• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İngiliz Edebiyatı ve Fransız BSc (Onur)

English Literature and French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Communications Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Ekonomi üzerine yüksek Lisans matematik

Mathematics with Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc

Biochemistry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve TESOL BSc (Onur)

German and TESOL BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş & Tedarik Zinciri Yönetimi BSc (Onur)

Business & Supply Chain Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç MB Salya

Medicine MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
( Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Çeviri Çalışmaları, araştırma Diller

Research Languages ( French, German, Spanish and Translation Studies)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Uygulamalı Fizik MPhys

Applied Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

European Union and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca ve İngilizce Dil BSc (Onur)

French and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve İspanyolca BSc (Onur)

French and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi LİSANS hukuk (Onur)

Law with Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler BSc vakıf Programı (Onur)

Foundation Programme in Social Science BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Fizik BSc (Onur)

Applied Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş & lisansüstü Sertifika; İngilizce İşletme Yönetimi (International Pre-Masters Pr ...

Graduate Certificate in Business & Management with Business English (International Pre-Masters Pr ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası İlişkiler ile siyaset BSc (Onur)

Politics with International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikiyatrik Eczacılık PGDip

Psychiatric Pharmacy PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İş BSc vakıf Programı (Onur)

Foundation Programme in Business BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
İş ile bilgisayar Bilimi (İTMB) BSc (Onur)

Computer Science with Business (ITMB) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Siyaset BSc (Onur)

Business and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve TESOL BSc (Onur)

English Language and TESOL BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve İngilizce Dil BSc (Onur)

Politics and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Ekonomi BSc (Onur)

Politics and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ve İngilizce Dil BSc (Onur)

Spanish and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BSc (Onur)

German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Fransızca BSc (Onur)

International Relations and French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji BSc (Onur)

International Relations and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Odyoloji) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans

Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve TESOL BSc

French and TESOL BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Sosyal Politika BSc (Onur)

Politics and Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve İşletme BSc (Onur)

Psychology and Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Pazarlama Yönetimi

Strategic Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çift Masterları Küresel Perspektifte Avrupa Gelişmekte olan

Double Masters Emerging Europe in a Global Perspective

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme ve Modern Diller İspanyolca BSc (Onur)

International Business and Modern Languages Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve İngiliz Edebiyatı BSc (Onur)

History and English Literature BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi için matematik BSc (Onur)

Mathematics for Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Uygulamalı Dilbilim MPhil

Research Applied Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Girişimcilik Yüksek Lisans

Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme ve Modern Diller Fransızca BSc (Onur)

International Business and Modern Languages French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri bir Avrupa Bağlamında MA

Translation in a European Context MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca BSc (Onur)

Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik Yüksek Lisans

Professional Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
14. Okul Deneyimi BSc de dahil olmak üzere İspanyolca

Spanish including School Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İşletme master'ı

Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Küresel Yönetişim MA

International Relations and Global Governance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim için muhasebe BSc (Onur)

Accounting for Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Araştırma MA

Sociology and Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve İspanyolca BSc (Onur)

German and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çok düzeyli Yönetişim ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Multilevel Governance and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş & lisansüstü Diploma; İş İngilizcesi ile Yönetimi Uluslararası Master Öncesi Program .

Graduate Diploma in Business & Management with Business English (International Pre-Masters Progra ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İspanyol ve TESOL BSc (Onur)

Spanish and TESOL BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Matematik ve Sistemleri Analytics Araştırma tarafından MSc

Computational Mathematics and Systems Analytics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve İspanyolca BSc (Onur)

Sociology and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Bilgisayar ve BSc (Onur)

Business Computing and IT BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji & Pazarlama BSc

Psychology & Marketing BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışı Eczacılar PGDip

Overseas Pharmacists PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngiliz Edebiyatı ve Alman BSc (Onur)

English Literature and German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Ekonomi BSc (Onur)

International Business and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İspanyolca BSc (Onur)

International Relations and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

Business and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım Yüksek Lisans

Product Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışı Eczacılar MSc

Overseas Pharmacists MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji ve Fransız BSc (Onur)

Sociology and French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Taşıma Ürün Tasarımı BSc (Onur)

Transport Product Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Online programı), sağlık Psikolojisi yüksek lisans

Health Psychology (online programme) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Finans BSc (Onur)

Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi ile lojistik BSc (Onur)

Logistics with Supply Chain Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Modelleme) MSc

Mechanical Engineering (Modelling) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Proje Yönetimi MSc

Software Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kablosuz İletişim ve Ağ MSc

Wireless Communications and Networking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Sosyoloji BSc (Onur)

English Literature and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Fransızca BSc (Onur)

History and French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Modern Diller Almanca ve İspanyolca BSc (Onur)

International Business and Modern Languages German and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Sosyoloji BSc (Onur)

Politics and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Satınalma Yönetimi üzerine yüksek Lisans lojistik

Logistics with Purchasing Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı Programı BSc (Onur)

Science Foundation Programme BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Bilgisayar BSc (Onur ile matematik)

Mathematics with Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve İngilizce Dil BSc (Onur)

History and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Politika ve Sosyal Araştırma MA

Policy and Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Uygulamalı Dilbilim Doktora

Research Applied Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Almanca BSc (Onur)

International Relations and German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları: İspanyolca BSc (Onur)

Translation Studies: Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim BSc

Neuroscience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yatırım Analizi MSc

Investment Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Power Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Bilimleri Yüksek Lisans

Pharmaceutical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cells and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Business Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve İngilizce Dil BSc (Onur)

Sociology and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Matematik BSc (Onur)

Business and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Politika BSc (Onur)

History and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim DBA

The Executive DBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
İlaç Dağıtım MSc

Drug Delivery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji (4 yıl sandviç) BSc (Onur)

Psychology (4 year sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler MBiol

Biological Sciences MBiol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İspanyolca BSc (Onur)

History and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Telekomünikasyon Sistemleri MSc

Telecommunications Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil & Sosyal Bilimler Doktora

Languages & Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim yüksek lisans

Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız BSc (Onur)

French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Ulaştırma Yönetimi üzerine yüksek Lisans lojistik

Logistics with Transport Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Yönetim BSc (Onur)

Economics and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve Uluslararası Politika MA

Governance and International Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Çalışmaları: Fransızca ve İspanyolca BSc (Onur)

Translation Studies: French and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikiyatrik Eczacılık Uygulamaları MSc

Psychiatric Pharmacy Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Mühendislik ve Uygulamalı Bilim Vakfı Programı BSc (Onur)

Engineering and Applied Science Foundation Programme BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
İş ve Sosyoloji BSc (Onur)

Business and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans

Software Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İspanyolca BSc (Onur)

English Literature and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İngilizce Dil BSc (Onur)

International Relations and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Modern Diller (Onur)BSc Çince Mandarin

International Business and Modern Languages Mandarin Chinese BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi MEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası İşletme ve Modern Diller Fransızca ve Almanca BSc

International Business and Modern Languages French and German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları: Alman ve İspanyol BSc (Onur)

Translation Studies: German and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oftalmik Bilim ılium doktor / Doktor

Doctor of Optometry / Doctor of Ophthalmic Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Çeviri Çalışmaları: Fransızca BSc (Onur)

Translation Studies: French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Kimya BSc (Onur)

Applied Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Politika BSc (Onur)

International Relations and Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BSc (Onur)

English Language and Literature BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji üzerine yüksek Lisans kimya (Onur)

Chemistry with Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Dilbilim MA

Forensic Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

History and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri ve İş Analizi MSc

Information Systems and Business Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme ve Modern Diller Almanca BSc (Onur)

International Business and Modern Languages German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hafta MSc

Pharmacokinetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve İngilizce Dil BSc (Onur)

German and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil BSc (Onur)

English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Almanca BSc (Onur)

History and German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişsel Sinirbilim Yüksek Lisans

Cognitive Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği ve Çeviri Çalışmaları MA

Teaching English to Speakers of Other Languages and Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp doktoru (MD)

Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme ve Modern Diller Fransızca ve İspanyolca BSc (Onur)

International Business and Modern Languages French and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Sosyal Politika BSc (Onur)

English Language and Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans

Organisational Behaviour MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşitme Tedavisi doktor

Doctor of Hearing Therapy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

English Literature and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve İngilizce Dil BSc (Onur)

Business Management and English Language BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım ve Yönetimi BSc (Onur)

Product Design and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları: Fransızca ve Almanca BSc (Onur)

Translation Studies: French and German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Psychology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa ve Dünya MA

Europe and the World MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

International Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş MSc

Human Resource Management and Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

International Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl