• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İş ile Mühendislik usta (Elektrik)

Master of Engineering (Electrical with Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yangın Güvenliği Mühendisliği - PgDip/MSc

Fire Safety Engineering - PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans [Üst] MSc

Accounting and Finance [Top-up] MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Muhasebe ve Finans.

Accounting and Finance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği/Mekatronik MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Mechatronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 dereceyle Mühendisliği Lisans - Siber Mühendislik bölümünden

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Cybersecurity Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ch Mühendislik (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre istatistik araştırma ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Geoscience (Specialist) / Master of Engineering in Ch ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Geoenvironmental Mühendisliği.

Geoenvironmental Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Ocean Engineering

Yüksek Lisans
64 saat tam Zamanı - Minimum
Muhasebe İş lisans

Bachelor of Science in Business in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Elektrik Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Adaylar ötesinde ders çalışmanın tam Zamanı - en Az 60 adet
(Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği Teknoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Computer Systems Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Deniz Mühendisliği Mühendislik Master

Masters of Engineering in Ocean Engineering

Yüksek Lisans
Tez Olmayan 36 dönem kredi saat tam Zamanı - 32 dönem kredi saat Minimum - tez, Minimum - -
Yayın Mühendisliği MSc

Broadcast Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Mühendisliği Lisans Gelişmiş

Bachelor of Engineering Advanced (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans eğitimi ile Madencilik) (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Mining) with Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sektöründe tıbbi Mühendislik (Yıl), MEng (Onur)

Medical Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nükleer, Plazma, yüksek lisans ve Radyolojik Mühendisliği

Master of Science in Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Yapısal ve temel Mühendisliği PGCert

Structural and Foundation Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mühendislik Bilim Master (İç)

Master of Engineering Science (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimyasal ve Biyolojik Mühendislik Bilim Master (MSc)

Master of Science in Chemical and Biological Engineering (MSc)

Yüksek Lisans
Kurs tam Zamanı - 12-kredi Tez ve 18 kredi
(Onur) Mühendislik programları (Mekatronik)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Mühendisliği Doktora Programı ve Bilgi Teknolojileri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering and Information Technology (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Biyomedikal Mühendisliği

M.S. in Applied Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
14. Yurtdışında bir Yıl ile muhasebe ve Yönetim BSc

Accounting and Management with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomateryal ve Doku Mühendisliği MSc ile biyomedikal Mühendislik

Biomedical Engineering with Biomaterials and Tissue Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistem Mühendisliği Yönetimi EngD

Systems Engineering Management EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Mesleki Gelişim BEng ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği Alanlarında

Electronic and Electrical Engineering with Professional Development BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Yukarı (Üst) (Uzaktan Eğitim) makine ve İmalat Mühendisliği (3 Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering (Distance Learning) (Top-up) (3 Year) BEng (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Off-Highway) Otomotiv Mühendisliği / Igt / MSc PgC

Automotive Engineering (Off-Highway) PgC / PgD / MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Motorsporları Mühendisliği MSc

Motorsport Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30-kredi derecesi
Doktora Mekanik Doktora ve Malzeme Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği PGDip

Environmental Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öteleme Yüzey Mühendisliği

MS in Translational Surface Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredileri
(Onur) Mühendisliği Lisans - Bilgi Teknolojisi Lisans (Ortak Derece)

Bachelor of Engineering (Honours) - Bachelor of Information Technology (Joint Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gıda Proses Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Food Process Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yapı) Doktora

Civil Engineering (Structural) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi, inşaat ve Çevre Mühendisliği (Yıl), MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Petrol Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Petroleum Engineering

Yüksek Lisans
Derece planı alanında lisans derecesi ötesinde tam Zamanı - MS derecesi ötesinde 64 kredi saat Minimum veya 96 saat.
Lisans (İnşaat ve Yapı) Mühendisliği Lisans (Onur) Maliye

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Structural) with Bachelor of Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Muhasebe) İşletme yüksek lisans - Araştırma

Master of Business (Accountancy) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilimi (Eng doktor.Sc.D. ya da Uygulamalı Fizik DES): Katı Hal ya da Optik Fizik

Doctor of Engineering Science (Eng.Sc.D. or DES) in Applied Physics: Solid State or Optical Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Elektrik/Elektronik Mühendisliği MPhil

Electrical/Electronic Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik & Elektronik Mühendisliği (Uluslararası) MEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)akustik ve Ses Mühendisliği MSc

Acoustics and Audio Engineering MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Yönetim ile) gelişmiş Kontrol ve sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Control and Systems Engineering (with Industrial Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(B. S.) lisans Muhasebe

Bachelor of Science (B.S.) in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Biyomekanik MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Biomechanics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Aeronautical and Astronautical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
İşlemler Araştırma alanında lisans: Mühendislik Yönetimi Sistemleri

BS in Operations Research: Engineering Management Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş MSc ile elektrik Mühendisliği

Electrical Power Engineering with Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisans derecesi (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with the degree of Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Teknolojisi (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji Mühendisliği BEng BEng (Onur)

Energy Engineering BEng BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilim Bilim Mühendislik Onur lisans - Mekatronik Mühendisliği/Lisans -

Bachelor of Engineering Honours - Mechatronic Engineering/Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Çalışma MEng ile elektrik ve Mekanik Mühendisliği

Electrical and Mechanical Engineering with International Study MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İsteğe bağlı yerleştirme MSc / PgDip / PgCert ile bakım Mühendisliği

Maintenance Engineering with optional placement MSc / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyokimya Mühendisliği MSc

Biochemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teknoloji Yenilik (Doktora) doktora - Bilim, Mühendislik ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Technology Innovation - Science, Engineering and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Programı Master

Master of Engineering Management Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Altyapı Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Infrastructure Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar hazırlık Yılı (Yazılım Mühendisliği) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Software Engineering) with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enerji ve Çevre) Mühendisliği (EngD)

Engineering (Energy and Environment) (EngD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Software Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi

Master of Science in Management Science and Engineering - Technology and Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans (MS)

Master of Science in Geography and Environmental Engineering (MS)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ses Mühendisliği ve Üretim BSc (Onur)

Sound Engineering and Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Su Kaynakları) MPhil

Civil Engineering (Water Resources) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mekanik ve sistem Mühendisliği MPhil

Mechanical and Systems Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektronik Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans - Malzemeler

Bachelor of Applied Science - Materials Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Avrupa Dili (Fransızca, Almanca, İspanyolca) BA (Onur)

Accounting with European Language (French, German, Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma - Tasarım ve Çizim

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology - Design and Drafting

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İmalat Mühendisliği Mühendisliği (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Manufacturing Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Biyomateryal ve Doku Mühendisliği MSc

Biomaterials and Tissue Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kablosuz ve Mobil Haberleşme, Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon

MS in Electrical Engineering - Concentration in Wireless and Mobile Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Mekatronik Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Mechatronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ankara (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Science in Computer Science and Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Kanunların Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Makine Mühendisliği BS/BA

BS/BA in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 147 dönem birimleri
Makine Mühendisliği (3 yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Özellikleri) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Micromachining) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yangın Güvenliği Mühendisliği Uluslararası Masterlar

Fire Safety Engineering International Masters

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Malzeme Tasarım ve Mühendislik MSc

Materials Design and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Mikro)Mühendislik usta-Nano Mühendislik

Master of Engineering (Micro-Nano Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans İktisat

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ses Mühendisliği MSc

Audio Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Fizik Doktora, Araştırma Okulu ve Mühendislik

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Physics and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ses Mühendisliği MPhil

Sound Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği PlusOne BS/MS

PlusOne BS/MS in Electrical Engineering

Lisans
8 dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Üst) BA (Onur)

Accountancy and Financial Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılım Mühendisliği (Temel Giriş) BSc (Onur)

Software Engineering (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Vakfı bir Yıl da dahil olmak üzere Mühendislik () BSc (Onur)

Software Engineering (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Yönetimi B. S.

B.S. in Engineering Management

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
Ulaşım Planlama ve Mühendisliği (Davranış) MSc

Transportation, Planning and Engineering (Behaviour) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Nuclear Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Mekanik ve Malzeme Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Materials Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Makina Mühendisliği / Biyomedikal Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering / Biomedical Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislikte Felsefe yüksek lisans - İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) Sanayi (temel Yıl)BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Industry (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Biyomedikal)

Master of Professional Engineering (Biomedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım, Yenilik ve Yaratıcı Mühendislik BEng (Onur)

Design, Innovation and Creative Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe/İktisat BAcc (Onur)

Accountancy/Economics BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Yayıncılık BA (Onur)

Accounting and Publishing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği BEng (Onur)

Instrumentation and Control Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Önceden Uygulama İle) enstrüman ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Instrumentation and Control Engineering (With Advance Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
(Doktora) Felsefe MD/Doktora Biyomühendislik

MD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Muhasebe Ticaret lisans ve Muhasebe Teknolojileri Çift Anadal

Bachelor of Commerce in Accounting and Accounting Technologies Double Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical Power and Control Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Disiplinler Mühendisliği Teknoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Transdisciplinary Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Biyolojik Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Biological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Makine Mühendisliği (Enerji) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Power and Energy) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv ve Motorsporları Mühendisliği MEng

Automotive and Motorsport Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (temel Yıl) BSc (Onur)

Civil Engineering (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği ve Proje Yönetimi MSc

Environmental Engineering and Project Management MSc

Yüksek Lisans
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Demiryolu Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Rolling Stock Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - (2 Yarı yıl) 1 yıl Part-time
Biyomedikal (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Biomedical and Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Ticaret lisans / Lisans

Bachelor of Business / Bachelor of Commerce (Accounting)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Mühendislik Mekaniği - Yapı Mühendisliği

MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics - Structural Engineering

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 puan
Sistem ve Kontrol Mühendisliği (3 yıl) BEng (Onur)

Systems and Control Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği MPhil

Environmental Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği Bilimleri B. A./B. S. -

B.A./B.S. in Engineering Sciences - Electrical

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Mühendislik Yönetimi Master C04275v1

C04275v1 Master of Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl) BSc (Onur)

Software Engineering (with a Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gemi Bilim / Deniz Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Mühendisliği (Onur)

Ship Science / Offshore Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (M. Eng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (M.Eng) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 dönem kredi saat
(Enerji ve Çevre) Mühendisliği (MPhil)

Engineering (Energy and Environment) (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik lisans (Elektrik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik lisans (Onur)/Lisans Ölçme

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Surveying

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

International Accounting and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc Kimya Mühendisliği

BSc in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Master (MAcc)

Master of Accountancy (MAcc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
(Onur)Yönetimi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği MSc

Safety and Reliability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynak Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Welding Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
14. Uluslararası Çalışma ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Engineering Management

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Bioresource Mühendisliği

M.Sc. in Bioresource Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
MEng MEng Uzay Mühendisliği (Onur)

MEng Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce Major in Accounting

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim.
(Mikro-KOBİ)Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Yüksek Lisans
42 kredilik tam Zamanı - minimum
14. Uzay Teknolojisi BEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Space Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe entegre yıl Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği () BEng (Onur)

Robotics and Embedded Systems Engineering (with integrated year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Co - operative)İşletme diploması-Bordro ve Muhasebe

Diploma in Business - Payroll and Bookkeeping (Co-operative)

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 hafta
Makine Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknoloji

Ontario College Diploma in Mechanical Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılım Akışı ile Mühendisliği Lisans (Onur) Mühendislik

Bachelor of Engineering (Honours) with a Stream in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe lisans (Onur)

Bachelor of Accounting (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. kuruluş Yılı ile telekomünikasyon ve Ağ Mühendisliği BEng

Telecommunications and Network Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSEE)Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering Degree (MSEE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe alanında İşletme yüksek lisans/ MBA - Master

B.S./ MBA - Master of Business Administration in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme (Doktora)- Muhasebe

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration - Accounting

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Endüstriyel Deneyimi BEng ile Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (Onur)

Computer Systems Engineering with Industrial Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans - Küresel Liderlik Programı

Master of Professional Accounting - Global Leadership Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güvenilirlik Mühendisliği ve Varlık Yönetimi PG Diploma

Reliability Engineering and Asset Management PG Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol Mühendisliğinde yüksek lisans (istatistik araştırma Teknolojileri)

Master of science in Petroleum Engineering (Geoscience Technologies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 Asgari birimler
Sanayi MEng bir Yıl Makine Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nükleer Bilim Bilim Lisans kombine Lisans ve Master ve Mühendislik

Combined Degree of Bachelor of Science and a Master of Science in Nuclear Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)danışmanlık & Psikoterapi İlkeleri & Uygulamaları ve Muhasebe BA (Onur)/Lisans

Counselling & Psychotherapy Principles & Practices and Accounting BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İleri Yazılım Mühendisliği PGCert

Advanced Software Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Makina Mühendisliği / Havacılık Alanlarında

Mechanical Engineering / Aerospace with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Elektrik) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Electrical) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotonik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Photonics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Master (Biyomedikal)

Master of Engineering (Biomedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve (5 Finansal Yönetim Master İşletme lisans Yıllık Prog ...

Bachelor of Business Administration in Accounting and Master of Financial Management (5-Year Prog ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Otomotiv Mühendisliği (Profesyonel Uygulama Yıl) BEng (Onur)

Automotive Engineering (with Professional Practice Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği/İleri Malzeme MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Advanced Materials MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Sistemleri Mühendislik) Bilgi İşlem BEng (Onur)

Computing (Computer Systems Engineering) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Muhasebe BSc (Onur)

Mathematics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yurt dışında Entegre bir Çalışma Yıl, BEng dahil olmak üzere Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering including an Integrated Study Abroad Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan Eğitim) su ve Atık Mühendisliği MSc

Water and Waste Engineering (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
İktisat/Muhasebe BA (Onur)

Economics/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Systems and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans (B. Comm) - Muhasebe

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üretim ve İmalat Mühendisliği

Production and Manufacturing Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Nükleer Mühendislik Yüksek Lisans

Advanced Nuclear Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çift Lisans)Sanat (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Arts (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Onur Mühendislik lisans (Elektrik)

Bachelor of Engineering Honours (Electrical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi MEng Makine Mühendisliği (Uluslararası) Yıl

Mechanical Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans [İleri Diploma Rota] MSc

Accounting and Finance [Advanced Diploma Route] MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 ay
Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Geological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Tasarım (İç) Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours (Civil) and Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Ölçme Önemli

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Surveying

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon Veri Odaklı Analiz ve Hesaplama

MS in Electrical Engineering - Concentration in Data-Driven Analysis and Computation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İleri Yazılım Mühendisliği MSc

Advanced Software Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik (Elektrik ve Elektronik) yüksek lisans

Engineering (Electrical and Electronic) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans

Earthquake Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi PgDip ile Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Uluslararası Çalışma BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with International Study BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik ve Mimari Tasarım MEng (Onur)

Engineering and Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık İmalat Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Aerospace Manufacturing Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

MSc in International Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
İnşaat ve Çevre Mühendisliği

M.S. in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Tıp Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Medical Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği PlusOne BS / MS

PlusOne BS / MS in Civil Engineering

Lisans
16 dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Electronics Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Maden ve Mineral Mühendisliği

Mining and Minerals Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık (Yurtdışında bir Yıl ile MEng Mühendisliği (Onur)

Aerospace Engineering (with a Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetimi Master - Uluslararası Muhasebe ve Finans

Master of Management - International Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Dijital Mühendislik hazırlık Yılı (Mekanik) BEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. S. Bilgisayar Mühendisliği

M.S. in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektrik Mühendisliği alanında entegre BS/MS Programı

Integrated BS/MS Program in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıbbi Mühendislik (Uluslararası) MEng (Onur)

Medical Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım, İmalat ve Mühendislik Yönetimi DEng

Design, Manufacture and Engineering Management DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ders 1)Elektrik Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Electrical Science and Engineering (Course 6-1)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Muhasebe, Finans & Sanayi BSc bir Yıl ile Yönetim (Onur)

Accounting, Business Finance & Management with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim Master (Malzeme)

Master of Engineering Science (Materials)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Metalurji Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Metallurgical Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişim (Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği) HND

Computing (Computer Systems Engineering) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
21 adet tam Zamanı - minimum
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya Mühendisliği Uygulama, yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
(Mühendislik)Mühendislik diploması

Diploma of Engineering (Engineering)

Mesleki
(12 ay) tam Zamanı - Bölüm 1: (8 ay) 2 aylık dönem; 2. Bölüm: 3. trimesterde
Yönetim yüksek lisans (Muhasebe ve Finans)

Master of Management (Accounting and Finance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Leadership and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya (Doktora)ve Çevre Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geography and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat, Yapı ve Çevre Mühendisliği BENİ

ME in Civil, Structural and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma yüksek lisans (Mühendislik ve Bilgi Bilimleri)

Master of Research (Engineering and Information Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Mühendislik yüksek lisans (İnşaat Mühendisliği)

Master of Engineering Science (Civil Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(B. S.) lisans İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
İnşaat Mühendisliği Teknolojisi Diploma

Diploma in Civil Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği (M. S. E.) elektrik yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tez seçeneği üç dört yarıyıl; olmayan bir tez seçeneği üç dönem
Muhasebe ve İş Hukuku BA (Onur)

Accounting and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (endüstriyel yerleştirme bir yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with an industrial placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ulaştırma Mühendisliği ve Planlama yüksek lisans

Transport Engineering and Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği, Endüstriyel Doktora

Electronic and Electrical Engineering Industrial Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık (yurtdışında bir yıl ile) Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislikte Felsefe Master - Gıda Bilim Ve Teknoloji

Master of Philosophy in Engineering - Food Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıp Bilimi (Onur) Mühendislik C09074v2 Lisans Lisans

C09074v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siber Güvenlik yüksek Mühendisi

Master of Science in Cyber Security Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 Asgari birimler
(Endüstriyel Yerleştirme ile) Yönetimi ile gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering with Management (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimyasal Süreç Mühendisliği MSc

Chemical Process Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik MSc/PgCert/PgDip

Engineering MSc/PgCert/PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3.5 yıl
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Fizik Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Doktora EngD

Engineering Doctorate EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeşil Biyoürünler Mühendislik Liderlik Master (MEL)

Master of Engineering Leadership in Green BioProducts (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Fizik)

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Science (Physics)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
MSc Mimari Mühendislik: Çevre Tasarımı

MSc Architectural Engineering: Environmental Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Araştırma tarafından MSc Mühendislik

Aerospace Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe (temel Giriş) BA (Onur)

Accounting (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Polimer Bilim & MSc; Mühendislik

MSc by Research Polymer Science & Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Strateji ve Uluslararası Yönetim Muhasebe PGCert

Strategy and International Management Accounting PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Doktora)İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Civil Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Computer Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Sistem Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Mühendisliği Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Sistemleri Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Susta (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Environment and Susta ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe Uygulamalı Bilim Associate

Associate in Applied Science in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik yüksek lisans ve Uzay Mühendisliği

Master of Science in Mechanical and Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı 24 saat; 33 kredi saat tez seçeneği
Çevre Yönetim BEng ile enerji Mühendisliği (Onur)

Energy Engineering with Environmental Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe, Finans ve Matematik BSc (Onur)

Accounting, Finance and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Industrial and Manufacturing Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(CPA Avustralya Uzantısı)Profesyonel yüksek lisans Muhasebe

Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimi), yüzey Mühendisliği ve Kaplama MSc

Surface Engineering and Coatings (Advanced Mechanical Engineering Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Bilimi Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Science in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması (Elektronik)

Graduate Diploma in Engineering (Electronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Meslek Nedir? İş (Onur) Mühendislik C09071v2 Lisans Lisans Diploması ...

C09071v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business Diploma in Professional Engineeri ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(BA, BS, HBA, HBS)Biyomühendislik Lisans Binbaşı

Bioengineering Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotovoltaik ve Güneş Enerjisi (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Photovoltaics and Solar Energy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri (4 yıllık) Sanayi Deneyim BEng (Onur)ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with Industrial Experience (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tünel Mühendisliği MSc

Tunnel Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Accounting

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Entegre Mühendislik BEng (Onur)

Integrated Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Gelişim üzerine yüksek Lisans Maliye ve Muhasebe Alanlarında

Finance and Accounting with Professional Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği

MS in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat