• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İşletme yüksek lisans Belgesi (Bilgisayar)

Graduate Certificate in Business Administration (Computing)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Uzmanlık alanı) Ticaret Master (12 konu)

Master of Commerce (with Specialisations) (12 subjects)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kapsayıcı Eğitim alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Inclusive Education

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İş Sosyal Bilim lisans (Psikoloji) / Lisans (Yönetim)

Bachelor of Social Science (Psychology) / Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Finance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Tıbbi Ultrason lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Medical Ultrasound

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
İş Master Liderlik

Master of Business Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Mobil Uygulama Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Mobile Applications Development

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Grafik Tasarımı)Yaratıcı Sanat lisans ve Tasarım

Bachelor of Creative Arts and Design (Graphic Design)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe lisans

Bachelor of Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önde gelen Online, Açık ve Uzaktan Eğitim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Leading Online, Open and Distance Education

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Bakanlık doktor

Doctor of Ministry

Yüksek Lisans
; En az 3 yıl / 4 yıl maksimum (Genişletilmiş) (araştırma İle) tam Zamanı - en az 3 yıl / 4 yıl maksimum
(Açık Rekreasyon ve Ekoturizm)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Outdoor Recreation and Ecotourism)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstihbarat Analizi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Intelligence Analysis

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yolsuzluk ve Bütünlük Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Corruption and Integrity Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Bilgisayar lisans (Onur)

Bachelor of Computing (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ornitoloji lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Ornithology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
(Sosyal Refah)Sosyal lisans Bilim

Bachelor of Social Science (Social Welfare)

Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
Bilgi Sistemleri Güvenliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Information Systems Security

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Acil durum Yönetimi Master

Master of Emergency Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
(Televizyon)Sahne lisans ve Ekran

Bachelor of Stage and Screen (Television)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanat ve Tasarım lisans (Fotoğraf)

Bachelor of Creative Arts and Design (Photography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe Master (16 Konu)

Master of Professional Accounting (16 Subjects)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İslam Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Islamic Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Uygulamalı Finans Master

Master of Applied Finance

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Tarımsal İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Agricultural Business Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
(Öğretmen Kütüphanecilik)Eğitim Master

Master of Education (Teacher Librarianship)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Öğretim lisans (Birincil)

Bachelor of Teaching (Primary)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Bilgi Liderliği usta

Master of Information Leadership

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Lisans eğitimi - Koruma Biyolojisi Önemli

Bachelor of Science - Conservation Biology Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Polislik

Bachelor of Policing

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Esir Omurgalı Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Captive Vertebrate Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Parklar, Rekreasyon ve Miras)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Parks, Recreation and Heritage)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik lisansüstü Diploma Arapça

Graduate Diploma of Classical Arabic

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1.5 yıl part-
Sağlık lisans ve Rehabilitasyon Bilim

Bachelor of Health and Rehabilitation Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim Master (Birincil)

Master of Teaching (Primary)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Anlaşmazlık çözümü yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Terör ve Güvenlik Araştırmaları konusunda lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Terrorism and Security Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Önde gelen Online Master, Açık ve Uzaktan Eğitim

Master of Leading Online, Open and Distance Education

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Ornitoloji alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Ornithology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Liberal Çalışmaları lisans (Sanat)

Bachelor of Liberal Studies (Arts)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Veteriner Bilim Veteriner Biyoloji lisans/Lisans

Bachelor of Veterinary Biology/Bachelor of Veterinary Science

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Polislik lisans (Soruşturma)

Bachelor of Policing (Investigations)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Ağ ve Sistem Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Networking and Systems Administration

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Hayvan Ana Bilim

Master of Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
(Medya Uygulama)İletişim lisans

Bachelor of Communication (Media Practice)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Etik ve Yasal Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Ethics and Legal Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Finans yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Finance

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
MBA - (uzmanlık) İşletme master'ı (16 konu)

MBA - Master of Business Administration (with specialisations) (16 subjects)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim lisans (Halkla İlişkiler)

Bachelor of Communication (Public Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Mekansal Bilim Büyük

Bachelor of Science - Spatial Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İş ve Sosyal Bilim lisans (Psikoloji) / Lisans

Bachelor of Social Science (Psychology) / Bachelor of Business (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzmanlık)lisans Egzersiz ve Spor Bilimi

Bachelor of Exercise and Sport Science (With specialisation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaşlanma ve Pastoral Çalışmaları lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Ageing and Pastoral Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Şarap lisans eğitimi

Bachelor of Wine Science

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
(Çevre Sanatı)Yaratıcı Sanat lisans ve Tasarım

Bachelor of Creative Arts and Design (Environmental Art)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Sağlık doktor Bilim

Doctor of Health Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl en az 8 yıl maksimum
Psikoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Psychology

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Yüksek Lisans Diploması Muhasebe

Graduate Diploma of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Muhasebe Master (12 Konu)

Master of Professional Accounting (12 Subjects)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarım lisans eğitimi

Bachelor of Agricultural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstihbarat Analizi lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Intelligence Analysis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Fizyoterapi lisans

Bachelor of Physiotherapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Psikoloji) Sosyal Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Social Science (Psychology) (Honours)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı veya 2 yıl part-
(Kurumsal İletişim)Haberleşme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Communication (Organisational Communication)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Tarımsal İşletme Yönetimi lisans

Bachelor of Agricultural Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gerontoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Gerontology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Accounting

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Eğitim Çalışmaları lisans

Bachelor of Educational Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
(Sanat Tarihi)Yaratıcı Sanat lisans ve Tasarım

Bachelor of Creative Arts and Design (Art History)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Project Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1.5 yıl part-
Uzmanlık alanı olan Bilgi Teknolojisi () yüksek lisans (16 konu)

Master of Information Technology (with specialisations) (16 subjects)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Gelir İdaresi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Revenue Administration

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Bilim), Genel Çalışmalar lisans

Bachelor of General Studies (Science)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Master (TESOL)

Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Sanayi Bilişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Industry Computing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Liderlik ve Yönetim Master (Asayiş ve Güvenlik)

Master of Leadership and Management (Policing and Security)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
İslam Araştırmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Islamic Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Siber Güvenlik yüksek lisans

Master of Cyber Security

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
(Grafik Tasarım / Fotoğraf)Yaratıcı Sanat ve Tasarım lisans

Bachelor of Creative Arts and Design (Graphic Design / Photography)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Uzmanlık alanı İle Master İnsan Kaynakları Yönetimi ()

Master of Human Resource Management (With Specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Sürdürülebilir Tarım lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Sustainable Agriculture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gümrük İdaresinin ana

Master of Customs Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mesleki Terapi lisans

Bachelor of Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme doktor

Doctor of Business Administration

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 6 yıl part-
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Master

Master of Health Services Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
Terör ve Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Terrorism and Security Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Öğretim lisans (İkincil)

Bachelor of Teaching (Secondary)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
(Uzmanlık alanı)Tıbbi Radyasyon lisans

Bachelor of Medical Radiation Science (With Specialisations)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Iş lisans (Yönetim)

Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Planlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Financial Planning

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Uzmanlık alanı)Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management (with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Lisansüstü Sertifika Uygulamalı Farkındalığı

Graduate Certificate in Applied Mindfulness

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam zamanlı 1.5 yıl; yarı zamanlı 1.0 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Bilgisayar)

MBA - Master of Business Administration (Computing)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2-3 yıl part-
İşletme (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Business

Yüksek Lisans
Önce yayın tarafından tam Zamanlı - tam 6 ay süresi (); (araştırma tarafından 3 yıl tam zamanlı)
Master Mobil Uygulama Geliştirme

Master of Mobile Applications Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı
MBA - İşletme yüksek lisans (Kolluk ve Güvenlik)

MBA - Master of Business Administration (Law Enforcement and Security)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Gümrük İdaresi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Customs Administration

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Uzmanlık)Atçılık Bilim lisansı

Bachelor of Equine Science (with specialisation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji lisans

Bachelor of Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri ana Güvenlik

Master of Information Systems Security

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Uzmanlık alanı ile lisans Bilgi Çalışmaları ()

Bachelor of Information Studies (with specialisations)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 6 yıl part-
Uygulamalı İstatistik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Applied Statistics

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1.5 yıl part-
Ticaret Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Commerce

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl part-time
Dil ve Konuşma Patolojisi lisans

Bachelor of Speech and Language Pathology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim lisans (Tiyatro Medya)

Bachelor of Communication (Theatre Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ceza Adalet lisans

Bachelor of Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health Services Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Eğitim lisans (Erken Çocukluk ve İlköğretim)

Bachelor of Education (Early Childhood and Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bağcılık lisans

Bachelor of Viticulture

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
İlahiyat yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Theology

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Tarım lisans

Bachelor of Agriculture

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 6 yıl part-
Acil durum Yönetimi lisans

Bachelor of Emergency Management

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 6 yıl part-
Sosyal Çalışma doktor

Doctor of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 3 yıl / 4 yıl maksimum
Yangın Araştırma yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Fire Investigation

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İslam Araştırmaları Master (Araştırma)

Master of Islamic Studies (Research)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
(Uzmanlık)Tıp Biliminin usta

Master of Medical Science (with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Sanat (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Arts

Yüksek Lisans
Önce yayın (araştırma) tam Zamanı - en az 3 yıl / 4 yıl maksimum; en az 3 yıl/4 yıl maksimum (Genişletilmiş); en az 6 ay / 1 yıl maksimum ()
Kurumsal Koçluk ve Liderlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Organisational Coaching and Leadership

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Uzmanlık)Tıp lisans eğitimi

Bachelor of Medical Science (With Specialisations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Terör usta ve Güvenlik Çalışmaları

Master of Terrorism and Security Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Sınır Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Border Management

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Anti-usta-Para Aklama ve Terör Finansmanı Sayacı

Master of Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Diş Bilimleri lisans

Bachelor of Dental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Uzmanlık)Tıbbi Radyasyon yüksek lisans

Master of Medical Radiation Science (with specializations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Lisans

Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Yüksek Lisans
Önce yayın (araştırma) tam Zamanı - en az 3 yıl / 4 yıl maksimum; en az 3 yıl/4 yıl maksimum (Genişletilmiş); en az 6 ay / 1 yıl maksimum ()
Siber Çalışmalarının ana ve Araştırmalar

Master of Cyber Studies and Investigations

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Bilgi Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Information Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Veri Yönetimi alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Data Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İş Liderlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Leadership

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Pazarlama)lisans

Bachelor of Business (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzmanlık alanı)Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Environmental Science (With Specialisations)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 6 yıl part-
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Gelişmiş Uygulama)

Master of Social Work (Advanced Practice)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
İslam Araştırmaları lisans

Bachelor of Islamic Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Pazarlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Marketing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
İnsan ana Hizmet

Master of Human Service

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1.5 yıl süresi; 3 yıl part-
İlahiyat Lisans Diploması

Graduate Diploma of Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimleri ve Yönetimi lisans

Bachelor of Environmental Science and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji yüksek lisans

Master of Gerontology

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Bilgi Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Information Technology

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Bulut Master Bilişim ve Sanallaştırma

Master of Cloud Computing and Virtualisation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Tarımsal İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Agricultural Business Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Matematik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Mathematics

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
(Uzmanlık)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (with specialisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
(Uzmanlık)lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (With Specialisation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kapsamlı Eğitim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Inclusive Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
İlahiyat usta

Master of Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Uzmanlık)Eğitimi yüksek lisans

Master of Education (with specialisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Hayvanın lisans

Bachelor of Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Güvenliği lisans ve Güvenlik

Bachelor of Public Safety and Security

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Uyuşmazlık çözümü Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Klinik lisans eğitimi

Bachelor of Clinical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Eğitim yüksek lisans (Liderlik Okulu)

Master of International Education (School Leadership)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2-3 yıl part-
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslam Araştırmaları usta

Master of Islamic Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 4 yıl part-
(Bilgi Teknolojisi)Yönetim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Management (Information Technology)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Doktora) doktora Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Science

Yüksek Lisans
Önce yayın (araştırma) tam Zamanı - en az 3 yıl / 4 yıl maksimum; en az 3 yıl/4 yıl maksimum (Genişletilmiş); en az 6 ay / 1 yıl maksimum ()
Lisans eğitimi - Bitki Bilimi Büyük

Bachelor of Science - Plant Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anti lisansüstü Diploma-kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Karşı

Graduate Diploma of Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Paramedicine lisans

Bachelor of Paramedicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzmanlık)Bilgisi yüksek lisans Çalışmaları

Master of Information Studies (with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Çocuğun ana ve Ergen Refah

Master of Child and Adolescent Welfare

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Psikoloji)Sosyal Bilimler yüksek lisans

Bachelor of Social Science (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gazetecilik)İletişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Communication (Journalism)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Bakanlığın ana

Master of Ministry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İlahiyat lisans (Onur)

Bachelor of Theology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Exercise Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Yetişkin Dili lisansüstü Diploma, okuma-yazma ve Aritmetik

Graduate Diploma of Adult Language, Literacy and Numeracy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Uzmanlık alanı İle lisans Bilgi Teknolojisi ()

Bachelor of Information Technology (With Specialisations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ana Ağ ve sistem Yönetimi

Master of Networking and Systems Administration

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Klasik ana Arapça

Master of Classical Arabic

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
(Emniyet ve Güvenlik)Liderlik ve Yönetim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Leadership and Management (Policing and Security)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Iş lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Bachelor of Business (Human Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Örgütsel Değişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Organisational Change

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İletişim lisans (Reklam)

Bachelor of Communication (Advertising)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Emniyet ve Güvenlik)Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Leadership and Management (Policing and Security)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Sürdürülebilir Tarım Master

Master of Sustainable Agriculture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uzmanlık alanı ile Yönetimi Master (Bilgi Teknolojisi)

Master of Management (Information Technology - with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
İslam Araştırmaları lisans (Onur)

Bachelor of Islamic Studies (Honours)

Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Uzmanlık alanı İle Etik usta ve Yasal Çalışmaları ()

Master of Ethics and Legal Studies (With Specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Yaşlanmanın ana ve Pastoral Çalışmaları

Master of Ageing and Pastoral Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
Bahçe Bitkileri lisans

Bachelor of Horticulture

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Dolandırıcılık ve Mali Suçlar ustası

Master of Fraud and Financial Crime

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Eğitim lisans (Beş Doğum Yıl)

Bachelor of Education (Birth to Five Years)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Çağdaş İslam Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Contemporary Islamic Studies

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Sürdürülebilir Tarım alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Sustainable Agriculture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Gümrük İdaresi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Customs Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş İslam Araştırmaları usta

Master of Contemporary Islamic Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Lisans eğitimi - Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ana

Bachelor of Science - Microbiology and Immunology Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Health Services Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - .5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Lisans - Fizik Önemli

Bachelor of Science - Physics Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Sertifika Klasik Arapça

Graduate Certificate in Classical Arabic

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Tamamlayıcı Tıp)Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Science (Complementary Medicine)

Lisans
Kredi (ön) part-time Online/Uzaktan - 4.5 yıl
(Sağlık ve Beden Eğitimi)Eğitim lisans

Bachelor of Education (Health and Physical Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Maliye)

Bachelor of Business (Finance)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
CBS yüksek lisans ve Uzaktan Algılama

Master of GIS and Remote Sensing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
(Spor ve Sağlık)Sağlık lisans

Bachelor of Health Science (Leisure and Health)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Dolandırıcılık ve Mali Suçlar Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Fraud and Financial Crime

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl part-
Anti-yüksek lisans Belgesi-Para Aklama ve anti-Terör Finansmanı

Graduate Certificate in Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Ticaret yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Commerce

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(Çocuk ve Ergen Refah)İnsan Hizmetleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Services (Child and Adolescent Welfare)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Bulut Bilişim ve Sanallaştırma alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Cloud Computing and Virtualisation

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
MBA - (uzmanlık) İş İdaresi Master (12 konu)

MBA - Master of Business Administration (with specialisations) (12 subjects)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İlahiyat (Araştırma Master)

Master of Theology (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Lisans Çalışmaları

Bachelor of Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gazetecilik)İletişim lisans

Bachelor of Communication (Journalism)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzmanlık alanı olan Bilgi Teknolojisi () Master (12 konu)

Master of Information Technology (with specialisations) (12 subjects)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Uzmanlık)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Education (with specialisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Şarap İş lisans

Bachelor of Wine Business

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Kamu Güvenliği doktor

Doctor of Public Safety

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı, 6 yıl part-time
Lisans - Analitik Kimya

Bachelor of Science - Analytical Chemistry Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzmanlık)İletişim Master

Master of Communication (with specialisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5-2 yıl tam zamanlı, 4 yıl part-time
Çağdaş İslam Araştırmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Contemporary Islamic Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Eğitim lisans (Teknoloji ve Uygulamalı Çalışmalar)

Bachelor of Education (Technology and Applied Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Çalışmaları yüksek lisans Belgesi ve Araştırmalar

Graduate Certificate in Cyber Studies and Investigations

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı; 1 yıl part-time
Ceza Adalet lisans (Onur)

Bachelor of Criminal Justice (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anlaşmazlık çözümü yüksek lisans

Master of Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Finansal Planlama Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Financial Planning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl part-time
Matematik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Mathematics

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-