• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(PGCert) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (PGCert)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Mesafe (Uluslararası Kalkınma) yüksek lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Öğrenme

MSc Human Resource Management and Development (International Development) by Distance Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 ay
Öğretim ve Yüksek ve Mesleki Eğitimde Öğrenmeyi Destekleyen Gelişmiş Profesyonel Dev.

Teaching and Supporting Learning in Higher and Professional Education - Advanced Professional Dev ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 15 hafta
(İL)lisans (BA) - Yerli Öğrenme

Bachelor of Arts (BA) - Indigenous Learning (IL)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Özel Eğitim yüksek lisans - Özel Öğrenme Güçlüğü Vurgu

MA in Special Education - Specific Learning Disabilities Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 kredi saat
(Dijital Öğrenme Ortamları)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Digital Learning Environments)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Açık Öğretim veya Açık Öğrenme.

Outdoor Education or Outdoor Learning MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSc) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (MSc)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Önemli ve Karmaşık İhtiyaçları) Öğrenme Engelli yetişkinler MSc

Adults with Learning Disabilities (Significant and Complex Needs) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Eğitim, Öğrenme ve Çocuk Gelişimi BA (Onur)

Teaching, Learning and Child Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Üçüncül Öğretim ve Öğrenme yüksek lisans Belgesi Uygulamaları

Graduate Certificate in Tertiary Teaching and Learning Practices

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. oturum
Sualtı aracı navigasyon ve kontrol Doktora için bilgisayar görüşü ve derin öğrenme

Computer vision and deep learning for underwater vehicle navigation and control PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme (P5 S6'yı, Fizik) yüksek lisans

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, Physics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Erken Çocukluk Gelişimi ve Öğrenme BA (Onur)

Early Childhood Development and Learning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Master (Ed.M.) Yetişkin Öğrenme ve Liderlik

Master of Education (Ed.M.) in Adult Learning and Leadership

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) PGDip

Nursing (Learning Disabilities) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yetişkin, Profesyonel ve İşyeri Öğrenme)Eğitim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Education (Adult, Professional and Workplace Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Online Öğrenme)MA Küresel Diplomasi

MA Global Diplomacy (Online Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışmaları (Doktora)– Örgütsel Öğrenme, P ...

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Education and Human Resource Studies – Organizational Learning, P ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Eğitim: Öğrenme, Liderlik ve Politika EdD

Education: Learning, Leadership and Policy EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Değişim ANNE için yetişkin okuma yazma ve Öğrenme

Adult Literacy and Learning for Global Change MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistiksel Makine (Doktora)Öğrenme

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistical Machine Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öğrenme & Erken Yaş Ergenlik dönemi Gelişim (0-19) FdA

Learning & Development from Early Years to Adolescence (0-19) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesafe ile Tıpta fizik ve Mühendislik MSc Öğrenme

Physics and Engineering in Medicine by Distance Learning MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
(Ders Çalışma ve Tez) E-Araştırma ve Teknoloji Gelişmiş Öğrenme PhD

E-Research and Technology Enhanced Learning (by Course Work and Thesis) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Öğrenme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Learning

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Öğretim Müzik Master ve Öğrenme

Master of Music in Teaching and Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 26 adet dönemi
(Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar ve Gençler'in Öğrenme ve Gelişme BA (Onur)

Children and Young People's Learning and Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim doktor (Ed.D.) Yetişkin Öğrenme ve Liderlik

Doctor of Education (Ed.D.) in Adult Learning and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 puan
Liderlik Eğitimi Öğrenme Master

Master of Education in Leadership in Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16-24 ay
(Ön) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Learning Disabilities) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çalışmaları, (Öğrenme Bozukluğu) Kayıtlı Hemşire BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Learning Disabilities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Gelişimsel Okuma

Master of Arts in Teaching and Learning - Developmental Reading

Yüksek Lisans
Tez olmadan mezun kredi 35 dönem saat tam Zamanı - tez ile yüksek lisans kredi 33 dönem saat en Az
(Onur)Engelli bakımı ve öğrenme - Tees, Esk ve Giyim Valley NHS Foundation Trust BSc

Learning Disability Nursing Practice- Tees, Esk and Wear Valley NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretme ve Öğrenme Destek Vakfı Derecede Vakıf Derecesi

Teaching and Learning Support - Foundation Degree Foundation Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Olaylar Yönetimi - Online Öğrenme MSc

Events Management - Online Learning MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yönetimi (E-Öğrenme) PG Cert

Management (E-Learning) PG Cert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sanat Uygulama ve Öğrenme MPhil

Art Practice and Learning MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme (Web tabanlı)mre Halk Sağlığı

MRes Public Health (Web-based Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Öğretme ve Öğrenme MA

Teaching and Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Ana Öğrenme Müdahalesi

Master of Learning Intervention

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk Gelişimi (MFT) Öğretmenler için yüksek lisans, Öğrenme ve Müdahale

Master of Science for Teachers (MST) in Early Childhood Development, Learning and Intervention

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(M. S. Ed.), Eğitim, yüksek lisans Öğretim Tasarımı, E-öğrenme

Master of Science in Education (M.S.Ed.) in Instructional Design in E-learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Mesleki Uygulama: İşyerinde Öğrenme Geliştirme Lisansüstü Sertifika

Professional Practice: Workplace Learning Development Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaşam boyu Öğrenme Öğretmen Eğitimi PGCE

Lifelong Learning Teacher Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğretim Bilişsel Bilim dalında Doktora) doktora ve Öğrenme

Doctor of Philosophy (PhD) in Cognitive Science of Teaching and Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Öğretim (Doktora)ve Öğrenme - Fen Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Teaching and Learning - Science Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 85 Minimum dönem saat
Öğrenme ve Öğretme (üst) BA (Onur)

Learning and Teaching (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji verimli özerk v dinamik optimizasyonu makine öğrenme ve bulut bilişim ...

Machine learning and cloud computing in the dynamic optimisation of energy efficient autonomous v ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Psikolojisi - Öğrenme Bilimleri ve İnsan Gelişimi

Master of Education (M.Ed.) in Educational Psychology - Learning Sciences and Human Development

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Bilgisayar Bilimleri MS - Makine öğrenmesi Parça

MS in Computer Science - Machine Learning Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Petrol Mühendisliği Mühendislik Bilim Uzmanlığı Master Açık Öğrenme

Master of Engineering Science Specialization in Petroleum Engineering Open Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Önemli ve Karmaşık İhtiyaçları) Öğrenme Engelli yetişkinler PGDip

Adults with Learning Disabilities (Significant and Complex Needs) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Öğrenme güçlüğü) hemşirelik ve Sosyal Çalışma BSc (Onur)

Nursing (Learning Disability) and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim geliştirme ve Küresel Öğrenme MA

Development Education and Global Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğrenme & Lider; Öğretim) eğitim MEd

Education (Leading Learning & Teaching) MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim ve yaşam Boyu Öğrenme (Swindon College) BA (Onur)

Education and Lifelong Learning (Swindon College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzakere ile sanat ve Yaratıcı Teknolojileri Öğrenme

Arts and Creative Techonologies by Negotiated Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Öğrenme Eğitimin ana Tasarım ve Teknoloji

Master of Education in Learning Design and Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 adet
Erken Çocukluk Gelişimi ve Öğrenme HND

Early Childhood Development and Learning HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğrenme ve Teknoloji yüksek lisans

Learning and Technology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Öğrenme (Mesafe) (Üst) deniz Hukuku LLM

Maritime Law (Top-Up) (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İki veya ESL Onayı ile Tasarım ve Liderlik Öğrenme Eğitim yüksek lisans

Masters of Education in Learning Design and Leadership with Bilingual or ESL Endorsement

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
(Öğrenme Müdahale)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Learning Intervention)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Öğrenme, Teknoloji ve Eğitim MA

Learning, Technology and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretme ve Öğrenme Master (İkincil)

Master of Teaching and Learning (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Öğrenme, Teknoloji ve Toplum) eğitim MSc

Education (Learning, Technology and Society) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Özel Eğitim ve Evrensel Tasarım Eğitim Master Dahil Öğrenme:

Master of Education - Inclusive Learning: Special Education and Universal Design

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay; 30 Kredi
İçin Oyunlarda Yüksek Lisans Programı Öğrenme

Master of Science Program in Games for Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Erken Öğrenme Program Geliştirme lisans (Onur)

Bachelor of Early Learning Program Development (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik PgDip / MSc

Learning Disability Nursing PgDip / MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Ön Kayıt Öğrenme Engelli) MSc

Nursing (Pre-Registration Learning Disabilities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamada çoklu Öğrenme Profesyonel Destek ve Değerlendirme, E-Öğrenme (Rehberlik) 7 Seviye

Multi-Professional Support of Learning and Assessment in Practice, E-Learning (Mentorship) Level 7

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Profesyonel Öğrenme ve Gelişme) mali Yönetim MSc

Financial Management (Professional Learning and Development) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme (P5 S6'yı, İngilizce) yüksek lisans

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, English) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
(H ...Eğitim Vakfı Yıl da dahil olmak üzere (Ek Öğrenme İhtiyaçları Özel Eğitim İhtiyacı/) () BA

Education (Additional Learning Needs/Special Educational Needs) (including Foundation Year) BA (H ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Öğrenme Analytics Master

Master of Education in Learning Analytics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1-2 yıl
Yetişkin Öğrenme yüksek lisans ve Liderlik

Master of Arts in Adult Learning and Leadership

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim (Öğretme ve Öğrenme) MA

Education (Teaching and Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşyerinde Öğrenme e-öğrenme Yönetiminde Eğitimin ve Eğitim

Doctor of Education in Management of eLearning for Workplace Learning and Training

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında Online/Uzaktan
Derin Öğrenme Ağlarının eğitim Doktora

Training of Deep Learning Networks PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Uygulama ve Öğrenme PhD

Art Practice and Learning PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital öğrenmede Eğitim Master

Master of Education in Digital Learning

Yüksek Lisans
Önceden niteliklere bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl / 1,5 yıl / 2 yıl
Yaşam boyu Öğrenme hizmet öncesi PGCE

Lifelong Learning pre-service PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme ve Öğretme Master (Birincil)

Master of Learning and Teaching (Primary)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
(Yetişkin, Profesyonel ve İşyeri Öğrenme)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Adult, Professional and Workplace Learning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan 5 yıl veya part-eşdeğer
Mesafe ile MSc tropikal Orman Öğrenme

Tropical Forestry MSc by Distance Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Harmanlanmış ve Mesafe MA Öğrenme

Early Childhood Education Blended and Distance Learning MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Küresel Sağlık yüksek lisans Belgesi (Öğrenme ve Öğretme)

Graduate Certificate in Global Health Care (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Zaman sadece bir parçası Online/Uzaktan - 1 yıl ( -)
Öğretim ve QTS MA ile Öğrenme

Teaching and Learning with QTS MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(HBA) Sanat onur Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme ve Kadınlar'Majors Çalışmaları s

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Indigenous Learning and Women's Studies Majors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(E) Uygulamalı Dilbilim ile Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği-MA Öğrenme

Teaching English to Speakers of Other Languages with Applied Linguistics (E-Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Spor Koçluğu, Spor ve Rehabilitasyon (Etkinleştir Öğrenme - Oxford Üniversite Şehri) FdSc

Sports Coaching, Fitness and Rehabilitation (Activate Learning - City of Oxford College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim: yaşam Boyu Öğrenme MA

Education: Lifelong Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teknoloji Gelişmiş Öğrenme ve Yenilik MA

Technology Enhanced Learning and Innovation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Teknoloji Geliştirilmiş Öğrenme) MA

Education (Technology Enhanced Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretim ve (yukarıda) Öğrenme BA (Onur)

Teaching and Learning (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Sanat Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - Art Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 38 en Az dönem saat
Bilim Öğrenme Analytics Master

Master of Science in Learning Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Dijital Okuryazarlıklar ve Öğrenme MA

Digital Literacies and Learning MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Dijital Medya Tasarımı yüksek lisans Programı Öğrenme

Master of Arts Program in Digital Media Design for Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büyük Veri Mühendisliği Etkilerini Tahmin etmek için gelişmekte olan Derin Öğrenme Zeka Doktora

Developing Deep Learning Intelligence for Forecasting Effects from Engineering Big Data PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplamalı İstatistik ve Makine Öğrenme MSc

Computational Statistics and Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Yıllık Eğitim temelli Öğrenme (İş) BA (Onur)

Early Years Education (Work-based Learning) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme Hedefleri MSc Tarafından (PGCert PGDip)

By Learning Objectives MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olaylar Yönetimi - Online Öğrenme PGCert

Events Management - Online Learning PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Olaylar Yönetimi - Online Öğrenme PGDip

Events Management - Online Learning PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çocuk Çalışmaları lisans - Erken Öğrenme ve Çocuk Bakımı

Bachelor of Child Studies - Early Learning and Child Care

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim yüksek lisans ve Öğrenme - Fen Eğitimi

Master of Science in Teaching and Learning - Science Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 38 en Az dönem saat
Sürdürülebilirlik PGDip için öğrenme

Learning for Sustainability PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(HBA) Sanat onur Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme ve Felsefe Önemli

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Indigenous Learning and Philosophy Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Online Learning and Teaching

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Okuma-yazma Öğrenme ve okuma-yazma Zorlukları MA

Literacy Learning and Literacy Difficulties MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal bilgiler Eğitimi doktora - Öğretim yılında Doktora ve Öğrenme -

Ph.D - Doctor of Philosophy in Teaching and Learning - Social Studies Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 90 yarıyıl saat
Öğrenme yüksek lisans Teknolojileri

Master of Arts in Learning Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim teknolojisinde Doktora ve Öğrenme Tasarımı

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Technology and Learning Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 şart
Eğitim doktor Yeni Öğrenme

Doctor of Education in New Learning

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında Online/Uzaktan
Makine Öğrenme ve Otonom Sistemler yüksek lisans

Machine Learning and Autonomous Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)' çocuklar;Gelişim ve Öğrenme BA

Children's Development and Learning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Özel Eğitim

Master of Arts in Teaching and Learning - Special Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
(Genel Sağlık) Hemşirelik yüksek lisans (Öğrenme ve Öğretme)

Master of Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hesaplamalı İstatistik ve Makine Öğrenme.

Computational Statistics and Machine Learning MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Topluluk Öğrenme ve Geliştirme MSc

Community Learning and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayarla Görme, Robotik ve Makine Öğrenme MSc

Computer Vision, Robotics and Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Görsel Veri analizi yüksek lisans için Öğrenme

Machine Learning for Visual Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesafe (Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma yüksek lisans öğrenme

International Development (Conflict, Security and Development) by distance learning MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Tasarım ve Liderlik Öğrenme odaklı Eğitim yüksek lisans: Teknoloji Uzmanı

Master of Education with concentration in Learning Design and Leadership: Technology Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
(Küresel Öğrenme) Eğitim mezuniyet Belgesi (UEDİ01)

Graduate Certificate of Education (Global Learning) (UEDI01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(HACCP, e-öğrenme) tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası Yönetimi PGDip

Hazard Analysis Critical Control Point Management (HACCP, by e-learning) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Veri Bilim Ve Makine Öğrenme MSc

Data Science and Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme ve Öğretim (Okul) FdA

Learning and Teaching (Schools) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MA)İnsan gelişiminde yüksek lisans, Öğrenme ve Kültür

Master of Arts in Human Development, Learning, and Culture (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dijital Öğrenme Vadeli Master (SDLF01)

Master of Digital Learning Futures (SDLF01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Deneyimsel Öğrenme sertifika

Certificate in International Experiential Learning

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 18 adet
Matematik Eğitimi doktora - Öğretim yılında Doktora ve Öğrenme -

Ph.D - Doctor of Philosophy in Teaching and Learning - Mathematics Education

Yüksek Lisans
80-90 dönem saat tam Zamanı - en Az 80-90
Psikoloji Öğrenme (Dönüşüm Ödülü ve Mesafe) MSc

Psychology (Conversion Award and Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Erken Çocukluk Gelişimi ve Öğrenme HNC

Early Childhood Development and Learning HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MED Yetişkin Öğrenme Eğitimin ana ve Küresel Değişim)

Master of Education in Adult Learning and Global Change (MED)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (Makine öğrenmesi ve Büyük Veri)

Master of Computer Science (Machine Learning and Big Data)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Üniversite Sertifika Öğrenme Analytics

College Certificate in Learning Analytics

Mesleki
Online/Uzaktan - İçinde 2 yıl
Özel Eğitim Öğretme ve Öğrenme Felsefe(Doktora) -

Ph.D - Doctor of Philosophy in Teaching and Learning - Special Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 90 yarıyıl saat
Bilgi ve Öğrenme Teknolojileri MA - e-Öğrenme Tasarım ve Uygulama

MA in Information and Learning Technologies - ELearning Design and Implementation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Felsefe ve Din Mre Mesafe Öğrenme Programı

Philosophy and Religion MRes Distance Learning Programme

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
MA (Öğretme ve Öğrenme) eğitim: Uluslararası Perspektifler

Education: International Perspectives (Teaching and Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Öğrenme ve Öğretme)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Karma eğitim) toplumun Öğrenme ve Gelişme MEd veya PGDİp

Community Learning and Development (Blended Learning) MEd or PGDIp

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Eğitim Teknolojisi Eğitimin ana ve Öğrenme Tasarımı

Master of Education in Educational Technology and Learning Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Teknoloji alanında lisansüstü Diploma-gelişmiş Öğrenme ve Tasarım

Graduate Diploma in Technology-enhanced Learning and Design

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Yaratıcı Yazma Mesafe MA Öğrenme

Creative Writing Distance Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İL) (HBA) Sanat onur Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Indigenous Learning (IL)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Motor Öğrenme Eğitimin ana ve Kontrol

Master of Education in Motor Learning and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İnsan Öğrenme Sanat Onur lisans - Biricikliği

Bachelor of Arts Honours - Exceptionality in Human Learning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
FE Öğrenme ve Becerileri Sektörü PGCE

FE Learning and Skills Sector PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Öğrenme ve Toplum Gelişimi lisans (Onur)

Bachelor of Early Learning and Community Development (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme yüksek lisans ve Teknoloji

Master of Arts in Learning and Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çocuklar'In Gelişim ve Öğrenme FdEd

Children's Development and Learning FdEd

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Teknolojisi alanında yüksek lisans ve Öğrenme Tasarımı

Master of Arts in Educational Technology and Learning Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 şart
Öğretme ve Öğrenme öğretimde yüksek lisans - Yabancı Dil ve İngilizce Eğitim

Master of Arts in Teaching in Teaching and Learning - Foreign Language and ESL Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 67 Minimum dönem saat
Eğitim C04307v1 Usta (Öğrenme ve Liderlik)

C04307v1 Master of Education (Learning and Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mesafe ile İhale Kanunu, Strateji ve Pratik Öğrenme LLM

Procurement Law, Strategy and Practice by Distance Learning LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Açık ve Deneyimsel Öğrenme MA

Outdoor and Experiential Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Öğretme ve Öğrenme) MSc

Education (Teaching and Learning) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Öğrenme ve Öğretme BA ile eğitim Çalışmaları

Education Studies with Learning and Teaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Öğrenme ve yapay Zekanın MPhil

Machine Learning and Machine Intelligence MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
E-(online) Teknoloji Öğrenme MSc

E-Learning Technology (online) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Öğretme ve Öğrenme öğretimde yüksek lisans - İngilizce Eğitimi

Master of Arts in Teaching in Teaching and Learning - English Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 45 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İkinci Dil yüksek lisans Öğrenme ve Öğretme

Master of Arts in Second Language Learning and Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 trimesterde
Lider Öğrenme MA

Leading Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Lider için yüksek lisans Belgesi Öğrenme

Graduate Certificate in Leading for Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Yetişkin Eğitimi ana Öğrenme

Master of Education in Adult Learning

Yüksek Lisans
Önceden niteliklere bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl / 1,5 yıl / 2 yıl
Uluslararası İş (e-Öğrenme) MSc

International Business (e-Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Doktora)Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji Tasarım

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Learning Sciences and Technology Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Online Öğretme ve Öğrenme

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Online Teaching and Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 kredi saat
Öğrenme Teknolojileri PGCert

Learning Technologies PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
(Hemşirelik ve Ebelik) öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme PgCert

Learning, Teaching and Assessment (Nursing and Midwifery) PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Uzaktan eğitim) psikolojisi ve Öğrenme güçlüğü MSc

Psychology and Learning Disability (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Örgütsel öğrenme Liderlik yüksek lisans

Master of Leadership in Organisational learning

Yüksek Lisans
Tam zamanlı Online/Uzaktan - 1 yıl ()
İnsan gelişiminde doktora, Öğrenme ve Kültür (Doktora)

Doctor of Philosophy in Human Development, Learning, and Culture (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mesafe (Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma PGDip öğrenme

International Development (Conflict, Security and Development) by distance learning PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Çevrimiçi Öğrenme)Küresel Diplomasi PGCert

Global Diplomacy PGCert (Online Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Öğrenme Fen ve Teknoloji Master (Profesyonel)

Master of Learning Sciences and Technology (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Engelli bakımı ve öğrenme - Northumberland, Tyne ve Wear NHS Foundation Trust BSc

Learning Disability Nursing Practice- Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - İngilizce Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - English Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(Onur) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc

Nursing (Learning Disability) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Yüksek Lisans Diploması (Online ve Dağıtılmış Öğrenme)

Graduate Diploma of Education (Online and Distributed Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl veya part-time eşdeğer
PGCert Öğretme ve Öğrenme Biyoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri

PGCert Teaching and Learning in Biology, Medicine and Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Derin öğrenme PhD karma SİMT/MİMD Hızlandırıcılar

Hybrid SIMT/MIMD accelerators for deep learning PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Eğitim: Profesyonel Öğrenme

MA Education: Professional Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Tiyatro uygulamaları Müzakere yoluyla Öğrenme

Theatre Practice by Negotiated Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(Öğrenme Güçlüğü) hemşirelik Eylül Girdi BN 14.

Nursing (Learning Disabilities) September Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(E-öğrenme)klinik Araştırma PGCert

Clinical Research PGCert (E-learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
(Akıl hocalığı) Uygulamada Öğrenme çoklu Profesyonel Destek ve Değerlendirme Tek Modül Seviye 7

Multi-Professional Support of Learning and Assessment in Practice (Mentorship) Single Module Level 7

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Kuruluş Yılı ile öğrenme yetersizliği BSc (Onur)

Learning Disability with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etkili Öğrenme ve Öğretme MA

Effective Learning and Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim, Yüksek Öğretimde e-öğrenme Temelleri konsantrasyon ile ana

Master of Education with concentration in Foundations of eLearning in Higher Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Mesafe (Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma PGDip öğrenme

International Development (Poverty, Inequality and Development) by distance learning PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Online spor Antrenörlük yüksek lisans (karma eğitim - karışım ve sınıf öğrenme)

Sport Coaching MSc (blended learning - mixture of online and in class learning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme ve Liderlik Doktora

Learning and Leadership PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BSc (Onur)

Learning Disabilities Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Örgütsel Öğrenme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Organisational Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Disleksi), özel Öğrenme Güçlüğü MA

Specific Learning Difficulties (Dyslexia) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışmaları MEd) Eğitim yüksek lisans - Örgütsel Öğrenme, Perf ...

Master of Education (MEd) in Education and Human Resource Studies - Organizational Learning, Perf ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
FdA Oxford College of Business ve Enterprise (Etkinleştir Öğrenme - Şehir)

Business and Enterprise (Activate Learning - City of Oxford College) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine bir Yıl endüstride Öğrenme MSc

Machine Learning with a Year in Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğrenme Tasarım ve Liderlik alanında yüksek lisans derecesi ve Bilim Master Derecesi

Master of Arts and Master of Science Degree in Learning Design and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Mesafe (Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma) uluslararası Kalkınma yüksek lisans öğrenme

International Development (Poverty, Inequality and Development) by distance learning MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Oyun Tasarımı Mesafesi MA Öğrenme

Games Design Distance Learning MA

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Öğrenme (Mesafe) (LDK) Hukuk alanında yüksek lisans Diploması PGDip

Graduate Diploma in Law (GDL) (Distance Learning) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Eğitim (Yenilik, Öğrenme ve Öğretme) MA

Education (Innovation in Learning and Teaching) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İL) (Yatak) Eğitim lisans (BA) / Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Indigenous Learning (IL)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Temel Eğitim (İlköğretim Öğretme ve Öğrenme) PGCE

Primary Education (Primary Teaching and Learning) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Dijital Öğrenme Teknolojileri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Digital Learning Technologies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl Part-Time
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Yabancı Dil ve İngilizce Eğitim

Master of Arts in Teaching and Learning - Foreign Language and ESL Education

Yüksek Lisans
Yüksek lisans kredisi tam Zamanı - 33-36 en Az dönem saat
İş ve Kurumsal (Etkinleştir Öğrenme - Oxford'un Şehir Üniversitesi) BA (Onur)

Business and Enterprise (Activate Learning - City of Oxford College) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Öğretimde öğrenme ve Öğretme MEd

Learning and Teaching in Higher Education MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Öğrenme, Gelişim ve Destek BA (Onur)

Learning, Development and Support BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Topluluk Öğrenme & profesyonel Doktora; Geliştirme DCLD

Professional Doctorate in Community Learning & Development DCLD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Motor Öğrenme (M. A.) yüksek lisans ve Kontrolü

Master of Arts (M.A.) in Motor Learning and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Çalışma Belgesi ile Bioveterinary Bilimleri-Öğrenme & göre; Araştırma BSc (Onur)

Bioveterinary Sciences with Certificate in Work-based Learning & Research BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Öğrenme Diploma ve Bakım

Diploma in Early Learning and Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocuk Öğrenme ve Geliştirme BA

BA in Child Learning and Development

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Öğretiminde Sanatları Master ve Öğrenme - Sosyal bilgiler Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - Social Studies Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 38 en Az dönem saat
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Öğretmenlik, Liderlik ve Kültürel Yetkinlik

Master of Arts in Teaching and Learning - Teaching, Leadership and Cultural Competency

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi Online/Uzaktan - en Az 33 dönem saat
Dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme (P5 S6'yı, Matematik) yüksek lisans

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, Mathematics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
(Öğrenme Güçlüğü) Yüksek Lisans Hemşirelik/Hemşire MSc

MSc Nursing/Registered Nurse (Learning Disability) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Esnek Öğrenme) Biyomedikal Bilim Yüksek Lisans

Biomedical Science (Flexible Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Öğrenme Eğitimin Teknolojileri

Doctor of Education in Learning Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 trimesterde) ders çalışmak; ortalama 1,5 yıl tez
Eğitim Master - okuma-yazma ve Dijital Öğrenme

Master of Education - Literacy and Digital Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay; 30 kredi
(BA)Yeni Öğrenme Eğitim yüksek lisans-12

Masters of Education in New Learning (PK-12)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Öğrenme makinesi, Konuşma ve Dil Teknoloji MPhil

Machine Learning, Speech and Language Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Matematik Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - Mathematics Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
Eğitim/Yaşam Boyu Öğrenme MPhil

Education/Lifelong Learning MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme Master (Birincil)

Master of Teaching and Learning (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Öğrenme Güçlüğü Master

Master of Arts in Learning Disabilities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Öğrenme Fen ve Teknoloji Master (Araştırma)

Master of Learning Sciences and Technology (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW Engelli

Learning Disabilities Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - KÖK Eğitim

Master of Science in Teaching and Learning - STEM Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 36 yarıyıl saat
Motor Öğrenme Eğitimin ve Kontrol

Doctor of Education in Motor Learning and Control

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Öğretim (Doktora)ve Öğrenme

Doctor of Philosophy (PhD) in Teaching and Learning

Yüksek Lisans
(Bir ANNE olmadan giren öğrenciler 72 kredi almak için gerekli olabilir) tam Zamanlı 48-60 kredi
Eğitim yüksek lisans (Çevrimiçi ve Dağıtılmış Öğrenme)

Master of Education (Online and Distributed Learning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
İkinci Dil Öğrenme ve Öğretme MA

Second Language Learning and Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Çağ için tasarım Öğrenme - Lisans Diploması

Designing Adult Learning for the Digital Age - Undergraduate Diploma

Lisans
Online/Uzaktan - 2 dönem
(P5 S6'yı, Bilgisayar Bilimi) dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme MSc

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, Computing Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Çevrimiçi Öğrenme Tasarım ve Geliştirme üniversite Sertifika

College Certificate in Online Learning Design and Development

Mesleki
Online/Uzaktan - İçinde 2 yıl
Makine MSc Öğrenme

Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur Sanatlar lisans - Dil Öğretme ve Öğrenme: Fransızca ve İtalyanca

Bachelor of Arts Honours - Language Teaching and Learning: French and Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme ve Gelişim Yönetimi MA

Learning and Development Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Öğretimde e-öğrenme Temelleri Eğitimin

Doctor of Education in Foundations of eLearning in Higher Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Öğrenme tabanlı performans (İş) Mmus

Performance (Work-based Learning) Mmus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerli Temelleri Diploma Öğrenme

Diploma in Foundations of Indigenous Learning

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Engelli) MSc

Nursing (Learning Disabilities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı Ekstra Akredite Öğrenme (Deyim) MİL

Public Health (Statement of Extra Accredited Learning) MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar (Makine öğrenmesi, Veri Madenciliği ve Yüksek Performanslı Hesaplama) yüksek lisans

Advanced Computing (Machine Learning, Data Mining and High Performance Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Chil Sanatlar (Uzman) / Ana İnsan Öğrenme Sanat Onur lisans - Biricikliği ...

Bachelor of Arts Honours - Exceptionality in Human Learning (Specialist) / Master of Arts in Chil ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik PGDip

Learning Disability Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlk Yıllar: Öğretme ve Öğrenme (Üst) BA (Onur)

Early Years: Teaching and Learning (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretimi destekleyen ve FdA Öğrenme

Supporting Teaching and Learning FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretme ve Öğrenme BA (Onur)

Teaching and Learning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi MA ve Öğrenme Teknolojileri - Öğretim Tasarımı ve Öğrenme

MA in Information and Learning Technologies - Instructional Design and Adult Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - en Az 30 kredi saat
Çalışma Belgesi ile biyolojik Bilimler-Öğrenme & göre; Araştırma BSc (Onur)

Biological Sciences with Certificate in Work-based Learning & Research BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretimde öğrenme ve Öğretme PgCert

Learning and Teaching in Higher Education PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Dijital Çağ Öğrenme yüksek lisans ve Eğitim Teknolojileri

Master of Science in Digital Age Learning and Educational Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi
Erken Çocukluk Gelişimi ve (Temel Yıl) Öğrenme hazırlık Sertifikası

Early Childhood Development and Learning (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme Eğitimin ana ve Öğretim

Master of Education in Learning and Instruction

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1-2 yıl
Profesyonel Uygulama Master (Dijital Öğrenme)

Master of Professional Practice (Digital Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-2,5 yıl part-time
Eğitim Çalışmaları: Ek Öğrenme İhtiyaçları ve İçerme BA (Onur)

Education Studies: Additional Learning Needs and Inclusion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
AI/makine eylem, olay algılama ve footb için algoritma ve yazılım geliştirme tabanlı öğrenme ...

AI/machine learning based algorithm and software development for action event detection and footb ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme Eğitimin ana ve Öğretim

Master of Education in Learning and Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik için öğrenme MSc

Learning for Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme ve Öğretme yüksek lisans (İkincil)

Master of Learning and Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2 yıl veya part-eşdeğer
Yüksek Öğretimde öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Uygulama PGCert

Learning, Teaching and Assessment Practice in Higher Education PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Küresel Öğrenme) Eğitim Master (SEDİ01)

Master of Education (Global Learning) (SEDI01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ana (Yetişkin, Profesyonel ve İşyeri Öğrenme)

Master of Education (Adult, Professional and Workplace Learning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1,5 yıl veya part-eşdeğer
Eğitim Öğrenme Tasarım ve Liderlik yüksek lisans

Master of Education in Learning Design and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BN (Onur)

Learning Disabilities Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesafe ile Doktora yerel yönetim Çalışmaları Öğrenme

Local Government Studies PhD by Distance Learning

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Telekomünikasyon Ağları için Öğrenme makinesi Doktora

Machine Learning for Telecommunication Networks PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Sanayi Deneyimi MSc ile Görsel Veri analizi için Öğrenme

Machine Learning for Visual Data Analytics with Industrial Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi İşlem - Makine MSc Öğrenme

Computing - Machine Learning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Öğrenme Tasarım ve Liderlik doktor

Doctor of Education in Learning Design and Leadership

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Eğitim Felsefesi(Doktora) ve yaşam Boyu Öğrenme

PhD - Doctor of Philosophy in Education and Lifelong Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teknoloji, Eğitim ve Öğrenme MA

Technology, Education and Learning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(PGDip) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (PGDip)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl