans Diploması) PGDip

Mental Health Nursing (Postgraduate Diploma) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
International Foundation (Sosyal Bilimler) Vakfı Sertifikası

International Foundation (Social Sciences) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil ve konuşma Terapisi BSc (Onur)

Speech and Language Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset ve Sosyoloji BSc (Onur)

International Politics and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sigorta ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans

Insurance and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (profesyonel yerleştirme ile) MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with professional placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yayıncılık MA

Publishing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnteraktif Gazetecilik MA

Interactive Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Kriminoloji ve Ceza Adaleti MSc

Criminology and Criminal Justice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Yayıncılık MA

Creative Writing and Publishing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji ve Güç Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans

Renewable Energy and Power Systems Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kompozisyon MA

Composition MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yetişkin Ruh Sağlığı MSc

Adult Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Politika ve İnsan Hakları MA

International Politics and Human Rights MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik, Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği, Halk Sağlığı MSc

Public Health (District Nursing, Health Visiting or School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Sağlık Hizmetleri Araştırma MSc

Health Services Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim MA

Media and Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Ticaret Hukuku LLM

European Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Finans MSc

MSc in Global Finance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Ceza Davaları LLM

Criminal Litigation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik, Ses ve Teknoloji BSc (Onur)

Music, Sound and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Uluslararası Finans (Profesyonel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Banking and International Finance (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyunları Teknoloji Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Games Technology MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri ve Teknolojisi MSc

Information Systems and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Aktüerya Yüksek Lisans

Actuarial Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc RN Hemşirelik: (ön kayıt) Yetişkin Ruh Sağlığı Programı yüksek lisans

MSc RN Nursing: Adult Mental Health Programme (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmacı Gazetecilik MA

Investigative Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Görsel-işitsel Çeviri ve Popüler Kültür MSc

Audiovisual Translation and Popular Culture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya (Mesleki Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Actuarial Science (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
International Foundation (Bilgisayar) Vakfı Sertifikası

International Foundation (Computing) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Politik Ekonomi MA

Global Political Economy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Ekonomisi MSc

Health Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan eğitim) Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law (distance learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Siber Güvenlik Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Hukuku (Yunanistan) LLM

Maritime Law (Greece) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık MSc ekonomik Değerlendirme

Economic Evaluation in Healthcare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği PGDip

Mental Health Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Oyun yazarlığı ve Senaryo) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (Playwriting and Screenwriting) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aktüerya Yönetimi MSc

Actuarial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (profesyonel yerleştirme ile) MEng (Onur)

Mechanical Engineering (with professional placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği Yapıları MSc

Civil Engineering Structures MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş Uygulama) Okullarda konuşma, Dil ve İletişim İhtiyaçları MSc

Speech, Language and Communication Needs in Schools (Advanced Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yunanistan'da) deniz Operasyonları ve Yönetimi MSc

Maritime Operations and Management (in Greece) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İş Finans (Profesyonel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Business with Finance (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gayrimenkul Yatırım MSc

Real Estate Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür, Politika ve Yönetim MA

Culture, Policy and Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji yüksek lisans Araştırma Yöntemleri

Research Methods with Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl