• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Hemşirelik Sağlık Sistemleri Yönetimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Health Systems Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
(DNP) Hemşirelik uygulamaları (Doktora)programı Doktora Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) to Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
35 kredilik Online/Uzaktan - minimum
Hemşirelik Çocuk'in (Çift Alan) Ruh Sağlığı BN BN (Onur)

Nursing Children's and Mental Health BN (Dual Field) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği PGDip

Mental Health Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik (Eylül) BSc (Onur)

Children's Nursing (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Hemşirelik Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 93 kredi
Uluslararası Çalışmalarda Sanatları C10123v7 Lisans Hemşirelik Lisans

C10123v7 Bachelor of Nursing Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kanser ve Hematoloji Hemşirelik yüksek lisans

Master of Cancer and Haematology Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelikte yüksek lisans (M. S. n) - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP)

Doctor of Nursing Practice (DNP)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 37 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans (Ders ve Araştırma)

Master of Nursing (Coursework and Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik lisans (Ön Kayıt)

Bachelor of Nursing (Pre-Registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yoğun Bakım Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Intensive Care Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ebelik / kayıtlı hemşire PgDip için Ebe Kayıtlı

Midwifery / Registered Midwife for registered nurses PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 85 hafta
Hemşirelik lisans (Hemşirelik Hızlandırılmış)

Bachelor of Science in Nursing (Accelerated Nursing)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Philos Yetişkin MS kombine Derece Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı ve Doktor ...

Combined Degree of MS in Adult - Gerontology Primary Care Nurse Practitioner and Doctor of Philos ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ön Kayıt Çocuk) Hemşirelik Yüksek Lisans

Nursing (Pre-Registration Child) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Hemşirelik Liderlik Bilim Master

Master of Science in Professional Nursing Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Topluluk Hemşire Modülü Reçete

Community Nurse Prescribing Module

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 ay
Pratik Hemşirelik Diploma (S121)

Diploma in Practical Nursing (S121)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 yarıyıl)
Hemşirelik Yüksek Lisans

M.Sc in Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
' çocuklar;in Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW

Children's Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN ile ruh Sağlığı Hemşireliği (Onur)

Mental Health Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Sağlık Ziyaret MSc

Specialist Community Public Health Nursing: Health Visiting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
GOOGLE Kayıt BSc (Ruh Sağlığı) hemşirelik (Onur)

Nursing (Mental Health) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşireliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel Uygulama Hemşirelik) Topluluk Uzman Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Community Specialist Practice (General Practice Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim Master (Anestezi ve Kurtarma Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Anaesthetics and Recovery Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik ana (Temel Sağlık Hizmeti)

Master of Nursing (Primary Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik - Çocuklar ve Gençler'in Hemşirelik BN

Nursing - Children and Young People's Nursing BN

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (DNP) Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice (DNP) in Nursing

Yüksek Lisans
Lisans (mezun) tam Zamanlı - 1.5 - (yüksek lisans derecesi ile mezun) 2.5 yıl; 3.5 yıl
Hemşirelik Uygulama ustası

Master of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Yönetici Hemşire Liderlik

Master of Science in Nursing - Executive Nurse Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aile Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 46 kredi saat
(Kayıtlı Hemşire - Yetişkin Hemşirelik)Hemşirelik Çalışmaları

Nursing Studies (Registered Nurse - Adult Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Çocuk Hemşireliği) hemşirelik yüksek lisans

Nursing (Children’s Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Kardiyak Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Cardiac Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulama Yüksek Lisans Doktora

Postgraduate Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Çocuklar') hemşirelik;Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Children's Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
(Ön Kayıt) Hemşirelik Ruh Sağlığı MSc

Nursing (Pre-Registration) Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı Ömrü

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Lifespan

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
(Öğrenme Güçlüğü) Yüksek Lisans Hemşirelik/Hemşire MSc

MSc Nursing/Registered Nurse (Learning Disability) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Sistemleri yüksek lisans

MSc in Nursing, Midwifery and Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 81 kredi ve sağlar 784 aile birincil bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
(Gelişmiş Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı; Gelişmiş Yenidoğan Uygulayıcı) Gelişmiş Klinik Uygulama ...

Advanced Clinical Practice (Advanced Neonatal Nurse Practitioner; Advanced Neonatal Practitioner) ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans (İleri Çalışmalar)

Bachelor of Nursing (Advanced Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Topluluk Hemşirelik) PgDip

Specialist Community Nursing (Community District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşire Eğitim Master

Master of Nurse Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 1.5 yıl; yarı Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Sistemleri (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Liderlik

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Leadership in Health Systems

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Hemşire Anestezi Yönetimi Uygulama doktor (DMPNA)

Doctor of Management Practice in Nurse Anesthesia (DMPNA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Lisans Hemşirelik

Master of Science (MSc) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Kayıt öncesi hemşirelik - Yetişkin (-) PGDip

Nursing - Adult (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıtlı Hemşire (Bilim Hemşirelik Lisans RN) (kişisel numara)

Registered Nurse (RN) to Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Online/Uzaktan - 3-4 şartları
Kritik Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması: Kardiyovasküler

Graduate Diploma in Critical Care Nursing: Cardiovascular

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt (Ruh Sağlığı) ile hemşirelik yüksek lisans

Nursing with Registration (Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Çalışmaları (yukarıda) MSc

Nursing Studies (top up) MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Hemşirelik lisans (Dönüşüm)

Bachelor of Nursing (Conversion)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Yetişkin Hemşirelik) PGDip

Nursing (Adult Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans - Geleneksel kişisel numara

Bachelor of Science in Nursing - Traditional BSN

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi saat
Hemşirelik Yetişkin ya da Ruh Sağlığı - Ön Kayıt MSc

Nursing Adult or Mental Health - Pre-Registration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN)

Master of Science in Nursing (MSN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - geçirilmiş kredi saat
Toplum Uzman Uygulayıcı (Hemşirelik) PgDip

Community Specialist Practitioner (District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21-36 ay
Çocuklar'in Hemşirelik BN (Onur)

Children's Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı (Birincil Bakım)

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Pediatric Nurse Practitioner (Primary Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Hemşirelik - Yüksek Lisans Ön Kayıt

Adult Nursing - Preregistration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Çalışmaları Master (437)

Master of Nursing Studies (5491)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Standart)Üniversite Hazırlık Çalışmaları Sağlık Bilimleri / Hemşirelik Akışı

University Foundation Studies Health Science / Nursing Stream (Standard)

Lisans
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
(Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting or School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Çalışmaları (Kayıtlı Hemşire - Ruh Sağlığı) PGDip

Nursing Studies (Registered Nurse - Mental Health) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik liderlik

Master of Science in Nursing - Nursing leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - beş çeyrek
Hemşirelik lisans (Yurtdışı Nitelikli Hemşire)

Bachelor of Nursing (Overseas Qualified Nurses)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Hemşirelik Post Kayıt lisans (Singapur)

Bachelor of Nursing Post Registration (Singapore)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Ameliyat sırası Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Perioperative Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (Yetişkin) BSc Hemşirelik - İstanbul Bölge Vakfı Güven BSc

BSc Nursing (Adult) - Harrogate District Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hemşirelik (Üst) BSc (Onur)

International Nursing (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akut Bakım (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı -

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Acute Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Ruh Sağlığı Hemşireliği Önceden Ayakta BSc (Onur)

Mental Health Nursing Advance Standing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MNSc)

Master of Nursing Science (MNSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Gelişmiş lisans (365JA.1)

Bachelor of Nursing Advanced (365JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Zekanın en C10351v2 Lisans Hemşirelik Lisans ve Yenilik

C10351v2 Bachelor of Nursing Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı olarak DNP (PCNS)

DNP in Pediatric Clinical Nurse Specialist (PCNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) (Wetherby ve İlçe NHS Güven) BSc (Onur)

Nursing (Adult) (Harrogate and District NHS Trust) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Hemşirelik Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing: School Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(PGCert PGDip)Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) marş BN (Onur)

Nursing (Adult) March start BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 ünite
Hemşirelik (Tez veya Ders)Master tabanlı

Master of Nursing (Thesis or Course based)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDip)Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc (PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Hemşirelik Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıt (Yetişkin) hemşirelik yüksek lisans

Nursing with Registration (Adult) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Çalışmaları, Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Doktora)- Sonrası MSN Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing - Post-MSN PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Yetişkin Hemşirelik PgDip / MSc (Üst)

Adult Nursing PgDip / MSc (Top-up)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik N. B. S. N. Program

R.N. to B.S.N. Program in Nursing

Lisans
Online/Uzaktan - 120 kredi saat
Hemşirelik Çalışmaları, Kayıtlı Hemşire (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) PGDip

Nursing (Learning Disabilities) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Lisansüstü Giriş)

Master of Nursing (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Engelli) MSc

Nursing (Learning Disabilities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Hemşirelik PgCert gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Veterinary Nursing PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(PgDip)Hemşirelik: Uzman Uygulama

Nursing: Specialist Practice in Nursing (PgDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans (Hemşirelik)

Master of Philosophy (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Akut Bakım Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Acute Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Hemşirelik (MSN) Hemşirelik Bilim Master: Giriş

Master of Science in Nursing (MSN): Entry into Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
(M)Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Uygulayıcı

Master of Nursing - Nurse Practitioner (MN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 56 kredi saat
14. Küçük Hayvan Rehabilitasyon BSc ile veteriner Hemşirelik

Veterinary Nursing with Small Animal Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire-Ebelik

Master of Science in Nursing - Nurse-Midwifery

Yüksek Lisans
74 80 kredi tam Zamanı - Minimum
Global Halk Sağlığı Hemşirelik MS/MPH

MS in Nursing/MPH in Global Public Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Araştırma)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Liderlik ve Yönetim anlayışı: Lisans Belgesi

Post Degree Certificate in Nursing Leadership and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Yenidoğan Hemşireliği

Master of Science in Nursing - Neonatal Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

Master of Science in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşire Anestezi Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Klinik Hemşire Uzmanı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 75 Kredi ve sağlar 672 klinik hemşire uzmanı, klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Kritik Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması (Çocuk)

Graduate Diploma in Critical Care Nursing (Children)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çocuk) Hemşirelik MNurs

Nursing (Child) MNurs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(AGPCNP) (M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin/Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Adult/Gerontology Primary Care Nurse Practitioner (AGPCNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Sağlık Ziyaret) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çankaya)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Orthopaedic Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) doktora (Hemşirelik ve Ebelik Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Nursing and Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master ;Tıp Bilimi, Hemşirelik Program

Master's Programme in Medical Science - Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Uygulayıcı (İlçe Hemşire) PgDip

Specialist Practitioner (District Nurse) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Hemşire Uygulayıcısı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
(M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Yönetici

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Nurse Administrator

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredi saat
Pratik Hemşirelik üniversite Diploması

College Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Hemşirelik Lisans Diploması

Veterinary Nursing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 29 ay
Ruh Sağlığı Hemşireliği (Ocak) BSc (Onur)

Mental Health Nursing (January) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme güçlüğü Hemşirelik BN (Onur)

Learning Disability Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stafford) (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing Practice (Adult) (September Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birinci basamak Sağlık Hemşire Uygulayıcısı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Primary Health Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Nursing (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik C03048v3 Master (Araştırma)

C03048v3 Master of Nursing (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Ruh Sağlığı MSc

Graduate Entry Nursing - Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
* Gerontoloji Hemşireliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post-Graduate Diploma in Gerontological Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Bolton NHS Güven BSc (Onur)

Nursing (Adult) Bolton NHS Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik - İkinci Kayıt Çocuklar's' Hemşirelik Programı BSc (Onur)

Children's Nursing - Second Registration Children's' Nursing Programme BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma (Gelişmiş Toplum Kamu Hea ...

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Advanced Community Public Hea ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 116 kredi
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Science in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 49 adet
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) Eylül Girdi BN (Onur)

Nursing (Mental Health) September Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Hemşirelik Lisans Psikiyatri Hemşire kayıtlı

Registered Psychiatric Nurse to Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n)

Master of Science in Nursing (M.S.N.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gelişmiş Diş Hemşirelik BSc (Onur)

Advanced Dental Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

M.S. in Nursing

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik Ruh Sağlığı MN Master

Master of Nursing Mental Health MN

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hemşirelik Önlisans) sağlık ve Sosyal Bakım FdSc

Health and Social Care (Nursing Associate) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik, Çocuklar'in (ön kayıt) MSc

Nursing, Children's (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil) Felsefe Master (Hemşirelik)

Master of Philosophy (MPhil) (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıtlı Hemşirelik Bilim Derecesi Associate - I Genel ADN Parça

Associate in Science Degree in Registered Nursing - Track I Generic ADN

Lisans
Tam Zamanlı - 67,5 - 72.5 üniteleri
Profesyonel Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (BSN) Programı

Bachelor of Science in Nursing (BSN) Program

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Akut Bakım)

Master of Nursing (Acute Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
[Ön] (Ruh Sağlığı) hemşirelik kayıt Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) [Pre-registration Nursing] BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(M) Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşirelik

Master of Nursing (MN) - Clinical Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik PGDip

Nursing (Adult) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Philosop Yetişkin MS kombine Derece Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı ve Doktor ...

Combined Degree of MS in Adult - Gerontology Acute Care Nurse Practitioner and Doctor of Philosop ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Okul Hemşireliği (Uzman Halk Sağlığı Hemşireliği) PgDip

School Nursing (Specialist Community Health Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik (Hemşirelik) PGDip

Specialist Practitioner Qualification (District Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Akut Bakım Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Acute Care Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik PgDip/MSc özel muayenehanesi

Specialist Practice in District Nursing PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 hafta
(Yetişkin) GOOGLE Kayıt PGDip ile hemşirelik

Nursing (Adult) with NMC Registration PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans (Onur)

Bachelor of Nursing (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Hemşirelik Pre-Reg Ruh Sağlığı (Eylül) BSc (Onur)

Nursing Pre-Reg Mental Health (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Hemşirelik PGDip

Specialist Community Public Health Nursing: School Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
(Sağlık Ziyaret ve Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting and School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelik yüksek lisans (Uluslararası Sağlık)

Master of Nursing (Global Health Care) (International Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yetişkin/Gerontoloji Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult/Gerontology Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt (Ruh Sağlığı) Hemşirelik (Ön) MSc

Nursing (Mental Health) (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği BN (Onur)

Mental Health Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Nursing Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Hemşirelik MPhil

Nursing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çift Diploma BS Hemşirelik MS/

Dual Degree BS/MS in Nursing

Lisans
Değişken tam Zamanı
Gelişmiş Uygulama Hemşirelik PGDip

Advanced Practice Midwifery PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans Giriş Gelişmiş

Bachelor of Science in Nursing, Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - Gerekli Minimum Kredi: 93 (62)
(Tez Yayını )Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (Thesis Stream )

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans (Mesleki Çalışmalar)

Master of Nursing (Professional Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Igt

Specialist Community Public Health Nursing PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelikte lisansüstü Diploma - Ruh Sağlığı (ön kayıt) PGDip

Postgraduate Diploma in Nursing - Mental Health (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Hemşirelik (Wetherby ve İlçe NHS Foundation Trust) BSc (Onur)

Adult Nursing (Harrogate and District NHS Foundation Trust) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans Hemşirelik çocuk ve Genç Halkların (Onur)

Children and Young Peoples Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (2241)

Bachelor of Nursing (2241)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) Topluluk Uzman Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Community Specialist Practice (District Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor - Hemşire Anestezi Takip

Doctor of Nursing Practice - Nurse Anesthesia Track

Yüksek Lisans
Lisans Online/Uzaktan - Post-73 Kredi, Post-yüksek lisans, 30-35 Kredi
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Sunderland ve Güney Tyneside NHS Vakfı Güvenleri BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- Sunderland and South Tyneside NHS Foundation Trusts BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin, Meme, Çocuk, Kolorektal Kanser Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Cancer Nursing (Adult, Breast, Children, Colorectal)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aile Psikiyatrik Zihinsel Hea Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma (...

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Family Psychiatric Mental Hea ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 116 119 kredi
(Doktora) Felsefe ve Aile Hemşire Pratisyen Doktor MS kombine Derece Hemşirelik ve ...

Combined Degree of MS in Family Nurse Practitioner and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing and ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma İle Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama - Northumberland, Tyne ve Wear NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Mental Health Nursing Practice- Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Ebelik Hemşirelik lisans ve Lisans

Bachelor of Nursing and Bachelor of Midwifery (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık, Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Health, Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Hemşirelik/Yönetim Programı B. S./M. S.

B.S./M.S. in Nursing/Executive Program for Nursing and Health Care Management

Lisans
Tam Zamanlı - 160 krediyi
Mezun Hemşire sertifika, Uluslararası Eğitimli Yeniden giriş

Certificate in Graduate Nurse, Internationally Educated Re-entry

Mesleki
47 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Ebelik (kayıtlı hemşireler için) BSc (Onur)

Midwifery (for registered nurses) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sonrası RPN (Barrie) (Onur) Hemşirelik lisans - Hemşirelik -

Bachelor of Science in Nursing (Honours) - Nursing - Post RPN (Barrie)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Eğitimi yüksek lisans

Master of Nursing Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Klinik Hemşire Uzmanı

Master of Science in Nursing - Adult-Gerontology Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 adet
Gelişmiş Hemşirelik yüksek lisans

Master of Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yönetici

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Executive

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Üniversite Hemşirelik için Köprü Sertifika mezun

Graduate Certificate in Bridging to University Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik Nanoteknoloji ile Hemşirelik gelişmiş Pratik

Advanced Practice in District Nursing with Specialist Practitioner Qualification PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar' topluluk;s Hemşirelik PGDip

Community Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hemşirelik uygulamaları doğrudan Giriş Programı - Doktora

Direct Entry Program - Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve içerir 820 klinik saat
Hemşirelik yüksek lisans - İş Sağlığı

Master of Science in Nursing - Occupational Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
PFO MSN Hemşirelikte yüksek lisans: Klinik Hemşire Lideri (:)

Master of Science in Nursing: Clinical Nurse Leader (MSN:CNL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Bilişim

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Informatics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
(Çocuklar') hemşirelik;s BSc (Onur)

Nursing (Children's) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Ruh Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Forensic Mental Health Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Aile Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

Master of Science in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-3 yıl
Ön Lisans Yolu-Hemşirelik

Undergraduate Pathway in Pre-Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
14)GOOGLE Kaydı BSc (Yetişkin) hemşirelik Çalışmaları

Nursing Studies (Adult) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik (Community' Çocuklar;Hemşirelik ler) PGDip

Specialist Practitioner Qualification (Community Children's Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Eğitimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Education

Yüksek Lisans
Tez Olmayan 36 dönem kredi saat tam Zamanı - 39 dönem kredi saat Minimum - Tez, Minimum - -
(Profesyonel Kayıt) Yetişkin Hemşirelik PGDip

Adult Nursing (With Professional Registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Pratik Hemşirelik) Birinci Basamak Lisansüstü Diploma

Primary Care (Practice Nursing) Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
(Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting or School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kişisel numara)Hemşirelik Bilim dört Yıllık Lisans

Four-Year Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt (Pre -) Yetişkin hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies Adult (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Sağlık Davranış Halk Sağlığı Hemşirelik bilim Master / Master (MSN/MPH)

Master of Sciences in Nursing / Master of Public Health in Health Behavior (MSN/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl veya altı dönem üst üste
Sağlık Vakfı Yıl üzerine yüksek Lisans Ruh Sağlığı Hemşireliği (Onur)

Mental Health Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sağlık Ziyaret/Okul Hemşireliği) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşire BSc (Onur)/PGDip

Specialist Community Public Health Nurse (Health Visiting/School Nursing) BSc (Hons)/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Doktora - Hemşirelikte Doktora, Ebelik ve Paramedicine ()

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery and Paramedicine (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Bilim hızlandırılmış Lisans (ABSN)

Accelerated Bachelor of Science in Nursing (ABSN)

Lisans
Online/Uzaktan - 16 ay
Hemşirelik lisans (Post-kayıt)

Bachelor of Nursing (Post-registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hemşirelik C07044v4 Lisansüstü Diploma

C07044v4 Graduate Diploma in Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik yüksek lisans

Master of Primary Health Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Ruh Sağlığı)

Master of Nursing (Mental Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Ebelik (Sadece Kayıtlı Yetişkin Hemşire) 18 Ay BSc (Onur)

Midwifery (Registered Adult Nurses only) 18 Months BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Genel Sağlık) Hemşirelik yüksek lisans (Öğrenme ve Öğretme)

Master of Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik Bilim lisans (Sağlık) ve Ana

Bachelor of Science (Health) and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Yetişkin - Onur) BSc (Onur)

Nursing (Adult - Honours) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik - Carmarthen BSc (Onur)

Nursing (Adult) - Carmarthen BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Sağlık Bilişim

Master of Science in Nursing - Health Care Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 akademik birimler